X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38051
Przesłano:

Przedmiotowy System Oceniania - Przyroda

Szkoła Podstawowa nr 3 w Bielsku –Białej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY
DLA KLAS IV – VI

I. CEL OCENY:

Przedmiotem oceny jest
1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności.
2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności.
3. Stosowanie wiedzy przyrodniczej w praktyce.
4. Logiczne myślenie, rozumowanie i kojarzenie faktów.
5. Aktywność i postawa.

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE.

Na lekcjach przyrody oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:
1. Rozumienie pojęć przyrodniczych.
2. Stosowanie języka przyrodniczego.
3. Samodzielne lub w grupie przeprowadzanie doświadczeń.
4. Samodzielne lub w grupie przeprowadzanie obserwacji i wyciąganie wniosków.
5. Stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych.
6. Rozwiązywanie zadań problemowych.
7. Prace projektowe i długoterminowe.
8. Aktywność na lekcji i poza nią oraz wkład pracy ucznia.
9. Praca w grupach.
10. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń.

III. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW.

1. Formy oceniania:
•prace klasowe ( testy, sprawdziany ),
•kartkówki,
•prace projektowe,
•prace długoterminowe,
•wypowiedzi ustne,
•samodzielna praca na lekcji,
•prace domowe,
•zeszyt ćwiczeń,
•aktywność na lekcji,
•praca w grupie,
•przygotowanie do lekcji,
•udział w dyskusji,
•udział w konkursach przyrodniczych i ekologicznych.

Formy aktywności
Częstotliwość w semestrze
Zakres
Zasady przeprowadzenia
Ocena
(Tabela - red.)

Prace klasowe (testy, sprawdziany)
- 1h 3 – 4
Materiał obejmujący cały dział
Zapowiedziane min na tydzień przed, poprzedzone lekcją powtórzeniową
Ndst. – 0% - 29% %
Dop – 30%-49%
Dst – 50%-74%
Db- 75%-89%
Bdb- 90%-100%
Cel- 100% +zadanie dodatkowe

Kartkówki
10-15min 1 – 3
Materiał obejmujący trzy jednostki tematyczne
Bez zapowiedzi
Ndst. – 0% - 29% %
Dop – 30%-49%
Dst – 50%-74%
Db- 75%-89%
Bdb- 90%-100%

Prace domowe
1 – 3 Na bieżąco
Bez zapowiedzi
Do 1 do 5

Wypowiedzi ustne
1-2
Materiał bieżący
Bez zapowiedzi
Od 1 do 5

Prace projektowe lub długoterminowe
1
Materiał wskazany przez nauczyciela
Termin określa nauczyciel
Od 1 do 6

Aktywność na lekcji
Wg potrzeb
Materiał bieżący
Warunki ustalone przez nauczyciela
Od 1 do 5
krótkie wypowiedzi
5 znaków (+) bdb

Praca w grupie
1
Materiał wskazany przez nauczyciela
Zgodność z instrukcją Od 1 do 5
Wkład własnej pracy
1
Warunki ustalone przez nauczyciela
Od 1 do 5

