X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39720
Przesłano:
Dział: Języki obce

Zestaw zadań przygotowujących uczniów do egzaminu ósmoklasisty

Znajomość środków językowych:
I. Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką ,tak aby zachować sens zdania wyjściowego.
1. I usually water the plants once a week. BY
The flowers ........................................me once a week.
2. You should definitely tell your parents about it. IF
........................................you, I would tell my parents about it.
3. This student is so clever. SUCH
This is........................................student.
4. I have got a lot of crayons in my pencil case. THERE
........................................a lot of crayons in my pencil case.
5. We will go for a walk unless it rains. IF
We will go for a walk........................................
6. He can’t lift this suitcase,he’s too week. STRONG
He isn’t ........................................to lift this suitcase.
7. He didn’t study low.That’s why he isn’t rich now. IF
........................................,he would be rich now.
8. I last saw him six years ago . FOR
I ........................................six years.
9. Let’s go to the cinema. ABOUT
........................................to the cinema.
10. Mary is prettier than her sister. AS
Mary’s sister ........................................Mary
11. I don’t want to go for a walk. FEEL
I don’t........................................for a walk.
12. A mechanic repaired their car . WAS
Their car........................................by a mechanic.
13. There was nothing to eat when we arrived. WASN’T
There ........................................to eat when we arrived.
14. Football doesn’t interest Bartek. INTERESTED
Bartek ........................................football.
15. You can’t smoke in this office. ARE
You ........................................to smoke in this office.
16. My parents were arguing when I came home. WHILE
I came home........................................
17. How much time do you need to get to school? TAKE
How long........................................you to get to school?
18. I wasn’t invited to the concert. ME
No one ........................................the concert.
19. It’s not necessary to bring the towel. TO
You........................................bring the towel.
20. My grandma looks after my sister when my mu mis at work. OF
My grandma........................................my sister when my mum is at work.
21. You should stop smoking . UP
You should........................................smoking.
22. I’m sorry I broke your mobile. FOR
I........................................your mobile.
23. We couldn’t get a better place. THE
It was..................................we could get.
24. My mum hasn’t had a job for three years. OUT
My mum has........................................for three years.
25. My shoes aren’t fashionable.OUT
My shoes.................................fashion.
26. The thief stole the money while the cashier wasn’t looking. BY
The money........................................ while the cashier wasn’t looking.
27. Nobody recognized the man who stole the money.WHO
There wasn’t........................................the man who stole the money.
28. Anna read this book a year ago.ALREADY
Anna........................................this book.
29. Jenna practices playing the piano on Mondays and Fridays. TWICE
Jenna practices playing the piano.......................................
30. School insists on wearing uniforms .MUST
We........................................
II. Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.
1. Is this laptop (lepszy od).....................................the old one.
2. I’m afraid (nie ma żadnych)......................................apples.
3. People (nie mogą)........................................feed the animals In the zoo.
4. (Ile sera)........................................to make a pizza?
5. (Co zwykle)........................................have for lunch?
6. My dad (nie pracuje).................................at the moment.
7. I (nie widziałem)........................................for ages.
8. (Nie było)....................................bread In the supermarket yesterday evening.
9. (Zapytajmy)......................................a policeman for help.
10. (Nie wolno ci).....................................play music so loudly when the baby is ill.
11. This book (została napisana).....................................10 years ago.
12. (Zamierzam)........................................vote in the next election.
13. The bus came on time. I (nie musiałem)..................................... take a taxi.
14. In my opinion geography (jest najciekawszym)................................subject at school.
15. This holiday(jedziemy)....................................to Spain.
16. If I find an interesting book....................................(kupię ją).
17. (Czy kiedykolwiek jadłeś)........................................seafood?
18. This film( nie był wystarczająco ciekawy)..................................for me to watch.
19. What (zrobiłbyś gdybyś)........................................you won a lot of money.
20. This painting(będzie prawdopodobnie kosztować).............................more than now.
21. If Adam(będzie czuć się lepiej).............................we will go for a walk.
22. He is (naprawdę dobry w).................................maths.
23. (Nie wolno nam)........................................walk on the grass.
24. The man (który czeka) ......................................in front of our school is my dad.
25. What (robiłaś)........................................at 7 o’clock in the evening?
26. Max(uczył się).............................when he fall asleep.
27. Students(będą odesłani) home if they are ill.
28. He’s the man(który uratował).............................the animals from the hurricane.
29. How much are(tamte szaliki)......................................?
30. It (zanosi się na deszcz)...................................look at the black clouds.
III. Użyj słów w nawiasach w odpowiedniej formie aby utworzyć logiczne i w pełni poprawne zdania.
1. I (noy/buy).......................................the red dress yesterday and now I regret it.
2. Kate and Peter (go/have)........................................a barbecue tomorrow evening.
3. If it (be/sun)........................................the weekend,we will go to the beach.
4. Yesterday at five, I (read/book)........................................
5. She (hate/learn)........................................Spanish.
6. You (not/have).................................do the washing up.It wasn’t your turn.
7. Yesterday, my sister had a serious accident and (take)......................................hospital.
8. (you/hear)........................................about our last project ?
9. I am looking forward (see)............................you soon.
10. Half an hour ago, they (sit)......................................bench in front of our school.
11. I saw him last week but I (not /see/he)........................................since then.
12. While the president(fly)....................to Canada ,his plane(fall)..................... into the sea.
13. What ( you /do)...................................this evening,John?
14. This (be/hot)........................................summer we’ve had in years.
15. Lisa (forget/recycle)........................................ her household waste.
16. I adviced (she/walk)........................................ to the shops instead of taking her car.
17. I (enjoy/watch)........................................the thunderstorm last night.
18. I hope the weather(be/good)................................tomorrow than it is today.
19. Jenny (play/hockey)................................when she bruised her leg.
20. How many films (the actor/star)..........................in since 2005?
21. The teacher(ask/she/paint).......................................a picture of a garden.
22. That young performer (dance/very/good)............................last evening.
23. They were listening to music when (they/mum/come)........................home.
24. Lisa reminded (she/brother/buy)...................................bread from the baker’s.
25. Helen( prefer/buy).......................food from the health shop.
26. A teacher is a person( teach) ..................................at school.
27. Where (she/come)........................................from?
28. How (be/you)..................................trip? It was great!
29. He won’t pass the exam (unless/work).....................................hard.
30. My mobile phone (be/steal)........................................yesterday.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.