X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39582
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
N A U C Z Y C I E L A M I A N O W A N E G O

1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Katarzyna Królikowska
2. Imię i nazwisko opiekuna stażu: Izabela Chyba
3. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
4. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy.
5. Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2014 r.
6. Miejsce pracy: Gimnazjum nr 1 im. Stanisławy Fleszarowej – Muskat w Kole
7. Posiadane kwalifikacje:
• Ukończenie trzyletnich studiów dziennych licencjackich na kierunku filologia germańska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w 2007r. Ukończenie kursu pedagogicznego w ramach studiów licencjackich.
• Ukończenie dwuletnich studiów zaocznych na wydziale neofilologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2009r. z tytułem magistra filologii germańskiej.

Przyjęte cele

CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

I. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
(§ 7, ust. 2, pkt. 1)

Lp.
Działalność, Zadania
Formy realizacji
Termin
Spodziewane efekty, dowody realizacji, uwagi
(Tabela - dop. red.)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

▪ Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
▪ Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego.
▪ Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Ustawa Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
▪ Przedłożenie planu rozwoju zawodowego Dyrektorowi.

▪ Sporządzenie sprawozdania i prezentacji dorobku zawodowego.

Wrzesień 2011 r.
Cały okres stażu
Wrzesień 2011r.
Maj 2014r.

▪ Wniosek
▪ Projekt planu zawodowego
▪ Zgromadzone materiały (druk, płyta CD, wybrane artykuły z prasy oświatowej).

▪ Zatwierdzony przez Dyrektora szkoły plan rozwoju zawodowego

▪ Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

2.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

▪ Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu określającego przejrzyste warunki współpracy.
▪ Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
▪ Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
▪ Przeprowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli języków obcych.
▪ Omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji.

Wrzesień 2011 r.

Cały okres stażu

▪ Kontrakt

▪ Stosowne harmonogramy
▪ Konspekty
▪ Scenariusze zajęć
▪ Arkusze hospitacyjne
▪ Samoocena, notatki własne

3.
Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły

▪ Analiza dokumentacji:
◦ Statutu Szkoły;
◦ Programu Wychowawczego Szkoły;
◦ Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
◦ Regulaminów;
◦ Przepisów BHP;
▪ Opracowanie, realizacja i ewaluacja planów pracy, rozkładów nauczania.
▪ Doskonalenie umiejętności pisania konspektów lekcji, scenariuszy zajęć.
▪ Opracowanie i wdrażanie Przedmiotowego Systemu Oceniania.

Wrzesień 2011 r.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

▪ Teczka z wymienionymi dokumentami.
▪ Notatki
z analizy dokumentów
(wnioski, uwagi).

▪ Gromadzenie planów pracy, rozkładów nauczania
▪ Gromadzenie konspektów i arkuszy hospitacyjnych
▪ PSO

4.
Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych (§ 7.1.2)
▪ Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.

▪ Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych.

▪ Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

▪ Doskonalenie warsztatu pracy poprzez samodzielne studiowanie literatury przedmiotowo - metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej.

▪ Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
▪ Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej.

▪ Tworzenie dekoracji, materiałów i pomocy dydaktycznych, wykorzystywanie ich w procesie dydaktyczno – wychowawczym na zajęciach w celu podniesienia poziomu pracy.

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

▪ Zaświadczenia,
▪ Dyplomy, certyfikaty, świadectwa
▪ Notatki własne
▪ Protokoły,
▪ Wnioski do pracy
▪ Zebrane materiały, wykaz lektur, adres portali, wykorzystane publikacje
▪ Pomoce dydaktyczne

5.
Wzbogacanie warsztatu poprzez poszerzanie inwentarza stosowanych metod nauczania o metody aktywizujące

▪ Poznanie metod aktywnych przez studiowanie stosownej literatury oraz publikacji internetowych a następnie wdrażanie ich.

