X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37863
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia: 1.09.2015 r.
mgr Jacek FURMAN
Nauczyciel mianowany
Zespól – Szkolno Przedszkolny nr 6
we Wrocławiu

I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. (§ 8 ust. 2 pkt. 1)

Zadanie /przedsięwzięcie
Formy i sposoby realizacji
Termin
Efekty
Dowody realizacji
(Tabela)

Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia, komentarze, opinie ekspertów).
Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach.
Dyskusje na temat awansu z nauczycielami i wychowawcami.
IX/X 2015r
Znajomość przepisów dotyczących awansu zawodowego
Poprawne sformułowanie wniosku o otwarcie stażu, wszczęcie postępowania

Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
Hospitacje zajęć przez dyrektora, ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć. Analiza własnych osiągnięć.
Zgodnie z terminami
W ciągu stażu
Poznanie słabych i mocnych stron własnej działalności oraz wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy
Konspekt zajęć, arkusz hospitacji.

Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
W ciągu stażu.
Zgodnie z terminami
Prawidłowy przebieg stażu, zebranie potrzebnych dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego
Plan rozwoju, gromadzenie świadectw, potwierdzeń sprawozdań, zdjęć.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
Udział w formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego: w warsztatach szkoleniowych, kursach, konferencjach metodycznych i radach szkoleniowych zgodnie z planem placówki.
W ciągu stażu
Podniesienie poziomu dydaktycznego i wychowawczego
Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

Samodzielne studiowanie literatury i czasopism, wymiana doświadczeń.
Lektura i analiza literatury fachowej: poradniki metodyczne, publikacje. Udział w dyskusjach.
W ciągu stażu
Lepsza organizacja pracy i lepszy poziom przygotowania merytorycznego
Wykaz przeczytanej literatury

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
Udział w zajęciach warsztatowych, zbieranie informacji, autorefleksja i samoocena. Zespołowe rozwiązywanie różnych spraw i problemów.
W ciągu stażu
Efektywniejsze rozwiązywanie różnych spraw i problemów. Podniesienie jakości pracy Szkoły
Zaświadczenia

Podejmowanie dodatkowych zadań:
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach dotyczących Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nawiązywanie współpracy z kołami modelarskimi. Zaangażowanie dzieci w przygotowanie eksponatów na wystawy wewnętrzne i zewnętrzne
1-szy rok stażu
W ciągu stażu.
W drugim i trzecim roku stażu.
W ciągu stażu.
Wzmocnienie samooceny wychowanka. Nawyk twórczego spędzania czasu wolnego. Rozwój zdolności manualnych. Stymulacja.
Zaświadczenia, zaproszenia. Dyplomy. Zdjęcia. Scenariusze, zdjęcia, nagrania, dyplomy, sprawozdania. Notatki służbowe. Zaświadczenia. Zdjęcia. Gotowe modele

II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt 2)

Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i multimedialnych. Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z sieci Internetu na potrzeby własnej pracy i pracy z uczniami. Wykorzystanie komputera do wykonywania testów i kart pracy, dyplomów i innych pomocy dydaktycznych.. Przygotowywanie dokumentacji prac koła technicznego. prowadzenie zajęć z użyciem tablicy interaktywnej z dostępem do Internetu (tak często, jak będzie to możliwe),
- wykorzystywanie Internetu do kontaktu z przedstawicielami wydawnictw oraz z rodzicami uczniów poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS
W ciągu stażu
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności, a tym samym podwyższenie jakości pracy szkoły. Prowadzenie ciekawszych zajęć.
Spis wykorzystanych programów, konspekty, dyplomy. Przykłady ankiet, testów i kart pracy.

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie.
W ciągu stażu
Upowszechnienie przykładu planu rozwoju zawodowego
Adres strony internetowej
Kompleksowe opracowanie dokumentacji awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
W ciągu stażu
Wyższe kwalifikacje.
Teczka z dokumentami

III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami i w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrz-szkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust. 2 pkt 3)

Współpraca nauczycieli w ramach zespołu przedmiotowego i konsultacji z wychowawcami klas
Udział w spotkaniach zespołu. Wspólne rozwiązywanie problemów.
W ciągu stażu
Właściwe ukierunkowanie pracy wychowawców grup wychowawczych
Notatki służbowe, zapisy w dzienniku, protokoły spotkań

Udostępnienie innym nauczycielom swoich opracowań, scenariuszy, konspektów.
Opracowywanie i przekazywanie materiałów.
W ciągu stażu
Pomoc w pracy innym nauczycielom.
Potwierdzenie nauczycieli o korzystaniu z materiałów

Opiekun stażu
Program stażu. Kontrakt, ocena.
W ciągu stażu
Prawidłowy przebieg stażu.
Konspekty, zdjęcia

Udział w radach szkoleniowych, Zespołach nauczycieli - wychowawców.
Rady szkoleniowe, zespoły przedmiotowe.
W ciągu stażu
Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
Protokoły rad szkoleniowych, sprawozdania z pracy zespołów.

IV. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych i wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. ( § 8 ust. 2 pkt 4a)

Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego
Opracowanie programu Szkolnego Koła Modelarskiego
W ciągu stażu
program

V. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. ( § 8ust. 2 pkt 4c)

Poznanie sytuacji środowiskowej, rodzinnej i zdrowotnej uczniów
Rozmowy z rodzicami uczniów lub prawnymi opiekunami. Wywiady środowiskowe. Kontakty z pedagogiem szkolnym, psychologiem i Dyrektorem Szkoły. Kontakty z nauczycielami.
W ciągu stażu
Wzrost poziomu wiedzy rodziców i opiekunów
Lepsze wyniki wychowawcze. Lepsze poznanie dzieci.
Notatki służbowe
Arkusz wywiadu środowiskowego. Potwierdzenia

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów
Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych oraz literatury fachowej. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami.
W ciągu stażu
Doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności.
Spis przeczytanej literatury

Umożliwienie uczniom udziału w życiu kulturalnym i korzystaniu z dóbr kultury, poznawaniu osiągnięć współczesnej nauki i techniki.
Organizowanie wyjazdów i wyjść na wystawy fotograficzne, naukowo – techniczne,
W ciągu stażu
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności, a tym samym podwyższenie jakości pracy szkoły.
dokumentacja fotograficzna, karty wycieczek;

Współpraca z instytucjami kulturalno – oświatowymi, stowarzyszeniami, lokalnymi zakładami pracy
Spotkania z lokalnymi fotografikami, muzealnikami, wycieczki do lokalnych zakładów pracy – poznawanie procesów produkcji.
W ciągu stażu
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności, a tym samym podwyższenie jakości pracy szkoły.
dokumentacja fotograficzna i filmowa;

VI. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust 2 pkt 4e)

Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Cykliczny kontakt z pedagogami szkolnymi i psychologiem szkolnym
W ciągu stażu
Doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności
dziennik pedagoga szkolnego

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych - ich opis i analiza.
Opis i analiza dwóch przypadków
W ciągu stażu
Doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności
Dołączony opis i analiza dwóch przypadków.

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom.

Opracował
Jacek FURMAN

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.