X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38496
Przesłano:

Program pracy z uczniem zdolnym

Uczniowie zdolni wymagają szczególnych form pracy. Program powstał w celu wspierania ucznia zdolnego w rozwoju i motywowania go do osiągania coraz lepszych wyników. Program utworzono w oparciu o podstawę programową oraz program nauczania chemii w szkole podstawowej.

Ucznia zdolnego charakteryzuje:
• umiejętność dostrzegania problemów, stawianie i weryfikacja hipotez;
• sprawność w wyciąganiu wniosków, umiejętność logicznego myślenia, wyszukiwanie najprostszych rozwiązań;
• przechowywanie uogólnionej wiedzy, związków i zależności.
Praca z uczniem zdolnym odbywać się będzie:
a) w czasie lekcji
• przygotowanie i przeprowadzenie doświadczeń;
• wyjaśnianie problemów;
• korzystanie z platformy www.learningapps.org.
b) poza lekcjami
• zajęcia dodatkowe z chemii dla ucznia zdolnego;
• wyjaśnianie problemów i rozwiązań zadań.
c) samodzielna praca ucznia
• rozwiązywanie zadań dodatkowych;
• opracowanie krzyżówek, przygotowanie referatów i prezentacji.

Cele ogólne:

• rozwój zainteresowań przedmiotem chemii;
• rozbudzanie pasji badawczej;
• kształtowanie logicznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów;
• podnoszenie poziomu wiedzy z chemii;
• podnoszenie jakości pracy klasy i szkoły.
Cele szczegółowe:
• doskonalenie posługiwania się terminologią chemiczną do opisywania przemian zachodzących w naszym otoczeniu;
• wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy oraz samodzielnego przyswajania i przetwarzania zdobywanych informacji;
• kształtowanie zdolności dokonywania obserwacji i formułowania właściwych wniosków;
• wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce poprzez samodzielne planowanie i wykonywanie eksperymentów;
• przygotowanie ucznia zdolnego do udziału w wojewódzkim konkursie chemicznym.

Metody i formy prowadzenia zajęć:

Zakłada się stosowanie takich metod i form pracy, które stworzą warunki do dostrzegania różnorodności i złożoności procesów chemicznych. Zajęcia prowadzone będą różnymi metodami, najczęściej aktywizującymi. Zmuszają one ucznia do samodzielnego zdobywania i weryfikowania informacji, uczą podejmować decyzje, funkcjonować w grupie i odpowiadać za własne działania. Formy pracy uzależnione są od zastosowanej metody i uwzględniają ćwiczenia indywidualne i pracę zespołową. Do realizacji treści programu proponuje się metody:
• Słowne: pogadanka, dyskusja, aktywny opis, praca z tekstem źródłowym;
• Oglądowe oparte na obserwacji: pokaz;
• Oglądowe oparte na działalności praktycznej: eksperyment;
• Metoda zajęć praktycznych: praca z układem okresowym, tabelą rozpuszczalności, rozwiązywanie zadań obliczeniowych;
• Problemowe: burza mózgów, projekt edukacyjny, gra dydaktyczna, mapa mentalna;
• Eksponujące: pokaz filmu, przygotowanie ekspozycji, prezentacji multimedialnej;
• Programowe, np. z użyciem platform e-learningowych (np. Learning Apps).

Opis założonych osiągnięć:

Program zakłada, że po jego realizacji uczeń będzie mógł wykazać się:
• znajomością pojęć, zasad i praw chemicznych;
• umiejętnością rozpoznawania przemian chemicznych w życiu codziennym;
• umiejętnością odkrywania reakcji chemicznych zachodzących w środowisku przyrodniczym przy pomocy zdobytej wiedzy chemicznej;
• umiejętnością wykonywania i odczytywania wykresów, tabel, schematów;
• umiejętnego posługiwania się poznanymi zależnościami;
• umiejętnością formułowania wniosków na podstawie prowadzonych reakcji chemicznych;
• umiejętnością przewidywania konsekwencji z nieodpowiedniego sposobu posługiwania się szkłem i sprzętem laboratoryjnym;
• umiejętnością planowania i wykonywania doświadczeń chemicznych;
• umiejętnością analizy otrzymanych danych;
• umiejętnością sprawnego posługiwania się technologią informacyjną;
• znajomością nowych źródeł informacji i umiejętnością selektywnego wyszukiwania informacji;
• umiejętnością samodzielnego i twórczego zdobywania wiedzy.

Efekty realizacji programu:

Poprzez systematyczne uczestniczenie w zajęciach uczeń:

• rozwija własne zdolności oraz umiejętności twórczego myślenia;
• pogłębia, utrwala i rozszerza wiadomości chemiczne;
• rozwija zainteresowania, kształtuje pozytywny stosunek do nauki przedmiotu;
• w sposób konsekwentny i dociekliwy poszukuje rozwiązania sytuacji problemowej, przejawia inicjatywę i samodzielność;
• umacnia się w poczuciu własnej wartości.

Ewaluacja:

Pod koniec roku szkolnego wśród uczniów zostanie przeprowadzona anonimowa ankieta, zawierająca między innymi pytania o sposób prowadzenia zajęć, stopień spełnienia oczekiwań uczniów, panującą na zajęciach atmosferę. Odpowiedzi uczniów pozwolą na wprowadzanie zmian w programie i polepszenie naszej współpracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.