X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38827
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

mgr Artur Dubis
Nauczyciel języka angielskiego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 12.09.2018 r.
Planowana data zakończenia stażu: 11.06.2021 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Cel główny podejmowanego stażu:

• uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań
w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

----

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły - § 7, ust. 2, pkt. 1

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.

• Udział w szkoleniach w ramach WDN.
• Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Termin:

- według harmonogramu

Sposób dokumentowania:

- zaświadczenia;
- listy obecności;

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w zewnątrzszkolnym doskonaleniu.

• Udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych
poza szkołą.

Temin:
- Okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:

- zaświadczenia;
- dyplomy;

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w doskonaleniu poprzez udział w wykładach/konferencjach internetowych.

• Udział w szkoleniach i konferencjach internetowych

Termin:

Okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:

- zaświadczenia;
- dyplomy;

4. Doskonalenie umiejętności wychowawczych.

• Prowadzenie lekcji wychowawczych
• Rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym

Temin: Okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:

- plan pracy wychowawczej;
- rozkłady zajęć;
- notatki;

5. Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły

• Systematyczne zapoznawanie się z literaturą naukową oraz publikacjami internetowymi.
• Rozmowy i wymiana doświadczeń z nauczycielami z większym stażem pracy i doświadczeniem

Temin:
Okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:

- przykładowe egzemplarze;
- adresy stron www;

6. Udział w zespołach funkcjonujących w szkole

• Udział w zespole przedmiotowym, zespole ewaluacyjnym, zespole rekrutacyjnym i zespole wychowawczym

Temin:

Okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:
- zaświadczenia;
- listy obecności;

---

Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej - § 7, ust. 2, pkt. 2

1. Skoordynowanie własnych działań edukacyjnych i wychowawczych z innymi zaangażowanymi w to osobami.

• Systematyczny kontakt z wychowawcami klas i rodzicami.

Termin:

okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:

- udział w spotkaniach;
- notatki służbowe z rozmów;
- dziennik elektroniczny;
- sprawozdania;
- karty wycieczek;

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

• Poszukiwanie rozwiązań i wspomaganie dzieci z trudnościami wychowawczymi.

Termin:

okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:

- notatki ze spotkań i opis zaistniałych problemów;

3. Dostosowanie działań edukacyjnych
do potrzeb poszczególnych uczniów.

• Realizowanie zajęć dodatkowych – np. z zakresu gramatyki, przygotowujących do matury, zajęcia z uczniami słabymi lub uzdolnionymi
• Analiza dokumentacji z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i zaplanowanie działań dostosowawczych

Temin:

okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:

- elektroniczny dziennik zajęć pozalekcyjnych;
- arkusze dostosowań edukacyjnych wobec uczniów;

4. Angażowanie uczniów w organizowanie imprez szkolnych i klasowych.

• wspólna organizacja imprez szkolnych i klasowych.

Termin:

według kalendarza imprez

Sposób dokumentowania:

- zdjęcia;
- notatki;

5. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

• Prace kontrolne sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów.
• Testy kompetencji (Placement tests – Klasa I, II, III)
• Organizowanie i analiza matur próbnych

Termin:

okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:

- testy, sprawdziany, kartkówki;
- notatki;
- dokumentacja szkolna;

---

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia. - § 7, ust. 2, pkt. 3

1. Przygotowywanie uczniów do konkursów z j. angielskiego.

• Zainteresowanie uczniów tematem, zachęcanie i przygotowywanie do udziału w konkursach.

Termin:

okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:

- zdjęcia;
- ewentualne dyplomy oraz
podziękowania;
- notatki;

2. Przygotowywanie uczniów do innych projektów związanych z językiem.

• Zaproszenie grupy teatralnej w celu zorganizowania przedstawienia w języku angielskim

Termin:
okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:

- zdjęcia;
- zaświadczenie;

3. Stosowanie różnych technik aktywizujących

• Stosowanie technik takich jak aktywny wykład, burza mózgów, gier dydaktycznych, metod projektu, stosowanie tzw. metod aktywnych.

Termin:
okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:

- konspekty;

---

Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy - § 7, ust. 2, pkt. 4

1. Samoocena własnej pracy.

• Ocena skuteczności własnych działań, a w razie konieczności dokonywanie zmian w tych działaniach.

Temin:

okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:

- notatka;
- sprawozdanie;

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

• Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, notatek itp.
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Termin:

okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:

- dokumentacja;
- sprawozdanie;

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

• Wybór programu nauczania w oparciu
o jego merytoryczne wartości.
• Opracowanie przedmiotowych zasad oceniania z języka angielskiego.
• Opracowanie rozkładów materiału
z języka angielskiego dla klas technikum i szkół zawodowych.
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania; dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów.
• Dostosowywanie działań do możliwości uczniów.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – testy, sprawdziany, karty pracy itp.
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne itp.).
• Gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy.

