X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37960
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

ELŻBIETA DZIAKIEWICZ
NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO, LOGOPEDA

mgr Elżbieta Dziakiewicz
Nauczyciel języka polskiego, logopeda
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Topólce

Cele:
l. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej.
2. Aktywny udział w życiu szkoły.
3.Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2015r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 393).
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2018r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Analiza procedury awansu zawodowego
Formy realizacji:
-Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Termin realizacji:
-Wrzesień 2015
Dowody realizacji:
-Znajomość prawa oświatowego
-Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu
-Prawidłowo napisany plan rozwoju zawodowego

2.Przeanalizowanie zasad funkcjonowania oraz organizacji szkoły
Formy realizacji:
-Analiza dokumentów:
*Statutu Szkoły,
*WSO,
*Plan Wychowawczych
*Plan Profilaktyczny
Termin realizacji:
-Na bieżąco
Dowody realizacji:
-Znajomość i wykorzystywanie dokumentacji w codziennych zajęciach

3.Poszerzenie wiedzy oraz umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
Formy realizacji:
-Udział w konferencjach metodycznych, spotkaniach warsztatowych dla nauczycieli języka polskiego
-Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
Termin realizacji:
-okres stażu
Dowody realizacji:
-Zaświadczenie o ukończeniu
-Potwierdzenie dyrektora szkoły

4.Udział w różnych formach dokształcania
Formy realizacji:
-Wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły
-Termin realizacji:
-okres stażu
Dowody realizacji:
-Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego

5.Współpraca z rodzicami
Formy realizacji:
-Udział rodziców w zebraniach, pedagogizacja
Termin realizacji:
-okres stażu
Dowody realizacji:
-Notatki w dzienniku lekcyjnym

6.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. „Kółko dziennikarskie”
Formy realizacji:
-Rozwijanie zainteresowań uczniów
Termin realizacji:
-okres stażu
Dowody realizacji:
-Gazetka szkolna „Wesoła Szkoła”

7.Organizowanie imprez, akcji, uroczystości i apeli szkolnych
Formy realizacji:
-Organizowanie imprez, apeli i uroczystości szkolnych
Termin realizacji:
-okres stażu
Dowody realizacji:
-Zdjęcia
-Potwierdzenia dyrektora szkoły

8.Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Formy realizacji:
-Prowadzenie dziennika zajęć
Termin realizacji:
-na bieżąco
Dowody realizacji:
-Dzienniki
-Plany dydaktyczno-wychowawcze

9.Praca w komisji mierzenia jakości pracy szkoły oraz w zespole przedmiotów humanistycznych
Formy realizacji:
-Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu wewnętrznego badania jakości pracy szkoły
Termin realizacji:
-okres stażu
Dowody realizacji:
-Potwierdzenie dyrektora szkoły
-Potwierdzenie przewodniczącego zespołu humanistycznego

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
Formy realizacji:
-Korzystanie z edukacyjnych programów komputerowych, internetu
Termin realizacji:
-okres stażu
Dowody realizacji:
-Potwierdzenie dyrektora szkoły
-Scenariusze zajęć

2.Wykorzystywanie komputera podczas zajęć kółka dziennikarskiego
Formy realizacji:
-Redagowanie gazetki „Wesoła Szkoła”
Termin realizacji:
-okres stażu
Dowody realizacji:
-Potwierdzenie dyrektora Szkoły
-Gazetka szkolna

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla
nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Dzielenie się swoją wiedzą oraz doświadczeniem
Formy realizacji:
-Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
-Opracowanie i udostępnienie w szkole konspektów zajęć, scenariuszy imprez, planów
Termin realizacji:
-okres stażu
Dowody realizacji:
-Scenariusze zajęć
-Konspekty
-Plany

2.Opracowywanie i wdrażanie narzędzi badań i pomiaru dydaktycznego
Formy realizacji:
-Przygotowanie sprawdzianów, testów, kart pracy, materiałów dla uczniów i innych nauczycieli
Termin realizacji:
-okres stażu
Dowody realizacji:
-Przygotowane materiały
-Potwierdzenie przewodniczącego komisji humanistycznej

3.Uzupełnianie i wzbogacanie zaplecza dydaktycznego dla nauczycieli współpracujących w zespole humanistycznym
Formy realizacji:
-Przygotowanie materiałów dla nauczycieli
-Wyszukiwanie potrzebnych materiałów w internecie i udostępnianie ich nauczycielom
-Pomoc w przygotowaniu materiałów do lekcji
Termin realizacji:
-okres stażu
Dowody realizacji:
-Plany wynikowe
-Scenariusze zajęć, testy
-Sprawdziany
-Potwierdzenie przewodniczącego zespołu

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych z edukacją i pomocą społeczna.

1.Opracowanie i wdrożenie programu terapii logopedycznej
Formy realizacji:
-Prowadzenie zajęć logopedycznych
Termin realizacji:
-okres stażu
Dowody realizacji:
-Potwierdzenie dyrektora szkoły
-Dziennik zajęć

2.Opracowanie programu kółka dziennikarskiego
Formy realizacji:
-Rozwijanie zainteresowań uczniów
Termin realizacji:
-okres stażu
Dowody realizacji:
-Potwierdzenie dyrektora szkoły
-Dziennik zajęć
-Gazetka szkolna „Wesoła Szkoła”

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, a szczególności działań szkoły dotyczących zadań
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Promowanie szkoły w środowisku szkolnym
Formy realizacji:
-Rozwijanie zainteresowań uczniów, kolportaż gazetki „Wesoła Szkoła”
Termin realizacji:
-okres stażu
Dowody realizacji:
-Potwierdzenie dyrektora szkoły
-Gazetka szkolna „Wesoła Szkoła”

2.Organizowanie wycieczek szkolnych
Formy realizacji:
-Zorganizowanie oraz przeprowadzenie wycieczek
Termin realizacji:
-okres stażu
Dowody realizacji:
-Potwierdzenie dyrektora szkoły

3.Prowadzenie kroniki szkolnej
Formy realizacji:
-Wpisy do kronik
Termin realizacji:
-okres stażu
Dowody realizacji:
-Potwierdzenie dyrektora szkoły
-Wpisy w kronikach

4.Przygotowanie oraz przeprowadzenie szkolnego konkursu kultury języka
Formy realizacji:
-Przygotowanie zadań do konkursu
Termin realizacji:
-okres stażu
Dowody realizacji:
-Potwierdzenie dyrektora szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radziejowie
Formy realizacji:
-Analiza opinii z poradni
Termin realizacji:
-okres stażu
Dowody realizacji:
-Opinie o uczniach

2.Współpraca z Biblioteką Gminną w Topólce
Formy realizacji:
-Spotkanie w bibliotece
Termin realizacji:
-okres stażu
Dowody realizacji:
-Scenariusze spotkań

3.Współpraca z Samorządem Uczniowskim
Formy realizacji:
-Organizowanie akcji, konkursów, dyskotek szkolnych
Termin realizacji:
-okres stażu
Dowody realizacji:
-Konkursy
-Dyskoteki szkolne

4.Współpraca z władzami gminy oraz księdzem proboszczem
Formy realizacji:
-Spotkania, wywiady
Termin realizacji:
-okres stażu
Dowody realizacji:
-Artykuły w gazetce szkolnej

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych
Formy realizacji:
-Zdiagnozowanie dwóch przypadków
-Ustalenie metod pracy z uczniem oraz oddziaływań wychowawczych
-Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
-Podsumowanie i wnioski
Termin realizacji:
-okres stażu
Dowody realizacji:
-Opis i analiza dwóch przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.