X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3936
Przesłano:
Dział: Języki obce

Mały przewodnik po egzaminie gimnazjalnym z języka niemieckiego

Spis treści

I. Podstawy prawne egzaminu
II Ogólny opis egzaminu
IIIObszary standardów wymagań egzaminacyjnych
IV Przykładowe zadania
V Opis zestawu egzaminacyjnego
VI Opis kryteriów punktacji
VII Zakres struktur gramatyczno-leksykalnych
VIII Bibliografia

I. Podstawy prawne egzaminu

Podstawą prawną regulującą zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
z zakresu języka obcego nowożytnego są następujące rozporządzenia wydane
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU
z 2004 r., nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,
szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU nr 19, poz. 167)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych
przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (DzU nr 19, poz. 166)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020, z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU nr 51, poz. 458, z późn. zm.).

II. Ogólny opis egzaminu

Egzamin gimnazjalny z zakresu języka obcego nowożytnego, przeprowadzany od roku szkolnego 2008/2009, stanowi trzecią część egzaminu gimnazjalnego. Obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
Uczeń (słuchacz) przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego – z tego języka, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Egzamin z języka obcego nowożytnego odbywa się w kwietniu, w trzecim kolejnym dniu egzaminu gimnazjalnego. Trwa 90 minut. Rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. Dla uczniów (słuchaczy) z odpowiednio potwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz uczniów chorych lub niesprawnych czasowo może zostać przedłużony na podstawie właściwych opinii, orzeczeń lub zaświadczeń, nie więcej jednak niż o 45 minut. Nie przystąpienie do egzaminu w tym terminie powoduje konieczność powtarzania przez ucznia (słuchacza) ostatniej klasy gimnazjum i przystąpienia do egzaminu w następnym roku. Także uczeń (słuchacz), który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał ten egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora CKE, nie później jednak niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE. Uczeń(słuchacz), który nie przystąpił do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku. Tylko w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych,
uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Z egzaminu z zakresu języka obcego nowożytnego są zwolnieni także (na
podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty) laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu danego języka. Takie zwolnienie z trzeciej części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z niej najwyższego wyniku.
Egzamin gimnazjalny z zakresu języka obcego nowożytnego ma formę pisemną.

III. Obszary standardów wymagań egzaminacyjnych

Zadania egzaminacyjne sprawdzają wiadomości i umiejętności ucznia, które zostały zawarte w trzech obszarach wymagań egzaminacyjnych:

-odbiór tekstu słuchanego
-odbiór tekstu czytanego
- reagowanie językowe

Każdy obszar zawiera określoną liczbę standardów, które realizowane są w zadaniach egzaminacyjnych. Arkusz egzaminacyjny nie musi uwzględniać w danym roku wszystkich standardów.

OBSZAR PIERWSZY: ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO

1.uczeń określa główną myśl tekstu
2.uczeń określa kontekst sytuacyjny
3.uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

OBSZAR DRUGI: ODBIÓR TEKSTU CZYTANEGO

1.uczeń określa główną myśl tekstu
2.uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu
3.uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje
4.uczeń określa intencje nadawcy tekstu
5.uczeń określa kontekst sytuacyjny
6.uczeń rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.

OBSZAR TRZECI: REAGOWANIE JĘZYKOWE

1.uczeń właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy
2.uczeń rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno –gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji
3.uczeń przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym.

IV PRZYKAŁADOWE ZADANIA

Obszar I, standard 1

1)uczeń określa główną myśl tekstu

Posłuchaj rozmowy dwóch przyjaciółek. Jaki problem ma Kristina? Zaznacz prawidłową odpowiedź.

A.Kristina möchte umziehen, weil die Wohnung zu Klein ist.
B.Kristina und ihre Schwester haben ein gemeinsames Zimmer.
C.Kristina möchte neue Möbel kaufen.

