X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38844
Przesłano:

Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim - sprawdzian wiadomości

1. Do opisu dopisz postać. Skorzystaj z podpowiedzi: Stanisław Staszic, Jakub Szela, Piotr Wysocki, Edward Raczyński, Mikołaj I, Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, Walerian Łukasiński, Józef Chłopicki, Adam Jerzy Czartoryski, Edward Dembowski, Emilia Plater, Wojciech Chrzanowski, Joachim Lelewel, Ludwik Mierosławski, Józef Bem.
a) Polski arystokrata, przywódca Hotelu Lambert - ..........................
b) Minister skarbu w Królestwie Polskim - ..............................
c) Car Rosji, nazywany żandarmem Europy - ........................................
d) Hrabia, mecenas kultury i sztuki, ufundował bibliotekę w Poznaniu - ................................
e) Działacz gospodarczy i uczony, rozwijał polskie górnictwo - .........................
f) Pierwszy dyktator powstania listopadowego - .........................
g) Stał na czele spisku w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie - .....................
h) Przywódca powstania listopadowego na Litwie - ..............................
i) Przywódca powstania krakowskiego - ................................
j) Generał, dowodził powstaniem węgierskim w czasie Wiosny Ludów - ..........................
k) Major, przywódca Towarzystwa Patriotycznego, spędził 46 lat w rosyjskich więzieniach - ......
l) Historyk, działacz polityczny, na emigracji założył Komitet Narodowy Polski, działał w TDP - ....
m) Generał, stał na czele powstania w Wielkopolsce w czasie Wiosny Ludów - ................
n) Stał na czele rabacji galicyjskiej - ...................................

2. Do opisu dopisz datę. Skorzystaj z podpowiedzi: 1815, 1846, 1848, 1863.
a) Wiosna Ludów na ziemiach polskich - ..........................
b) Rabacja galicyjska - ....................
c) Powstanie krakowskie - .............................
d) Uchwalenie konstytucji Królestwa Polskiego - ...................

3. Podaj dokładna datę wybuchu powstania listopadowego - ..................................

4. Do opisu dopisz pojęcie. Skorzystaj z podpowiedzi: romantyzm, Cytadela, uwłaszczenie, serwituty, kontrybucja, Galicja, Kongresówka, mesjanizm, rabacja galicyjska, katorga, kaliszanie, emisariusz, Wielka Emigracja.
a) Ziemie polskie pod panowaniem austriackim - ..........................
b) Religijno-społeczny pogląd wyznaczający wyjątkową rolę narodowi polskiemu - ..............
c) Nadanie chłopom ziemi na własność - ........................................
d) Epoka kulturalna między oświeceniem a pozytywizmem - .........................
e) Niewolnicza praca w kopalniach lub przy wyrębie tajgi - ..........................
f) Nazwa legalnej opozycji w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania listopadowego –
g) Okres po powstaniu listopadowym, kiedy wielu Polaków opuściło ziemie polskie - ............
h) Prawo do korzystania z należących do panów lasów i łąk - ..........................
i) Obowiązkowe świadczenia nakładane przez zwycięzcę na ludność kraju okupowanego - ...
j) Tajny wysłannik polityczny organizacji emigracyjnej na ziemie zaborów - ....................
k) Bunt polskich chłopów przeciwko szlachcie w Galicji w 1846 r. - .......................
l) Twierdza wybudowana w Warszawie po upadku powstania listopadowego - .....................

5. Podaj 2 przyczyny wybuchu powstania listopadowego.
- ........................................
- ........................................

6. Oceń, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe wpisując obok PRAWDA lub FAŁSZ.
a) Biblioteka w Kórniku była ośrodkiem polskiej kultury w Galicji - ......................
b) Car Aleksander I nadał konstytucję Królestwu Polskiemu - .............
c) Wolne Miasto Kraków po 1815 r. znajdowało się pod protektoratem Rosji, Austrii i Prus - ......
d) Wielki książę Konstanty dowodził armią Wielkiego Księstwa Poznańskiego - ..................
e) W Królestwie Polskim przemysł włókienniczy nie odgrywał większej roli .............

7. Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego, wpisując obok cyfry od 1 do 6.
........ detronizacja cara Mikołaja I przez sejm Królestwa Polskiego
........ wybuch wojny polsko-rosyjskiej
........ zawiązanie spisku w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie
........ nadanie konstytucji Królestwu Polskiemu
........ wybuch powstania listopadowego
........ kapitulacja Warszawy, upadek powstania

8. Z podanych miejsc bitew podkreśl te 3, które związane były z walkami w okresie powstania listopadowego.
Poznań, Ostrołęka, Sokołowo, Miłosław, Dębe Wielkie, Grochów, Gdańsk

9. Adam Mickiewicz należał do nielegalnej opozycji działającej w Wilnie. Której?
a) Wolnomularstwo Narodowe b) Towarzystwo Filomatów c) Towarzystwo Patriotyczne

10. Który z polskich generałów powstania listopadowego był autorem wielu doskonałych planów strategicznych?
a) Józef Chłopicki b) Ignacy Prądzyński c) Jan Skrzynecki

11. Zaznacz główne kierunki polskiej emigracji po 1831 r.
a) Francja, Turcja, Austria b) Belgia, Francja, Anglia c) USA, Turcja, Rosja

12. W którym zaborze najlepiej rozwijało się polskie rolnictwo?
a) pruskim b) austriackim c) rosyjskim

13. Każdemu wydarzeniu przyporządkuj skutek (od A do D, jedno nie pasuje).

Powstanie krakowskie - ..........
Wiosna Ludów w Galicji - ..........
Wiosna Ludów w zaborze pruskim - ............

A. Włączenie Wolnego Miasta Krakowa do Austrii
B. Uzyskanie reprezentacji w sejmie prowincjonalnym
C. Uwłaszczenie chłopów
D. Wprowadzenie Statutu Organicznego

14. Wymień imiona i nazwiska 3 polskich twórców epoki romantyzmu.
........................................

15. Podaj 2 skutki powstania listopadowego.
- ........................................
- ........................................

16. Jaka jest Twoja ocena powstania listopadowego? Odpowiedź uzasadnij.
........................................
........................................
........................................

17. Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia.
„Liderzy obozu [...] więcej czasu poświęcali bieżącej akcji dyplomatycznej niż rozważaniom na temat ustroju przyszłej Polski. [...] Przyszła Polska powinna być monarchią konstytucyjną, z silną władzą króla i sprawnym sejmem. Za podstawę dla przyszłych rozstrzygnięć ustrojowych miała służyć Konstytucja 3 maja. Przyszłe reformy ustrojowe, w tym sprawa włościańska [chłopska], miały być rozstrzygnięte na drodze parlamentarnej.”

a) Podaj, którego obozu politycznego Wielkiej Emigracji dotyczy powyższy tekst źródłowy. ....................................
b) Podaj imię i nazwisko przywódcy obozu politycznego, który został opisany w tekście.......................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.