X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38246
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko
mgr Magdalena Wojdak-Plewka

Posiadane Kwakifikacje
1. magister w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej
2. podyplomowe studia nauczycielskie kwalifikacyjne w zakresie wychowanie przedszkolne
3. stopień nauczyciela: nauczyciel mianowany

Stanowisko
Nauczyciel Przedszkola Niepublicznego „PAŁACYK”
ul. Mikołowska 26, 40 - 066 Katowice
Okres stażu
2 lata 9 miesięcy, tj. od 01.09.2017 r. do 31.05.2020r.

§ 8. ust.2. pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
(Tabela - red.)

1.Przepisy dotyczące awansu zawodowego

Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego: art. 9d. ust.1 ustawy Karta Nuczyciela (Dz.U.z 2017 r., poz. 1189)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575)
VIII- IX 2017
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego

Opracowanie planu rozwoju zawodowego na potrzeby przedszkola
VIII - IX 2017 r.
Opracowanie Plan rozwoju zawodowego.

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
V. 2020 r.
Dokumentacja
Sprawozdanie z realizacji planu.
Wniosek o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela dyplomowanego

4.Koordynowanie ewalacji wewnętrznej

Praca w zespole dokonującym ewaluacji
Opracowanie harmonogramu ewaluacji wewnętrznej i raportu
Rok szkolny 2017/2018
Harmonogram ewaluacji

5. Przeprowadzenie analizy własnej pracy

Hospitacje zajęć przez dyrektora.
Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć
Okres stażu
Harmonogram spotkań
Scenariusze zajęć

6.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych

Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali
Okres stażu
Zaświadczenia.
Referaty.
Wykaz interesujących książek.
Wykaz stron internetowych.
Materiały
Pomoce,
Zdjęcia.

7. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola

Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć
Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
Okres stażu
Dzienniki zajęć
Plany współpracy.
Teczka obserwacji dzieci.
Plany pracy.
Semestralne sprawozdania.

8.Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy

Zajęcia i zabawy
Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze itp.
Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.
Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach, akcjach.
Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci.
Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
Okres stażu
Scenariusze zajęć
Zdjęcia,
Prace plastyczne dzieci.
Zaświadczenia

9.Wykonywanie czynności dodatkowych

Prowadzenie gazetki dla rodziców.
Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych
Okres stażu
Potwierdzenie
Dyrektora przedszkola.
Scenariusze uroczystości.
Zdjęcia.

10. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym

Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców – przygotowywanie referatów, prelekcji skierowanych do rodziców
Konsultacje indywidualne z rodzicami.
Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń
Zajęcia otwarte dla rodziców.
Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków
Przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody.
Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.
Rozmowa, poznanie interesujących zawodów.
Okres stażu
Plany współpracy
Lista obecności
Sprawozdania
Referaty
Lista kontaktów
indywidualnych.
Scenariusze zajęć
Scenariusze uroczystości
Zdjęcia
Podziękowania
Potwierdzenia

11. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, Urząd, Poczta, itp.
Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 w Katowicach
Współpraca z logopedą i pedagogiem przedszkolnym
Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach
Okres stażu
Plan współpracy
Adnotacje w dzienniku
Kronika
przedszkolna
Zaświadczenia
Zdjęcia

12.Przystąpienie do ogólnopolskich akcji
Udział w akcjach:
„Cała Polska czyta dzieciom”
„Góra grosza”
„Zbieraj makulaturę ratuj konie”
„Mamo tato wolę wodę”
„Zbieramy plastikowe nakrętki”
Okres stażu
Zaświadczenia
Zdjęcia

§ 8. ust.2. pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy wychowawczo - dydaktycznej

Opracowanie i przygotowanie niezbędnej dokumentacji, planów wychowawczych, narzędzi ewaluacji, pomocy dydaktycznych.
Przygotowywanie tekstów, scenariuszy zajęć, materiałów na gazetki klasowe, dyplomów i podziękowań z wykorzystaniem technologii komputerowej
Prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń i materiałów
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i Internetu w celu pogłębiania wiedzy własnej i dzieci
Przygotowywanie kart pracy dla dzieci na różnych poziomach z uwzględnieniem ich indywidualnego rozwoju
Okres stażu
Zdjęcia,
Pomoce dydaktyczne.
Dokumentacja,
Sprawozdania,
Scenariusze,
Plany.
Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowań

2. Wykorzystanie zaplecza informacyjno-komunikacyjnego w pracy wychowawczo-dydaktyczne

Prowadzenie zajęć i zabaw z wykorzystaniem magnetofonu, radia, TV, DVD, komputera, internetu
Wyszukiwanie literatury pedagogicznej.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
Utworzenie i systematyczne aktualizowanie „gazetki” dla rodziców, opracowanie ciekawych artykułów, materiałów służących doskonaleniu umiejętności i rozwijaniu zainteresowań dziec
Okres stażu
Zaświadczenia

3. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy

Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, VCD I DVD – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.
Okres stażu
Płyty DVD, VCD i CD,
Potwierdzenia
Dyrektora
przedszkola.
Zdjęcia

4. Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola

Aktualizowanie strony internetowej przedszkola.
Okres stażu
Strona przedszkola
zamieszczona w
Internecie

§ 8. ust.2. pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się swoją wiedzą doświadczeniem z innymi nauczycielami

Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli.
Udostępnienie nauczycielom scenariuszy zajęć, samodzielnie opracowanych projektów wychowawczo-dydaktycznych, utworzenie banku scenariuszy zajęć
Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami
Organizacja pracy WDN , prowadzenie warsztatów dla nauczycieli przedszkola
Zamieszczanie publikacji w internecie.
Okres stażu
Scenariusze
Potwierdzenie Dyrektora

2.Wymian doswiadczeń na Radach Pedagogicznych

Aktywne uczestnictwo w Radach Pedagogicznych
Okres stażu
Protokoły

3.Opieka nad nauczycielem odbywając staż

Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego:
- prowadzenie zajęć przez opiekuna stażu, zapoznanie z ciekawymi metodami i formami pracy, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
- obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż, omówianie zajęć, udzielanie wskazówek
Okres stażu
Potwierdzenie.
Scenariusze zajęć.

4.Udział w pracach w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
Dzielenie się wiadomościami i umiejętnościami wyniesionymi z warsztatów i szkoleń, wprowadzanie do dyskusji na priorytetowe tematy podczas rad szkoleniowych,
Okres stażu
Potwierdzenia
Referaty.
Potwierdzenie
Dyrektora
przedszkola

§ 8. ust.2. pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Wyszukiwanie materiałów potrzebnych do opracowania projektu matematycznego
Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania projektu matematycznego
VIII – IX 2017 r.
Potwierdzenie Dyrektora

2.Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego „Matematyka w kolorach tęczy”

Opracowanie oraz przedstawienie projektu edukacyjnego pt. „Matematyka w kolorach tęczy” na Radzie Pedagogicznej
IX. 2017 r.
Projekt edukacyjny zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną

3.Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań

Opracowanie i realizacja projektu matematycznego pt. „Matematyka w kolorach tęczy”
Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
V. 2020 r.
Projekt i inna dokumentacja z nimi związana zatwierdzona na Radzie Pedagogicznej

4.Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
Współpraca z rodzicami:
prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
pedagogizacja rodziców i organizowanie spotkań z różnymi specjalistami: pedagogiem, logopedą, psychologiem
organizowanie spotkań integrujących środowisko przedszkolne i rodzinne: zajęcia otwarte, uroczystości, wycieczki, zaproszenie do udziału w konkursach, przedszkolnych, spotkaniach prowadzonych przez rodziców.
zachęcanie rodziców do współtworzenia środowiska przedszkolnego poprzez aktywny udział w życiu placówki.
Okres stażu
Opracowany program współpracy z rodzicami

5.Propagowanie akcji „Zbieramy plastikowe nakrętki”

Zbieranie plastikowych nakrętek na rzecz pomocy w uzyskaniu wózków dla chorych dzieci, protez itp.
Okres stażu
Zaświadczenie

8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci

Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
Obserwacja dzieci na tle grupy.
Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
Okres stażu
Scenariusze zajęć
Obserwacje.

2. Praca z dziećmi z trudnościami

Prowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych
Okres stażu
wg potrzeb
Wpisy do dziennika.
Dokumentacja pracy z dzieckiem słabym.

3.Praca z dzieckiem zdolnym

Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów.
Okres stażu
wg potrzeb
Dyplomy, podziękowania

4. Współpraca z różnorodnymi instytucjami

Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, Urząd , Poczta, itp.
Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach oraz Biblioteką Pałacu Młodzieży
Wycieczka do biblioteki, zapoznanie z pracą bibliotekarza. Zainteresowanie dzieci książkami.
Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Katowicach.Wizyta dzieci w przychodni. Spotkanie z p. pielęgniarką oraz stomatologiem
Promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania się- spotkanie z lekarzem
Okres stażu
Adnotacje w dzienniku,
kronika przedszkolna.
Zaświadczenia.
Zdjęcia.