Obszar I, standard 2

2)uczeń określa kontekst sytuacyjny

Przyjrzyj się ilustracjom. Po dwukrotnym wysłuchaniu trzech dialogów (2.1. – 2.3.)
dopasuj do nich odpowiednie miejsca.

a) b) c) d)

A. Bibliothek B. Bahnhof C. Boutique D. Café

Obszar I, standard 3

3) uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje

przykład (a) :
Po dwukrotnym wysłuchaniu informacji o muzeum uzupełnij w poniższym tekście luki
3) (3.1. – 3.3.). Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

Das Pergamonmuseum ist von 10.00 bis (3.1.) _________________ Uhr geöffnet. Nur am (3.2.) _________________ ist es zu. Für den Eintritt zahlen Schüler und Studenten (3.3.) _________________
Euro.

przykład ( b)
Zapoznaj się z treścią zadania (1.1. – 1.4.). Po dwukrotnym wysłuchaniu wiadomości
pozostawionej na automatycznej sekretarce wybierz właściwe, zgodne z jej treścią
uzupełnienia zdań, zakreślając literę A, B lub C. Za każde poprawne rozwiązanie
otrzymasz 1 punkt.

1.1. Die Geburtstagsparty beginnt
A. um 17.00 Uhr.
B. um 18.00 Uhr.
C. um 19.00 Uhr.
1.2. Monika macht die Party
A. zu Hause.
B. in einem Lokal.
C. in der Schule.
1.3. Monika hat ... eingeladen.
A. ihre Geschwister
B. ihre Verwandten
C. ihre Freunde
1.4. Es gibt
A. süßes Gebäck.
B. verschiedenes Obst.
C.viele Milchspezialitäten.

Obszar II, standard 1

1) uczeń określa główną myśl tekstu

PRZYKŁADOWE ZADANIE:

W niemieckim czasopiśmie znajdujesz poniższe ogłoszenie. Przeczytaj je i zaznacz, jaki jest jego temat.

Jugendliche und ihre Träume

Fur Jugendliche ist ihr Zimmer ihr Zuhause. Aus diesem grund organisiert das deutsche Mobelhaus ZUHAUSE die Aktion Jugendliche und ihre Zimmertäume. Teilnehmer zwischen 9und 17 Jahren können ihre Ideen fur ein Traumjugendzimmer einsenden. Eine Jury wählt aud vielen Zeichnungen die 20 besten Ideen. Die ausgezeichneten Werke werden in unserem Haus ausgestellt und den Gewinnerinnen wird ihr Traumzimmer geschenkt.
Das Thema ist:

A. Neue Mobel von ZUHAUSE.
B. Ein WettbewerbProjekt von Jugendzimmern
C. Ein Sonderangebot von ZUHAUSE


Obszar II, standard 2.

2) uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu

PRZYKŁADOWE ZADANIE:
Dopasuj odpowiednio tytuł do poszczególnych fragmentów tekstu. Dwa tytuły zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego fragmentu. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

1 .......................
Frau Kunze gibt uns immer viel auf. Oft müssen wir einen Aufsatz schreiben, ein Gedicht auswendig lernen oder eine grammatische Regel pauken. Dafür brauche ich viel Zeit und es macht mir keinen Spaß mehr. Zum Glück, heute ist Freitag!!!!!! Niemand darf uns etwas aufgeben, auch Frau Kunze nicht.
2................................
Vor dem Matheunterricht haben alle Angst, aber ich besonders. Nur wenige verstehen, worum es dabei geht. Jede Aufgabe verstärkt meine Unsicherheit. Mit großer Mühe versuche ich eine richtige Lösung zu finden, abe rohne Hilfe meines Freundes geht es leider nicht. Ich hoffe nur, dass Herr Krause mich nicht dran nimmt.
3 ........................................

Das Leben ist schön! Ich kann länger schlafen und machen, was ich will und niemand stört mich. Auf dem Küchentisch wartet schon frisches Gebäck auf mich. Ich mage es sehr. Nur an der Kühlschranktür hängt ein Zettel von meiner Mutter: “ Räum dein Zimmer auf und bring den mull weg.” Und das finde ich nicht so schön.


A. Samstagmorgen
B. Nachhilfe
C. Der Einkaufszettel
D. Heute nicht!
E. Nichts kapiert.

Obszar 2, Standard 3

3) uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje

PRZYKŁADOWE ZADANIE ( a).
Przeczytaj tekst oraz zapoznaj się z treścią zadania (9.1. – 9.3.). Wybierz właściwe, zgodne z treścią tekstu dokończenia zdań, zakreślając literę A, B lub C.Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

Womit Jugendliche die Wände ihrer Zimmer dekorieren
Ich heiße Gero und mich fasziniert Basketball so sehr, dass ich damit mein ganzes Zimmer
dekoriert habe. Dieser Sport ist mein größtes Hobby und deswegen habe ich auch viele Poster
mit Basketballspielern. So sind meine Vorbilder direkt in meinem Zimmer. Ich habe an allen
Wänden Poster – nur nicht über meinem Bett und unter dem Fenster. Die Poster sind in
der Zeitschrift, die ich jeden Monat bekomme. Die zahlen meine Eltern. Schon mit vier
Jahren wurde ich ein großer Fan von dieser Sportart. Ich glaube, ich kenne mich schon
ziemlich gut darin aus.

