X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40140
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

MGR JOANNY KACZMARSKIEJ- KOZIOŁ

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2019r
Miejsce odbywania stażu: Przedszkole Samorządowe nr 4 w Chrzanowie
Okres stażu: od 01.09.2016 r. do 31.05.2019r.
Dyrektor przedszkola: mgr Beata Gut

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
L.P.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN WYKONANIA
DOWODY REALIZACJI
(Tabela - red.)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Dokumentowanie realizacji planu
• Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym
• Sporządzenie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2016
Wrzesień 2016
Wrzesień 2016
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Czerwiec 2019
Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, zgromadzone zaświadczenia, potwierdzenia, dokumenty, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Opracowanie materiałów ukazujących realizację zadań
Cały okres stażu
Teczka stażu zawodowego

3.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola
• Ukończenie studiów podyplomowych
• Systematyczne studiowanie literatury metodycznej i dydaktycznej (czasopism), korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Rok szkolny 2016/2017
Cały okres stażu
Zaświadczenia i dyplomy
Zaświadczenia i dyplomy
Zaświadczenia i dyplomy
Wykaz interesujących książek. Wykaz stron internetowych

4.
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola
• Dokonywanie wpisów do dzienników zajęć
• Opracowanie i realizowanie planów: współpracy ze środowiskiem lokalnym, współpracy z rodzicami, współpracy ze szkołą
• Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej
• Opracowanie rocznego planu pracy wychowawczej dla danej grupy
• Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków
• Prowadzenie kroniki przedszkolnej
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Rok szkolny 2016/2017
Dzienniki zajęć
Plany współpracy
Plany pracy
Plany pracy
Semestralne sprawozdania
Kronika przedszkolna

5.
Organizowanie konkursów przedszkolnych i międzyprzedszkolnych
Opracowanie regulaminów konkursów, koordynowanie oraz prowadzenie konkursów
Cały okres stażu
Regulaminy konkursów, zdjęcia

6.
Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach w przedszkolu oraz przez inne placówki i instytucję
Kierowanie przygotowaniami wychowanków do udziału w konkursach, występach, olimpiadach, turniejach piłki nożnej. Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich, tanecznych i sportowych dzieci
Cały okres stażu
Dyplomy, wyróżnienia, zaświadczenia, zdjęcia

7.
Współpraca z rodzicami
• Pedagogizacja rodziców
• Konsultacje indywidualne z rodzicami
• Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych na tablicy ogłoszeń
• Zajęcia otwarte dla rodziców
• Organizowanie spotkań ze specjalistami (logopeda, psycholog)
• Organizowanie imprez okolicznościowych dla rodziców (dziadków )
• Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Referaty
Lista kontaktów indywidualnych
Informacje o zamierzeniach
Scenariusze zajęć
Listy obecności
Scenariusze uroczystości, zdjęcia
Podziękowania, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
• Wykonanie środków dydaktycznych za pomocą komputera
• Opracowanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera
• Przygotowanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera
• Wykonanie dokumentacji niezbędnej do awansu zawodowego
• Przygotowanie prezentacji multimedialnych do zajęć edukacyjnych
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne
Sprawozdania, scenariusze, plany
Dyplomy, zaproszenia, podziękowania
Dokumentacja z przebiegu stażu
Prezentacje multimedialne

2.
Wykorzystanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
• Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, DVD)- wykorzystanie ich w pracy z dziećmi
• Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Płyty CD, DVD

Zdjęcia
3.
Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła pozyskiwania informacji, wzbogacania świata
• Wyszukiwanie zmian w przepisach oświatowych
• Wykorzystanie w pracy encyklopedii multimedialnej i Internetu
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami drogą mailową
• Wyszukiwanie tekstów piosenek, wierszy, ciekawych artykułów dotyczących pracy z małym dzieckiem
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Zmiany w rozporządzeniach

4.
Wykorzystanie technologii komputerowej we współpracy z rodzicami
• Kontakty e- mailowe z rodzicami, wymiana informacji
• Wysyłanie zdjęć z uroczystości, spotkań, imprez
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Lista adresów mailowych rodziców

