X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40093
Przesłano:
Dział: Języki obce

Kim była Maria Skłodowska-Curie? - odbiór tekstu czytanego. Konspekt lekcji z języka angielskiego

Temat lekcji: Who was Maria Skłodowska-Curie? - reading practise. Kim była Maria Skłodowska- Curie? - odbiór tekstu czytanego.
Poziom: pre-intermediate
Czas: 45 minut

CELE
• kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie kompetencji komunikacyjnej i językowej
• poszerzenie komponentu kulturowego
• wzbogacenie słownictwa
• pogłębienie wiedzy o patronie szkoły

Uczeń:
- pozna wybrane elementy biografii M. Skłodowskiej - Curie,
- sformułuje odpowiedzi na pytania,
- zauważy cechy charakteru M. Skłodowskiej - Curie, które zdecydowały o jej osiągnięciach,
- potrafi rozpoznawać i określać czasowniki,
- potrafi wypowiadać się na podany temat,
- będzie rozwijać logiczne myślenie podczas rozwiązywania zadań tekstowych,
- wykorzysta swoją wyobraźnię, aby zaprojektować wymyślone w grupie urządzenie usprawniające naukę i opowie o jego zastosowaniu,
- zgodnie współpracuje w grupie,

Metody pracy:
aktywizujaca, prezentująca, pogadanka, burza mózgów

Formy pracy:
w grupach, w parach i indywidualna

Pomoce dydaktyczne:
komputer z dostępem do Internetu, projektor, telefon komórkowy, materiały przygotowane przez nauczyciela - tekst o biografii Marii Skłodowskiej-Curie, ćwiczenia.

Przebieg lekcji

1. Czynności organizacyjne 7 min.
Przywitanie się, sprawdzenie listy obecności, pracy domowej i zapisanie tematu na tablicy.
2. Rozgrzewka językowa 5 min. (Praca indywidualna)
Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie sobie co pamiętają o Marie Skłodowskiej-Curie. Ochotnicy dzielą się doświadczeniami i zapisują na tablicy słowa bądź wyrażenia związane z Marią Skłodowską-Curie.
3. Wstęp do czytania 7 min.(Praca w parach)
Nauczyciel wprowadza słownictwo jakie występuje w tekście o Marii Skłodowskiej-Curie. Uczniowie mogą przy tym korzystać ze słowników online np. www.diki.pl, w celu sprawdzenia znaczenia lub wymowy. Nauczyciel zadaje pytania pomocnicze oraz tworzy wspólną listę wyrażeń, na tablicy. (Załącznik 1)

Załącznik 1. Match the words from the article on the left with their synonyms on the right. Are your answers the same as other students’?
Paragraphs 1 and 2

1. pioneer a. role model
2 field b. groundbreaker
3. achievements c. carry out
4. influence d. outstanding
5. exceptional e. successes
6. conduct f. area

Paragraphs 3 and 4

7. genius g. lethal
8. instantly h. crushed
9. discovery i. gifted person
10. devastated j. money
11 funds k immediately
12 deadly l finding
4. Praca z tekstem (15 minut) (Praca w grupach) Uczniowie w grupach czytają tekst, a następnie wykonują ćwiczenia do tekstu. (Załącznik nr 2)
(Załącznik nr 2)
1. Marie Curie was born in 1867. She is one of the greatest scientists ever to have lived. She was a pioneer in the field of radioactivity and discovered the chemical elements radium and polonium. Curie is the only person ever to win two Nobel Prizes in two different sciences. Other achievements include being the first female professor at the University of Paris.
2. Curie was born in Warsaw, Poland. Her father was a maths and physics teacher and was a big influence on Marie’s early education. From an early age Marie was an exceptional student with an amazing memory. She often went without food and sleep to study. Her brilliant mind led her to Paris to study and conduct her research.
3. She met her future husband Pierre Curie at the university. He considered Marie to be a genius and instantly wanted to work with her. They got married and spent most of their time together in their laboratory studying radioactive materials. Their research led to the discovery of radium, for which they were honoured with the Nobel Prize for Physics in 1903.
4. Pierre was killed in 1906 and Marie was devastated and extremely lonely. She threw herself even deeper into her work and won the Nobel Prize for Chemistry in 1911. She spent the 1920s raising funds for more research into radium. In 1934 she died from a condition caused by decades of exposure to radiation. No one knew how deadly radium was until years later.
Exercise 1
Answer the following questions:
1. When and where was Maria Skłodowska-Curie born?
2. Who was her father?
3. What was she like?
4. Where and how did she study?
5. Who did she meet in France?
6. What did they discover together?
7. What award did she receive?
8. When did she feel so lonely?
9. What’s happened in 1934?

