X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40080
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO:

I. ORGANIZACYJNA
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
a) Formy realizacji:
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia.)
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego, plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji; inne dokumenty związane z procedurą awansu zawodowego.

2. Nawiązywanie współpracy z opiekunem stażu.
a) Formy realizacji:
Rozmowa, zawarcie kontraktu, ustalenie harmonogramu lekcji otwartych.
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Przejrzyste zasady współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć, kontrakt.

3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
a) Formy realizacji:
Analiza dokumentacji: statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów, wewnątrzszkolnych zasad oceniania, itd.
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Zgromadzone dokumenty.

4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
a) Formy realizacji:
Zapoznanie się z wybranymi fragmentami ustawy o systemie oświaty, zapisami ze statutu i regulaminów.
Zapoznanie się z planami działania organów funkcjonujących w szkole. Uczestnictwo w pracach poszczególnych organów.
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Zestaw kopii odpowiednich dokumentów; katalog celów; zbiory pytań, wniosków, refleksji, propozycji. Potwierdzenie udziału w pracach poszczególnych organów.

5.1. Nawiązanie kontaktów z osobami oraz instytucjami mogącymi wzmocnić oddziaływanie dydaktyczne i wychowawcze szkoły.
a) Formy realizacji:
Organizacja i udział w międzyszkolnych zawodach sportowych, innych imprezach rekreacyjno-sportowych. Uczestnictwo w zebraniach nauczycieli wychowania fizycznego.
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Zaplanowano uczestnictwo w większości zawodów sportowych organizowanych przez Powiat Żarski (dokumentacja-protokoły zawodów, dyplomy).
5.2. Promocja szkoły w środowisku.
a) Formy realizacji:
Informowanie i zapraszanie przedstawicieli prasy na organizowane imprezy.
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Wycinki z prasy lokalnej.
5.3. Własna publikacja.
a) Formy realizacji:
Umieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Adres strony internetowej.

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
a) Formy realizacji:
Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, nagrań, zdjęć, itp.
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Segregator z dokumentacją.

7. Przygotowanie projektu sprawozdania.
a) Formy realizacji:
Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji zadań zawartych w planie rozwoju.
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Do sprawozdania dołączone będą stosowne dokumenty potwierdzające realizację założonych w planie zadań.

II. OSOBISTA
1. Wstępna ocena własnych umiejętności.
a) Formy realizacji:
Określenie formuły oceny, autorefleksja. Zaplanowanie własnego rozwoju zawodowego po zapoznaniu swoich mocnych i słabych stron.
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Samoocena.

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
a) Formy realizacji:
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, wykłady, kursy,konferencje itp.). Udział w radach pedagogicznych oraz w pracach zespołu przedmiotowego.
Wdrażanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Nie podano szczegółowych informacji dotyczących form doskonalenia zawodowego, gdyż terminy i tematy szkoleń, wykładów i kursów są labilne, a ich wybór będzie dokonywany w czasie trwania stażu. Dokładne informacje na ten temat zostaną zawarte w sprawozdaniu końcowym. Wyciągi (kserokopie) z księgi protokołów. Zaświadczenia.

3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
a) Formy realizacji:
Studiowanie literatury przedmiotu.
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Spis literatury. Dostęp do najnowszych badań z zakresu teorii i metodyki wychowania fizycznego przyczyni się do poprawy mojego warsztatu pracy w szkole.

4. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań.
a) Formy realizacji:
Opracowanie i wdrażanie programu przygotowań do zawodów sportowych. Pełnienie funkcji promotora zdrowego stylu życia.
Pomoc w przygotowaniu i organizacji "Szkolnego dnia Sportu", "Turnieju pionów" oraz "Plebiscytu na najlepszego sportowca". Organizacja wewnątrzszkolnych rozgrywek i zawodów
sportowych z różnych dyscyplin.
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego w szkole i poza nią. Udział w szkolnych lub ogólnopolskich akcjach o charakterze prozdrowotnym.

5. Propagowanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej kultury fizycznej.
a) Formy realizacji:
Konsultacje z nauczycielami w ramach zespołu przedmiotowego. Popularyzacja materiałów pozyskanych z internetu.
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Harmonogram spotkań zespołu.

III. DYDAKTYCZNA:
1. Pomoc w opiece nad salą gimnastyczną.
a) Formy realizacji:
Dbanie o wyposażenie sali gimnastycznej. Bieżące uzupełnianie sprzętu sportowego. Ekspozycja dyplomów i pucharów.
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Potwierdzenie opiekuna stażu.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.
a) Formy realizacji:
Hospitacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi. Dyskusja na temat przeprowadzonych zajęć.
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Wnioski z obserwacji i hospitacji zawarte w arkuszach hospitacyjnych.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna.
a) Formy realizacji:
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja z opiekunem stażu, analiza.
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Konspekty przeprowadzonych lekcji.

4. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
a) Formy realizacji:
Korzystanie z programów edukacyjnych przy tworzeniu dokumentacji pracy, materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych. Wykorzystanie programów komputerowych o tematyce sportowej w pracy dydaktycznej;np."Encyklopedia sportu". Wykorzystanie internetu jako źródła informacji dydaktycznych. Współpraca ze szkolną pracownią informatyczną. Wykorzystanie w pracy dydaktycznej i naukowej komputerowych baz danych.
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Większość przedstawionych dokumentów będzie opracowanych przy wykorzystaniu techniki komputerowej. Adresy internetowe i strony internetowe zostaną dołączone na koniec.

5.1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
a) Formy realizacji:
Opracowanie priorytetów z zakresu własnego rozwoju zawodowego wynikających z analizy swoich mocnych i słabych stron.
Prowadzenie na odpowiednim poziomie zajęć przedmiotowych.
Opracowanie zestawu nowych metod pracy, narzędzi oraz procedur podwyższających atrakcyjność prowadzonych zajęć.
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Scenariusze zajęć, karty obserwacji lekcji, zestaw przykładowych metod oraz narzędzi ewaluacji wykorzystywanych podczas zajęć.
5.2. Wyposażenie uczniów w materiały wspomagające ich rozwój.
a) Formy realizacji:
Opracowanie zestawu ćwiczeń ogólnorozwojowych do samodzielnej pracy w domu.
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Zestaw ćwiczeń.

IV. WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZA
1. Prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych w ramach 4 godziny wychowania fizycznego.
a) Formy realizacji:
Zajęcia z piłki siatkowej.
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Prowadzenie różnych zajęć w szkole i jej pobliżu pozwala na dłuższy kontakt z uczniami, co sprzyja lepszemu ich poznaniu i efektywniejszemu oddziaływaniu wychowawczemu. Sprawozdania
z prowadzonych zajęć.

2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
a) Formy realizacji:
Współpraca z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym, rodzicami. Indywidualne rozmowy z uczniami.
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Sprawozdanie.

3. Praca w charakterze dodatkowego opiekuna.
a) Formy realizacji:
Opieka nad uczniami w czasie imprez szkolnych, wyjść pozaszkolnych.
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Potwierdzenie dyrekcji.

4. Czytelnictwo literatury z dziedziny wychowania.
a) Formy realizacji:
Analiza literatury.
b) Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
Wykaz literatury.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.