X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39060
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela:

Nazwa i adres placówki:

Dyrektor przedszkola:
Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2018r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2021r.

Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Plan Rozwoju Zawodowego zgodny z :

1. Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(tekst jednolity DZ.U. 2014r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
(Dz. U. 2018 poz. 1574)

CEL GŁÓWNY:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

• Uczestnictwo w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego,

• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,

• Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfiki.

(W formie tabelki)
1. Wymagania rozporządzenia

2. Zadania do wykonania i formy realizacji

3. Termin realizacji

1.
§ 7 ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,
2.
Współpraca z opiekunem stażu.
• Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.
• Analiza przygotowanego planu rozwoju.
• Analiza opracowanego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu

Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami placówki
• Korzystanie z portali, stron internetowych poświęconych edukacji oraz czasopism, poradników metodycznych oraz literatury fachowej.
• Gromadzenie oraz utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych.
• Opracowanie własnych pomocy dydaktycznych

Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań przedszkola:
• udział w posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej, WDN-ach, szkoleniach, kursach itp
• współtworzenie planu rocznego przedszkola,

Współpraca przy organizowaniu uroczystości przedszkolnych
• Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości przedszkolnych, np. powitanie jesieni, bal jesienny, Dzień postaci z bajki, wigilia, walentynki, dzień babci, dzień mamy i taty i inne
• Zamieszczanie na stronie internetowej przedszkola informacji z wydarzeń, imprez i uroczystości grupy – po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych rodziców uczniów
• Przygotowywanie dekoracji na uroczystości

3.
Wrzesień 2018

Koniec stażu

Zgodnie z harmonogramem

cały okres stażu

cały okres stażu

zgodnie z planem pracy rady pedagogicznej
wrzesień 2018

cały okres stażu, na bieżąco

zgodnie z harmonogramem imprez i uroczystości

zgodnie z harmonogramem uroczystości

1.
§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2.
Poznanie środowiska dzieci
• Obserwacja dzieci / wychowanków w różnych sytuacjach.
• Spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne, wspólne rozwiązywanie problemów, prowadzenie zajęć otwartych

Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych uczniów
• Prowadzenie obserwacji / diagnoz pedagogicznych
• Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej, biblioteki pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma)
• Współpraca ze specjalistami - Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, logopedy do rozwiązywania bieżących problemów
• Opieranie się na opiniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.
• Dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci
• Rozszerzenie tematyki zajęć dla dzieci uzdolnionych i zainteresowanych - tworzenie dodatkowych zadań
• Pomoc dzieciom z trudnościami edukacyjnymi w przyswojeniu materiału.
• Dostosowanie form i metod pracy tak, aby angażować każdego przedszkolaka (zróżnicowane zabawy, gry, konkursy).

Prowadzenie zajęć i udział w programach i projektach:
• Kółko muzyczne
• Projekt Mały miś w świecie wielkiej literatury
• Projekt Piękna Nasza Polska cała
• Program Dzieciaki mleczaki,
• Program Kodowanie na dywanie
• Przygotowywanie do konkursów

3.
cały okres stażu
wg potrzeb

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Wg potrzeb, na bieżąco

Na początku każdego roku szkolnego

Na bieżąco

Na bieżąco

Wg potrzeb

Na bieżąco

Wg harmonogramu programów i projektów

Wg potrzeb

1.
§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.
2.
Wykorzystanie metod aktywizujących ucznia.
• Udział w e – szkoleniach dotyczących metod aktywizujących dzieci
• Korzystanie z portali, stron internetowych i czasopism przeznaczonych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych.
• Stosowanie metod opartych na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu: burza mózgów, drama, gry dydaktyczne, bingo, stacje zadaniowe, biegane zadania, memory, gry karciane – powtórzenie materiału
• Opracowanie pomocy i zabaw dydaktycznych, kart pracy, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń aktywizujących.
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem elementów różnych metod m.in.: Pedagogika Zabawy Klanza, Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, M.Ch. Knill’ów
• Wprowadzenie elementów edukacji komputerowej do zajęć dydaktycznych
3.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Na bieżąco

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Od września 2019

1.
§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.
2.
Ewaluacja
• Dokonywanie refleksji dotyczącej własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej: kwestionariusze ankiet dla rodziców na zakończenie każdego roku szkolnego
• Analiza wyników obserwacji dziecka i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
• Analiza osiągnięć semestralnych i rocznych
• Konsultowanie przeprowadzonych zajęć z osobą obserwującą.

