X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39723
Przesłano:

Innowacja pedagogiczna "Guzik z pętelką" - sensoryczne zabawki

Innowacja pedagogiczna "Guzik z pętelką" - sensoryczne zabawki.
Rok szkolny 2018/2019
Opracowały: Magdalena Żurek, Joanna Brześcińska
Spis treści:
I. Informacje dotyczące innowacji
II. Opis innowacji
1. Cele ogólne innowacji
2. Cele operacyjne
3. Metody i formy pracy
4. Treści programowe
III. Ewaluacja

I. Informacje dotyczące innowacji
Temat innowacji: "Guzik z pętelką" - sensoryczne zabawki
Autorzy innowacji: Magdalena Żurek, Joanna Brześcińska
Miejsce realizacji: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Krasnymstawie
Rodzaj innowacji: Programowa
Osoby realizujące program innowacji pedagogicznej: autorzy innowacji

II. Opis innowacji
Podczas wieloletniej pracy z uczniami w klasach przysposabiających do pracy zauważyłyśmy, że uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w różnych zajęciach praktycznych oraz rozwijających zainteresowania. Wielokrotnie otrzymywałyśmy informację od rodziców, że wyrażają chęć pomocy i uczestnictwa w tego typu lekcjach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców powstał innowacyjny program „Guzik z pętelką – sensoryczne zabawki“. To doskonała forma nawiązywania współpracy z rodzicami, oraz rozwijania zainteresowań i umiejętności uczniów.
Ponadto uczniowie uczestnicząc w innowacji będą nabywać nowe umiejętności niezbędne w życiu codziennym i mamy nadzieję, że część z nich wykorzysta zdobytą wiedzę i doświadczenia w przyszłej pracy zawodowej. Dla osób z niepełnosprawnością funkcjonowanie w sytuacji pracy ma szczególne znaczenie. Praca stanowi dla nich nie tylko wartość ekonomiczną, ale przyczynia się do wszechstronnego rozwoju. Osoby z niepełnosprawnoścą intelektualną aktywne zawodowo są bardziej zadowolone ze swojego życia, wykazują silniejsze poczucie własnej produktywności, odczuwają silniejszą przynależność do społeczności. Dla tych osób praca zawodowa może mieć charakter terapeutyczny. Kolejnym ważnym elementem naszego programu, przemawiającym za wdrożeniem go w życie jest sztuka. Dzięki różnym działaniom podejmowanym w ramach szeroko pojętej sztuki osoby te mogą wyjść poza ograniczenia i doświadczyć radości, zadowolenia i satysfakcji płynących z wykonywania pracy, jaką jest powstałe dzieło. Wiele radości, i bogatych wrażeń dają im własnoręcznie wykonane przedmioty, które są urzeczywistnieniem ich pomysłów oraz projektów. Dlatego prace z zakresu szycia znalazły uznanie w naszej szkole ze względu na swoje walory kształcące, wychowawcze i praktyczne. Kształcą oko i rękę, wyrabiają smak estetyczny, przyzwyczajają do wysiłku, uczą wytrwałości i znajdują zastosowanie w życiu. Różnego rodzaju prace ręczne z zakresu szycia maja działanie terapeutyczne, stymulujące rozwój, przywracające sprawność i wreszcie ogromny walor uspokajający a także rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, ułatwiają zapamiętywanie, uczą prostoty.
Bodźcem do napisania innowacji byli nasi uczniowie, rodzice i ich sugestie. Dlatego po wielu rozmowach i konsultacjach ze starszymi uczniami Ośrodka, doszliśmy do wniosku, że chcemy tworzyć nie tylko przedmioty dekoracyjne, ozdobne ale także takie, które będą uczyły i pomagały poznawać świat. ,,Sensoryczne zabawki” będą dla młodszych uczniów doskonałą formą łączenia nauki z zabawą. Zabawka jest to przedmiot do zabawy, który daje możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia, kształtuje umiejętności i sprawności, pobudza aktywność poznawczą, twórczą, ruchową, wspomagając społeczny i emocjonalny rozwój dziecka. Tworzy jego własny, magiczny i bardzo kolorowy świat. Wychowawcza rola zabawki polega we wczesnym okresie na kształtowaniu pożądanych cech rodzącej się osobowości dziecka, na stwarzaniu mu warunków do budzenia się i rozwijania zainteresowań.
Innowacja pedagogiczna "Guzik z pętelką" - sensoryczne zabawki dotyczy poszerzenia programu nauczania z przysposobienia do pracy w klasach I - III PDP ,programu własnego zajęć pozalekcyjnych „Szyję i dziergam“ o wybrane treści związane z projektowaniem i szyciem sensorycznych zabawek edukacyjnych.
Program skierowany jest także do rodziców. Są oni włączeni w jego realizację poprzez wspieranie działań nauczyciela, aktywne uczestnictwo w zajęciach , wspólną ocenę osiągniętych efektów w odniesieniu do każdego ucznia.
Innowacja nie narusza obowiązującej podstawy programowej z przysposobienia do pracy. Wprowadzone treści uzupełniają program przysposobienia do pracy „Umiem. Wiem. Potrafię! o nowe zagadnienia, poszerzają również wiedzę i umiejętności z zakresu krawiectwa i orientacji zawodowej. Wychodzą naprzeciw tym uczniom, którzy w przyszłości zamierzają podjąć pracę zawodową, chcą się rozwijać, poszerzać horyzonty, łączyć teorię z praktyką.
Efektem naszej wspólnej pracy będą „zabawki sensoryczne”, które podarujemy innym uczniom z różnymi niepełnosprawnościami z naszego Ośrodka oraz
krótkie filmy instruktażowe, w których będą zawarte wskazówki i przykłady zabaw wykonanymi produktami. „Zabawki sensoryczne” będą cennym materiałem dla uczniów jak też dla nauczycieli i będą stanowiły ciekawą pomoc dydaktyczną.
Filmy będą umieszczone na stronie Internetowej naszego Ośrodka.

