X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38504
Przesłano:
Dział: Języki obce

If you click on this... Scenariusz lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem TIK

Scenariusz lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem TIK

Temat: If you click on this, ... / Jeśli na to klikniesz, ...
Klasa: 6
Czas lekcji: 45 minut
Cele ogólne:
- doskonalenie umiejętności użycia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych;
- ćwiczenie umiejętności pracy w grupie;
- doskonalenie kompetencji kluczowych (m.in. porozumiewanie się w języku obcym, porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się);
- utrwalenie wiadomości poznanych podczas zajęć z języka angielskiego.
Cele operacyjne:
- uczeń utrwala znajomość słownictwa z zakresu technologii;
- uczeń zna zasady użycia i tworzenia pierwszego okresu warunkowego (First Conditional);
- uczeń potrafi wyszukiwać informacje szczegółowe korzystając z zasobów internetowych.
Formy pracy: praca w grupie
Metody aktywizujące: burza mózgów, aplikacja Kahoot, wirtualna ruletka (Koło fortuny), wyszukiwanie informacji w Internecie
Środki dydaktyczne: laptop, tablica interaktywna, smartfony z dostępem do Internetu, arkusze papieru do „burzy mózgów”, przygotowany przez nauczyciela quiz z wiedzy technologicznej, przygotowany przez nauczyciela quiz leksykalny w aplikacji Kahoot https://create.kahoot.it/details/using-technology/04026c62-020c-454e-af95-978509db0435, przygotowany przez nauczyciela quiz – wirtualna ruletka na stronie www.classtools.net/random-name-picker/85_PVkBTT

Przebieg lekcji:

1. Powitanie, podanie tematu lekcji, ustalenie celu lekcji wspólnie z uczniami.
2. Rozgrzewka językowa: nauczyciel prosi uczniów o odpowiedź na pytanie "Is technology important in our daily life? And why?" (Czy technologia jest ważna w naszym codziennym życiu? I dlaczego?)
3. Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy 3-4 osobowe (nauczyciel sam przydziela uczniów do grup, tak, aby w każdej znalazły się dzieci o różnym stopniu opanowania języka i różnych cechach osobowościowych). Wyjaśnia uczniom, że od tej chwili pracują na rzecz swojego zespołu i zdobywają dla niego punkty.
4. Konkurencja 1: Brainstorming (burza mózgów). Każdy zespół otrzymuje arkusz papieru, na którym należy w ciągu minuty wypisać jak najwięcej wyrazów związanych z technologią (np. nazwy sprzętów komputerowych, czasowniki, słownictwo typu: strona internetowa, aplikacja, oprogramowanie itp.) Drużyna, która wypisze najwięcej wyrazów zdobywa 4 punkty, kolejna 3 punkty itd. Zadanie ma na celu powtórzenie i utrwalenie słownictwa wprowadzonego na poprzedniej lekcji.
5. Konkurencja 2: Quiz Kahoot "Using Technology" na stronie:
https://create.kahoot.it/details/using-technology/04026c62-020c-454e-af95-978509db0435 Korzystając ze smartfonów uczniowie w zespołach rozwiązują quiz leksykalny składający się z 10 pytań. W każdym pytaniu uczniowie wybierają jedną poprawną odpowiedź poprzez naciśnięcie odpowiedniej ikony na ekranie telefonu. Grupa, która zdobędzie największą ilość punktów wygrywa konkurencję i otrzymuje odpowiednio: 4 pkt, 3 pkt, 2 pkt lub 1 pkt. Celem zadania jest sprawdzenie czy uczniowie potrafią zastosować poznane słownictwo w kontekście.
6. Konkurencja 3: Technology Quiz. Korzystając ze smartfonów uczniowie w ciągu 5 minut muszą wyszukać w Internecie odpowiedzi na 8 pytań sprawdzających wiedzę z zakresu technologii. Drużyna, która udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi zdobywa 4 punkty, kolejna 3 punkty itd. Zadanie ćwiczy umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania informacji ze źródeł internetowych.
7. Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie zasad użycia i tworzenia pierwszego okresu warunkowego (First Conditional).
8. Konkurencja 4: Wheel of Fortune (Koło fortuny). Każdy zespół po kolei odpowiada na pytanie wylosowane przez nauczyciela w wirtualnej ruletce na stronie: www.classtools.net/random-name-picker/85_PVkBTT Zadaniem zespołu jest dokończenie zdania w pierwszym okresie warunkowym, tak, aby było ono poprawne pod względem logicznym i gramatycznym. Za każde pytanie można otrzymać 1, 2, 3, 4, 5 lub 10 punktów. Dodatkowo na kole znajdują się pola: Bankrut, -5 punktów i -10 punktów, które wprowadzają element nieprzewidywalności. Dzięki temu drużyna, która do tej pory przegrywała może zyskać nawet 10 punktów za poprawną odpowiedź, a ta, która wygrywała może stracić wszystkie dotychczasowe punkty po wylosowaniu pola „Bankrupt”. Celem zadania jest utrwalenie znajomości struktury pierwszego okresu warunkowego.
9. Turniej wygrywa drużyna, która po 4 konkurencjach uzyskała największą liczbę punktów.
10. Ewaluacja i zakończenie lekcji: zdania podsumowujące. Uczniowie kończą zdanie: „Na dzisiejszej lekcji podobało mi się / nie podobało mi się ...” lub „Z dzisiejszej lekcji zapamiętam ...”

Załącznik nr 1

Technology Quiz

1. The inventor of PlayStation is:
a) Satoshi Tsunakawa
b) Ken Kutaragi
c) Kim Ki Nam

2. The Ctrl+X shortcut is used to:
a) Copy
b) Paste
c) Cut

3. The first electronic digital computer is:
a) Atari
b) Colossus
c) IBM

4. The company that sells the most famous electric cars is:
a) BMW
b) Tesla
c) Honda

5. The first iPad came out in:
a) 2002
b) 2005
c) 2010

6. The name of Instagram comes from the words:
a) instant and telegram
b) installation and telegram
c) instance and photogram

7. Internet prefix WWW stands for:
a) Western World Web
b) World Wireless Web
c) World Wide Web

8. The present chairman of Apple is:
a) Steve Jobs
b) Tim Cook
c) Warren Buffett

Odpowiedzi:
1. b
2. c
3. b
4. b
5. c
6. a
7. c
8. b

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.