X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39714
Przesłano:

Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego - I semestr

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz przydzielonym zakresem obowiązków na stanowisku pedagoga, praca koncentrowała się wokół następujących obszarów:
I. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów,
w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
1. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej i szkolnej uczniów:
- prowadzenie obserwacji, rozmów, wywiadów (rodzice, uczniowie, nauczyciele, wychowawcy, GOPS, itp.), związanych z sytuacją społeczną (rodzinną, szkolną) uczniów,
- badania socjometryczne uczniów klas IVb (test „Nasza klasa”), przekazanie analizy testu wychowawcy klasy;
- karty informacyjne dla rodziców uczniów klas czwartych (m.in. oczekiwania rodziców wobec wychowawcy, pedagoga szkolnego);
- badania ankietowe uczniów klasy VIIb na temat zagrożeń cywilizacyjnych młodzieży (m.in. używanie środków psychoaktywnych);
- badania ankietowe uczniów kl. VIb pt.: „Jak się uczę?”;
- test niedokończonych zdań pt.: „Coś o mnie” (kl. VIb).
2. Zorganizowanie przesiewowych badań logopedycznych dla dzieci przedszkolnych 5-letnich oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych (6 letnich), prowadzonych przez pracowników logopedów PPP w Tomaszowie Lubelskim.
3. Udział w spotkaniu pedagogów i psychologów szkolnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat planowania i realizacji działań profilaktycznych.
4. Udział w spotkaniach grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim.
5. Współpraca z kuratorem rodzinnym ucznia objętego pieczą zastępczą.
6. Wnioskowanie kierowania uczniów przejawiających trudności dydaktyczno-wychowawcze do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych. Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami
z zewnątrz w tym: z PPP, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim.
II. Wspieranie mocnych stron uczniów, realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów.
Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania.
1. Sporządzenie wykazu uczniów zaliczonych do poszczególnych form pomocy.
2. Prowadzenie indywidualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami mającymi trudności w nauce: IIa, IIb, IVa, IVb.
3. Prowadzenie grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi 6 – letnimi,
z oddziałów przedszkolnych (trudności w koncentracji uwagi, nadruchliwość, opóźniony rozwój umysłowy).
4. Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne z 2 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
5. Koordynowanie pracy zespołów powołanych w celu pomocy psych.- ped. uczniom posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym (udział w 2 spotkaniach zespołu ds. pomocy psych.- ped. z rodzicami uczniów).
6. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie działającego przy GOPS w Bełżcu.
III. Podejmowanie działań wychowawczych oraz z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

1. Rozmowy wspierające, motywujące, wyjaśniające i dyscyplinujące zachowanie uczniów na temat: poczucia własnej wartości, konfliktów rodzinnych i rówieśniczych, przejawów agresji słownej i fizycznej, cyberprzemocy, autoagresji, używania wulgarnych słów, palenia e-papierosów, zakłócania toku lekcji, problemów w nauce, problemów osobistych, problemów rodzinnych, sytuacji zdrowotnej. Pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie systematycznych rozmów wychowawczych objęto 6 uczniów (VIb, VIIa, VIIb, VIIIb).
2. We współpracy z nauczycielem matematyki zorganizowanie akcji profilaktycznej „Dbamy o zdrowie”. Działania w ramach akcji profilaktycznej: udostępnienie wychowawcom klas IV-III gimnazjum prezentacji multimedialnych na temat palenia papierosów i e-papierosów, przeprowadzenie konkursów szkolnych antynikotynowych (literackiego, plastycznego, multimedialnego w klasach I-III, IV-III gimnazjum). Udział wraz z 5 nagrodzonych uczniów w podsumowującej konkursy Gali z okazji Światowych Obchodów XIV Dni Rzucania Palenia, zorganizowanym przez Hufiec Pracy 3-4, Lubelską Wojewódzką Komendę Hufców Pracy, Urząd Miasta oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w TDK w Tomaszowie Lubelskim.
3. Zorganizowanie zajęć profilaktycznych dla uczniów kl. IVa („Ja wśród ludzi. Jak być dobrym kolegą?”), Va („Złość, agresja, przemoc”), prowadzonych przez pracowników PPP w Tomaszowie Lubelskim.
4. Przeprowadzenie zajęć wychowawczych integracyjnych „Ja i moi koledzy” w klasach IVa, IVb (lekcja otwarta), „Jak się uczę” (kl. VIb), z zakresu profilaktyki przemocy
i agresji (Va), komunikacji interpersonalnej (VIa), profilaktyki uzależnień (kl. VIIb).
5. Zorganizowanie zajęć profilaktyczno-wychowawczych na temat odpowiedzialności nieletnich i doradztwa zawodowego dla uczniów kl. VIIb i IIIa gimnazjum
z funkcjonariuszami Policji z Lubyczy Królewskiej i Tomaszowa Lub.
6. Interwencje klasowe i indywidualne w sytuacjach kryzysowych (kl. III, Va, IVa, VIIb).
7. Opieka wychowawcza nad uczniami podczas wycieczki do Lublina na 59 pokazy fizyczne UMCS i Telewizji Lublin.
8. Stały kontakt i współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).
9. Prowadzenie gazetki ściennej, umieszczanie informacji na tematy opiekuńczo-wychowawcze.

