X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39965
Przesłano:

Innowacja pedagogiczna "Zabytki Kutna okiem rowerzysty"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
Temat innowacji:
,,Zabytki Kutna okiem rowerzysty”

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie
Autor: Mariola Lewandowska
Przedmiot: zajęcia pozalekcyjne
Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna
Data wprowadzenia: marzec 2019
Data zakończenia: kwiecień 2019
Miejsce : sala 221, boisko , ścieżki rowerowe w mieście Kutno ( poniedziałek 14.45 – 15.30)

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie z klas 5 i 8 . Czas realizacji innowacji obejmuje dwa miesiące z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć dodatkowych, jako element godziny lekcyjnej, raz w tygodniu.
Innowacja ma na celu poznanie zabytków miasta Kutno oraz szerzenie idei bezpiecznego uczestnictwa uczniów w ruchu drogowym. Ma zachęcać do poznawania historii swojej miejscowości, zasłużonych obywateli oraz motywować uczniów do przebywania na świeżym powietrzu na rowerze .

Motywacja - wprowadzenia innowacji:
Innowacja ,,Zabytki Kutna okiem rowerzysty ” jest moją odpowiedzią na wyszukiwanie wiedzy o regionie i historii miasta Kutno oraz utrwaleniem zasad obowiązujących rowerzystę uczestniczącego w ruchu drogowym.
Innowacja jest zgodna z planem wychowawczo – profilaktycznym szkoły.
Na podstawie obserwacji w pracy w szkole podstawowej zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje zajęć praktycznych. Dlatego też, główną przyczyną opracowania innowacji była potrzeba zdobywania wiedzy o mieście i jej zasłużonych mieszkańcach oraz wykorzystania umiejętności jazdy na rowerze.

Opis innowacji:

I.Wstęp
Mając na uwadze jak rozwija i pięknieje nasze miasto oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na drodze, bazując na swoim doświadczeniu zawodowym - zauważyłam potrzebę wprowadzenia zajęć dodatkowych, które będą kształtowały w dzieciach poczucie tożsamości ze swoim miastem, poznają historię i najciekawsze miejsca z perspektywy aktywnego rowerzysty.

II. Założenia ogólne
1. Innowacja skierowana jest do uczniów klas 5 i 8.
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
• poznanie zabytków i historii miasta Kutno
• przygotowanie uczniów do systematycznego pogłębiania wiedzy o mieście
• wykorzystanie wiedzy w praktyce
• zapoznanie z przepisami ruchu drogowego
• wdrożenie pracy metodą podającą, dzielenia się wiedzą oraz problemową

III. Cele innowacji
Cel główny: poznawanie historii i zabytków miasta Kutno poprzez udział w wycieczkach rowerowych
Cele szczegółowe:
• Poznawanie najważniejszych zabytków miasta i ich historii
• Rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji na temat odwiedzanych zabytków
• Kształtowanie postaw lokalnego patrioty
• Wdrażanie do zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań na ścieżkach rowerowych w mieście
• Kształtowanie u uczniów potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną poprzez jazdę rowerem
• Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia
• Rozwijanie zainteresowań
• Kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych

IV. Metody
• Podające - pogadanki z wizualizacją omawianych treści
• Bezpośrednie - ćwiczenia praktyczne w terenie
• Nauczania pojęć – historia miasta Kutno
• Poszukujące - ćwiczenia sprawdzające wiedzę
V. Formy
• Indywidualna
• Zbiorowa
• Grupowa

VI. Przewidywane osiągnięcia
Uczniowie:
• Poznają historię oraz zabytki miasta Kutno
• Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż sami wyszukują informacje w Internecie i kodeksie drogowym
• Sprawnie korzystają z zasobów Internetu
• Umiejętnie poruszają się rowerem po drodze i śnieżkach rowerowych
Nauczyciel:
• Zaspokaja indywidualne potrzeby samorozwojowe uczniów
• Organizuje aktywnie czas wolny uczniów
• Wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenia
• Jest kreatywny
• Zachęca uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy

VI. Tematyka zajęć
Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Są one utrwaleniem tematyki regionalizmu i wychowania komunikacyjnego.
1. Tworzymy mapę zasobów historycznych miasta Kutno.
2. Przypominamy ogólne zasady z kodeksu drogowego.
3. Rozpoznajemy sygnały i znaki drogowe w sytuacjach na drodze- ćwiczenia w terenie
4. Manewry na drodze i zasady na nich obowiązujące – ćwiczenia w terenie.
5. Skrzyżowania i zasady na nich obowiązujące – ćwiczenia w terenie.
Harmonogram wycieczek:
6. Odwiedzamy ciekawych ludzi - Zasłużony obywatel miasta Kutno – Antoni Troczewski.
7. Zwiedzamy najciekawsze miejsca ulicy Królewskiej.
8. Odwiedzamy ośrodki sportu: Stadion Miejski i Basebooll.
9. Kompendium wiedzy o Kutnie – prezentacja, ankieta dla uczniów.

VII. Ewaluacja
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel z uczniami przygotuje zdjęcia, prezentację multimedialną, którą zaprezentują uczniowie na zajęciach z wychowawca klasy oraz rodzicom na zebraniach, informacje na stronę internetową szkoły i do mediów lokalnych oraz ankietę dla uczniów na temat spędzania wolnego czasu.
Szczegółowa analiza wyników ankiety i przygotowana prezentacja pozwoli ocenić efektywność prowadzonych zajęć. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej lub innej grupie uczniów. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

VIII. Spodziewane efekty
Wpływ na uczniów:
• poznanie zabytków miasta Kutno oraz jego zasłużonych mieszkańców
• Świadomy udział uczniów w ruchu drogowym
• Samodzielne wyszukiwanie informacji
• Zaangażowanie uczniów na zajęciach dodatkowych
• Ukierunkowanie na bezpieczeństwo rowerzysty w ruchu drogowym
• Umiejętność jazdy na rowerze z uwzględnieniem znaków i sygnałów drogowych
Wpływ na pracę szkoły:
• Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych
• Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów
• Rozwijanie zainteresowań uczniów
• Poszukiwanie sposobu właściwego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu
• Promocja szkoły w środowisku lokalnym

IX. Podsumowanie
Innowacja ma na celu:
• Poszerzenie wiedzy na temat historii miasta Kutno i jego zasłużonych mieszkańców
• Usprawnienie jazdy rowerem po ścieżkach rowerowych naszego miasta
• Bezpiecznego udziału w ruchu drogowym
• Promocję szkoły w środowisku lokalnym

Bibliografia:
Zeszyty regionalne
Kodeks Ruchu Drogowego
Technika dla klas 4-6 – Lech Łabecki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.