X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38954
Przesłano:

Innowacja "Mały Katowiczanin z Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach poznaje zawody w regionie”

Dziecko uczęszczające do Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach przygotowuje się do pełnienia różnych ról społecznych w środowisku lokalnym. Bierze czynny udział w promocji swojego miasta i regionu czując się świadomym mieszkańcem miasta Katowice.
Polityka Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022 ma w swoim założeniu wywierać duży wpływ na budowę społeczeństwa obywatelskiego. Mieszkaniec Katowic ma stać się świadomym i aktywnym kreatorem rzeczywistości. Dlatego też nie bez znaczenia jest oferta edukacyjna miasta Katowice odpowiadająca na potrzeby mieszkańców i to od przedszkolaka do pracownika/ świadomego obywatela.
W opisie realizacji celów kształcenie uczniów (przyszłych pracowników i pracodawców) jest odpowiedzią na ich potrzeby z uwzględnieniem zachodzących przemian społecznych i rynkowych. Każdy uczeń, zgodnie z predyspozycjami, realizuje własną ścieżkę kariery edukacyjno – zawodowej. Uczniowie więc muszą nabywać kompetencji, które pozwolą im dopasowywać się do zmieniającego, nowoczesnego rynku pracy.
W mieście Katowice zespół obserwatorów będzie monitorował ten rynek pracy oraz oferty wyższych uczelni, żeby przekazywać na bieżąco do szkół i poradni psychologiczno – pedagogicznych diagnozy popytu na kwalifikacje i poziomy wykształcenia. Jednak, żeby uczeń mógł poruszać się swobodnie w zakresie preorientacji zawodowej, to już w przedszkolu należy realizować zajęcia z zakresu edukacji zawodowej.
Dziecko w wieku przedszkolnym już od 3 roku życia interesuje się pracą ludzi dorosłych .Zna zawody wykonywane przez ludzi mu bliskich tj. rodziców, dziadków. Posługuje się podstawowymi terminami i pojęciami używanymi w tych zawodach. Zdarza się, że zna wierszyki, piosenki i opowiadania na temat ich pracy oraz kojarzy wytwory ich pracy związane w sposób bezpośredni z wykonywanym przez nich zawodem. W zabawach dowolnych i kierowanych potrafi wykonywać proste czynności naśladujące ich pracę zawodową .
ƒ Innowacja adresowana do nauczycieli Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach oparta na podstawie programowej wychowania przedszkolnego ma na celu usystematyzowanie i poszerzenie tej wiedzy o nowe doświadczenia.
Przybliżenie dzieciom wiadomości na temat wybranych zawodów, uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka, wyrabianie w dzieciach etosu pracy, integracja z rodzicami i opiekunami, to wszystko to, co zamierzamy osiągnąć.
Zaproponowana innowacja pedagogiczna będzie realizowany w terminie od lutego 2017r. do czerwca 2020 r. w zależności od potrzeb, w formie integralnych jednodniowych lub tygodniowych ośrodków tematycznych we wszystkich grupach wiekowych.
Aby rozwinąć aktywność edukacyjną umożliwimy dzieciom bezpośredni kontakt ze środowiskiem lokalnym, w którym będą miały możliwość bezpośredniego obserwowania pracy ludzi różnych zawodów. Poznawanie otaczającej rzeczywistości społecznej będzie następować nie tylko przez przyswajanie, ale także przez odkrywanie i przeżywanie. Wyjścia i wycieczki, to będą te formy, które stosowane będą najczęściej ze względu, że właśnie podczas zajęć terenowych dzieci mają okazję poznać określone miejsce i pogłębić sposób myślenia o temacie. Każde wyjście w teren będzie dobrze przemyślane i przygotowane.
Nauczyciele w celu utrwalania znajomości zawodów i wiedzy o nich opracowywać będą lub korzystać z dostępnych na rynku np. w publikacjach „Poznajemy zawody ” autorstwa Bożeny Formy i Anny Przepiórki wyd. Kraków „CEBP” 2016 kart pracy. Analiza treści kart pracy, o których powyżej, poszerzy wiedzę na temat otaczającego świata, wzbogaci zasób słownictwa, udoskonali umiejętność zadawania krótkich, pełnych treści pytań, wyrobi umiejętność poprawnego wysławiania się oraz posługiwania się nowo poznanymi słowami. Nauczyciele równocześnie wyćwiczą sprawności manualne oraz poszerzą i utrwalą wiedzę matematyczną rozwijając logiczne myślenie.

Cele innowacji:
•wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wybranych zawodów ;
•ukazanie wartości pracy w życiu każdego człowieka;
•rozwój zainteresowania dzieci pod kątem poznawania różnych zawodów;
•poznanie miejsc pracy w najbliższym otoczeniu przedszkola;
•zwiększenie aktywności poznawczej i twórczej dzieci;
•poszerzenie zasobu słownictwa o nieznane dotąd wyrażenia związane z określonym zawodem;
•wyrabianie umiejętności współdziałania w grupach;
•rozwijanie umiejętności układania pytań;
•okazywanie szacunku dla ludzi pracy

ƒ
Opis zasad innowacji:

