X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38186
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Natalia Haza-Galant
nauczyciel kontraktowy
Publiczne Gimnazjum
im. Adama Mickiewicza
w Krzeszycach
Nauczany przedmiot: język polski

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Opiekun stażu - mgr Edyta Kosmalska

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2014 r.

Planowany termin zakończenia stażu – 31.05.2017 r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Data zatwierdzenia planu do realizacji:

§ 7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania do
wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji
(Tabela - red.)

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- rozmowy z opiekunem stażu,
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem,
wrzesień 2014
zapis w dokumentacji przebiegu stażu;

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
- wybór programu nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości,
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego,
- opracowanie planów pracy z języka polskiego dla klas I-III gimnazjum,
- stosowanie aktywnych metod nauczania,
- opracowanie pomocy dydaktycznych: testy, sprawdziany, karty pracy
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów,
- ewaluacja własnych działań, bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnianie braków;
- gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy;
- aktywne uczestnictwo w WDN
- opracowywanie scenariuszy apeli i akademii szkolnych;
wrzesień 2014
okres stażu
na bieżąco
na bieżąco
cały staż
wg harmonogramu imprez
kryteria oceniania,
plany pracy;
konspekty;
testy, sprawdziany, karty pracy,
analiza wyników egzaminu gimnazjalnego,
podsumowanie,
badania wyników nauczania;
pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, imprez szkolnych;
protokoły,
scenariusze, potwierdzenia;

3. Publikowanie własnych prac.
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego,
- publikacje scenariuszy, konspektów;
październik 2014
okres stażu
potwierdzenia;

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
- poprawne prowadzenie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych;
na bieżąco
dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne


§ 7 ust.2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
- diagnozowanie środowiska uczniów,
- organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem,
- opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o plan pracy szkoły, potrzeby rodziców.
okres stażu
wrzesień 2014
wpisy w dzienniku;
wpisy w dzienniku;
plan wychowawczy;

2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.
- wyrównywanie szans edukacyjnych,
- pomoc uczniom mającym trudności w czytaniu i pisaniu poprzez uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego;
- prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego;
wg potrzeb
plany pracy,
dzienniki zajęć pozalekcyjnych

5. Praca z uczniem zdolnym.
- przygotowanie uczniów do udziału w przedmiotowym konkursie humanistycznym,
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursie O złote pióro Starosty powiatu sulęcińskiego,
- przygotowanie uczniów do konkursów w ramach Lubuskiej Gimnazjalnej Platformy Wiedzy,
- przygotowanie uczniów do konkursów objętych patronatem lubuskiego kuratora oświaty;
- udział uczniów w pracach kółka czytelniczego,
na bieżąco
potwierdzenia,
kserokopie dyplomów uczniów;
plan pracy kółka czytelniczego
regulaminy konkursów,
protokół

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu
- udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera,
- przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową,
- wykorzystanie Internetu i jego zasobów w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego,
- sporządzanie testów, ankiet, ćwiczeń na zajęcia lekcyjne przy użyciu komputera,
Okres stażu
testy, ankiety, dokumentacja przebiegu stażu wykonana
przy użyciu komputera;

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych.
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych,
- korzystanie z encyklopedii multimedialnej
- korzystanie z Internetu
wg potrzeb
konspekt lekcji;

§7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki
- aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki na kursach, szkoleniach, warsztatach,
- udział w szkoleniach rady pedagogicznej oraz konferencjach,
- ukończenie studiów podyplomowych w zakresie bibliotekoznawstwa z informacją naukową,
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma),
- aktywna praca nad samokształceniem,
-pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami;
okres stażu
zaświadczenia;
potwierdzenia;
wpisy w dzienniku;

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
- organizowanie wycieczek oraz imprez klasowych i szkolnych,
- kształtowanie świadomości w zakresie odżywiania się, zorganizowanie szkolnej akcji Witaminka,
- opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych,
- aktywne pełnienie funkcji wychowawcy klasy;
na bieżąco
wg harmonogramu uroczystości i imprez szkolnych
okres stażu
karty wycieczek;
wpisy w dzienniku;
potwierdzenia;

§ 7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
- dogłębna analiza dokumentacji szkolnej: Statutu, WSO, regulaminów, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela itp.,
- stworzenie podręcznej biblioteki podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole,
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne,
- sporządzenie planu wychowawczego w oparciu o programy szkolne,
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego,
- opracowanie planów pracy z języka polskiego w oparciu o program nauczania,
- opracowanie kryteriów oceniania z języka
polskiego dla klas I-III gimnazjum,
- przygotowanie planu pracy kółka czytelniczego oraz planu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego;
- udział w pracach różnych komisji szkolnych;
na bieżąco
teczka;
kserokopia wniosku;
plan wychowawczy;
potwierdzenia;

Podpis nauczyciela kontraktowego........................................

Podpis opiekuna stażu ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.