9.1. Im Zimmer von Gero hängen die Poster
A. an allen Wänden.
B. über seinem Bett.
C. unter dem Fenster.
9.2. Die Zeitschrift mit den Postern bekommt Gero
A. wöchentlich.
B. monatlich.
C. täglich.
9.3. Seit dem 4. Lebensjahr
A. treibt Gero regelmäßig Sport.
B. interessiert sich Gero für Basketball.
C. ist Gero der beste Basketballspieler.

PRZYKŁADOWE ZADANIE (b)
Przeczytaj tekst oraz zamieszczone w tabeli zdania (10.1. – 10.5.). Zdecyduj, które z nich
zgodne są z treścią tekstu (richtig – R), a które nie (falsch – F). Zaznacz znakiem X
właściwe miejsca w tabeli. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz l punkt.
Möchten Sie München und Salzburg besuchen? Wir empfehlen Ihnen einen zweitägigen Ausflug.

Der 1. Tag
- am Morgen Ankunft in München;
- geführte Stadtbesichtigung in München;
- Eintritt Stadtturm inklusive;
- am Nachmittag Besichtigung von Kunstmuseum und Hofkirche (freier Eintritt);
- Freizeit und am späten Nachmittag Zimmerverteilung (in der Umgebung
von München);
- Abendessen.
Der 2. Tag
- Nach dem Frühstück Abfahrt nach Salzburg;
- Besichtigung des Schlosses (freier Eintritt für Schulklassen) und Stadtrundfahrt;
- Lunchpaket, Weiterfahrt nach Rosenheim;
- Rückfahrt nach München und Besichtigung von Wasserburg am Inn mit
malerischen Häusern;
- Abendessen und Übernachtung in der Umgebung von München

10.1. Die Touristen besichtigen München individuell. R F

10.2. Die Gruppe besucht das Kunstmuseum kostenlos
R F

10.3. Die Touristen wohnen im Hotel in München. R F

10.4. Die Gruppe bekommt das Frühstück in Salzburg. R F

10.5. Am zweiten Tag besucht die Gruppe Wasserburg am Inn.
R F


Obszar 2, standard 4
4) uczeń określa intencje nadawcy tekstu

PRZYKŁADOWE ZADANIE
Przeczytaj ogłoszenie, które ktoś wywiesił na klatce schodowej bloku, w którym mieszka Twój niemiecki kolega. Zastanów się, dlaczego to zrobił. Zaznacz właściwą odpowiedź.

Liebe Nachbarinnen, Liebe Nachbarn,

Ich heiße Franz Wolf Und wohne im 5. Stock Da ich auch dieses Jahr ein Jahr älter werde, mochte ich dieses Wochenende mit meinen Freunden meinen Geburtstag feiern. Wir versuchen, keinen unnotigen Larm zu machen. Aber, wenn wir trotzdem zu laut sind, feiern Sie einach mit.Sie sind jederzeit herzlich eingeladen. Ich wünsche Ihnen einen schonen Abend,
Mit freundlichen Grüssen
Franz Wolf
Er möchte:

A. eine Party fur alle Nachbarn organisieren.
B. sich für den Larm bei der Party entschuldigen.
C. sich bei den Nachbarn für die Hilfe bedanken.


Obszar 2, standard 6

6) uczeń rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu

PRZYKŁADOWE ZADANIE

Przeczytaj zdania (a – e), a następnie ułóż je w takiej kolejności, aby powstał logiczny
i spójny tekst. Wybierz właściwe rozwiązanie A, B lub C. Za poprawne rozwiązanie
otrzymasz l punkt.