5.
Wykorzystanie techniki komputerowej podczas zajęć
• Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem laptopa, komputera
• Oglądanie podczas zajęć programów edukacyjnych dla dzieci
Cały okres stażu
Zdjęcia z przebiegu zajęć

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
• Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla młodszych stażem nauczycieli
• Udostępnienie młodszym stażem nauczycielom scenariuszy, pomocy dydaktycznych
• Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie Internetowej www. edux.pl
• Wspólne rozwiązywanie problemów, opracowanie dokumentów
• Prowadzenie rad szkoleniowych, WDN w przedszkolu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć
Potwierdzenia
Zaświadczenie
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli
Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.
Opracowanie i realizacja programu autorskiego
• Opracowanie i wdrożenie programu własnego z zakresu zajęć muzyczno- ruchowych „Wesołe nutki”
• Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu
Rok szkolny 2017/2018
Cały okres stażu
Program autorski

2.
Opracowanie planu pracy kółka sportowego
Realizacja zamierzonych działań
Cały okres stażu
Plan kółka sportowego
3.
Opracowanie i realizacja planów pracy korekcyjno- kompensacyjnej oraz wspomagających rozwój dziecka
Praca z dziećmi wymagającymi wsparcia dydaktyczno- wychowawczego
Cały okres stażu
Plany pracy korekcyjno- kompensacyjnej oraz wspomagania rozwoju dziecka

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
• Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych
• Obserwacja dzieci na tle grupy
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami
• Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć
Obserwacje
Scenariusze zajęć

2.
Praca z dziećmi z trudnościami
Prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych
Cały okres stażu
Wpisy do dziennika

3.
Praca z dzieckiem zdolnym
Przygotowanie dzieci do różnorodnych konkursów
Cały okres stażu
Dyplomy, podziękowania, zdjęcia

4.
Rozwijanie zainteresowań i umiejętności dzieci poprzez prowadzenie kółka sportowego i rytmicznego
• Przygotowanie dzieci do udziału w Olimpiadzie Przedszkolaków oraz w Turnieju Piłki Nożnej
• Nawiązanie współpracy z trenerem piłki nożnej
• Przygotowanie dzieci do występów na terenie przedszkola oraz do udziału w Festiwalu Twórczości Dziecięcej
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Zaświadczenia, dyplomy, zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia, dyplomy, zaświadczenia

5.
Współpraca z różnorodnymi instytucjami
• Współpraca z biblioteka, Szkoła muzyczna, Szkoła Podstawowa nr 10, itp. Organizowanie wycieczek
• Współpraca z MOKSiR Chrzanów(występy, przedstawienia)
• Współpraca z ośrodkiem zdrowia w Chrzanowie. Wizyta dzieci w przychodni, propagowanie zdrowego stylu życia
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna
Zdjęcia
Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna

6.
Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola
• Organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, muzeum, planetarium, skansenu, itp.
• Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczno- społecznymi
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Adnotacje w dzienniku, zdjęcia, kronika przedszkolna
Zdjęcia

7.
Udział w akcjach charytatywnych
• Koordynowanie akcji „Zakręcony świat”
• Koordynowanie akcji „Książka dla szpitala”
• Nawiązanie współpracy ze schroniskiem dla zwierząt- zbiórka karmy dla potrzebujących zwierząt
Cały okres stażu
Zaświadczenia, podziękowania

8.
Promocja przedszkola
• Organizowanie i współorganizowanie uroczystości rodzinnych, konkursów, pikników rodzinnych
• Udział w konkursach tj. „Dziecięce wierszowanie”, „Łamańce językowe”, „Konkurs kolęd i pastorałek”, oraz plastycznych organizowanych przez inne przedszkola w gminie Chrzanów
• Występy podczas Festiwalu Pieśni Legionowej, Festiwalu Twórczości Dziecięcej
• Udział w Chrzanowskiej Olimpiadzie Przedszkolaków o Puchar
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Scenariusze imprez, zdjęcia
Dyplomy, zdjęcia
• Burmistrza oraz w Turnieju Piłki Nożnej
• Udział w Programie Edukacji Zdrowotnej tj. „Akademia Aquafresh”, „Mamo, tato wolę wodę”
• Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”- lider akcji „Czytające przedszkole” na terenie placówki
Cały okres stażu
Potwierdzenie zgłoszenia placówki do programu „Czytające przedszkole”, sprawozdanie, zdjęcia

