X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38754
Przesłano:

Rzeczpospolita Obojga Narodów. Konspekt lekcji z historii i społeczeństwa

Maria Sawicka
Konspekt lekcji z historii i społeczeństwa
Wykorzystanie metody SWOT
Temat: Rzeczpospolita Obojga Narodów.
Cel ogólny:
• poznanie przyczyn, postanowień i następstw unii polsko- litewskiej z 1569 r.

Cele operacyjne:
Uczeń pamięta:
• datę i miejsce zawarcia unii polsko-litewskiej w XVI wieku
• postanowienia unii {wspólne i oddzielne organy władzy i urzędy Rzeczpospolitej Obojga Narodów}
Uczeń rozumie:
• pojęcia: unia personalna, unia realna, magnateria, Rzeczpospolita Obojga Narodów, państwo wielonarodowościowe
Uczeń potrafi:
• wymienić przyczyny unii w Lublinie
• analizować tekst źródłowy
• interpretować źródło obrazowe
• wskazać na mapie: ziemie włączone do Korony, wspólne ziemie Polski i Litwy, ziemie lenne, Lublin
• wymienić następstwa unii
• pracować z różnymi źródłami informacji

Środki dydaktyczne:
• podręcznik Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory (s. 63-66)
• karty pracy :z mapą konturową, herbem Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Mapa Polski z XVI wieku, ,atlas interaktywny ,, prezentacja multimedialna
Teksty źródłowe ,ikonografia
Obraz Jana Matejki, „Unia Lubelska”, herb

Metody:
• Praca pod kierunkiem nauczyciela
• Praca ze źródłem - ikonografią
• Praca z tekstem źródłowym
• Praca w grupach
• Praca z podręcznikiem

CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Nauczyciel wyjaśnia cel lekcji
2. Nauczyciel prosi o:
• Przypomnienie przyczyn zawarcia unii w 1385 r.
• Określenie wspólnych elementów łączących oba państwa po unii w Krewie , uczniowie wyjaśniają pojęcie unia personalna
• Nauczyciel wskazuje granice Polski i Litwy w XV i XVI wieku
Faza wyjaśniająca i realizacyjna

• Przyczyny zawarcia unii polsko- litewskiej w Lublinie
• Postanowienia unii w sprawie państwa, ziem i narodów
• Następstwa i znaczenie unii{punkty zajęć są zapisane na tablicy}

2. Nauczyciel prosi uczniów, aby z wykorzystaniem podręcznika ustalili przyczyny zawarcia unii w 1569 r. Omawiając przyczyny wskazujemy na jej zwolenników i przeciwników .
3. Pracując w grupach uczniowie na podstawie tekstu źródłowego str 64 –podręcznik , określają najważniejsze postanowienia unii lubelskiej,
4. Po wykonaniu zadania nauczyciel prosi o porównanie wyników pracy z prezentacją multimedialną, Uczniowie wskazują zauważone różnice w obu źródłach informacji.
. Uczniowie zapisują do zeszytów wspólne i odrębne instytucje Rzeczpospolitej. Wyjaśniamy pojęcie unii realnej.
5.Nauczyciel poleca, aby uczniowie na mapie pokazali zmiany terytorialne po włączeniu przez króla ziem litewskich: np.: Rzeczpospolitą Obojga Narodów, ziemie włączone do Korony, obszar Wielkiego Księstwa Litewskiego po unii oraz wymienili sąsiadów Rzeczpospolitej.
Uczniowie uzupełniają mapę konturową, nauczyciel pokazuje za pomocą atlasu multimedialnego zmiany terytorialne
6. Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy i zadaje polecenia
I grupa ma wymienić mocne strony unii,
II grupa ma wymienić słabe strony unii
III grupa ma wymienić szanse jakie stwarzała unia
IV grupa ma wymienić zagrożenia jakie stwarzała unia
Uczniowie przedstawiają wypracowane w grupie stanowisko
CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA
1. Nauczyciel prosi, aby uczniowie posumowali lekcję, czym była unia realna i jakie były postanowienia.
schemat analizy SWOT do zagadnienia Unia Lubelska porażka czy sukces-osiągnięcia i zagrożenia.

Mocne strony Słabe strony

Szanse Zagrożenia


Zadanie domowe
Rozważ dlaczego część współczesnych Litwinów krytycznie ocenia Unię Lubelską.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.