Lieber Michi,
danke schön für deinen Brief! Du hast mich gefragt, auf welche Weise man ein preisgünstiges
Angebot für die Winterferien in Zakopane finden kann.
a) Wenn du das Wichtigste, also Essen und Wohnen, erledigt hast, kannst du solche
Zugverbindungen suchen, die wirklich preiswert sind.
b) Am Ende buchst du ein Zimmer im ausgewählten Hotel und bezahlst die Fahrkarte – auch das kannst du ganz ruhig per Internet machen.
c) Erst dann solltest du per E-Mail nach den Unterkunftsbedingungen fragen.
d) Zuerst solltest du interessante Angebote im Internet vergleichen.
e) Wenn du etwas Günstiges gefunden hast, prüfst du auch, ob das Voll- oder Halbpension
ist.
Schreib mir bitte, was du gefunden hast. Ich warte auf deine Antwort.
Viele liebe Grüße
Deine Eva
A. d, a, c, b, e
B. d, e, c, a, b
C. a, e, c, d, b
Obszar 3, standard 1

1) uczeń właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy
PRZYKŁADOWE ZADANIE ( a)

Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania (4.1. – 4.4.).
Do każdego z nich dobierz właściwą odpowiedź (A – E).
Uwaga! Jedna odpowiedź podana została dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania.
Wpisz rozwiązania do tabeli. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz l punkt.

A. Seit drei Jahren.
B. Meine Freunde spielen auch Fußball.
C. Fußball und Basketball.
D. Zweimal pro Woche.
E. In der Sporthalle.


PRZYKŁADOWE ZADANIE ( b)

Dobierz do każdego pytania (5.1. – 5.4.) jedną z podanych odpowiedzi (A – E).
Uwaga! Jedna odpowiedź podana została dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania.
Wpisz rozwiązania do tabeli. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz l punkt.

5.1. Ist dieses Buch sehr teuer?
5.2. Was hast du vor?
5.3. Wo machst du Einkäufe?
5.4. Bekommst du Taschengeld?

A. Am liebsten im Tante-Emma-Laden.
B. Ja, 10 Euro pro Monat.
C. Zuerst Hausaufgaben, dann Fernsehen.
D. Nein, es ist billig.
E. Meine Tante in Berlin.

2) uczeń rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji

PRZYKŁADOWE ZADANIE

Zapoznaj się z treścią zadania, a następnie uzupełnij brakujące informacje (6.1. – 6.4.).
Za każde poprawne uzupełnienie otrzymasz l punkt.

Hallo, Eva,
wie geht's? Das Schuljahr geht zu Ende und ich möchte dich zu mir nach Zakopane
einladen. Was meinst du dazu? Jeden Tag können wir spazieren gehen oder die Berge
besteigen. Wir können auch einen Ausflug nach Krakau machen. Aber vielleicht
möchtest du etwas anderes machen? Soll ich dir günstige Zugverbindungen
heraussuchen?
Ich warte auf deine Antwort.
Liebe Grüße!
Deine Barbara
Hallo, Barbara,
vielen Dank für deine Nachricht und deine Einladung. Deine Idee (6.1.) __________
ich sehr gut! Ich mag lange Spaziergänge und Wanderungen im Gebirge.
Der Ausflug nach Krakau gefällt mir auch sehr gut. Dort (6.2.) ____________ es so
viele Sehenswürdigkeiten. Ich habe schon meinen Führerschein gemacht und
deswegen komme ich zu dir mit dem (6.3.) __________ meines Vaters. Die Fahrt
mit dem Zug ist für (6.4.) __________ zu langweilig.
Schreib schnell zurück!


Obszar 3, standard 3

3) uczeń przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym.

PRZYKŁADOWE ZADANIE ( a)

Zapoznaj się z podanymi sytuacjami (7.1. – 7.4.), a następnie do każdej z nich dobierz
odpowiednią reakcję. Zaznacz jedną z trzech możliwości, zakreślając literę A, B lub C.
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz l punkt.

7.1. Zapytaj koleżankę, gdzie najczęściej robi zakupy.
A. Mit wem gehst du am häufigsten einkaufen?
B. Wo kaufst du am häufigsten ein?
C. Wann gehst du am häufigsten einkaufen?
7.2. Powiedz, że na śniadanie chętnie pijesz mleko.
A. Zum Frühstück trinke ich keine Milch.
B. Ich trinke gern Milch zum Frühstück.

7.3. Życz koledze szybkiego powrotu do zdrowia.
A. Gute Besserung!
B. Gesundheit!
C. Gute Reise!
7.4. Zapytaj kolegę, na kogo czeka.
A. Wie lange wartest du?
B. Worauf wartest du?
C.Auf wen wartest du?
C. Zum Frühstück trinke ich Milch nicht so gern


PRZYKŁADOWE ZADANIE (b)

Przyjrzyj się zdjęciu .Odpowiedz po niemiecku pełnymi zdaniami na poniższe pytania.

