X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39539
Przesłano:

Innowacja pedagogiczna: Kształtowanie nawyku czytania metodą bostońską

Innowacja pedagogiczna organizacyjno-metodyczna
Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie
Temat innowacji: Kształtowanie nawyku czytania metodą bostońską.
Autor innowacji: Halina Smogorzewska
Czas trwania innowacji: 01.12.2018-31.12.2019
Osoby wdrażające innowację: autor innowacji, nauczyciel polonista, bibliotekarz, nauczyciele pracujący z uczniami kl. I-VIII
Osoby objęte działaniami: uczniowie kl. I-VIII
Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji:
Na podjęcie innowacji miało wpływ wiele czynników:
o spadek zainteresowań czytelniczych wśród uczniów,
o brak motywacji do czytania,
o wyniki badań diagnostycznych,
o słaba znajomość języka,
o zastępowanie książek mediami wizualnymi,
o czytanie opracowań a nie lektur,
o błędy ortograficzne,
o problemy ze skupieniem uwagi i rozumieniem czytanych tekstów,
o postrzeganie czytania jako czynności nudnej.
Inicjatywa czytania sprawdzi się w szkole, ponieważ będzie promowała rozpoczynanie dnia nie od obowiązku a od przyjemności.
Modelowanie czytania przez dorosłych spowoduje, że uczniowie zaczną traktować czytanie jak coś naturalnego, modnego, wartościowego dla samego czytania.
Książki warto czytać, mają one ogromną moc, a zatem mogą zmienić myślenie uczniów, a nawet mieć wpływ na całe ich życie.
Cel ogólny innowacji pedagogicznej:
Wyrobienie nawyku czytania, który pozytywnie wpłynie na proces uczenia się uczniów.
Cele szczegółowe:
1.Kształcenie kompetencji kluczowej „porozumiewanie się w języku ojczystym”, rozumianej jako zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej interakcji. 2.Kształtowanie kompetencji kluczowej „świadomości i ekspresji kulturalnej” (docenianie twórczego wyrażania idei, doświadczeń, uczuć za pośrednictwem szeregu środków wyrazu; umiejętność percepcji tekstów kultury, wyrażanie siebie, rozumienie własnej kultury).
Nowatorstwo innowacji pedagogicznej:
Nawyk czytania kształtowany będzie z zastosowaniem metody czytania bostońskiego.
Spodziewane efekty innowacji pedagogicznej:
Czytanie bostońskie przyczyni się do wyrobienia nawyku czytania, rozbudzenia zainteresowań czytelniczych i pozytywnie wpłynie na proces uczenia się uczniów. Przyczyni się do poprawy jakości czytania, poprawności ortograficznej, zwiększenia zasobu słownictwa, swobody porozumiewania się w języku ojczystym za pośrednictwem szeregu środków wyrazu, większej zdolności wyrażania myśli i uczuć w formie wypowiedzi ustnych i pisemnych, kształtowania umiejętności czytania ze zrozumieniem, wzrostu wiedzy ogólnej i poprawy wyników nauczania.
Wartość dodana innowacji: pozytywne zmiany w zachowaniu uczniów, integracja środowiska szkolnego, promowanie szkoły w środowisku.
Kryteria sukcesu
1. Stworzenie społeczności czytającej.
2. Poprawa techniki czytania.
3. Większe rozumienie czytanego tekstu.
4. Wzrost poziomu wypowiedzi pisemnych.

Opis innowacji pedagogicznej:
Rozpoczynanie w szkole dnia od przyjemności, bez przepytywania, oceniania, po prostu czytanie, zgodnie z opracowanym w szkole przepisem na czytanie „metodą bostońską”
Składniki przepisu:
o Książki ciekawe i lubiane, czasopisma...
Przygotowanie:
o Każdego dnia od 7.30-7.40 nauczyciel czyta na głos całej klasie wybraną przez uczniów książkę.
o Od 11.25-11.35 każdy czyta sam.
Uwagi do przepisu
o Czytają wszyscy: uczniowie, nauczyciele, dyrektor, sekretarka, goście...
o Każdy sam wybiera swoje lektury.
o Z przeczytanych treści nie odpytujemy uczniów, nie stawiamy stopni.

Harmonogram wprowadzenia czytania bostońskiego
1.Przedstawienie celu wprowadzenia innowacji -X

1) Przedstawienie czynników przemawiających za wprowadzeniem czytania bostońskiego i oczekiwań;
2) Poznanie metody czytania bostońskiego;
3) Opracowanie strategii wprowadzenia innowacji.

2. Opracowanie narzędzi badawczych. Przeprowadzenie diagnozy-XI
1) Test płynności czytania;
2) Test czytania ze zrozumieniem;
3) Analiza wypowiedzi pisemnej (polonista)
4)Stan czytelnictwa w miesiącu wrzesień, zakres tematyki czytelniczej, obserwacja postawy czytających, stan czytelnictwa ucznia za rok ubiegły-średnia. ( bibliotekarz).

3. Opracowanie kryteriów wyboru książek do czytania. Diagnoza potrzeb uczniów w zakresie zainteresowań i preferencji czytelniczych. Zakup nowości czytelniczych - XI. (wychowawcy, dyrektor).

4.Wprowadzenie czytania bostońskiego- XII

5. Działania towarzyszące innowacji:
1)Zorganizowanie akcji: „Podaruj książkę bibliotece”, „Wędrująca książka”
2)Udział w akcji „Narodowe Czytanie”, akcji w głośnym czytaniu opowiadań o przygodach „Słodziaków”.
3) Zorganizowanie konkursu na najładniejszy dzienniczek lektur, folder dla uczniów kl. IV-VIII.
4) Zorganizowanie konkursu na najładniejszą, najciekawszą ilustrację do tekstu literackiego dla kl. I-III.
5) Zorganizowanie konkursu na najciekawszą zakładkę do książki, kl. I-III, kl. IV-VIII.
6) Realizacja projektu „Klub Bajkopisarza”.
7) Wygłoszenie referatu na zebraniu z rodzicami: „Wpływ czytelnictwa na rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży” połączony z prezentacją multimedialną.
8) Zorganizowanie spotkania z pracownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej.
9) Warsztaty dla uczniów „Wartości płynące z czytania książek”- Biblioteka Pedagogiczna
10) Zakup książki z dużą czcionką dla osób słabowidzących.

Sposoby ewaluacji innowacji:
1.Diagnoza wstępna
b) opracowanie wyników i wniosków.

2. Monitorowanie innowacji:
a)analiza postępów uczniów,
b)stan czytelnictwa,
c)postawy czytelnicze,
d)test płynności czytania,
e)test czytania ze zrozumieniem,
f) pozytywne aspekty innowacji,
3. Dokumentowanie przebiegu innowacji.
4. Diagnoza końcowa:
b) opracowanie wyników, wnioski, rekomendacje.
5. Świętowanie sukcesu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.