Exercise 2
Delete the wrong word in each of the pairs in italics.
1. Marie Curie was born in 1867. She is one of the greatest science / scientists ever to have lived. She was a pioneer in / on the field of radioactivity and discovered the chemical elements radium and polonium. Curie is the only person ever to win / won two Nobel Prizes in two different sciences. Other achievements include was / being the first female professor at the University of Paris.
2. Curie was born in Warsaw, Poland. Her father was a maths and physics teacher and was a big / tall influence on Marie’s early education. From an early old / age Marie was an exceptional student with an amazing memories / memory. She often went without food and sleep to study. Her brilliant mind led her to Paris to study and conduct / conductor her research.
3. She met her future husband Pierre Curie at the university. He considered Marie to be a genie / genius and instantly wanted to work with her. They got married and spent / spending most of their time together in their laboratory / lavatory studying radioactive materials. Their research led to the discovery of radium, for which / who they were honoured with the Nobel Prize for Physics in 1903.
4. Pierre was killed in 1906 and Marie was devastated and extremely lone / lonely. She threw herself even deepest / deeper into her work and won the Nobel Prize for Chemistry in 1911. She spent the 1920s raising finds / funds for more research into radium. In 1934 she died from a condition caused by decades of exposure to radiation. No one knew how deadly / dead radium was until years later.
Exercise 3
The underlined, jumbled words are from the text. Spell them correctly.
Paragraph 1

1. one of the greatest tinictssse
2. She was a reinoep in the field of radioactivity
3. discovered the lcechmia elements radium and polonium
4. the first female serorpfos

Paragraph 2

5. iysphsc teacher
6. a big nefulcien on Marie’s early education
7. an amazing emomry
8. Her ibllitrna mind

Paragraph 3

9. her ufreut husband
10. He considered Marie to be a enusig
11. studying radioactive mritsaela
12. Their research led to the vdsyrieco of radium

Paragraph 4

13. extremely lneoyl
14. She wethr herself even deeper into her work
15. niarigs funds for more research
16. No one knew how dydela radium was
Exercise 4
Match the following phrases from the article:
1. one of the greatest scientists a. materials
2 She was a pioneer in the field b. to Paris to study
3. Marie was an exceptional c. food and sleep to study
4. She often went without d. of exposure to radiation
5. Her brilliant mind led her e. of radioactivity
6. He considered Marie f. ever to have lived
7. radioactive g. radium was until years later
8. She threw herself even h. to be a genius
9. died from a condition caused by decades i. student
10. No one knew how deadly j. deeper into her work

5.Powtórzenie 8 minut (Praca w grupach)
Zadaniem uczniów jest zeskanować kody i przy pomocy telefonów komórkowych i odpowiedniej aplikacji rozszyfrować słówka. Następnie zapisać je na tablicy. Na zakończenie uczniowie układają zdanie, które jest odpowiedzią na pytanie postawione w temacie lekcji.
1. One of the famous woman in the history of Poland

2. She is the patron of our secondary school.

6. Podsumowanie i omówienie pracy domowej 3 minut.
Uczniowie proszeni są o napisaniu listu do Marii Skłodowskiej- Curie. W liście nauczyciel prosi o napisanie trzech pytań dotyczących jej życia. Uczniowie mają także napisać jak ważna jest Maria Skłodowska w dzisiejszym świecie. Następnie na kolejnej lekcji uczniowie przeczytają swoje listy na forum klasy, a “eksperci-uczniowie” spróbują odpowiedzieć na pytania.
LETTER: Write a letter to Marie Curie. Ask her three questions about her life. Tell her how important she is in today’s world. Read your letter in front of the class in your next lesson. Your “Marie Curie expert” partner(s) will try and answer your questions.

Opracowała:
Grażyna Bieniawska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.