1. Was siehst du auf dem Bild?
2. Was machst du gern in deiner Freizeit?


V. Opis zestawu egzaminacyjnego

Zestaw egzaminacyjny składa się z różnego rodzaju zadań zamkniętych i otwartych.
Wśród zadań zamkniętych mogą wystąpić np.:

• zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń (słuchacz) wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych propozycji

• zadania typu „prawda – fałsz”, w których uczeń (słuchacz) stwierdza zgodność (lub niezgodność) zdań zawartych w zadaniu z treścią wysłuchanego lub przeczytanego tekstu

• zadania na dobieranie, w których uczeń (słuchacz) łączy ze sobą (przyporządkowuje do siebie) odpowiednie elementy (np. słowa, wyrażenia, fragmenty tekstu, ilustracje).

Wśród zadań otwartych mogą wystąpić np.:

• zadania z luką, w których uczeń (słuchacz) wstawia odpowiednie słowo, wyrażenie, liczbę jako uzupełnienie zwrotu, zdania, fragmentu tekstu
• zadania krótkiej odpowiedzi, w których uczeń (słuchacz) formułuje odpowiedź w formie jednego lub kilku wyrazów albo od 1 do 3 zdań.

Zadania sprawdzają wiadomości i umiejętności zapisane w trzech obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych: odbiór tekstu słuchanego, odbiór tekstu czytanego i reagowanie językowe


VI. Opis kryteriów punktowania.

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń może otrzymać maksymalnie 50 punktów. Poniższa tabela przedstawia punktowy i procentowy udział zadań z poszczególnych obszarów.

Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych
a)Liczba punktów możliwość do uzyskania poprawne wykonanie zadań
b)Procent punktów możliwych do uzyskania za poprawne wykonanie zadań
Odbiór tekstu słuchanego a)10 b)20%
Odbiór tekstu czytanego a)20 b)40%
Reagowanie językowe a)20 b)40%

Za poprawne rozwiązanie uczeń w zadaniach zamkniętych otrzymuje 1 punkt. Jednopunktowe zadania otwarte oceniane są za zgodność odpowiedzi z poleceniem i poprawność językową lub komunikatywność.


VII. Zakres egzaminu

1.Zakres struktur leksykalno –gramatycznych obowiązujących podczas egzaminu

INFORMACJA
·Identyfikacja i lokalizacja osoby lub przedmiotu
·Pytanie i prośba o informację
·Opis postaci (cechy fizyczne, wygląd, osobowość, charakter, dane personalne)
·Opis stanu emocjonalnego
·Opis miejsca i przedmiotu
·Opis czynności zwyczajowych i odbywających się w chwili mówienia
·Opis planów i zamierzeń
·Określenie czasu
·Określenie odległości, miary, wagi i ceny
·Porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, sytuacji, czynności
·Informacja o czynnościach i sytuacjach w przeszłości
·Przekazanie informacji podanej przez osobę trzecią
·Wyrażanie przyczyny, skutku, warunku, celu, powiązanie informacji
OPINIA
·Wyrażanie własnej opinii
·Prośba o opinię
·Wyrażanie zgody lub sprzeciwu
·Potwierdzenie i zaprzeczenie zasłyszanej opinii
·Przedstawienie odmiennego punktu widzenia
·Przekazanie opinii osób trzecich

ZNAJOMOŚĆ PRZEDMIOTU I STOPIEN PEWNOŚCI
·Zapytanie o znajomość osoby, przedmiotu, faktu, tematu
·Potwierdzenie znajomości lub nieznajomości osoby, przedmiotu, faktu, tematu
·Wyrażanie pewności lub niepewności; prośba o potwierdzenie
·Wyrażani prawdopodobieństwa i przypuszczenie

UCZUCIA, ŻYCZENIE, PREFERENCJE
·Zapytanie o uczucia, upodobania, chęci, pragnienia
·Zapytanie o stan fizyczny i emocjonalny rozmówcy i osób trzecich
·Wyrażanie uczuć, upodobań i pragnień
·Wyrażanie stanu fizycznego i emocjonalnego
·Wyrażanie zainteresowania, zdziwienia, radości, żalu, rozczarowania, zmartwienia
·Wyrażanie braku zainteresowania, obojętności i znudzenia
·Dodanie otuchy, pocieszanie, uspokajanie

