X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40157
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Zagadnienia organizacyjne

L.p.
Zadania
Formy /metody realizacji
Sposób dokumentowania
Termin realizacji
(Tabela)

1.
Poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli i przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
Karta Nauczyciela z 1982 roku późniejszymi zmianami, Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 roku,
Strony internetowe.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym.
Wniosek o rozpoczęcia stażu
Plan rozwoju zawodowego
Notatki
IX 2016 r.
IX 2016 r.
okres stażu

2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie materiałów i dokumentów.
Potwierdzenia ,zaświadczenia ,
opracowane materiały okres stażu

3.
Przygotowanie projektu sprawozdania.
Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
V-VI 2019 r
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

& 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1
Doskonalenie własnego warsztatu, form i metod pracy.
Udział w kursach, szkoleniach i warsztatach organizowanych na terenie szkoły, a także przez inne instytucje doskonalące nauczycieli
Zaświadczenia, świadectwa, certyfikaty
okres stażu

2
Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
- Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
- Aktywny udział w zespole edukacji wczesnoszkolnej.
Protokoły
okres stażu

3
Aktualizowanie wiedzy z zakresu wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, psychologii, dydaktyki i pedagogiki.
Śledzenie literatury fachowej, poszukiwanie nowości wydawniczych
Śledzenie stron www i udział w dyskusjach na forach internetowych.
Notatki
okres stażu

4
Udział w tworzeniu dokumentacji szkolnej
Praca w zespołach powołanych do opracowywania dokumentacji szkolnej lub jej aktualizowania
Opracowane dokumenty
okres stażu

5
Organizowanie uroczystości przedszkolnych i świetlicowych
Organizowanie samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami imprez dla dzieci i ich rodzin w przedszkolu, oraz uczniów przebywających w świetlicy szkolnej
Zaproszenia, wpisy w dzienniku, kronika, sprawozdania
okres stażu

6
Wspomaganie dzieci zdolnych i mających trudności
- Przygotowanie organizowanie i udział w konkursach szkolnych i przedszkolnych
- Opracowywanie planu i prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
- Systematyczna współpraca z pedagogiem szkolnym logopedą, PPP w Płońsku.
Dyplomy, podziękowania
sprawozdania
plan pracy
sprawozdanie
zapisy w dzienniku, notatki
okres stażu
Wg. Potrzeb
okres stażu

7
Współpraca z rodzicami
Wsparcie pedagogiczne rodziców podczas konsultacji indywidualnych i zebrań.
Notatki
okres stażu

& 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy wychowawczo-dydaktycznej
- Przygotowanie warsztatu pracy własnej za pomocą komputera: pomocy dydaktycznych, scenariuszy, kart pracy dla dzieci, planów pracy, regulaminów.
- Wykorzystanie komputera do wykonywania gazetek ściennych i dekoracji pomieszczeń świetlicy i sali przedszkolnej.
- Opracowywanie za pomocą komputera planów pracy i sprawozdań.
Wykonane pomoce i opracowane dokumenty
Potwierdzenia,
zdjęcia
opracowane dokumenty
okres stażu
okres stażu
okres stażu

2
Korzystanie z nośników CD i DVD
- Wykorzystanie podczas zajęć filmów, bajek, słuchowisk muzycznych piosenek oraz programów edukacyjnych.
Scenariusze zajęć z wykorzystaniem płyt
okres stażu

3
Korzystanie z informacji zawartych na stronach internetowych
- Wykorzystywanie ilustracji i informacji zawartych na stronach internetowych podczas zajęć dydaktycznych.
- Korzystanie z poczty elektronicznej w celu
komunikowana się z rodzicami i nauczycielami szkoły.
- Wykorzystanie technologii komputerowej i internetu do samokształcenia.
Zapisy w dziennikach
notatki
okres stażu
okres stażu
okres stażu

4
Opracowywanie prezentacji multimedialnych
Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęcia dydaktyczne
Zapisy w dzienniku
prezentacje
okres stażu

& 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenia zajęć , w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- Aktywna współpraca w zespole edukacji wczesnoszkolnej.
- Opracowanie i udostępnianie scenariuszy, kart pracy, pomocy dydaktycznych, udział w lekcjach otwartych.
-Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
- Dzielenie się wiedzą przez publikacje planu rozwoju, przykładowych scenariuszy zajęć i uroczystości
Protokoły, notatki
Zgromadzone materiały
Scenariusze zajęć
Scenariusze zajęć adresy stron internetowych
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu

2
Współpraca z nauczycielami
- Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, imprez przedszkolnych i szkolnych, wycieczek przedszkolnych
- Wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Scenariusze sprawozdanie zapis w kronice
notatki
okres stażu
okres stażu

