X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38740
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Teresa Weber
Stanowisko: nauczyciel
Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2016
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2019

§8 UST.2 PKT. 1* Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. 
Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Termin

1.
Poznanie procedury awansu  zawodowego.
– analiza przepisów prawa oświatowego;
-opracowanie planu rozwoju zawodowego;
– dokumentowanie realizacji planu rozwoju;
– pisanie sprawozdań z realizacji planu 1 razy w roku.
– plan rozwoju zawodowego;
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
Wrzesień 2016
Okres stażu
notatka

2.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola.
– udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia   zawodowego , adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola;
(kursy doskonalące, warsztaty, zajęcia koleżeńskie);
– systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami   i artykułami pedagogicznymi.
-wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy.
– potwierdzenie przez dyrektora uczestnictwa w warsztatach lub zaświadczenie   o ukończeniu kursu. 
Okres stażu 
2016/2019
okres stażu

3.
Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola.
– propozycje narad szkoleniowych, tematów do planu rocznego;
- praca w zespołach powołanych do tego celu;
– opracowanie rocznego planu opiekuńczo, wychowawczo- dydaktycznego;
– opracowanie ankiety dla rodziców
– notatka
 – plan roczny rok szkolny 2016/2019;
– ankieta
Okres stażu 
Czerwiec 2017 

4.
Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.
– opracowanie planu współpracy z rodzicami;
-prowadzenie rozmów indywidualnych;
– organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu rocznego
– plan współpracy z rodzicami; 
– harmonogram rozmów;
Okres stażu 


§8 UST.2 PKT. 2* Wykorzystywanie w pracy technologii  informacyjnej i komunikacyjnej. 

1.
Poszerzenie wiedzy dotyczącej technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
– ukończenie kursów doskonalących;
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy.
– zaświadczenie o ukończeniu kursów. 
2016/2019 

2.
Wykorzystanie technologii   komputerowej w pracy pedagogicznej.
– opracowanie planów pracy, konspektów, scenariuszy, kart pracy   i pomocy dydaktycznych;
- wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń;
– przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego;
– wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych. 
– przykładowe materiały, arkusze, plany, konspekty zajęć
Okres stażu

3.
Korzystanie z Internetu
-wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do   przygotowania i realizacji planów miesięcznych pracy z dzieckiem;
- śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie;
– zamieszczanie informacji o grupie na stronie internetowej przedszkola orz zamieszczanie aktualności, wierszy i piosenek
– przykłady materiałów z Internetu;
- dokumentacja stażu.
- strona internetowa
okres stażu


 §UST.2 PKT. 3* Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. 

1.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
– prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli;
- udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy   uroczystości
- zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
– konspekty zajęć, scenariusze,   przykładowe materiały
- zdjęcia, prezentacja
Okres stażu

Maj 2017

2. 
Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych
– aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń;
- prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego (tematy szkoleń według harmonogramu na dany rok szkolny).
– potwierdzenie dyrektora 
 – opracowane materiały
Okres stażu

Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje
– opublikowanie na stronach internetowych lub w czasopiśmie pedagogicznym:
•   Planu rozwoju;
•   Karty obserwacji dziecka
•   Przykładowych konspektów zajęć i scenariuszy
• Innowacji logopedycznej
– teksty publikacji, adresy strony internetowej
2016r.
2017r.
2018r.
2019r.

§8 UST.2 PKT. 4a * Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich 

1.
Opracowanie i wdrożenie innowacji logopedycznej
– opracowanie programu;
- przedstawienie programu na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia go;
– realizacja programu według ustalonego planu pracy.
– tekst programu;

- konspekty zajęć;

- ewaluacja. 

2018

Czerwiec 2018

czerwiec 2019


§8 UST.2 PKT. 4c* Poszerzenie  zakresu  działań  szkoły w  szczególności  dotyczących  zadań dydaktycznych, wychowawczych  lub  opiekuńczych .