OBOWIAZEK, PRZYZWOLENIE, SUGESTIA, PROŚBA, ROZKAZ
·Zapytanie o możliwość lub konieczność zrobienia czegoś; prośba o przyzwolenie
·Zezwolenie i negacja przyzwolenia
·Udzielanie zezwolenia pod określonymi warunkami
·Propozycja i sugestia
·Akceptacja i odrzucenie propozycji
·Prośba o zrobienie czegoś; polecenie, rada, zakaz, instrukcja, oficjalny komunikat
·Prośba o przekazanie wiadomości lub polecenia
·Zaoferowanie pomocy i prośba o pomoc; przyjęcie jej i odrzucenie

ZACHOWANIA SPOŁECZNE; INTERAKCJA
·Sposoby zwracania się do rozmówcy
·Powitania i pożegnania; życzenia przy pożegnaniu
·Przedstawienie się, reakcja na przedstawienie się, przedstawienie kogoś, komuś, formy zwracania się do kogoś
·Podziękowania i reakcja na podziękowania
·Złożenie gratulacji i życzeń
·Zasygnalizowanie braku zrozumienie, prośba o powtórzenie, mówienie wolniej, głośniej itp.
·Przeliterowanie i prośba o przeliterowanie
·Pytanie o znaczenie wyrazu lub wyrażenia, prośba o jego wyjaśnienie

2. Zagadnienia gramatyczne obowiązujące na egzaminie.

CZASOWNIK
·Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym Präsens
·Odmiana czasowników modalnych w czasie teraźniejszym Präsens i przeszłym Präteritum
·Czas przeszły Präteritum
·Czas przeszły Perfekt
·Czas przyszły Futur I
·Tryb rozkazujący
·Tryb przypuszczający Konjunktiv II od sein, haben, können
·Rekcja wybranych czasowników

RZECZOWNIK
·Odmiana rzeczownika przez przypadki (Nominativ, Genitiv, Dativ i Akkusativ)

RODZAJNIKI I SŁÓWKA SPEŁNIAJĄCE ROLĘ RODZAJNIKÓW
·Rodzajnik określony i nieokreślony
·Przeczenie kein
·Zaimek wskazujący dieser, diese, dieses
·Zaimek pytający welcher, welche, welches
·Zaimki nieokreślone alles, etwas, viele

ZAIMEK
·Zaimek osobowe
·Zaimki dzierżawcze
·Zaimki zwrotne
·Zaimki nieosobowe es i man
·Zaimki pytające
·Zaimek względny

PRZYMIOTNIK I PRZYSLÓWEK
·Stopniowanie regularne i nieregularne przymiotników i przysłówków
·Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym (Nominativ i Akkusativ)
·Rekcja wybranych przymiotników
·Przyimki łączące się z celownikiem
·Przyimki łączące się z biernikiem
·Przyimki łączące się z celownikiem i biernikiem
LICZEBNIK
·Liczebniki główne
·Liczebniki porządkowe
·Liczebniki ułamkowe
SKŁADNIA
·Zdania proste o szyku prostym i przestawnym
·Pytania z zaimkiem pytajnym
·Pytania rozstrzygające
·Zdania twierdzące
·Zdania przeczące z przeczeniem nein, nicht, kein
·Zdania współrzędnie złożone o szyku prostym ze spójnikami: und, aber, oder, denn, sondern
·Zdania współrzędne o szyku przestawnym ze spójnikami: deshalb, sonst, trotzdem
·Zdania dopełnieniowe z dass i ob
·Zdania warunkowe z wenn
·Zdania przyczynowe z weil
·Zdania czasowe z wenn, als, bevor, bis
·Zdania celowe z damit
·Konstrukcja bezokolicznikowa z zu


VIII. Bibliografia:

1.Jarząbek Alina Dorota, Koper Danuta:
ABC gimnazjalne .Egzamin z języka niemieckiego. WSiP 2008.
2.Kamińska Jolanta: Testy gimnazjalne. Langenscheidt 2008.
3.Kozak Marta: Trening przed egzaminem z języka niemieckiego. Hueber 2008.
4.Rostek Ewa Maria: Zdaj egzamin gimnazjalny. Wagros 2008.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.