3
Publikowanie materiałów edukacyjnych na stronach internetowych
- Dzielenie się wiedzą przez publikacje planu rozwoju, przykładowych scenariuszy zajęć i uroczystości
Teksty publikacji
Adresy stron internetowych
okres stażu

& 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowane i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1
Kształcenie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
Opracowanie i wdrażanie cyklu zajęć z zakresu „Mali badacze czyli doświadczanie i eksperymentowanie w edukacji przedszkolnej”
Scenariusze zajęć
zapisy w dzienniku
Okres stażu

& 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1
Organizowanie lub współorganizowanie imprez przedszkolnych, konkursów, wycieczek.
- Organizowanie uroczystości przedszkolnych dla dzieci i ich rodzin takich jak: Pasowanie na przedszkolaka, Wigilia z rodzicami, Dzień Babci i Dziadka, Święto rodziny itp., oraz Balu karnawałowego dla dzieci z przedszkola i klas I-III
- Organizowanie wycieczek do różnych instytucji na terenie Czerwińska, oraz do ZOO , teatru
- Opracowanie regulaminu i przeprowadzenie konkursu „ Mali matematycy” dla uczniów klas I-III
Scenariusze uroczystości zapisy w dzienniku, zdjęcia
Karty wycieczki
Regulamin, karty konkursowe, dyplomy
okres stażu
okres stażu
okres stażu

2
Prezentacja osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym
- Przygotowanie dzieci do występów z okazji uroczystości Dnia Mamy i Taty, Dnia Babci i Dziadka, Jasełka w przedszkolu,
- Wystawienie bajki dla dzieci z przedszkola przez uczniów przebywających w świetlicy.
- Wystawa prac plastycznych dzieci na konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
- Przygotowanie przez dzieci upominków, kart świątecznych dla bliskich.
Zdjęcia
scenariusze
Sprawozdanie z realizacji projektu
Dyplomy, zdjęcia prac
zdjęcia prac
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu

3
Czynny udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- Czytanie codzienne dzieciom z przedszkola i podczas zajęć w świetlicy szkolnej w celu rozbudzania zainteresowań czytelniczych.
Zachęcanie rodziców do czytania swoim dzieciom.

zapisy w dzienniku,
okres stażu

4
Angażowanie rodziców w życie placówki.
Prowadzenie zajęć otwartych oraz uroczystości z udziałem rodziców i dzieci.
scenariusze
okres stażu

& 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1
Współpraca z pedagogiem szkolnym logopedą, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Płońsku.
- Konsultacje w przypadkach nasuwających się wątpliwości w pracy dydaktyczno- wychowawczej.
Notatki, opinie
Udział dzieci w zajęciach ze specjalistą
okres stażu

2
Podejmowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym
- Organizowanie wycieczek i spotkań z ludźmi różnych zawodów: pielęgniarka, policjant, strażak, fryzjer itp.
- Podjęcie współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Czerwińsku.
- Podjęcie współpracy z Oratorium im. Jana Pawła II
podczas „Zimy z Bogiem”
Zdjęcia podziękowania wpisy w dzienniku
Podziękowania
zdjęcia
okres stażu
okres stażu

3
Udział w akcjach na rzecz środowiska.
Udział w akcji „Sprzątanie świata”.
zdjęcia
okres stażu

4
Udział w akcjach charytatywnych.
- Podjęcie współpracy z Samorządem Szkolnym- zachęcanie do brania udziału w akcjach WOŚP, Góra Grosza.
- Zorganizowanie kiermaszu z pracami wykonanymi podczas zajęć w świetlicy i przekazanie środków na Koło PCK.
Potwierdzenie
potwierdzenie
okres stażu
okres stażu

& 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1
Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.
- Opracowanie ankiety dla rodziców na temat ich oczekiwań wobec szkoły.
- Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka i przygotowywanie referatów na temat:
samodzielności dzieci
wdrażania zasad dobrego zachowania i współżycia w grupie rówieśniczej
rozbudzania poprawnych nawyków żywieniowych dzieci
- Rozmowy indywidualne z rodzicami
ankiety
referaty
Zapisy w dzienniku, notatki
2016/2017
okres stażu
okres stażu

2
Rozpoznawanie i rozwiązywanie pojawiających się problemów edukacyjnych i wychowawczych
- Analizowanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci współpraca z nauczycielami, specjalistami.
-Studium przypadku – opis i analiza dwóch
problemów wychowawczych lub edukacyjnych.
- identyfikacja problemu
- geneza i dynamika zjawiska
- znaczenie problemu
- prognoza
- propozycja rozwiązania problemu wychowawczo- edukacyjnego
- wdrożenie
- uzyskanie efektu oddziaływań
Potwierdzenie
Opis i analiza przypadków
okres stażu
okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.