X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38304
Przesłano:

Plan pracy zespołu humanistycznego

PLAN PRACY
ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO
w roku szkolnym 2018/2019

Priorytety na bieżący rok:
1.Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2.Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
3.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Główne cele pracy zespołu:
1. Podnoszenie efektywności kształcenia oraz pracy szkoły.
2. Doskonalenie umiejętności komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami przedmiotów humanistycznych.
3 Wzbogacenie własnych doświadczeń na skutek obserwacji innych nauczycieli i współdziałania z nimi.
4.Odkrywanie indywidualnych możliwości poprzez uczestniczenie w zbiorowych przedsięwzięciach.
5. Rozwijanie umiejętności zbiorowego podejmowania decyzji.

Obszary tematyczne i zadania do realizacji

1.Organizacja pracy zespołu.

▪Zaplanowanie zadań do realizacji w roku szkolnym 2018/2019.
▪Wspólne opracowanie i zatwierdzenie planu pracy zespołu.

▪Podsumowanie pracy zespołu, ewaluacja, wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym.

▪Opracowanie rocznego sprawozdania z pracy zespołu.

2. Planowanie pracy przedmiotowej.

▪Opracowanie planów nauczania zgodnych z aktualnymi programami nauczania poszczególnych przedmiotów oraz podstawą programową kształcenia ogólnego.

▪Analiza i aktualizacja PZO w odniesieniu do obowiązujących przepisów.

▪Dostosowanie procesu oceniania do zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno- pedagogicznych.

▪Wypracowanie metod korelowania treści nauczania przedmiotów humanistycznych.

▪Monitorowanie stopnia realizacji materiału programowego z przedmiotów humanistycznych.

▪Udział w opracowaniu szkolnego zestawu programów nauczania.

3. Praca z uczniem przejawiającym trudności w nauce.

▪Organizacja pomocy psych. – pedag. dla uczniów z trudnościami w nauce –
- zajęcia wyrównujące dysproporcje edukacyjne .

▪Wymiana informacji i doświadczeń w pracy ze słabszymi uczniami.

4. Praca z uczniem uzdolnionym. ▪Prowadzenie kół przedmiotowych
▪Przygotowanie uczniów do konkursów tematycznych :
a) ortograficznych;
b) recytatorskich;
c) literackich;
d) religijnych;
e) czytelniczych;
f) z zakresu języka angielskiego oraz niemieckiego.

▪Zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolnych etapów konkursów przedmiotowych i tematycznych.

▪Współpraca ze szkołami z zagranicy e-Twinning.

5. Doskonalenie zaodowe nauczycieli, samokształcenie oraz wymiana doświadczeń.

▪Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, np. : kursach, szkoleniach, warsztatach, webinariach itp.

▪Udzielanie wsparcia nauczycielowi ubiegającemu się o awans zawodowy.

▪Korzystanie z internetowych portali edukacyjnych.

▪Prowadzenie zajęć otwartych oraz udział w nich

6. Kultywowanie tradycji narodowych i szkolnych.

▪Współorganizacja uroczystości miejskich:
- 79 rocznica obrony Starachowic,

▪Udział w uroczystościach na terenie miasta:

- Narodowe Święto Niepodległości,
- Święto Konstytucji 3 Maja.

▪ Zorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych.

▪Opracowanie projektów edukacyjnych

- Dzień Języków Obcych,
- Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka,
- Narodowe Święto Niepodległości( projekt eduk.),
- Święto Patronki Miasta,
- jasełka szkolne,
- Tydzień Kultury Języka
- Partyzanci- patroni szkoły (projekt eduk.),
- Majowe święta(projekt eduk.),
-zakończenie roku szkolnego.

▪Opieka nad sztandarem szkoły.

7. Badanie efektywności nauczania.

▪Dokonanie diagnozy przedmiotowej z poszczególnych zajęć.

▪Przeprowadzenie i analiza wyników próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego oraz języka angielskiego.

▪Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty, zebranie i przedstawienie wniosków.

8. Promocja szkoły.

▪Tworzenie informacji na stronę internetową szkoły.

▪Aktualizacja tablicy informacyjnej „Nasze sukcesy”.

▪Działalność zespołu ds. strony internetowej szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.