X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37964
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO (aneks)
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2016r.

W związku z przeniesieniem stażu z Gimnazjum ........... do 1 Liceum Ogólnokształcącego ......., dotychczasowy plan rozwoju zawodowego sporządzony 1 września 2013r. ulega zmianie poprzez opracowanie aneksu. Niniejszy aneks obowiązuje od dnia 1 września 2014r. i zawiera zmienione oraz dodatkowe zadania wynikające ze specyfiki pracy w nowej szkole.
WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.
§7. 1. 1
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
UWAGI(terminy i dokumentowanie)
(Tabela - red.)

Uczestnictwo w pracach organów szkoły

Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim
Współpraca z Radą Rodziców
cały okres stażu
dokumentacja szkolna
potwierdzenia o współpracy

Praca w Zespole Przedmiotowym i innych zespołach powołanych w szkole
Układanie i ewaluacja testów sprawdzających wiedzę uczniów.
Analiza wyników egzaminów, wnioski z ewaluacji.
cały okres stażu
protokoły ze spotkań
przykładowe analizy

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych

Organizowanie wycieczek, warsztatów, spotkań.
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek i wyjść pozaszkolnych .
cały okres stażu
zaświadczenie dyrektora

Udział w przygotowaniu uroczystości okolicznościowych, seminariów i konferencji
Współorganizowanie seminariów uczniowskich (Przyrodnicze Seminarium Interdyscyplinarne) i konferencji - ,,Twoje zdrowie, twój wybór”.
Udział w uroczystościach szkolnych, okolicznościowych i środowiskowych .
cały okres stażu
zaświadczenie dyrektora

sprawozdania
Przeprowadzenie szkolnych etapów konkursów
Organizowanie konkursów Przeprowadzenie szkolnych etapów konkursów kuratoryjnych i olimpiad o tematyce biologicznej
Opracowanie regulaminu i przeprowadzenie Szkolnego konkursu wiedzy o HIV/AIDS w Gimnazjum
cały okres stażu
protokoły

Realizacja programów i akcji o tematyce prozdrowotnej i ekologicznej
Opracowanie materiałów,
Przeprowadzenie akcji proekologicznych i prozdrowotnych
Udział w ogólnopolskim programie ,,Żyj smacznie i zdrowo” (Gimnazjum)
Prowadzenie zajęć, organizacja wystaw, prezentacji, pokazów , konferencji
Opieka nad grupą ratowniczą
cały okres stażu
przykładowe materiały
sprawozdania
zaświadczenia

Obserwacja i analiza możliwości uczniów
Gromadzenie informacji na temat uczniów. Praca z uczniem zdolnym i słabym. Różnicowanie prac domowych, dodatkowe zadania, różnicowanie sprawdzianów.
cały okres stażu
przykładowe sprawdziany

Współpraca z pedagogiem zakresie wspierania rozwoju młodzieży
Korzystnie z wiedzy i doświadczenia pedagoga w rozwiązywania problemów opiekuńczych.
Podejmowanie wspólnych działań i środków zaradczych zmierzających do poprawy sytuacji zarówno wychowawczej jak i dydaktycznej uczniów.
Realizacja założeń szkolnego programu profilaktycznego.
cały okres stażu
potwierdzenie współpracy

Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.
Nadzór nad przebiegiem szkolnych etapów.
Prowadzenie spotkań dotyczących realizacji projektów edukacyjnych i programów profilaktycznych
Prowadzenie fakultetu – analiza zadań maturalnych
Prowadzenie koła zainteresowań z biologii (w tym wyjazdy i warsztaty ,,Biotechnologia w szkole”)
Koordynowanie projektu ,, Najlepsi na biomedycynę”.
cały okres stażu
sprawozdania semestralne z pracy dydaktycznej
protokoły
dziennik zajęć dodatkowych
zaświadczenia

Promowanie dokonań młodzieży szkolnej Prezentacja prac uczniowskich na forum szkoły, podczas seminariów, oraz na stronie internetowej szkoły i na dniach otwartych.
Prezentacja projektów edukacyjnych i innych dodatkowych działań zainicjowanych przez uczniów. cały
okres stażu
potwierdzenie dyrektora

Podejmowanie lokalnej współpracy

Podejmowanie współpracy z instytucjami samorządowymi wspomagającymi szkołę lub innymi organizacjami pożytku publicznego oraz placówkami oświatowymi i naukowymi na terenie miasta i okolic.
cały okres stażu
zaświadczenia

