X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38676
Przesłano:

Biznesplan. Scenariusz zajęć

Cel zasadniczy: uczeń potrafi podać elementy biznesplanu
Cele operacyjne: poznawczy– uczeń poznaje strukturę biznesplanu oraz jej poszczególnych elementów,
kształcący-uczeń potrafi opracować projekt biznesplanu
wychowawczy-wdrażanie ucznia do aktywnego uczestnictwa w lekcji
Typ lekcji: aktywno-informacyjna
Czas trwania: 45 min
Metody: pogadanka, praca z cząstkowymi elementami biznesplanu,praca w grupach, ćwiczenia,
Środki dydaktyczne: prezentacja, elementy cząstkowe dowolnego biznesplanu, szablon do wypełnienia biznesplanu

Uczeń umie: wymienić elementy biznesplanu, podać formy biznesplanu
Uczeń potrafi: uzasadnić potrzebę sporządzania biznesplanu, sporządzić z danych elementów biznesplan

Struktura metodyczna lekcji

I.Wprowadzenie do klasy, sprawdzanie obecności,zapisanie tematu w dzienniku i na tablicy.

Punkty do realizacji:
1.Pojecie i elementy biznesplanu.
2.Formy biznesplanu.
3.Cele sporządzania biznesplanu.
4.Sporządzanie biznesplanu

II.Pogadanka na temat biznesplanu

1. Biznesplan jest planem działalności gospodarczej. Plan ten obejmuje zamierzenia przedsiębiorstwa oraz warunki i możliwości ich realizacji, a także spodziewane efekty finansowe, czyli zyski i przepływy środków pieniężnych. Elementy biznesplanu :
1. Streszczenie
2. Opis firmy
3. Zarządzanie
4. Plan marketingowy
5. Plan organizacyjny .
6. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
7. Analiza ryzyka
8. Plan finansowy

Formy biznesplanu:
- biznesplan przedsięwzięcia inwestycyjnego sporządzany dla uzyskania odpowiedzi na pytanie czy przedsiębiorstwu opłaca się na przykład wprowadzenie nowego produktu
- biznesplan rozwoju przedsiębiorstwa już funkcjonującego

Cele sporządzania biznesplanu
- cele wewnętrzne, których istotą jest:
a)opracowanie dokumentu planistycznego, który będzie stanowił podstawę zarządzania przedsiębiorstwem w przyjętym okresie
b)analiza i ocena opłacalności planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego lub koncepcji rozwoju nowego biznesu - cele zewnętrzne, których istotą jest:
a)pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania planowanego przedsięwzięcia co wymaga sporządzania np. wniosku kredytowego
b)pozyskiwanie partnerów biznesowych skłonnych zaangażować własny kapitał w planowane przedsięwzięcie biznesowe

Nauczyciel zadaje pytania dotyczące definicji i elementów składowych biznesplanu oraz znanych form i celów sporządzania biznesplanu. Zleca ułożenie fragmentów biznesplan w całość. Ocena uczniów aktywnych.

III Podsumowanie pracy w formie ćwiczenia

Odpowiedz na pytanie TAK lub NIE
1.Biznesplan może służyć jako narzędzie skutecznego zarządzania firmą
2. W biznesplanie należy wyraźnie podkreślać szanse związane z realizacją danego przedsięwzięcia, bagatelizując związane z nim ryzyko
3. Wiarygodność biznesplanu musi być poświadczona przez renomowaną firmę konsultingową
4.Egzemplarz biznesplanu zawsze otrzymuje bank firmy, dla której został on przygotowany
5.Biznesplan może być sporządzony dla nowego przedsięwzięcia

Odpowiedzi
1T, 2N( istotną cechą biznesplanu jest rzetelność zamieszczanych w nim informacji, co oznacza uwzględnianie w nim komentarzy przemawiającym często zarówno „za” danym przedsięwzięciem, jak i „przeciw” niemu)
3. N( biznesplan często tworzony jest przez samą firmę i ona bierze odpowiedzialność za zamieszczone w nim informacje)
4.N(tak jest wówczas, gdy bank udziela kredytu firmie, a to tylko jedna z sytuacji możliwego zastosowania biznesplanu)
5T

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.