X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39650
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§8 ust 2 pkt. 1)
• Uzupełnianie wiedzy związanej z procedurami awansu zawodowego - Analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej na temat stopni awansu), śledzenie stron internetowych MENiS, założenie teczki tematycznej “Awans zawodowy nauczyciela” Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.
Analiza dokumentacji szkolnej.
• Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem zawodowym - Udział w szkoleniach i warsztatach poza szkołą . Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli i radach pedagogicznych.
• Organizacja pracy świetlicy - Opracowanie rocznego planu świetlicy. Sprawowanie opieki nad pomieszczeniami świetlicy szkolnej.
• Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych- Udział w pracy zespołów aktualizujących i tworzących szkolne dokumenty.
• Studiowanie literatury pedagogicznej, wzbogacanie warsztatu pracy i poszukiwanie nowych rozwiązań - Systematyczne zapoznawanie się z literaturą metodyczną. Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej, miejskiej, pedagogicznej. Gromadzenie materiałów i czasopism przydatnych w pracy świetlicy, przeglądanie stron internetowych, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, przygotowanie pomocy dydaktycznych. Udział w szkoleniowych Radach pedagogicznych. Udział w szkoleniach i warsztatach.
• Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy - Kontakty z rodzicami, opiekunami i wychowawcami uczniów w celu rozpoznawania i rozwiązywania trudności dydaktycznych i wychowawczych. Rozmowy i zajęcia z uczniami na temat profilaktyki uzależnień i trudności wychowawczych.
• Prowadzenie zajęć plastycznych mających na celu: wytwarzanie pozytywnych relacji i postaw koleżeńskich, pogłębianie umiejętności współpracy i komunikowania się ,doskonalenie zdolności plastycznych.
• Organizowanie uroczystości i imprez świetlicowych.
• Przeprowadzanie konkursów świetlicowych- Przeprowadzenie konkursów plastycznych i czytelniczych o różnorodnej tematyce, związanych z rocznym planem świetlicy
• Kształtowanie sprawności fizycznej
• Edukacja ekologiczna - Organizacja zajęć i konkursów na temat ochrony środowiska i zanieczyszczeń środowiska.
• Organizowanie wycieczek- Wycieczki tematyczne i okolicznościowe(np. Miejsca Pamięci Narodowej – Grób Nieznanego Żołnierza, Dom Kultury – wystawy, Straż Pożarna, Akson itp.
• Pomoc w nauce uczniom na świetlicy szkolnej.
• Działania na rzecz promocji szkoły- Współpraca przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z harmonogramem i potrzebami. Monitorowane Koncepcji Pracy Szkoły na dany rok szkolny. Opracowanie Planu Pracy Świetlicy. Prowadzenie Szkolnej Kasy Oszczędności. Projektowanie dekoracji świetlicy – zbieranie materiałów, pomysłów, samodzielne wykonanie projektów i dekoracji.

2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust. 2 pkt. 2)
• Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

• Wykorzystanie Internetu w procesie samokształcenia.

• Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych oraz Internetu.

• Korzystanie z techniki komputerowej w pracy wychowawczej świetlicy szkolnej.
• Opracowanie dokumentacji z wykorzystaniem technik komputerowych(programy edytorskie
• i graficzne).
• Udział w kursach prowadzonych metodą e-laringu.
• Opracowanie konspektów zajęć, scenariuszy
• uroczystości, inscenizacji itp.
• Opracowanie różnego rodzaju materiałów i pomocy dydaktycznych (rebusów, krzyżówek,
• diagramów itp.).
• Opracowanie różnego typu tekstów okolicznościowych (dyplomów, podziękowań, zaproszeń, ogłoszeń itp.).
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów edukacyjnych, zasobów Internetu.
• Korzystanie z zasobów Internetu, encyklopedii multimedialnych, materiałów umieszczonych na nośnikach cyfrowych.
• Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktycznej jako źródła cennych informacji.
- śledzenie stron internetowych o tematyce pedagogicznej ,
- gromadzenie informacji tematycznych
- publikacje
- scenariusze
Tworzenie prezentacji multimedialnych przy pomocy pakietów OpenOffice oraz iWork
• Wdrożenie do pracy aplikacji do tworzenia prezentacji multimedialnych.
• Zapoznawanie się z ofertą wydawniczą przeznaczoną dla nauczycieli klas 1-3.
• Zajmowanie się świetlicą szkolną.
• Dbanie o wystrój świetlicy szkolnej.
• Analiza uczestnictwa uczniów klas 1-6 do świetlicy szkolnej.
• Dodawanie na stronę szkoły zdjęć z wydarzeń świetlicowych.

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§8 ust. 2.pkt.3)
• Umieszczanie na forach internetowych scenariuszy zajęć.

• Udostępnienie własnych materiałów dydaktyczno – wychowawczych w bibliotece szkolnej.
• Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego.
• Wymiana doświadczeń i współpraca z innymi nauczycielami.
• Dzielenie się posiadaną wiedzą i materiałami z innym nauczycielami na stronach internetowych.
• Analiza i ocena efektów pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.
• Informowanie rodziców na tablicy informacyjnej o bieżących sprawach świetlicy.
4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt. 4a)
• Opracowanie i wdrożenie cyklu zajęć dla klas I –III “BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA”
5. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt. 4c)
• Organizacja konkursów plastycznych.
• Udział uczniów uczęszczających na świetlicę szkolną w akcji „Czytające szkoły” związanej z programem „Cała Polska czyta dzieciom”.
• Promowanie działalności świetlicy.
6. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 ust. 2 pkt. 4e)
• Współpraca z policją, strażą pożarną, pielęgniarką, leśniczym, pracownikiem pomocy społecznej, biblioteką publiczną, poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
• Współpraca ze sławieńskim Domem Kultury.
• Zintegrowanie grupy rodziców ze społecznością szkolną poprzez udział w imprezach świetlicowych.

7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (& 8 ust.2 pkt.5)
• Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych .

• Poszerzanie wiedzy i kształtowanie umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci.
• Poznanie warunków środowiskowych i sytuacji rodzinnej uczniów, umiejętność rozpoznawania problemów środowiska dzieci .
• Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych lub edukacyjnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.