Pedagogizacja rodziców
Konsultacje indywidualne wg harmonogramu,
Spotkania z rodzicami wg. potrzeb
Wg. potrzeb
notatki

Sprawowanie opieki nad pracownią Opieka nad zbiorami pracowni biologicznej
Pozyskiwanie lub zakup pomocy dydaktycznych
cały okres stażu
notatki

§ 7. 1. 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Poszerzanie wiedzy i umiejętności
poprzez aktywny udział w
wewnątrzszkolnym doskonaleniu
zawodowym
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych i kursach organizowanych na terenie szkoły cały okres stażu
zaświadczenia

Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności
Udział w konferencjach szkoleniowych , warsztatach metodycznych, kursach , sympozjach naukowych i szkoleniach dla nauczycieli.
cały okres stażu
zaświadczenia

Tworzenie i organizacja własnego warsztatu pracy
Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów i pomocy dydaktycznych , testów, sprawdzianów, podręczników, czasopism

Samodzielne studiowanie literatury metodycznej
Stosowanie aktywizujących metod nauczania
cały okres stażu
sprawdziany,
opracowania lekcji

Systematyczna współpraca z opiekunem stażu
Zawarcie kontraktu.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Analiza, ocena i ewaluacja działań
cały okres stażu
kontrakt
scenariusze lekcji
notatki ze spotkań

Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej
Opracowywanie i modyfikacja rozkładów materiału, planów wynikowych, PZO, planu pracy koła
cały okres stażu
PZO
plan pracy koła
rozkład materiału

Wykorzystanie technik komputerowych i znajomość podstawowych programów do samokształcenia Wykorzystanie edytora tekstu do wykonywania pomocy dydaktycznych, sprawdzianów oraz wszystkich niezbędnych materiałów a także dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły. Opracowywanie materiałów, prezentacji, kart pracy, testów semestralnych przy użyciu programów: Microsoft Excel, Power Point, Word,
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych przy użyciu programu Excel. Opracowanie raportów z diagnozy wiadomości i umiejętności uczniów
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczych psychologii i pedagogiki.
Wyszukiwanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i prawa oświatowego.
Gromadzenie zamieszczonych w Internecie scenariuszy lekcji. Opracowanie materiałów z okresu stażu
cały okres stażu
prezentacje ppt
karty pracy,
materiały pomocnicze dla uczniów
opracowania lekcji
analizy
raporty

Stosowanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy dydaktyczno-
- wychowawczej
Korzystanie z technologii komputerowej na lekcjach
Wykorzystywanie na zajęciach zasobów edukacyjnych stron internetowych
Udostępnianie uczniom własnych opracowań lekcji
Publikacja własnych materiałów na portalach dla nauczycieli
Wykorzystanie poczty elektronicznej do kontaktów z uczniami, nauczycielami, rodzicami.
cały okres stażu zaświadczenia
wydruki
potwierdzenia wysyłania e-maili

Mierzenie jakości własnej pracy
Samodzielne układanie testów semestralnych, analiza i ewaluacja.
Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych, maturalnych i egzaminów próbnych
Formułowanie wniosków i podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia efektywności kształcenia. Ankietowanie uczniów cały okres stażu
przykładowe testy analizy, zestawienia
opracowanie ankiet

§ 7. 1. 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,(...) z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której [nauczyciel] odbywa staż

Znajomość przepisów dotyczących prawa oświatowego oraz innych aktów prawnych.
Analiza przepisów prawa oświatowego
- Ustawa o Systemie Oświaty
– Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikowania , promowania, sprawdzania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
cały okres stażu

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
Zapoznawanie się na bieżąco ze zmianami
cały okres stażu

Analiza dokumentacji szkoły. Analiza dokumentów:
Statut Szkoły,
Program Wychowawczy,
Program Profilaktyczny,
Regulamin oceny zachowania,
Wewnątrzszkolny System Oceniania,
notatki

Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora
Praca w komisji egzaminacyjnej, konkursowej, itp.
cały okres stażu
protokoły

Znajomość kompetencji Rady Pedagogicznej
Opiniowanie dokumentacji szkolnej,
Klasyfikacja i promocja uczniów,
Nowelizacja statutu
Decyzje ws. innowacji
cały okres stażu
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji
Znajomość przepisów i analiza prowadzonej dokumentacji
Zapisy w dzienniku elektronicznym
Arkusze obserwacji lekcji
cały okres stażu
arkusze obserwacji lekcji
konspekty lekcji
sprawozdania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.