1. Cele ogólne innowacji
Celem programu jest wzbogacenie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez bogactwo oddziaływań twórczych, stwarzanie możliwości do realizowania własnych pomysłów, po to by wyrobić poczucie samorealizacji oraz sprawczości.
Cele ogólne
1.Uzupełnianie form pracy dydaktycznej i wychowawczej o elementy twórczego działania młodzieży.
2.Kształtowanie postawy starannego i dokładnego wykonania pracy .
3.Doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z szyciem
5.Zapoznanie z możliwościami cyfrowego tworzenia filmu.
6. Włączenie rodziców do aktywnego działania na rzecz szkoły oraz wykorzystanie ich potencjalnych możliwości – zdolności i zainteresowań.
7, Dzielenie się wytworami swojej pracy (zabawkami sensorycznymi) z innymi uczniami.

2. Cele operacyjne
Uczeń
–rozwija wyobraźnię i inwencję twórczą
–projektuje, przedstawia własne pomysły, oraz potrafi je zrealizować
–poszerza wiedzę i umiejętności z zakresu szycia
–potrafi dobierać odpowiednie materiały i dodatki
–podejmuje dodatkowe działania i zgodnie współpracuje w grupie
-zna podstawowe narzędzia i przybory krawieckie oraz
prawidłowo i bezpiecznie się nimi posługuje
-przygotowuje warsztat pracy
- posiada poczucie chęci wykonywania prac użytkowych na potrzeby innych
-wyrabia poczucie samorealizacji oraz sprawczości
-nabywa umiejętności praktyczne przydatne w zawodzie pomocnik krawca
-obsługuje urządzenia multimedialne
-współpracuje podczas realizacji filmów instruktażowych

4. Metody
- praktyczne - metoda zadań wytwórczych, metoda ćwiczebna
- oglądowe - uczenie się poprzez percepcję sztuki użytkowej w formie zdjęć, plansz poglądowych, schematów i filmów instruktażowych. Obserwacji czynności prezentowanych przez nauczyciela oraz na prezentacjach multimedialnych.
- słowne - praca z tekstem, pogadanka posłużą do rozwijania procesów poznawczych i nabywania wiadomości dotyczących prac krawieckich
- aktywne - pajęczynka, metaplany, burza mózgów, metody ewaluacyjne (barometr, koniczynka) przygotowują uczniów do brania odpowiedzialności za efekty podejmowanych działań.
Formy
- zbiorowa jednolita
- zbiorowa zróżnicowana
- zespołowa
- binarna

5. Treści programowe

1. Narzędzia, urządzenia krawieckie
2. Bezpieczeństwo własne i innych
3. Rodzaje tkanin, materiałów i dodatków krawieckich
4. Woreczki sensoryczne
5. Sensoryczna tablica edukacyjna
6. Kostki sensoryczne - liczby
7. Książeczki sensoryczne
8. Maskotka sensoryczna - spirala
9. Nagrywanie filmów instruktażowych

III. Ewaluacja

- ewaluacja bieżąca - dokonywana jest po zrealizowaniu etapu i polega na przekazaniu przez uczniów informacji zwrotnych dotyczących wiadomości i umiejętności zdobytych na zajęciach i ocenie atrakcyjności zadań dla ucznia, obserwacja pracy i zaangażowania uczniów na poszczególnych etapach pracy.
- film instruktażowy posługiwania się sensorycznymi pomocami dydaktycznymi
- sensoryczne pomoce dydaktyczne (rezultat realizacji programu)
- ankieta dla uczniów po zakończeniu cyklu zajęć
- ankieta dla rodziców po zakończeniu cyklu zajęć z uczniami
- analiza wytworów uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.