X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38763
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O TYTUŁ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i Nazwisko:...

Nauczyciel Wychowawca Świetlicy
Szkoła Podstawowa ...
Czas odbywania stażu: 01.09.2016r. – 31.05.2019r.

Opiekun stażu:...

Cele:
1.Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
3.Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
4.Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Podstawa prawna:
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 393).
•Rozdział 3a „Awans Zawodowy Nauczycieli” ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982 Nr 3 poz. 19).
•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 23).

§ 7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej.
2. Współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i samorządem uczniowskim podczas tworzenia i wprowadzania zmian w dokumentacji szkolnej, organizacji uroczystości i imprez, wyjazdów na konkursy itp.
3. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas, wyjazdów na konkursy i wyjść pozaszkolnych.

§ 7 ust.1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym:
- udział w radach szkoleniowych
- udział w pracach Zespołu Samokształceniowego
- udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach, kursach itp.
2. Tworzenie własnego warsztatu pracy.

§ 7 ust.1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
2. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Złożenie wniosku do Dyrektor Szkoły.
2. Opracowanie projektu, a następnie planu rozwoju zawodowego nauczyciela w związku z ubieganiem się o tytuł nauczyciela mianowanego.
- Przedłożenie dokumentu do analizy Dyrektorowi Szkoły.
3. Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu. Ustalenie zasad współpracy:
- korzystanie z pomocy opiekuna w sporządzeniu dokumentacji pedagogicznej
- obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna
- prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu i dyrektora
- omówienie prowadzonych i obserwowanych lekcji
- opracowanie projektu, a następnie sprawozdania
4. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
(§ 7 ust.1 pkt 3 „Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty)
Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego nauczycieli:
- Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu
- Karta Nauczyciela
- Postępowanie Administracyjne
Gromadzenie (plików komputerowych) na własny użytek tekstów aktów prawnych dotyczących awansu
Uaktualnienie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, strona „Głosu Nauczycielskiego”)
5. Opracowanie Planu Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej Świetlicy oraz planów semestralnych.
- Analiza programu wychowawczego szkoły i Rocznego Planu Pracy Świetlicy.
6. Opracowanie Tygodniowego Rozkładu Zajęć oraz Ramowego Rozkładu Dnia w Świetlicy.
- Realizacja Planu Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej.
7. Rozbudowa i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
- Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych. Starania o zakup, uzupełnianie brakujących i zużytych materiałów i pomocy dydaktycznych. Pozyskiwanie sponsorów.
8. Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie modyfikacji planu pracy, ocena skuteczności podejmowanych działań.
- Nanoszenie korekt do planu pracy.
- Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
- Opracowanie zestawu nowych metod pracy z uczniami oraz narzędzi podwyższających atrakcyjność prowadzonych zajęć. Opracowanie scenariuszy i przygotowanie według nich uroczystości szkolnych.
9. (§ 7 ust.1 pkt 2) Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, podejmowanie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego: doskonalących wiedzę i umiejętności wychowawcze, podnoszących kompetencje.
- Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, w pracach Zespołu Samokształceniowego oraz w kursach, szkoleniach i warsztatach proponowanych przez instytucje organizujące doskonalenie zawodowe nauczycieli.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Obserwacja pedagogiczna i analiza aktywności oraz rozwoju emocjonalnego uczniów.
- Stała współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
2. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
- Zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek w dalszej pracy. Indywidualna praca uczniem słabszym – pomoc dydaktyczna.
3. Diagnoza potrzeb, możliwości i oczekiwań uczniów w zakresie rozwoju aktywności na zajęciach oraz zdolności manualnych.
- Prowadzenie i bieżąca analiza Kart Obserwacji pedagogicznej oraz udostępnionej przez wychowawców indywidualnej dokumentacji uczniów. Rozmowy z uczniami na temat ich potrzeb oraz zainteresowań.
4. Wzbogacanie oferty świetlicy - realizacja potrzeb rozwojowych uczniów, w tym potrzeby wyższej samooceny oraz sukcesu.
- Praca w zespołach zainteresowań w celu przygotowania uczniów do konkursów wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych: promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie, udział uczniów i własny w uroczystościach i imprezach szkolnych i międzyszkolnych, bieżąca współpraca z nauczycielami świetlic lokalnych szkół podstawowych

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem.
- Wykorzystywanie komputera do sporządzania dokumentacji pedagogicznych i innych czynności związanych z odbywaniem stażu.
2. Wykorzystywanie w swojej pracy technologii informacyjnej.
- Wykorzystywanie komputera i Internetu
w celu: wyszukiwania informacji dotyczących awansu zawodowego, przygotowania nowych narzędzi przydatnych do pracy w świetlicy (wyszukiwanie informacji, korzystanie z programów multimedialnych), opracowania własnych zajęć, uzyskiwania informacji w celu przygotowania uczniów do konkursów.
3. Publikacja własnego Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie.
- Zamieszczenie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego, jako publikacji.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
- Udział w kursach , warsztatach i konferencjach metodycznych służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki pracy.
2. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez samokształcenie
- Współpraca z metodykiem d.s. świetlic szkolnych: korzystanie z publikacji i rozporządzeń zamieszczonych w Internecie oraz z artykułów prawnych z „Głosu Nauczycielskiego”, samodzielne studiowanie literatury metodycznej
3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
- Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze , obserwacja uczniów, ścisła współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym, współpraca z rodzicami: uczestnictwo w pracach zespołu wychowawczego, bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i opiekuńczych, wykorzystywanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki i prawa oświatowego w tworzeniu własnej dokumentacji, w pracy uczniami oraz w kontaktach z rodzicami, diagnozowanie efektywności własnych oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Poszerzanie wiedzy w zakresie prawa oświatowego: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty
- Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie dotyczących: pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, udzielania pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP, współpracy z sądem i kuratorem do spraw nieletnich, organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
2. Uczestnictwo w pracach zespołów wewnątrzszkolnych
- Udział w pracach Rady Pedagogicznej: współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, sprawowanie opieki nad uczniami podczas, wyjazdów na konkursy i wyjść pozaszkolnych
3. Znajomość dokumentacji szkolnej
- Analiza: Statutu Szkoły, Programu Rozwoju Szkoły, Planu Wychowawczego i Profilaktycznego, Regulaminu Rady Pedagogicznej, Regulaminu Ucznia, Regulaminu wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Opracowała:...

Zatwierdzono do realizacji dn. ...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.