5.Organizowanie spotkań z ciekawymi ludzmi

Spotkania z policjantem, strażakiem, pielegniarką, lekarzem
Okres stażu
Adnotacje w dzienniku,
Kronika przedszkolna.
Zdjęcia.

6.Organizowanie wycieczek poza terenem przedszkola

Organizowanie wycieczek pieszych (np. do parku, ogrodu, sklepu ze zdrową żywnością) i autokarowych (np. do Muzeum chleba).
Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczno – społecznymi.
Okres stażu
Zapis w dzienniku
Karta wycieczki

7.Poszerzanie dostępu do kultury i sztuki
Wyjazdy do Teatru Ateneum w Katowicach oraz Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie
Wyjazdy do kina w Katowicach
Wyjścia na koncerty umuzykalniające dla dzieci, do Sali Kameralnej Filharmonii Śląskiej.
Spotkania z Panią Gamą w krainach dźwięków.
Systematycznie zgodnie z kalendarium
Zapisy w dzienniku,
karta wycieczki.

8.Organizowanie konkursów oraz przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach
Organizowanie konkursów ogólnopolskich, międzyprzedszkolnych, wewnątrz przedszkolnych oraz olimpiad
Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w konkursach organizowanych w placówce oraz przez inne placówki
Okres stażu
Regulaminy konkursów
Dyplomy

9. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym
Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych, kiermaszów
Na bieżąco.
Okres stażu
Strona internetowa.
Scenariusze,
Zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 4e Wykonanie zadań a rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 w Katowicach

Kierowanie dzieci na konsultacje a następnie realizacja wytycznych.
Współorganizowanie badań przesiewowych (wad postawy).
Zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia prelekcji dla rodziców oraz zajęć dla dzieci.
Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
Uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez Poradnię.
Okres stażu.
Wg potrzeb
Opinie.
Potwierdzenia.
Zdjęcia.
Zaświadczenia.

2. Współpraca z przedszkolnym pedagogiem i logopedą

Prowadzenie konsultacji z pedagogiem i logopedą
Zapraszanie ich na prowadzenie zajęć z dziećmI

Okres stażu
wg potrzeb
Potwierdzenie współpracy.

3.Współpraca ze Szkołą STO w Katowicach oraz z innymi przedszkolami na terenie województwa

Zwiedzanie Szkoły Społecznej
Udział dzieci w dniach otwartych, konkursach organizowanych w szkole, zajęciach lekcyjnych oraz spotkaniach integracyjnych
Ułatwianie dzieciom przedszkolnym przejście w kolejny etap edukacji
Zaproszenie dzieci z innych przedszkoli do udziału w olimpiadach i konkursach organizowanych przez nasze przedszkole.
Okres stażu.
Potwierdzenia.
Zdjęcia.
Podziękowania
Dyplomy.
Zaświadczenia.
Podziękowania.

4.Współpraca z Pałacem Młodzieży w Katowicach

Uczestnictwo w zajęciach w pracowni:
Ceramiki i Rzeźby,
Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej ,
Zajęć filmowych
Fizyczno – Chemicznej
Bibliotece
Okres stażu
Zaświadczenia o współpracy

5. Współpraca z Komisariatem Policji w Katowicach

Zapraszanie Przedstawicieli Policji na spotkania z dziećmi.
Pogadanki na temat bezpieczeństwa
Okres stażu.
Potwierdzenia.

6. Nawiązanie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Katowicach

Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej.
Zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki. Zainteresowanie zawodem strażaka.
Udział w próbach ewakuacji na wypadek pożaru. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy.
Zdjęcia.
Kronika
przedszkolna.

7.Wdrażanie programów profilaktycznych
„Edukacja przyrodniczo – ekologiczna w przedszkolu”
„Dbam o zdrowie”
„Najpierw nauczyć potem wymagać - eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy ( zajęcia integrujące grupę, współpraca z rodzicami
Okres stażu
Scenariusze zajęć, Potwierdzenie

§ 8 ust. 2 pkt. 4 f
uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;

1.Opracowanie publikacji

Opracowanie i publikowanie materiałów związanych z wykonywaną pracą: scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości
Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”,
Okres stażu
Potwierdzenie publikacji

2.Sukcesy wychowanków w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne

Udział wychowanków w konkursach oraz olimpiadach.
Okres stażu
Dyplomy

§ 8. ust.2. pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły.

1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów uczniów. Analiza przypadku edukacyjnego

1.Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
2.Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
3.Systematyczna praca nad rozwiązywaniem problemu.
Okres stażu
Opis przypadku

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Zatwierdzam do realizacji:

....................................... .......................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.