X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40089
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Justyna Falkowska
nauczyciel języka angielskiego
w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 1września 2016r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2019r.

Cele Ogólne

•uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego
•pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej
•rozwijanie umiejętności językowych wśród uczniów
•podniesienie jakości własnego warsztatu pracy i jakości pracy szkoły
•zdobycie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MEN W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania
1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły
- Aktywne uczestnictwo w Radach Pedagogicznych
- Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach zespołu przedmiotowego
- Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno-wychowawczych
-Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu
- Współpraca z rodzicami
2.Doskonalenie kompetencji zawodowych
- Aktywne uczestnictwo w warsztatach i konferencjach metodycznych, adekwatne do potrzeb nauczyciela i szkoły
- Analiza artykułów w czasopismach fachowych dla nauczycieli
3.Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej
- Praca z uczniem zdolnym
- Praca z uczniem mającym problemy w nauce
- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
- Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
- Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

Zadania
1.Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych
- Opracowywanie prezentacji multimedialnych
- Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej
- Opracowywanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych itp. przy użyciu technologii komputerowej
- Przygotowanie narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy i umiejętności językowych
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników
- Korzystanie z serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów oraz informacji związanych z nauką języka obcego

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania
1.Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
- Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli i rodziców
- Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli
- Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego
2.Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń, metod i form pracy.
- Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego
- Opracowywanie i udostępnianie scenariuszy zajęć, kart pracy i uroczystości szkolnych

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania
1.Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań.
- Analiza dokumentacji szkolnej
- Opracowanie Nauczycielskich Planów dydaktycznych oraz Przedmiotowego systemu oceniania
- Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania
1.Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
-Przygotowywanie i przeprowadzenie konkursów językowych
-Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach językowych
2.Rozwijanie zainteresowań młodzieży
- Organizowanie imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły
- Organizowanie wycieczek dydaktyczno- krajoznawczych
- Organizowanie spotkań i wyjazdów edukacyjnych

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania
1.Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.
- Organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych apeli
2.Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów.
- Pedagogizacja rodziców
- Stały kontakt z rodzicami i wychowawcami uczniów
- Współpraca z pedagogiem szkolnym
- Integracja młodzieży w klasie i poza klasą
3.Współpraca z instytucjami samorządowymi.
- Współpraca MRM Konina
-Współpraca z TPD i PCK

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania
1.Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego.
- Diagnoza co najmniej dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Opis przypadku ucznia z problemem edukacyjnym oraz opis przypadku ucznia z problemem
wychowawczym.
-Przeprowadzenie ankiety określającej sytuację rodzinną
- Dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu edukacyjnego.

........................................
Justyna Falkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.