Cały okres stażu

▪ Materiały, notatki

6.
Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami

▪ Organizowanie niemieckojęzycznych części artystycznych podczas uroczystości szkolnych.
▪ Organizowanie konkursów językowych
▪ Organizowanie gazetek dotyczących języka niemieckiego.

Cały okres stażu

▪ Zaświadczenia
▪ Zdjęcia
▪ Dokumentacja przeprowadzonych konkursów

7.
Dokumentowanie własnej
działalności zawodowe

▪ Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju

Cały okres stażu
▪ Gromadzenie opracowanych dokumentów potwierdzających zrealizowanie określonego zadania

II. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCHNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH (§ 7, ust. 2, pkt. 2)

1.
Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych

▪ Zapoznanie się z dokumentacją zgromadzoną w szkole (opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno-psychologicznej).

▪ Wnioski wyciągane z obrad RP poświęconych zagrożeniom wieku nastoletniego i problemom wychowawczym w szkole.

▪ Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych poświęconych problemom: uzależnień, agresji, roli rodziny.

▪ Współpraca z pedagogiem szkolnym.

▪ Konsultacje z innymi nauczycielami, wychowawcami.

▪ Indywidualne rozmowy z uczniem.

▪ Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

▪ Opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o plan pracy szkoły.

Cały okres stażu
Cały okres stażu
wrzesień

▪ Systematycznie prowadzona i gromadzona dokumentacja
▪ Protokoły
▪ Notatki

▪ Notatki

▪ Plan wychowawczy

2.
Wprowadzanie do programu nauki języka niemieckiego treści dotyczących wybranych problemów środowiska lokalnego, społecznych i cywilizacyjnych oraz zainteresowań nastolatków.

▪ Przygotowywanie lekcji języka niemieckiego w oparciu o treści wymienione obok.

Cały okres stażu

▪ Zapis w dziennikach lekcyjnych
▪ Konspekty
▪ Zdjęcia

3.
Diagnozowanie innych problemów wychowawczo-opiekuńczych indywidualnych uczniów i próby pomocy

▪ Obserwacja, rozmowa z wychowawcą na temat zaobserwowanego problemu, rozmowa z rodzicami, omówienie ich treści z opiekunem stażu.

Cały okres stażu

▪ Notatki

4.
Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych, słabych, dyslektycznych

▪ Opracowanie dodatkowych materiałów dla uczniów zdolnych, słabych oraz dyslektycznych.

▪ Prowadzenie zajęć dodatkowych mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych.

▪ Prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych.

Cały okres stażu
Cały okres stażu

▪ Teczka z materiałami dodatkowymi
▪ Plan pracy, dzienniki zajęć pozalekcyjnych
▪ Plan pracy, dzienniki zajęć pozalekcyjnych

5.
Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów uczniów

▪ Spotkania z rodzicami podczas wywiadówek, konsultacji, Drzwi Otwartych oraz indywidualnie.
▪ Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.

Cały okres stażu

• Wpisy w dzienniku

6.
Pełnienie roli opiekuna młodzieży
▪ Opieka nad uczniami podczas przerw śródlekcyjnych.
▪ Opieka nad uczniami podczas wyjść poza szkolnych oraz wycieczek.

Cały okres stażu

▪ Zaświadczenia
▪ Karty wycieczek

III. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 3)

1.
Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela
▪ Udział w kursach doskonalących.

▪ Współpraca z opiekunem szkolnej pracowni komputerowej.

▪ Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

Cały okres stażu

▪ Gromadzenie dokumentacji, potwierdzeń, notatek własnych

2.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.

▪ Wykorzystanie Internetu i jego zasobów w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego.