1.
Pozyskiwanie środków na rzecz   lepszego funkcjonowania placówki.

– organizowanie kiermaszu świątecznego;
– współpraca z rodzicami;
- szukanie sponsorów – przygotowywanie i organizowanie występów artystycznych z okazji   różnych uroczystości przedszkolnych.
– potwierdzenie dyrektora
2017/2018 
Okres stażu

2.
Prowadzenie zajęć logopedycznych na podstawie innowacji
– ukończenie kursów doskonalących w zakresie edukacji logopedycznej;
- prowadzenie zajęć z dziećmi;- wprowadzeni karty osiągnięć dzieci
- zachęcenie rodziców do współpracy z logopeda poprzez zeszyt z ćwiczeniami logopedycznymi
– zaświadczenia z kursów;- przykładowe konspekty zajęć
– zdjęcia, lista obecności, karta aktywności
Luty 2017
Rok szkolny 2017/2018

3.
Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców.
– prowadzenie zajęć otwartych;- zamieszczanie artykułów dla rodziców na stronie internetowej   przedszkola.
– udzielanie pomocy rodzicom dzieci zakwalifikowanymi do terapii logopedycznej (gromadzenie   przepisów prawnych; współorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
- cykliczne prowadzenie warsztatów logopedycznych
– systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty.
– konspekty zajęć;
- tekst artykułów;
– przepisy prawne
- zdjęcia, lista obecności
- gazetka przedszkolna
Okres stażu
Okres stażu
Jeden raz w roku szkolnym 2016/2017/ 2018
w razie potrzeby

4.
Organizacja uroczystości i konkursów na terenie przedszkola
– przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy uroczystości i konkursów według kalendarza zawartego w planie rocznym. Bycie liderem podczas organizacji konkursu
– opracowane scenariusze, regulaminy, zdjęcia
Wg potrzeb

5.
Udział w akcjach charytatywnych.
– zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach.
– potwierdzenie dyrektora
Wg potrzeb

6.
Organizowanie spotkań w przedszkolu z ciekawymi zawodami
- zapraszanie gości np. policjant, leśnik, listonosz, fryzjer, kosmetyczka itp.
- zdjęcia
Wg potrzeb

7.
Uczestniczenie w konkursach lokalnych, wojewódzki i ogólnopolskich
- konkursy plastyczne i muzyczne
- zdjęcia, zaświadczenia
Okres stażu

8.
Udział w Ogólnopolskich programach prozdrowotnych np. Akademia Aqafresch
- przeprowadzeni zajęć, zapoznanie dzieci z celem programu
- zdjęcia, scenariusze zajęć, karty pracy
Wrzesień 2016/2017/ 2018

9.
Organizowanie cyklicznych spotkań adaptacyjnych w przedszkolu
- zapraszanie nowych dzieci ma na celu lepsze zaadoptowanie dziecka w przedszkolu
- Zdjęcia, scenariusze zajęć
Czerwiec 2017/2018

10.
Udział w występach lokalnych np. GOK, Brzezie
- występ w środowisku lokalnym
- zdjęcia
Na bieżąco

11.
Kącik komputerowy
– ukończenie kursów doskonalących w zakresie edukacji informatycznej;
- prowadzenie zajęć z dziećmi;
– zaświadczenia z kursów;- przykładowe konspekty zajęć
– zdjęcia, lista obecności,
Wrzesień 2017


 §8 UST.2 PKT. 4e* Wykonywanie  zadań  na  rzecz  oświaty , pomocy  społecznej  lub postępowania  w  sprawach  nieletnich  we  współpracy  z  innymi  osobami , instytucjami  samorządowymi  lub  innymi  podmiotami . 

1.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
– nawiązanie współpracy ze   specjalistami z poradni;
- korzystanie z pomocy   specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych.
- nawiązanie współpracy z logopedą z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Opolu
– potwierdzenie dyrektora
Okres stażu
2.
Współpraca ze środowiskiem   lokalnym.
– organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych
- współpraca z logopedą szkolnym i psychologiem ze Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim
- występy na zaproszenie na uroczystości organizowane przez mniejszość niemiecką np. Muttertag,
– notatka
- notatka
- zdjęcia, scenariusz występu
Okres stażu 
2016/2019
wg potrzeb

3.
Udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
- pełnienie roli lidera;
- kształcenie umiejętności   słuchania ze zrozumieniem;
- zachęcanie rodziców, nauczycieli do głośnego czytania.
– lista przeprowadzonych akcji;
Od 2017 r.

§8 UST.2 PKT. 5* Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych  lub  innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony. 

1.
Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych planów pracy dla dzieci zakwalifikowanymi do pomocy psychologiczno pedagogicznej
- dokonanie diagnozy funkcjonalnej dziecka;
- opracowanie programu dla konkretnego dziecka.
– opracowany program;
przykładowe plany pracy   indywidualnej.
Rok szkolny 2016/2017

* Zastosowana w planie numeracja odnosi się do Rozporządzenia MENiS z dnia 1.03.2013 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela. ..,,........................................
Podpis nauczyciela składającego plan rozwoju

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.