IV. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególne w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
1. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasie.
2. Udział w pracach Zespołu Wychowawców.
3. Praca w zespole ewaluacyjnym programu profilaktyczno-wychowawczego.
4. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych organizowanych przez wychowawców poszczególnych klas.
5. Rozpoznawanie bieżących sytuacji trudnych i problemowych w szkole oraz interwencyjna pomoc w ich rozwiązywaniu.
6. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego.
7. Rozmowy z rodzicami na temat trudności dydaktyczno-wychowawczych, konfliktów rówieśniczych, agresji słownej i fizycznej dzieci, prawidłowej opieki nad dzieckiem, sytuacji szkolnej i zdrowotnej, problemów osobistych dzieci, funkcjonujących organizacji na rzecz pomocy rodzinie (47 rozmowy). Udział pedagoga w 2 spotkaniach z wychowawcą i rodzicami uczniów kl. VIa, VIIa. Udział w 9 spotkaniach Dyrekcji szkoły, wychowawcy i rodziców uczniów.
V. Wolontariat.
1. Monitorowanie sytuacji materialnej uczniów, ścisła współpraca z Dyrekcją szkoły
i GOPS w Bełżcu.
2. Opieka wychowawcza nad Szkolnym Klubem Wolontariusza (26 uczniów klas IV-III gimnazjum).
3. Udział w sadzeniu żonkili przed Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych rozpoczęcie akcji „Pola Nadziei”.
4. We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bełżcu udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej: „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” (27.11.2017 – 1.12.2017r.) - zbiórka żywności i środków czystości dla Domu Dziecka w Nowej Grobli 147 sztuk żywności oraz akcji charytatywnej „Na cztery łapy” (87 sztuk).
5. We współpracy z opiekunami SKW, drużynową Ekoludków zorganizowanie VIII edycji akcji charytatywnej: „Tydzień Wolontariatu” (11.12 – 15.12.2018r.). Działania w ramach akcji:
- czytanie bajek w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przez wolontariuszy
i harcerzy (kl. IVb, VIIb, VIIIa, IIIa, IIIb gimnazjum),
- udział w akcji „Góra grosza”,
- zbiórka używanych zabawek i gier na potrzeby świetlicy szkolnej,
- przekazanie aniołków gipsowych na potrzeby Klubu Seniora, działającego przy GOK w Bełżcu,
- przekazanie pierników świątecznych na Gminną Wigilię,
- kiermasz świąteczny, z którego dochód w wysokości 315 zł. został przekazany do Hospicjum Santa Galla w ramach akcji: „Pola Nadziei”
- we współpracy z biurem PCK w Tomaszowie Lubelskim, udział szkoły w akcji charytatywnej pt.: „Paczka marzeń”.
VI. Współpraca z organizacjami
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
2. GOK; GOPS (asystentem rodzin);
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
4. PCK;
5. Kurator rodzinny;
6. Policja (dzielnicowy);
7. Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych.
VII. Organizacja pracy własnej
1. Stała współpraca z władzami szkoły, wychowawcami, nauczycielami, samorządem szkolnym, biblioteką szkolną, pielęgniarką szkolną.
2. Prowadzenie dokumentacji:
o dziennik pracy;
o notatki ze spotkań (rozmów) z uczniami, rodzicami i nauczycielami;
o wyniki prowadzonych badań diagnostycznych;
o dokumentacja dotycząca udzielania dzieciom i ich rodzinom pomocy materialnej;
o dokumentacja związana z korespondencją z różnymi instytucjami.
3. Przedkładanie Dyrektorowi Szkoły semestralnych sprawozdań z podejmowanych działań wraz z wnioskami do dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.