X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38924
Przesłano:

Przedmiotowy system oceniania z biologii

Przedmiotowy system oceniania z BIOLOGII
w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W POLKOWICACH
rok szkolny 2018/2019

Przedmiotowy system oceniania z biologii w klasach V, VII, VIII opracowany został oparciu o:

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ( Dz. U. nr 199
z 2004 r.)
2. Nową podstawę programową z biologii dla szkoły podstawowej.
3. WSO - SP 1 w Polkowicach.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie korzystają z następujących podręczników:

klasa 5: „Puls życia 5” podręcznik dla uczniów, Wydawnictwo Nowa Era

klasa 7: „Puls życia 7” podręcznik dla uczniów, Wydawnictwo Nowa Era +
ćwiczenia

klasa 8 : „Puls życia 8” podręcznik dla uczniów, Wydawnictwo Nowa Era +
ćwiczenia

Program realizowany będzie w roku szkolnym 2018/2019 w następującym wymiarze:
klasa 5– 1 godzina tygodniowo
klasa 7 – 2 godziny tygodniowo
klasa 8 – 1 godzina tygodniowo

Przedmiotem oceniania są:
- wiadomości,
- umiejętności
- postawa ucznia i jego aktywność

Cele ogólne oceniania na biologii
- rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych,
- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym
zakresie,
- motywowanie ucznia do dalszej pracy,
- pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu biologicznym,
- przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka,
- dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania,
prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.

Metody i narzędzia oraz szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów:

1. Wypowiedzi ustne (przynajmniej 1 raz w semestrze). Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji.

2. Kartkówki 10 min. obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (wyłącznie zapowiadane) nie podlegają poprawie.

3. Sprawdziany pisemne 30 min. – 45 min. (zależnie od zakresu sprawdzanego materiału), przeprowadzane po zakończeniu każdego działu, zapowiadane 1 tydzień wcześniej.

Sprawdziany są obowiązkowe, jeżeli uczeń opuścił ma obowiązek napisać go w terminie nie przekraczającym 2 tygodnie od powrotu do szkoły.

Prace pisemne powinny być ocenione i oddane w ciągu 2 tygodni przez nauczyciela.

Wszystkie prace są archiwizowane – uczniowie i ich rodzice mogą je zobaczyć i otrzymać uzasadnienie wystawionej oceny. Nie ocenia się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole.

4. Prace domowe oraz ćwiczenia będą ocenianie wyrywkowo.

5. Aktywność ucznia :

a) wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej (krótkie wypowiedzi na lekcji), praca w grupie, prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń, będą oceniane za pomocą ocen (będą wpisywane na ostatniej stronie zeszytu).

b) prace dodatkowe (samodzielnie opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, plansze, rysunki, modele, okazy wzbogacające zbiory, zielniki, działania na rzecz środowiska np., zbiórka surowców wtórnych, udział w konkursach) w skali celujący-bardzo dobry-dobry.

6. W przypadku sprawdzianów pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów :

100% - 94% + bezbłędnie wykonane zadanie dodatkowe – celujący (cel)
100% - 94% - bardzo dobry (bdb)
93% - 75% - dobry (db)
74% - 51% - dostateczny (dst)
50% - 35% - dopuszczający (dop)
34% - 0% - niedostateczny (ndst).

7. Ćwiczenia i zeszyt przedmiotowy – sprawdzany 1 raz w semestrze biorąc pod uwagę staranność i systematyczność.

Spis pomocy niezbędnych do pracy na lekcjach biologii

Na każdej lekcji biologii uczeń powinien mieć:

1. Podręcznik:
a) klasa 5 - „Puls życia 5”, wydawnictwo „Nowa Era”
b) klasa 7 – „Puls życia 7”, wydawnictwo „Nowa Era”
c) klasa 8 – „Puls życia 8”, wydawnictwo „Nowa Era”

2. Zeszyt przedmiotowy do biologii – uczeń powinien prowadzić zeszyt, w którym będzie robił notatki z lekcji, zapisywał ważne informacje, udzielał odpowiedzi do zadań domowych; uczeń może prowadzić jeden zeszyt przez cały okres nauki, dzięki czemu ma możliwość w każdej chwili powrócić do poprzednich lekcji, nawiązać do przerobionych wcześniej partii materiału.

3. Ćwiczenia przedmiotowe – sprawdzane wyrywkowo (klasy 7 i 8).

4. Przybory: ołówek, gumkę do mazania, linijkę, kredki lub pisaki - są to pomoce niezbędne do wykonywania rysunków, schematów, wykresów, tabeli itp. Rysunki biologiczne wykonujemy ołówkiem.

Sposoby informowania uczniów:
Na pierwszych godzinach lekcyjnych nauczyciel zapoznaje uczniów z systemem oceniania. Wymagania na poszczególne oceny udostępnione są wszystkim uczniom w klaso-pracowni szkolnej. Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria. Sprawdziany inne prace pisemne są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego.

Sposoby informowania rodziców:
Nauczyciel na pierwszym zebraniu informuje rodziców o sposobie oceniania z przedmiotu. O ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami udostępniając zestawienie ocen lub umożliwiając wgląd do dziennika lekcyjnego. Informacje o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywane zgodnie z procedurą WSO.

Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i podnoszenia osiągnięć uczniów.
1. Możliwość poprawy oceny z pracy klasowej – sprawdzianu w przypadku oceny niedostatecznej.
2. Umożliwienie zwolnienia z pracy klasowej, kartkówki lub odpowiedzi ustnej w wyjątkowych przypadkach losowych.
3. Możliwość zgłoszenia nie przygotowania ucznia raz w semestrze przy 1 godz. w tygodniu i 2 razy w semestrze przy 2 godz. w tygodniu (odpowiedź ustna) oraz zgłoszenia 1 raz braku pracy domowej lub braku zeszytu.
5. Rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiadomości na zajęciach koła.

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem jego samodzielnej pracy,
- prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną,
- potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych,
- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,
- dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów biologicznych,
- wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,
- potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,
- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
- wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,
- bierze udział w konkursach biologicznych na terenie szkoły i poza nią.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
- wykazuje szczególne zainteresowania biologią,
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,
- bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,
- potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze,
- sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym,
- potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe i opisać je,
- prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną,
- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,
- posługuje się mikroskopem i zna sprzęt laboratoryjny,
- wykonuje proste preparaty mikroskopowe,
- udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,
- jest aktywny na lekcji,

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu biologii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności,
- z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy, itp.,
- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,
- wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela,
- z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia biologiczne,
- wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej,
- jest mało aktywny na lekcji,

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do dalszego kształcenia,
- nie potrafi posługiwać się przyrządami biologicznymi,
- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,
- nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,
- wykazuje się bierną postawą na lekcji,

OBNIŻENIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH – nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznej (do tego upoważnionej) obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe.

Opracowała: Małgorzata Kurzawińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.