Podstawowym zadaniem nauczycieli pracujących według innowacji „Mały Katowiczanin z Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach poznaje zawody w regionie.” jest zapewnienie na zajęciach z dziećmi warunków sprzyjających indywidualizacji oddziaływań edukacyjnych obejmujących formy pracy zbiorowej, pracy w małych zespołach oraz pracy indywidualnej. Stosowanie różnych rodzajów aktywności takich jak: intelektualna, werbalna, percepcyjna, muzyczno – ruchowa, plastyczno – konstrukcyjna oraz manualna pozwoli w sposób naturalny i ciekawy wprowadzać dzieci w świat edukacji zawodowej.
Dzieci będą poznawały zawody w trakcie spacerów i wycieczek, doświadczeń i eksperymentów prowadzonych samodzielnie przez dzieci, systematycznych spotkań z przedstawicielami wybranych zawodów z wykorzystywaniem następujących:
•metod podających : opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z tekstem,
•metod problemowych : gry dydaktyczne, „burza mózgów”, inscenizacja,
•metod aktywizujących : drama, wystawa, pokaz, udział w zabawach polegających na odgrywaniu ról,
•metod praktycznych : ćwiczenia manualne, prace plastyczne i konstrukcyjne; zagadki, quizy oraz krzyżówki ułatwiające uporządkowanie i utrwalanie zdobytej wiedzy.
Obok metod działań odnoszących się do organizacji pracy nauczyciela w trakcie realizacji innowacji nauczyciele będą stosować metody odnoszące się do działań
dziecka związanych z procesem uczenia się. Przedstawiają one możliwości wielostronnego uczenia polegającego na:
•przyswajaniu (podanego, gotowego materiału),
•odkrywaniu (nowych wiadomości podczas rozwiązywania problemów, oraz samodzielnego poszukiwania),
•przeżywaniu (różnorodnych treści i wartości),
•działaniu (polegającym na zmienianiu rzeczywistości i samego siebie poprzez sprawdzanie wiadomości w praktyce.
W trakcie codziennych oddziaływań nauczyciele będą intensywnie stymulować rozwój dzieci, gdyż stymulacje to naśladowanie rzeczywistości, ćwiczenie najbardziej efektywnych dziecięcych zachowań w bezpiecznych warunkach. Ideą tych stymulacji będzie doskonalenie konkretnych umiejętności oraz uczenie się na błędach popełnionych w bezpiecznej stymulacji ćwiczeniowej. Stymulacje mogą obejmować takie proste umiejętności jak np. nadawanie paczki na poczcie lub zabawę dzieci w sklep czy lekarza.
Stymulacja ta będzie wpływać na kształtowanie się systemu wartości, kształtowanie się umiejętności poznawczych, rozwijanie umiejętności społecznych oraz poprzez utożsamienie się z własnymi przeżyciami będzie głęboko zapadała w pamięć i łatwo dawała się odtworzyć.
Jedną z kluczowych umiejętności, w jakie przedszkole wyposażyć ma dziecko, to twórcze myślenie. Taką możliwość daje metoda projektów. Polega ona na wykonaniu przez dzieci zadań poprzez samodzielne poszukiwania pod opieką nauczyciela.
Dzieci w trakcie pracy nad projektem uczą się przeprowadzania rozmów, samodzielnego poszukiwania materiałów, współdziałania w grupie oraz odpowiedzialności. Realizując innowację „Mały Katowiczanin z Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach poznaje zawody w regionie.” właśnie tę metodę będą stosować nauczyciele przygotowując się do spotkań z ludźmi różnych zawodów, gdyż umożliwia ona pełne zaangażowanie dzieci w przebieg zajęć, dając im wyraźną przewagę nad aktywnością nauczyciela. Z katalogu zawodów przewidzianych w innowacji, to dzieci będą decydować o tym, który zawód będzie tematem projektu edukacyjnego danego miesiąca. A w związku z tym, że metoda projektu edukacyjnego w przedszkolu jest metodą, która w nieporównywalnie większym stopniu angażuje jednocześnie emocje i umysł dziecka, niż którakolwiek z innych metod pracy, to oczekiwane efekty i zamierzone cele można z góry określić jako osiągnięte.

Oczekiwane efekty innowacji :

Po realizacji innowacji pedagogicznej każde dziecko (Mały Katowiczanin) kończące edukację w Miejskim Przedszkolu nr 99 w Katowicach będą posiadały następujące pożądane kompetencje:
•Mały Katowiczanin okazuje szacunek dla ludzi pracy;
•Mały Katowiczanin interesuje się pracą ludzi dorosłych;
•Mały Katowiczanin wie, jakie korzyści płyną z pracy ludzi;
•Mały Katowiczanin wie, na czym polega praca ludzi różnych zawodów;
•Mały Katowiczanin posługuje się podstawowymi terminami i pojęciami używanymi w wybranych zawodach;
•Mały Katowiczanin zna legendy, piosenki, przysłowia, wiersze, opowiadania związane z niektórymi zawodami;
•Mały Katowiczanin kojarzy wytwory ludzi pracy z wykonywanym zawodem;
•Mały Katowiczanin potrafi wykonywać proste czynności wynikające z wykonywania różnych zawodów;
•Mały Katowiczanin umie współdziałać z kolegami w grupie;
•Mały Katowiczanin uświadamia sobie, że warto być człowiekiem pracowitym;
•Mały Katowiczanin uświadamia sobie, że warto się uczyć, żeby pracować kiedyś w wybranym zawodzie.

Kontrola i ewaluacja innowacji

Dziecko potrafi opisać swój wymarzony zawód jako wstęp do planowania przyszłości. Wymienia zawody regionu swojej małej ojczyzny. Rysuje narzędzia pracy i miejsce pracy używając i nazywając określoną gamę kolorów. Określa czynności wykonywane w czasie pracy ludzi różnych zawodów orientując się w schemacie ciała oraz orientacji przestrzennej. Dzieli się wiedzą z dziećmi innych grup w formie zabaw inscenizacyjnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.