X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37839
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Redlarska-Tutaj
Stopień: nauczyciel mianowany Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku
Czas odbywania stażu: 01.09.2016 r. – 31.05.2019 r.

Metryczka nauczyciela

Imię i nazwisko: Anna Redlarska-Tutaj
Szkoła: Zespół Szkół Morskich w Gdańsku
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016
Data zakończenia stażu: 31.05.2019
Posiadane kwalifikacje:
·magister filologii rosyjskiej z przygotowaniem pedagogicznym
·studia podyplomowe z zakresu polonistyki
·kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki
·uprawnienia egzaminatora maturalnego z języka rosyjskiego
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel mianowany

Cele:

·Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.
·Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności służących rozwojowi zawodowemu oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.
·Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zawartymi w rozporządzeniu MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. nr 260, poz. 2593) i rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. nr 214, poz. 1580).

§ 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa a art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela, uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

Zadania,formy realizacji, termin, sposób dokumentowania:
(Tabela)

1.Doskonalenie zawodowe
· Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, seminariach przedmiotowych, warsztatach, szkoleniach, konferencjach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły: dla wychowawców,dla nauczycieli języka polskiego,dla nauczycieli języka rosyjskiego.
Samokształcenie - studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych.
Obserwacje lekcji otwartych.
Okres stażu, zaświadczenia, certyfikaty, adresy stron, pozycje książkowe, notatki.
2.Udział w pracach Zespołu Wychowawczego
· Omawianie konkretnych problemów wychowawczych
· Ustalanie działań naprawczych
· Analiza działań
Okres stażu
Zapisy w dzienniku, notatki
3. Udział w pracach Komisji Przedmiotów Humanistycznych.
Analiza i korekta rozkładów materiału, planów wynikowych po każdym roku szkolnym.
Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania i ewentualne wprowadzanie zmian.
Opracowanie i przeprowadzenie testów diagnozujących z języka polskiego dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole. Przygotowanie próbnych egzaminów maturalnych – część humanistyczna.
Analiza wyników egzaminów maturalnych – część humanistyczna.
Zapoznawanie się na bieżąco z ukazującą się literaturą metodyczną i przedmiotową oraz omawianie ukazujących się pozycji w ramach humanistycznego zespołu przedmiotowego
Okres stażu.
Rozkłady materiału.
PSO.
Test –analiza- wnioski.
Notatki, bibliografia, strony internetowe.
4. Organizowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnych – promowanie szkoły w środowisku. Organizacja i przeprowadzenie Kiermaszy Misyjnych, których celem jest sprzedaż rzeczy wykonanych przez mieszkańców Afryki i pozyskanie środków na rzecz dzieci głodujących w Afryce.
Przygotowanie scenariuszy.
Zaproszenie gości
Okres stażu.
Scenariusze akcji.
5. Organizowanie szkolnych konkursów przedmiotowych oraz opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów. Zachęcanie i przygotowywanie uczniów do brania udziału w konkursach przedmiotowych z zakresu języka polskiego i rosyjskiego.
Organizowanie szkolnych konkursów z języka polskiego i rosyjskiego: recytatorskich „ Wiersze humorem pisane”; czytelniczych „ Mistrz czytania ze zrozumieniem” - TEST; ortograficznych „ Mistrz ortografii” - TEST.
Opracowanie regulaminów konkursów, scenariuszy, przygotowanie zadań konkursowych, powołanie komisji konkursowych, wyłonienie zwycięzców, pozyskiwanie środków na nagrody, analiza wyników konkursów.
Okres stażu.
Zdobyte dyplomy, podziękowania, regulaminy i scenariusze konkursów.
6. Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego w technikum.
Opracowanie treści i zadań projektu.
Przydział zadań.
Opis i analiza działań podjętych w czasie realizacji projektu.
Okres stażu.
Stosowna dokumentacja, publiczna prezentacja efektów.
7. Prowadzenie dodatkowych zajęć.
Zajęcia wyrównawcze przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego w klasie III-IV technikum części humanistycznej.
Zajęcia Szkolnego Koła Caritas.
Zajęcia przygotowujące młodzież do konkursów w tym Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Prowadzenie konsultacji z j. polskiego oraz j. rosyjskiego.
Okres stażu.
Dziennik zajęć wyrównawczych z j. polskiego oraz j. rosyjskiego.
Scenariusze uroczystości, sprawozdania, dyplomy, podziękowania.
8. Współpraca z rodzicami uczniów na płaszczyźnie dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej. Prowadzenie zebrań z rodzicami.
Kontakty osobiste i telefoniczne z rodzicami uczniów.
Pomoc uczniom mającym problemy materialne czy szkolne.
Włączenie rodziców uczniów do organizacji imprez klasowych i szkolnych.
Pedagogizacja rodziców na tematy związane z trudnościami wychowawczymi młodzieży w celu wspólnego jednolitego oddziaływania na wychowanków. Wspólne wyjścia integrujące zespół klasowy: organizacja wycieczek klasowych: tematycznych, krajoznawczo – turystycznych.
Organizacja wyjść do kina, teatru.
Organizacja imprez klasowych.
Okres stażu (wywiadówki),
notatki ze spotkań, zapisy w dzienniku, sprawozdania, scenariusze imprez, zdjęcia, wpisy do dziennika, prezentacje, karty wycieczki,regulaminy wycieczek, plany i programy wyjść pozaszkolnych.
9. Dbanie o wystrój pracowni humanistycznej i jej zagospodarowywanie.
Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych (np. od wydawnictw) do sali humanistycznej.
Tworzenie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych.
Aktualizowanie dekoracji klasy związane z różnymi okolicznościami.
Na bieżąco.
Okres stażu.
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne, nowe pozycje książkowe, foliogramy, płyty CD, zdjęcia.

