X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39114
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

1. Cel główny:

Podnoszenie wiedzy, umiejętności i postaw nauczyciela wychowania przedszkolnego określonych w rozporządzeniu w celu uzyskania awansu zawodowego.

2. Cele szczegółowe:
1) poznanie przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły;
2) prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
3) rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
4) stosowanie w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
5) wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego;
6) korzystanie w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;
7) doskonalenie omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;
8) poznanie środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym;

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26. 07.2018r.
§6 ust. 1 pkt 1)

Zadanie Forma realizacji Sposób dokumentacji Termin Uwagi
(Tabela - red.)

§6 ust. 2
1. Poznanie procedury awansu zawodowego - analiza przepisów prawnych (Rozporządzenie MEN dot. awansu zawodowego)
- poznanie dokumentów dot. awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty;
- gromadzenie informacji z prasy i Internetu poświęconych oświacie
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2018
1) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - zawarcie kontraktu z opiekunem stażu, określenie form współpracy,
- ustalenie terminów spotkań, prowadzenia, obserwacji zajęć, tematyki zajęć;
- spisany kontrakt z opiekunem stażu;
- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego;
- scenariusze i konspekty zajęć;
Wrzesień 2018 oraz bieżąco przez okres stażu
1) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola - analiza dokumentacji przedszkola:
• Statut przedszkola
• Roczny Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej
- udział w zebraniach Rad Pedagogicznych
- analiza strony internetowej przedszkola
- szkolenie dot. RODO - zapis w dokumentacji przebiegu stażu;
- własne notatki
Wrzesień 2018
Cały okres trwania stażu
Wrzesień 2018
4. Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkola - zapoznanie się z programem realizowanym w przedszkolu - zapis w dokumentacji stażu Wrzesień 2018 1) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
5. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego, higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola
- szkolenie BHP;
- analiza procedur dot. :
• Przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
• Postępowania na wypadek pożaru.
• Postępowania w przypadku wszawicy.
• Postępowania w przypadku wystąpienia padaczki
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
Wrzesień 2018
1) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
6. Zapoznanie ze sposobami prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu - opracowywanie planów miesięcznych;
- wpisy do dziennika;
- opracowywanie konspektów zajęć;
- opracowywanie IPETów;
- prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, konspektów, planów miesięcznych;
Cały okres stażu
1) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
7. Dokumentacja realizacji planu zawodowego
- gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu - zaświadczenia, sprawdzania, scenariusze, notatki itp.
Cały okres stażu
8. Gromadzenie informacji dotyczących zmian w systemie oświatowym - śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego;
- systematyczne obserwowanie stron internetowych takich jak:
• ko. Poznan.pl
• ore.edu.pl
• odn.kalisz.pl
• men.gov.pl - zapis w dokumentacji o stażu
Cały okres stażu
6) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;

Obserwacja i omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26. 07.2018r.
§6 ust. 1 pkt 2)
Zadanie Forma realizacji Sposób dokumentacji Termin Uwagi

§6 ust. 2
1. Ustalenie terminów i tematyki obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - rozmowa i kontrakt z opiekunem stażu;
- zapis w kontrakcie
Wrzesień, październik 2018
Wrzesień- październik 2019
7) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - obserwacja zajęć;
- omówienie zajęć, analiza scenariusza;
- obserwacja prowadzenia spotkań dla rodziców;
- scenariusze zajęć;
- arkusze obserwacji;
Raz w miesiącu przez cały trwania okres stażu
- wrzesień 2018 7) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły oraz omawianie ich z osobą,
w której obecności zostały one przeprowadzone.
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26. 07.2018r.
§6 ust. 1 pkt 3)

Zadanie Forma realizacji Sposób dokumentacji Termin Uwagi

§6 ust. 2
1. Poznanie zasad konstruowania planów pracy
- opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy
- plan pracy zatwierdzony do realizacji
Okres stażu
1) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
2. Zapoznanie się z prawidłowym konstruowaniem scenariuszy zajęć
- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu
- zgromadzone scenariusze;
Systematycznie przez cały rok
7) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć
- korzystanie z pomocy multimedialnych
- omówienie przeprowadzonych zajęć z opiekunem stażu
- scenariusz zajęć;
-pomoce dydaktyczne;
Raz w miesiącu przez okres trwania stażu
3) umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
3) umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
4) umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
5) umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego;
6) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;
7) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;
4. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora placówki
- przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora przedszkola;
- omówienie przeprowadzonych zajęć
- scenariusz zajęć;
-przygotowane pomocy dydaktyczne Październik 2018
2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
3) umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
4) umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
5) umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego;
6) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;
7) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;
5. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych : plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, sprawozdania, ogłoszenia;
- konstruowania tekstów;
- przygotowanie materiałów na spotkania z rodzicami;
- korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego e-maila,
6) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;
6. Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych
- organizacja i udział w wycieczkach przedszkolnych;
- włączanie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu;
- przygotowywanie dzieci do występów;
- uczestniczenie w wydarzeniach środowiska lokalnego,
- zdjęcia;
-potwierdzenia opiekuna stażu;
- własne notatki;
Okres stażu
5) umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego;
6) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;
8) znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym
7. Prowadzenie zajęć dodatkowych
- prowadzenie koła muzycznego
- scenariusz zajęć;
- zatwierdzony program pracy koła;
Okres od października 2018r. do maja 2019r.
5) umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego;
6) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;
8. Współpraca z rodzicami
- rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków;
- informowanie na bieżąco o postępach, potrzebach i zachowaniu dziecka;
- zajęcia otwarte dla rodziców
- scenariusze zajęć otwartych;
-wpisy do dziennika dot. zebrań dla rodziców;
Cały okres stażu
8) znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym

Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form pracy
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26. 07.2018r.
§6 ust. 1 pkt 4)

Zadanie Forma realizacji Sposób dokumentacji Termin Uwagi

§6 ust. 2
1. Studia podyplomowe - rozpoczęcie studiów podyplomowych „Edukacja i wspieranie rozwoju dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera”
- zaświadczenie o ukończeniu studiów;
Okres od października 2018 do sierpnia 2019
2. Uczestnictwo w kursach przeprowadzonych na terenie placówki
- szkolenie BHP;
- kurs pierwszej pomocy;
- szkolenie RODO;
- inne - zaświadczenia ukończonych kursów;
Cały okres trwania stażu
3. Uczestniczenie w szkoleniach/ kursach poza terenem placówki
- szkolenie dot. awansu zawodowego;
- szkolenie dot. prowadzenia zajęć plastycznych;
- szkolenie dot. pracy metodą Krakowską
- szkolenia, kursy dot. zagadnień rozwijających pracę jako nauczyciel wychowania przedszkolnego;
- warsztaty „Klanza”
- zaświadczenia ukończonych kursów;
- cały okres trwania stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.