9.
Wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania edukacyjnego w ramach zajęć dydaktyczno- wychowawczych
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem innowacji pedagogicznej „Moje przedszkole jest bezpieczne i zdrowe”
• Stosowanie metod aktywizujących w pracy z dziećmi tj. metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, odimienna metoda czytania I.Majchrzak, metodę projektu, plan daltoński, burzę mózgów, drama, i inne
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Wpisy do dziennika, zdjęcia
Scenariusze zajęć

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.
Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym
• Współpraca ze Szkoła Podstawową nr 10 w Chrzanowie- zwiedzanie budynku szkoły, ułatwiania przedszkolakom przejścia na kolejny etap edukacji; w ramach akcji „Czytające przedszkole” czytanie przedszkolakom bajek przez nauczycieli i uczniów
• Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Chrzanowie- cykliczne wizyty w bibliotece
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną- kierowanie dzieci na konsultację a następnie realizacja zaleceń
• Współpraca z Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia w Chrzanowie- organizowanie koncertów uczniów szkoły muzycznej
Rok szkolny 2016/2017
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Plan współpracy ze szkołą, zdjęcia
Zdjęcia
Potwierdzenie współpracy
Potwierdzenie współpracy, zdjęcia

2.
Współpraca z instytucjami społecznymi i porządku publicznego
• Współpraca z Policją- pogadanki i spotkania z funkcjonariuszami policji; pogadanki na temat bezpieczeństwa
• Współpraca ze Strażą Pożarną- spotkania w przedszkolu, wizyty w OSP, ćwiczenia przeciwpożarowe
• Współpraca ze służbą zdrowia- pokaz I pomocy przedmedycznej dla dzieci, spotkania z pracownikami służby zdrowia
Cały okres stażu
Wpisy do dziennika, zdjęcia

3.
Współpraca z uczestnikami Uniwersytetu III Wieku w Chrzanowie
• Zaproszenie uczestników Uniwersytetu III Wieku na jasełka oraz wspólne kolędowanie
• Czytanie przez uczestników Uniwersytetu III Wieku akcji bajek, opowiadań dzieciom w ramach akcji „Czytające przedszkole”
Cały okres stażu
Dyplomy, podziękowania, zdjęcia

4.
Współpraca ze Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie
Zorganizowanie zbiórki książek w przedszkolu w ramach akcji „Książka dla przedszkola”
Cały okres stażu
Zaświadczenia, dyplomy, zdjęcia

5.
Współpraca z MOKSiR Chrzanów
• Udział w imprezach tj: Festiwal Twórczości Dziecięcej, Festiwal Pieśni Legionowej
• Udział przedstawiciela MOKSiR-u w Konkursie Piosenki Przedszkolnej
Cały okres stażu
Zaświadczenia, dyplomy, zdjęcia

6.
Nawiązanie współpracy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach
• Zebranie i przewiezienie do schroniska produktów niezbędnych zwierzętom
Cały okres stażu
Podziękowania, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1.
Wdrażanie dzieci i rodziców do prac na rzecz przedszkola
• Zaangażowanie rodziców w organizację imprez grupowych i przedszkolnych
• Finansowa lub rzeczowa pomoc rodziców w doposażenie przedszkola
Cały okres stażu
Lista obecności, potwierdzenia Dyrektora, zdjęcia

2.
Angażowanie się w pracę związane z wystrojem przedszkola
• Dbanie o estetyczny wystrój Sali zajęć
• Wykonanie dekoracji na imprezy i uroczystości przedszkolne
Cały okres stażu
Zdjęcia, potwierdzenie Dyrektora

3.
Uzyskanie dodatkowych osiągnięć w pracy zawodowej
• Otrzymanie dodatków motywacyjnych
• Nagrody dyrektora
Cały okres stażu
Dyplomy

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony

1.
Opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
• Identyfikacja problemu
• Geneza i dynamika zjawiska
• Znaczenie problemu
• Prognoza
• Propozycje rozwiązania
• Wdrażanie oddziaływań
• Efekty oddziaływań
Cały okres stażu
Opis dwóch przypadków

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.
Joanna Kaczmarska- Kozioł

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.