Zeszyt ćwiczeń
1-2
prowadzenie
Warunki ustalone przez nauczyciela
Od 1 do 5

IV. KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV-VI.

1. OCENA NIEDOSTATECZNA
Otrzymuje uczeń, który nie zrozumiał większości pojęć, ma trudności w najprostszych działaniach dotyczących poszczególnych haseł programowych, nawet z pomocą nauczyciela. Prezentuje bardzo słabe walory poznawcze i nie rozumie omawianej treści. Braki w materiale rzeczowym wskazują na to, że uczeń nie poradzi sobie w następnej klasie.
2. OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne, ale ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania. Przyswaja i rozumie treści najłatwiejsze, najprostsze i uniwersalne, bezpośrednio użyteczne w życiu codziennym. Słabo reaguje na pomoc i komentarz nauczyciela. Bardzo słabo posługuje się słownictwem przedmiotowym i przyrządami przyrodnika. Zakres wiadomości pozwala jednak na dalsze kontynuowanie nauki.
3. OCENA DOSTATECZNA
Otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe, ale stosunkowo proste i uniwersalne treści .Są one pewne naukowo i niezawodne, niezbędne na danym etapie kształcenia, użyteczne w działaniach praktycznych ucznia. Potrafi wykonywać podstawowe polecenia samodzielnie Rozumie język przedmiotu. Reaguje na pomoc nauczyciela przy zadaniach trudniejszych i rozumie tekst pisany.
4. OCENA DOBRA
Otrzymuje uczeń, który w większości opanował program nauczania. Poprawnie posługuje się językiem przedmiotu, większość problemów rozwiązuje samodzielnie, nie wykazuje poważnych luk teoretycznych. Umie rozwiązać zadania bardziej teoretyczne - hipotetyczne.
5. OCENA BARDZO DOBRA
Otrzymuje uczeń, który opanował zagadnienia najtrudniejsze, nietypowe, najbardziej złożone, hipotetyczne, rozwijające strukturę przedmiotu. Biegle posługuje się przyrządami przyrodnika
Poprawnie posługuje się językiem przedmiotu. Rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
6. OCENA CELUJĄCA
Otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyrody w danej klasie. Biegle posługuje się językiem przyrodniczym. Samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy. Proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy. Osiąga sukcesy w konkursach.

V. ZASADY POPRAWIANIA OCEN

1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznych ocen cząstkowych (oraz dopuszczających w klasie IV) według następujących zasad:
- prace klasowe, kartkówki – w ciągu tygodnia od daty otrzymania,
- odpowiedzi ustne, prace domowe i oceny za prowadzenie ćwiczeń – termin poprawy wyznacza nauczyciel.
2. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny traci prawo do poprawy tej pracy.
3. Prace klasowe są obowiązkowe. Nieobecni uczniowie piszą je w terminie ustalonym z
nauczycielem. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania pracy klasowej w wyznaczonym
drugim terminie, nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia jej na lekcji, na której
uczeń jest obecny.
4. Poprawione prace klasowe oddawane są w terminie do dwóch tygodni, natomiast
kartkówki w ciągu jednego tygodnia.
6. Zapisywanie poprawionych ocen w dzienniku piszemy po łamanej np.1/3,
7. Ostatnia praca klasowa przed wystawieniem oceny śródrocznej lub rocznej musi być
przeprowadzona w takim terminie, aby uczeń miał możliwość poprawy oceny (nie przewiduje się poprawy oceny cząstkowej tuż przed klasyfikacją).

VI. USTALENIA KOŃCOWE

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Oceny są jawne.
3. Uczeń powinien być oceniany systematycznie.
4. Nie będzie pozytywnie oceniany uczeń, który uchyla się od oceniania.
5. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia swojego nieprzygotowania do lekcji.
6. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń za każde następne nieprzygotowanie otrzymuje ocenę niedostateczną.
7. Na koniec semestru nie przewiduje się żadnych sprawdzianów poprawkowych czy zaliczeniowych.
8. Aktywność na lekcji jest oceniana „plusami”. Za 5 zebranych „plusów” uczeń
otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy:
•częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi,
•poprawne wnioskowanie,
•poprawne wykonywanie doświadczeń,
•aktywna prace w grupie,
•wykonywanie dodatkowych zadań.
Za brak pracy na lekcji uczeń może otrzymać minus – trzy minusy są równe ocenie niedostatecznej
9. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz ewentualne zalecania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
10. Przewidywana ocenę śródroczna lub roczna nauczyciel podaje uczniowi na dwa
tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną.
11. Jeżeli przewidywaną oceną śródroczną lub roczną jest ocena niedostateczna,
nauczyciel ma obowiązek poinformować o niej ucznia, a poprzez wychowawców
rodziców (opiekunów prawnych) na 4 tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną.
12. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi
w WSO.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.