▪ Wykorzystywanie na lekcjach scenariuszy i materiałów do nauki języka niemieckiego dostępnych w Internecie

▪ Opracowanie dla chętnych uczniów projektów wymagających posłużenia się Internetem i komputerem

◦ Propagowanie wśród uczniów portali poświęconych nauce języka niemieckiego

◦ Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki

◦ Wykonywanie i opracowywanie środków dydaktycznych przy pomocy technologii komputerowej

▪ Wykorzystywanie technik multimedialnych w trakcie prowadzenia zajęć

▪ Tworzenie sprawdzianów, testów, kartkówek, materiałów dodatkowych oraz wszelkich dokumentów szkolnych przy użyciu edytora tekstów

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

▪ Teczka z materiały
▪ Spis polecanych stron WWW
▪ Środki i pomoce dydaktyczne

3.
Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego

▪ Zgłębianie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet

▪ Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet

▪ Gromadzenie wybranych aktów prawa oświatowego w formie multimedialnej (płyta CD)

Cały okres stażu

▪ Spis stron WWW
▪ Płyta CD
▪ Notatki

IV. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ
(§ 7, ust. 2, pkt. 4)

1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych

▪ Udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych poświęconych zagadnieniom z zakresu omawianych dziedzin.

▪ Wzbogacanie doświadczeń, warsztatu pracy i kompetencji pedagogicznych, poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

▪ Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki na kursach, szkoleniach, warsztatach

▪ Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.

Cały okres stażu

▪ Gromadzenie dokumentacji, potwierdzeń, notatek własnych

2.
Zastosowanie zdobytej wiedzy z tych dziedzin w swym warsztacie pracy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów

▪ Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów oraz integrowania zespołu klasowego.

▪ Rozwiązywanie problemów edukacyjnych:

▪ modyfikacja warsztatu poprzez opracowanie dodatkowych materiałów dla uczniów zdolnych, słabych oraz dyslektycznych

▪ Rozwiązywanie problemów wychowawczych:      

▪ zgłaszanie zaobserwowanego negatywnego zjawiska wychowawcy klasy i rodzicom
▪ indywidualne rozmowy z rodzicami wychowanków, którzy sprawiają problemy wychowawcze oraz wspólne działania mające na celu ich rozwiązanie

▪ Udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczo - opiekuńczych podczas Rad Pedagogicznych.

▪ Aktywne pełnienie funkcji opiekuna – wychowawcy.                                                          

Cały okres stażu

▪ Notatki
▪ Wpisy do dziennika

V. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ (§ 7, ust. 2, pkt. 5)

1.
Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich

▪ Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MENiS dot. podstawy programowej, Rozporządzenia MENiS dot. oceniania i promowania uczniów, Konwencji o Prawach Dziecka, rozporządzenia w sprawie BHP itp.

Cały okres stażu

▪ Notatki
▪ Znajomość przepisów

2.
Analiza dokumentacji szkolnej

▪ Analiza Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, procedur postępowania w sytuacji zagrożenia itp.

Cały okres stażu

▪ Notatki
▪ Znajomość przepisów

3.
Nieustanna aktualizacja wiedzy dotyczącej obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego.

▪ Regularne odwiedzanie internetowych portali zajmujących się zagadnieniami oświatowymi, w tym awansem nauczycieli, które to na bieżąco przedstawiają wszelkie zmiany zachodzące w prawie oświatowym

Cały okres stażu

▪ Adresy stron WWW

3.
Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego

▪ Udział w pracach Rady Pedagogicznej i w pracy zespołów.

▪ Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu:
• w procesie pisania planu rozwoju,
• w procesie pisania sprawozdania,
• przygotowywania prezentacji dorobku
• przygotowywania się do rozmowy z komisja przeprowadzającą egzamin

▪ Prowadzenie dokumentacji szkolnej

▪ Skonstruowanie PSO i planów wynikowych

▪ Stworzenie podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole.

Cały okres stażu
Wrzesień 2011-Maj, Czerwiec 2014r.
Cały okres stażu

▪ Zapisy w protokołach
▪ Opracowany plan i sprawozdanie
▪ Dzienniki lekcyjne
▪ PSO
▪ Plany wynikowe
▪ Teczka

Koło, dn. 12.09.2011r.

Plan ma charakter otwarty i może być w trakcie realizowania modyfikowany

.......................................

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
data i podpis Dyrektora podpis opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.