§8 ust. 2 pkt 2Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej:z zakresu języka polskiego; z zakresu języka rosyjskiego;z zakresu zajęć wyrównawczych;z zakresu godzin wychowawczych.
Wykorzystanie edytora tekstu Word do wykonywania pomocy dydaktycznych, pisania scenariuszy, testów, dyplomów, podziękowań oraz wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z awansem zawodowym nauczyciela i pracą szkoły.
Praca z dziennikiem elektronicznym. Okres stażu.Scenariusze zajęć.
Wzory pism, dokumentów, dyplomów, podziękowań.
Dziennik elektroniczny
2. Stosowanie Internetu w życiu codziennym i pracy.Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego. Korzystanie ze stron MEN.
Korzystanie z urządzeń multimedialnych, komputerowych programów edukacyjnych oraz Internetu na lekcjach j. polskiego, j. rosyjskiego oraz godzin wychowawczych.
Przygotowywanie prezentacji komputerowych i pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas zajęć. Wdrażanie uczniów do bezpiecznego i świadomego posługiwania się komputerem oraz tablicą multimedialną.
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych - redagowanie okolicznościowych pism, zaproszeń, dyplomów, tworzenie scenariuszy uroczystości, regulaminów konkursów, testów.
Wykorzystanie skrzynki pocztowej e-mail do przesyłania i odbierania wiadomości oraz kontaktów z innymi nauczycielami, uczniami, rodzicami.
Systematyczne zapoznawanie się z ofertą wydawniczą przy wykorzystaniu serwisów edukacyjnych.
Na bieżąco.
Adresy stron internetowych.Zapisy w dzienniku.
Prezentacje Power Point.
Scenariusze lekcji i zapisy w dzienniku.
Przykładowe materiały.
3. Poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji informatycznej.
Samokształcenie.
Udział w szkoleniach komputerowych dla nauczycieli.
Okres stażu.
Zaświadczenia.

§8 ust. 2 pkt 3Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem.
Prowadzenie zajęć otwartych szczególnie dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
Okres stażu.
Scenariusze zajęć, podpisy nauczycieli hospitujących, potwierdzenie dyrektora szkoły.
2. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN.
Przeprowadzenie rady samokształceniowej na temat pracy z dziećmi z ADHD.
Okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora szkoły, protokoły rad pedagogicznych.
3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
Aktywny udział w pracach humanistycznego zespołu przedmiotowego: tworzenie rozkładów nauczania, Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, kryteriów oceniania, ankiet ewaluacyjnych.
Wymiana doświadczeń pedagogicznych: dzielenie się wiedzą z zakresu dydaktyki i metodyki przedmiotu – język polski, j. rosyjski podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego; dzielenie się wiedzą z zakresu wychowawczego podczas spotkań wychowawców.
Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych oraz konkursów.
Współpraca podczas przygotowania do egzaminu maturalnego części humanistycznej, pomoc w przeprowadzeniu egzaminu, sprawdzanie i ewaluacja wyników egzaminu.
Okres stażu.
Dokumentacja zgłoszenia do konkursów, scenariusze, potwierdzenie dyrektora szkoły, zestawienie wyników egzaminów próbnych.
4. Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom własnych opracowań.
Udostępnienie nauczycielom opracowanych: scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych oraz innych materiałów typu zestawy ćwiczeń, prezentacje multimedialne.
Okres stażu.
Przykładowe opracowania.

Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:

§8 ust. 2 pkt 4aOpracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Sporządzenie programu zajęć wyrównawczych z języka polskiego lub języka rosyjskiego przygotowującego do egzaminu maturalnego – część humanistyczna.
Działania zmierzające do opracowania programu.
Przygotowanie programu .
Wdrożenie programu.
Podsumowanie i opracowanie ewaluacji dalszych działań.
Okres stażu.
Program, dziennik lekcyjny, ewaluacja do dalszej pracy.
2. Opracowanie programu Szkolnego Koła Caritas.
Opracowanie, wprowadzenie i realizacja programu Szkolnego Koła Caritas.
Okres stażu.
Program, opis, analiza.

§8 ust. 2 pkt 4b Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

1. Zdobycie uprawnień egzaminatora oraz wykonywanie pracy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Przygotowanie i złożenie wniosku do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Praca w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Okres stażu.
Zaświadczenia.

§8 ust. 2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Udział w akcjach oraz konkursach lokalnych, samorządowych i ogólnopolskich związanych z działalnością charytatywną.
Udział w Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
Akcje charytatywne Szkolnego Koła Caritas.
Okres stażu.
Dyplomy, podziękowania.
2. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych.
Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z przydziałem czynności takich jak np.: Ślubowanie klas I; Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego; Dzień Ziemi; Dzień Patrona Szkoły.
Okres stażu.
Scenariusze imprez i uroczystości.
3. Zajęcia pozalekcyjne - organizacja wycieczek szkolnych oraz wyjść do lokalnych placówek kulturalnych i sportowych.
Opracowanie i realizacja planów wycieczek i wyjść pozaszkolnych z uwzględnieniem ich funkcji dydaktycznych oraz wychowawczych typu muzeum, wystawa, opera, teatr, kino, kręgle itp.
Okres stażu.
Karty wycieczek.
4. Organizacja integracyjnych imprez klasowych.
Organizacja imprez klasowych zgodnie z zapotrzebowaniem zespołu klasowego (Wigilia klasowa, urodziny klasowe, Mikołajki, wspólne wyjazdy i wyjścia pozaszkolne).
Okres stażu.
Zapisy w dzienniku.

§8 ust. 2 pkt 4eWykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Udział w przedsięwzięciach i akcjach charytatywnych organizowanych przez organizację Caritas :zbiórki żywności,zbiórki przyborów szkolnych, ogólnopolskie akcje na rzez hospicjów POLA NADZIEI.
Okres stażu.
Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Caritas.
2. Współpraca z Domem Dziecka im J Korczaka w Gdańsku.
Cotygodniowa organizacja i przeprowadzenie zajęć dla podopiecznych Domu Dziecka.
Przygotowywanie okolicznościowych uroczystości dla dzieci (np. urodziny dzieci, Mikołajki, Dzień Dziecka, Wigilia).
Okres stażu (raz w tygodniu).
Karty wyjść, podziękowania Domu Dziecka.
3. Współpraca z organizacjami charytatywnymi.
Udział w zbiórkach żywności organizowanych przez organizacje na rzecz dzieci z rodzin ubogich.
Okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora szkoły.
4. Współpraca z wydawnictwami OPERON, STENTOR, WSiP, NOWA ERA.
Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych (książki, foliogramy, płyty CD, plansze gramatyczne, testy, poradniki dla nauczycieli).
Udział w spotkaniach szkoleniowych.
Okres stażu.
Pomoce dydaktyczne.
5.Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Systematyczne spotkania, rozmowy, konsultacje. Organizowanie spotkań na godzinie wychowawczej.
Organizowanie spotkań z rodzicami.
Okres stażu.
Wpisy w dzienniku.
6.Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, kuratorami oraz Sądem Rodzinnym i Nieletnich. Pisanie opinii o uczniach.
Okres stażu.
Opinie o uczniach
7. Pełnienie funkcji opiekuna Szkolnego Koła Caritas.
Ustalenie rocznego harmonogramu prac Szkolnego Koła Caritas. Organizowanie przedsięwzięć SKC.
Opieka nad członkami SKC.
Okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora.

§ 8.ust.2.pkt 4f.Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Nagrody. Okres stażu. Nagrody za sukcesy w pracy zawodowej.
2. Zgłaszanie uczniów do konkursów.
Wsparcie dla uczniów w czasie trwania konkursu.
Okres stażu.
Opis sukcesów w uczniów na internetowej stronie szkoły, kserokopie dyplomów, zdjęcia laureatów.

§ 8 ust.2 pkt 5Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Opracowanie studium przypadku i rozwiązanie problemu edukacyjnego i wychowawczego.
Nazwa problemu, krótka charakterystyka problemu, szczegółowa charakterystyka i opis podjętych działań, uzyskane rezultaty i wnioski końcowe.
Okres stażu.
Opis i analiza przypadku, dokumentacja.

Data złożenia planu rozwoju zawodowego 20.09.2016r.

.....................................
Podpis nauczyciela sporządzającego

Zatwierdzam do realizacji

........................................
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.