X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39975
Przesłano:

Warunki rozwoju rolnictwa. Konspekt lekcji geografii, klasa VII

Konspekt lekcji z geografii klasa VII
nauczyciel prowadzący: mgr Leszek Myśliwy
Dział : Rolnictwo i przemysł Polski
Temat : Warunki rozwoju rolnictwa.
Podstawa programowa :
X.10 opisuje warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w Polsce.
Cel ogólny :
- Warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w Polsce.
Cele szczegółowe:
Wiadomości- Uczeń zna:
- czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa.
- rozmieszczenie regionów o najkorzystniejszych warunkach przyrodniczych.
- rolę sektora rolnictwa.
Umiejętności- Uczeń:
- wyjaśnia przyczyny zróżnicowania warunków przyrodniczych i pozaprzyrodniczych w różnych częściach Polski.
- potrafi wskazać na mapie regiony o najkorzystniejszych warunkach przyrodniczych w Polsce.
- umie przedstawić rolnictwo jako sektor gospodarki i jego rolę w rozwoju społeczno – gospodarczym kraju.
- potrafi ocenić sytuację rolnictwa Polski na tle rolnictwa Unii Europejskiej.
Postawy
- uczeń doskonali umiejętność pracy w grupie.
- rozwija umiejętność wyszukiwania , selekcjonowania i prezentowania informacji.
Metody : pogadanka, problemowa, metody aktywizujące :burza mózgów, SWOT, sygnalizacja świetlna , praca z tekstem (podręcznikiem ,atlasem geograficznym, danymi statystycznymi ).
Formy pracy: z cała klasą jednolita, praca w grupach zróżnicowana ( dostosowanie do potrzeb i możliwości uczniów).
Środki dydaktyczne: podręcznik ( str134-137 ), zeszyt ćwiczeń( str78-79), karty pracy, atlas geograficzny, mapa hipsometryczna Polski, Multiteka Planeta Nowa 7, dane statystyczne( podręcznik str 212 ), kolorowe karteczki.

Tok lekcji

Faza wstępna
1. Czynności organizacyjno – porządkowe
-zapisanie tematu lekcji
- podanie celów lekcji
2. Pogadanka wstępna
Rolnictwo , przemysł i usługi są sektorami gospodarki Polski i mają wpływ na rozwój naszego kraju.
W jaki sposób waszym zdaniem rolnictwo wpływa na rozwój naszego kraju?
/ miejsca pracy, sprzedaż wyprodukowanych towarów, kupowanie potrzebnych środków do pracy w gospodarstwach, zmiana wyglądu miejscowości w których mieszkają itp. /

Faza realizacji
1.Podział uczniów na grupy zadaniowe.
Liderzy grup losują zadania do pracy w zespole /karty pracy /
2. Nauczyciel objaśnia zadania każdej z grup oraz określa czas pracy grup /10 min /.Przypomina zasady pracy w grupie oraz sposób informowania nauczyciela realizacji zadań / żółta kartka – pomoc, zielona kartka – praca grupy zakończona /.
3.Praca w grupach.
Gr. 1 Rolnictwo jako sektor gospodarki ( indywidualizacja pracy )
Gr. 2 Ukształtowanie terenu Polski i stosunki wodne.
Gr .3 Warunki klimatyczne i okres wegetacji w Polsce.
Gr .4 Gleby Polski.
Gr .5 Pozarolnicze warunki rozwoju rolnictwa w Polsce .
4.Liderzy grup prezentują efekty pracy grupy oraz wskazują na mapie hipsometrycznej Polski obszary o korzystnych i niekorzystnych warunkach przyrodniczych rozwoju rolnictwa . Lider gr. 5 prezentuje plakat /SWOT/ oraz rozwiązanie ćwiczenia 3 s. 79 – zeszyt ćwiczeń.
5.Zapisanie notatki lekcji ( uzupełnienie tabeli i wklejenie do zeszytów)

Faza podsumowująca
1.Na podstawie opracowanych treści lekcji oraz mapki w podręczniku s. 134 wymieńcie regiony o najkorzystniejszych warunkach przyrodniczych rozwoju rolnictwa w Polsce i wskażcie je na mapie
2. Multiteka – Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce (film edukacyjny).
3.Ewaluacja zajęć :nauczyciel otrzymuje informację zwrotną stopnia opanowania wiadomości dotyczących – warunków przyrodniczych i pozaprzyrodniczych rozwoju rolnictwa w Polsce metodą „świateł sygnalizacyjnych” ( kolor zielony, żółty, czerwony) i pytań:
- Co należy doskonalić na kolejnych zajęciach, na co zwrócić uwagę ( kartki żółte, czerwone)?
- Jak praca w grupach i zastosowane metody wpłynęły na wykonanie zadań?
4.Ocena pracy uczniów na lekcji
5. Zadanie i objaśnienie pracy domowej
-dla wszystkich uczniów –ćw. 2 s. 78 – zeszyt ćwiczeń
- dla chętnych uczniów –ćw. 4 s. 79

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.