X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39603
Przesłano:
Dział: Języki obce

Nie taki diabeł straszny - program autorski wyrównujący braki z języka angielskiego dla klas 4 i 5

Program został opracowany dla uczniów klas IV i V.

W efekcie analizy wyników diagnoz oraz sprawdzianów, a także ocen uzyskanych na zakończenie pierwszego semestru, stwierdzono iż uczniowie w znacznym stopniu wykazują deficyty wiedzy szkolnej, wynikające z nieznajomości struktur gramatyczno-leksykalnych, słownictwa oraz tego, że nie potrafią wykorzystać zdobytej wiedzy w praktyce. Program ma na celu umożliwić tym uczniom powtórzenie oraz utrwalenie poznanego na lekcjach materiału.

Program będzie realizowany w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Jest zgodny z aktualną podstawą programową.

Za główny cel programu opracowanego przeze mnie obrałam niwelowanie wymienionych deficytów poprzez zastosowanie różnorodnych metod nauczania języków obcych. Zajęcia będą stanowić pomoc uczniom w nauce języka angielskiego. Będą wskazówką jak skutecznie i szybko mogą się uczyć. Podstawowym zadaniem będzie rozbudzenie w uczniach wiary we własne możliwości i usunięcie poczucia zniechęcenia. Jest to niestety podstawowa przeszkoda na drodze do sukcesu ucznia.
Sposobem realizacji celu programu, będzie poszerzanie zakresu słownictwa za pomocą gier edukacyjnych, multimedialnych, a także stworzenie własnych pomocy dydaktycznych, kart pracy i zadań.

OGÓLNE CELE PROGRAMU
- uzupełnianie wiadomości z zakresu gramatyki
- zwiększenie pewności siebie u ucznia w posługiwaniu się językiem angielskim
- zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego
- wzbogacenie słownictwa, którym posługuje się uczeń
- posługiwania się słownikiem dwujęzycznym i słownikami internetowymi.
- wyrabianie nawyków samokształceniowych

SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU
- przyswojenie zasad gramatyki oraz ćwiczenie umiejętności stosowania
- wzbogacenie słownictwa, tworzeniu różnych wypowiedzi pisemnych i ustnych
- wyrabianie umiejętności korzystania ze słowników
- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania struktur gramatycznych.

SPOSÓB REALIZACJI
- utworzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego - zajęcia odbywać się będą 1 raz w tygodniu i trwać będą 45 minut
- korzystanie z różnorodnych pomocy dydaktycznych: słowniki, repetytoria oraz pomocy multimedialnych
- przygotowanie przez prowadzącego dodatkowych zadań o różnym poziomie trudności, dostosowane do możliwości ucznia
- gry i zabawy dydaktyczne

UCZESTNICY
Uczestnikami zajęć będą uczniowie klasy IV i V

PRZEWIDYWANE EFEKTY
- wzbogacenie zakresu słownictwa
- poznanie różnorodnych technik uczenia się
- zwiększenie motywacji do nauki
- zwiększenie pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim
- zdobycie i wyćwiczenie umiejętności tworzenia komunikatów językowych
- sprawne posługiwanie się słownikami językowymi

SPOSÓB EWALUACJI
- opracowanie i przeprowadzenie wśród uczestników ankiety oceniającej atrakcyjność, a także efektywność zajęć
- po zakończeniu roku szkolnego uczniowie będą pisać test sprawdzający, którego opis i wskazówki do dalszej pracy otrzymają na ostatnich zajęciach.
Analiza wyników sprawdzianu pozwoli na sprawdzenie przydatności programu oraz jego korektę i dostosowanie do potrzeb i możliwości ucznia.

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ
Semestr I
Lp. Temat
Słownictwo, gramatyka, funkcje językowe
Liczba godzin
1 Czasownik „to be” w czasie teraźniejszym. Nauka odmiany i zastosowanie w wypowiedziach
- formy przeczące, pytające
i twierdzące 2-3
2 Wyrażenia There is /There are, przyimki miejsca.
-określanie miejsca
-opisywanie pomieszczeń w domu 1
3 Czasowniki „ have got” - zdania twierdzące, przeczące
i pytające.
-określanie stanu posiadania
2
4 Czasownik „can”
-zdania twierdzące, przeczące i pytające 1
5 Czas Present Simple- zdania twierdzące.
-określanie częstotliwości wykonywania czynności 2-3
6 Czas Present Simple- przeczenia i pytania.
-inwersja w zdaniu 2-3
7 Wyrażenie „I’d like to...”
-opisywanie swoich preferencji 1
9 Wyrażenia „some, any”,
przedimki a/an.
-powtórzenie wyrażeń „there is/are”
-kombinacje zdań 1
10 Ćwiczenia komunikacyjne- dialog w restauracji.
-nazwy żywności
-zamawianie 1
11 Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
-określanie ilości
-pytania “How much/ How many” 1
12 Przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze
-wskazywanie właściciela 1
13 Ćwiczenia komunikacyjne- opis sławnej osoby
-wypowiadanie się na temat swoich upodobań 1
14 Czas Present Continuous- zdania twierdzące.
-opisywanie czynności
2
15 Czas Present Continuous- przeczenia i pytania.
-składanie propozycji 2
16
Ćwiczenia komunikacyjne - słownictwo związane z komputerem.
-wyrażenia dnia codziennego 1
17 Przedimki a/an, the
- ćwiczenia ze zdaniami
1
18 Porównanie czasów teraźniejszych.
-czas Present Simple
-czas Present Continuous 1-2

Semestr II
Lp Temat
Słownictwo, gramatyka,
funkcje językowe Liczba godzin
1 Ćwiczenia komunikacyjne - słownictwo związane ze światem przyrody.
-nazewnictwo (fauna i flora)
1
2 Stopniowanie przymiotników- stopień wyższy.
-porównywanie cech przedmiotów i osób 1
3
Stopniowanie przymiotników- stopień wyższy i najwyższy
-porównywanie 1
4 Stopniowanie przymiotników- ćwiczenia.
-przymiotniki długie i krótkie 2
5 Ćwiczenia komunikacyjne - nazwy miejsc w mieście.
-przyimki miejsca
-określanie położenia 1
6 Czasownik „to be” w czasie przeszłym. -wyrażenia There was/ There were 1
7 Ćwiczenia komunikacyjne - Wskazywanie drogi.
There was/ There were
1
8 Rozwijanie umiejętności czytania i pisania.
-opisywanie miejsc i atrakcji turystycznych 1
9 Ćwiczenia komunikacyjne - słownictwo związane z pracą i zawodem.
- przyszły zawód i kariera
1
10 Czas Past Simple- zdania twierdzące.
-czasowniki regularne
-czasowniki nieregularne 2
11 Czasownik modalny „could”.
-relacjonowanie wydarzeń z przeszłości 1
12 Ćwiczenia praktyczne - Pisanie listu do przyjaciela.
-wykorzystanie poznanych czasów
1
13 Czas Past Simple- ćwiczenia.
-opisywanie osób 2
14 Ćwiczenia komunikacyjne - Nazwy państw i narodowości.
-określanie położenia na mapie
-wyrażenie „I would like to” 1
15 Czas Past Simple- przeczenia.
-opisywanie wakacji 2
16 Czas Past Simple- pytania.
-zaimki pytające
-pytanie o wydarzenia z przeszłości 2
17 Ćwiczenia praktyczne - Pisanie wiadomości
e-mail.
- pisanie e-maila o wydarzeniu z przeszłości
-spójnik „when”, „because” 1
18
Czas Past Simple- podsumowanie wiadomości.

-zdania mieszane 1

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.