3.
raz w roku szkolnym
2018-2021

zgodnie z harmonogramem diagnoz

2-3 razy

1.
7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi
nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

2.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
• Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć prowadzonych.
• Przedstawienie scenariusza zajęć do konsultacji
• Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna
• Ewaluacja – omówienie przebiegu i efektów zajęć

Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora
• Ustalenie z dyrektorem terminu zajęć
• Przedstawienie opiekunowi scenariusza zajęć do konsultacji
• Przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora
• Ewaluacja – omówienie przebiegu i efektów zajęć

Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami uczącymi w danej grupie
• Wybór przewodników metodycznych
• Wymiana materiałów, pomysłów na temat szkoleń, konkursów
• Udział w zajęciach koleżeńskich.
• Publikowanie własnych materiałów na stronach internetowych.
• Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli w ramach programu Kodowanie na dywanie – zapoznanie z programem

3.
4 zajęcia w każdym roku stażu

Po ustaleniu przez dyrektora

cały okres stażu zgodnie z potrzebami

wrzesień 2018/19/20

I semestr roku szkolnego 2019/2020

1.
§ 7 ust. 2, pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

2.
Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych.
• Zapoznanie z orzeczeniami oraz opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
• Dostosowanie wymagań edukacyjnych
• Indywidualizacja metod i form pracy ze względu na potrzeby i możliwości uczniów
Współpraca z rodzicami
• Kontakty z rodzicami – zebrania, rozmowy indywidualne, rozwiązywanie problemów, kontakt przez maila
• Pedagogizacja rodziców – zamieszczanie artykułów z czasopism dotyczących wychowania, opieki oraz dydaktyki
• Zamieszczanie informacji dla rodziców o zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych na dany miesiąc
• Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych oraz konkursach
• Zajęcia otwarte z rodzicami

Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów
• Udział w akcjach organizowanych przez różne organizacje na rzecz innych ludzi lub zwierząt (Góra Grosza, Zbiórka dla schroniska, WOŚP, Dzień Seniora i inne)
• Współpraca ze środowiskiem lokalnym (Policja Muzeum Straż itp
• Przygotowywanie do międzyprzedszkolnych konkursów, konkursy ogólnopolskie
• Wycieczki

Kształtowanie postawy prozdrowotnych
• Udział w programie Dzieciaki mleczaki – zachęcanie do picia mleka
• Cykl zajęć Mały kucharz wie co zdrowe

Przekazywanie dziedzictwa kulturowego oraz kształcenie obywatelskich i patriotycznych postaw
• Udział w apelach i w wydarzeniach rocznicowych
• Udział w ogólnopolskim projekcie z okazji 100-lecia Niepodległości – Piękna Nasza Polska Cała

3.
Początek każdego roku szkolnego,

w ciągu roku wg potrzeb

cały okres stażu

raz w miesiącu

raz w miesiącu

wg potrzeb

Wg terminów akcji

wg potrzeb

Październik-grudzień 2018

Wg harmonogramu zajęć
Październik- maj 2019/2020

Listopad,maj 2018/19/20/21

Wrzesień- grudzień 2018

1.
§ 7 ust. 2, pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał staż.
2.
Aktualizacja wiedzy na temat zmian związanych z procedurą awansu zawodowego.
• Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty.
• Bieżąca analiza rozporządzeń MEN.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień zawodowy (publikacje w prasie oświatowej, Internet).

Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki
• Statut Przedszkola Miejskiego;
• Regulamin Rady Pedagogicznej;
• Regulamin pracy Przedszkola Miejskiego Roczny Plan Pracy Przedszkola
• Koncepcja Pracy Przedszkola Miejskiego Nadzór Pedagogiczny;
• programy obowiązujące w placówce

Posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie organizacji wyjazdów, wyjść

Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

3.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

1.
§ 7 ust. 2, pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
2.
Korzystanie z narzędzi multimedialnych i informatycznych
• Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych (wykorzystanie zasobów stron internetowych dotyczących edukacji).
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami na portalach związanych ze szkolnictwem, z wydawnictwem, z organizatorami konkursów,
• Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego
• Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego.
• Wykorzystywanie technik komputerowych do wykonywania pomocy dydaktycznych, zaproszeń, dyplomów za pomocą komputera.
• Opracowywanie dokumentów, scenariuszy zajęć, ćwiczeń, rozkładów materiału, różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, sprawozdań przy pomocy komputera.
• Wprowadzenie elementów edukacji komputerowej
do zajęć dydaktycznych
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnej, udział w szkoleniach online
• Przygotowywanie zdjęć i tekstów do publikacji na stronie internetowej
• Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego
• Dokumentacja stażu w formie elektronicznej (prezentacja w programie PowerPoint).
• e - konferencje,
3.
Cały okres stażu

Rok szkolny 2020/21

Cały okres stażu

Koniec stażu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO może być modyfikowany w trakcie trwania stażu

______________________________ ______________________________
Podpis nauczyciela ubiegającego się Podpis dyrektora
o stopień nauczyciela mianowanego
Zatwierdzam do realizacji:
_____________________________
Data

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.