Termin:
okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:

- program nauczania;
- kryteria oceniania;
- plany pracy;
- konspekty lekcji;
- testy, sprawdziany, karty pracy itd.;
- notatki
- zaświadczenia ukończenia kursów;
- pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć;
- notatki;

4. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów jako element wskazujący na skuteczność własnej pracy.

• Prace kontrolne sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów.

Termin:
okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:

- testy, sprawdziany, kartkówki;
- notatki;
- dokumentacja szkolna;

5. Współpraca z opiekunem stażu.

• Zawarcie kontraktu.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły
• Rozmowy z opiekunem na temat obserwowanych/hospitowanych zajęć.
• Prowadzenie zajęć otwartych

Termin:
okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:

- kontrakt;
- konspekty zajęć;
- wnioski z obserwacji zajęć;
- pisemne zaświadczenie opiekuna stażu;

---

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego. - § 7, ust. 2, pkt. 5

1. Upowszechnianie i promowanie własnych doświadczeń, form i metod pracy

• Publikacja planu rozwoju zawodowego, konspektów lekcji w Internecie

Termin:

okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:
- adresy stron internetowych

2. Upowszechnienie rozkładów nauczania

•Publikacja rozkładów nauczania dla poszczególnych klas w szkolnej bibliotece internetowej

Termin:

Okres trwania stażu.

Sposób dokumentowania:

- dziennik elektroniczny

3. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych

• Opracowanie i analiza wyników egzaminów maturalnych oraz ich upowszechnienie w czasie konferencji

Termin:

Okres trwania stażu.

Sposób dokumentowania:

- wydruki / teczka

4. Uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotowego

• Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi języków obcych.
• Prowadzenie zajęć otwartych

Termin:

Okres trwania stażu.

Sposób dokumentowania:

- lista obecności

---

Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych. - § 7, ust. 2, pkt. 6

1. Kształtowanie świadomości kulturowej uczniów.

• Tworzenie gazetek ściennych o tematyce społecznej
• Tworzenie gazetek ściennych o tematyce kulturowej krajów anglojęzycznych zgodnej z aktualnymi świętami, wydarzeniami, problemami, itd.

Termin:
okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:

- zdjęcia;
- materiały;

2. Uwrażliwianie uczniów na współczesne problemy i zagrożenia

• Organizowanie lekcji wychowawczych z uwzględnieniem współczesnych problemów lokalnych i cywilizacyjnych
• Zapraszanie na lekcje wychowawcze specjalistów z różnych dziedzin
• Udział w akcjach/spotkaniach organizowanych na terenie gminy, powiatu.

Termin:

okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:

- rozkład materiału;
- notatki z zajęć;
- zaświadczenia zaproszonych osób;

---

Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.- § 7, ust. 2, pkt. 7

1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

• Zapoznanie się z:
- Kartą Nauczyciela,
- Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej oraz ustawami w oparciu o strony, np. http://sejm.gov.pl/, www. portaloswiatowy.pl

Termin:
na bieżąco

Sposób dokumentowania:

-wydruki;
- notatki;

2. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

• Dogłębna analiza dokumentacji szkolnej: Statutu, WSO, regulaminów itd.
• Stworzenie podręcznej biblioteki podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole.
• Opracowanie kryteriów oceniania z języka angielskiego zgodnie z obowiązującym statutem
• Opracowanie rozkładów materiału w oparciu o programy nauczania i podstawę programową

Termin:
na bieżąco

Sposób dokumentowania:

- teczka z dokumentami prawnymi;
- dokumentacja szkolna;

---

Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.- § 7, ust. 2, pkt. 8

1. Publikowanie własnych prac dotyczących rozwoju zawodowego

• Publikacja planu rozwoju zawodowego
na stronie WWW

Termin:

okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:

- adres strony internetowej

2. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.

• Wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy komputera (programy MS WORD, PowerPoint, aplikacja wydawnictwa Pearson)
• Opracowanie dokumentacji szkolnej.
• Dokumentowanie przebiegu stażu.

Termin:

okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:

- testy, przygotowywanie dyplomów i wyróżnień itp. ;
- dokumentacja szkolna;
- dziennik elektroniczny;
- dokumentacja dorobku zawodowego;

3. Korzystanie z Internetu.

• Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych o charakterze pedagogicznym, dydaktycznym i metodycznym.
• Wykorzystanie Internetu i jego zasobów w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego.

Termin:

okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:

- adresy stron internetowych;

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w doskonaleniu poprzez udział w wykładach/konferencjach internetowych

• Udział w szkoleniach i konferencjach internetowych

Termin:

Okres trwania stażu

Sposób dokumentowania:

- zaświadczenia;
- dyplomy;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.