X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37622
Przesłano:
Dział: Języki obce

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Ewa Chorąży
nauczyciel języka angielskiego
Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lelisie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2018r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie:

● Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006r. z późniejszymi zmianami
● Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
● Ustawy z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004r. Nr 179, poz. 1845)
● Statutu Zespołu Szkół w Lelisie
● Indywidualnych zainteresowań, preferencji i potrzeb

Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe:

- podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych
- rozwijanie własnych umiejętności zawodowych
- podniesienie poziomu pracy szkoły
- wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- dzielnie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8. 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1–3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;
5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na
skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie
jakości pracy szkoły

z Zadania
d do realizacji Formy
realizacji Termin realizacji Rodzaj
dokumentacji

1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego, analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, gromadzenie i ciągła aktualizacja dokumentów związanych
z awansem

Sierpień 2015

W okresie stażu
Bibliografia (ustawa, rozporządzenie)

Zaświadczenia, notatki, scenariusze imprez, konspekty, referaty, sprawozdania etc.

2. Zapoznanie się
ze zmianami
w dokumentach określających zasady funkcjonowania szkoły
Analiza dokumentów obowiązujących w szkole: statutu, programu wychowawczego, programu rozwoju szkoły, WSO, podstawy programowej

Na bieżąco,
w miarę potrzeb
Potwierdzenie dyrektora

3. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego Złożenie wniosku

Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju zawodowego

Sporządzanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Sierpień-wrzesień 2015

Wrzesień 2015

W okresie stażu

Maj 2018 Poprawnie sformułowany wniosek

Plan rozwoju zawodowego

Zaświadczenia, świadectwa, potwierdzenia, zdjęcia, itp.

4. Pogłębianie wiedzy oraz umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i wewnątrzszkolnym doskonaleniu
Udział w kursach, warsztatach, radach szkoleniowych , konferencjach metodycznych i szkoleniach w ramach WDN

Uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych
W okresie stażu

Wg harmonogramu pracy zespołu
Zaświadczenia

Protokoły i sprawozdania ze spotkań
5. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego
Studiowanie literatury i czasopism metodycznych
W okresie stażu

Wykaz literatury

6. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
i psychologicznej

Lektura publikacji wydawniczych
z zakresu języka angielskiego
j
W okresie stażu

Notatki,
bibliografia, szkolne zasoby

7. Współpraca
z rodzicami
Przeprowadzanie indywidualnych spotkań ora zebrań z rodzicami

Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów mających problemy w nauce
i sprawiających problemy wychowawcze

Kontaktowanie rodziców z pedagogiem szkolnym

Współpraca z rodzicami z „Trójki klasowej” oraz Radą Rodziców przy przygotowywaniu imprez klasowych i szkolnych

Zgodnie z harmonogramem pracy szkoły

Na bieżąco

Wg potrzeb

Na bieżąco
Adnotacje
z podpisami
w dzienniku lekcyjnym, protokoły z zebrań

Wpisy w dzienniku lekcyjnym

Sprawozdanie

8. Organizowanie
przedstawień w języku angielskim

Opracowanie scenariuszy, przygotowanie uczniów oraz wystawienie przedstawień
Raz w roku
Scenariusze, zdjęcia

9. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
oraz rozwijanie ich zainteresowań

Przygotowywanie uczniów do konkursów klasowych, szkolnych , gminnych oraz konkursu powiatowego

Wg terminów konkursów
Regulaminy,
testy konkursowe, dyplomy,
wykaz sukcesów

10. Opracowanie testów sprawdzających kompetencje ucz.
kl. IV – VI
w zakresie
j. angielskiego

Utworzenie testów z j. angielskiego dla klas IV – VI z uwzględnieniem minimum programowego
W okresie stażu

Testy

11. Prowadzenie pomiaru dydaktycznego
Przeprowadzanie testu diagnozującego poziom znajomości języka w klasie czwartej

W okresie stażu

Kserokopia testu pomiaru,
analiza wyników

12. Przeprowadzenie analizy własnej pracy
Autorefleksja

Hospitacje zajęć przez dyrektora
Maj 2018

Wg kalendarza hospitacji
Arkusz samooceny

Arkusze hospitacyjne

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

z Zadania
d do realizacji Formy
realizacji Termin realizacji Rodzaj
dokumentacji

1. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
Korzystanie ze stron internetowych, jako źródła informacji z zakresu nauczania
j. angielskiego w kl. 0 – VI

W okresie stażu
Linki do stron internetowych

2. Użycie technik komputerowych do organizowania warsztatu pracy
Korzystanie z programów komputerowych
do:
- tworzenia dokumentacji szkolnej
- przygotowywania pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów, dyplomów, zaproszeń, etc. redagowania tekstów
- wypisywania świadectw

W okresie stażu
Plany wynikowe, scenariusze lekcji, przykładowe testy
i sprawdziany, dyplomy,

3. Prowadzenie dokumentacji
i opracowywanie materiałów okresu stażu z wykorzystaniem technologii komputerowej
Dokumentacja awansu zawodowego, wykorzystanie Internetu jako źródła
informacji
W okresie stażu
Sprawozdania, ankiety, wnioski, analizy

4. Tworzenie pomocy dydaktycznych
Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych

Na bieżąco
Wykonane pomoce,
karty pracy

5. Wykorzystanie technologii komputerowej do dekoracji sali
kl. IV – VI

Wykonywanie dekoracji oraz gazetek ściennych do sali lekcyjnej IV – VI oraz korytarza z wykorzystaniem technologii komputerowej, gromadzenie materiałów

W okresie stażu
Aktualne gazetki ścienne, elementy dekoracji

6. Motywowanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej, zapoznawanie uczniów z adresami stron internetowych zawierających materiały edukacyjne
W okresie stażu
Zapisy w dzienniku lekcyjnym

7. Zamieszczanie artykułów na stronie szkoły
Informacje o imprezach i uroczystościach klasowych oraz szkolnych.
Wg potrzeb
Zamieszczone informacje na stronie szkoły

8. Aktualizacja biblioteczki przedmiotu
Gromadzenie płyt CD i DVD, słowników multimedialnych, edukacyjnych programów komputerowych
W okresie stażu
Wykaz pomocy audiowizualnych

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności
dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

z Zadania
d do realizacji Formy
realizacji Termin realizacji Rodzaj
dokumentacji

1. Udział w pracach zespołu przedmiotowego języków obcych

Sporządzenie planu posiedzeń, dyskusje
i wymiana poglądów, dzielenie się wiedzą zdobytą podczas odbytych szkoleń

Analiza wyników próbnych sprawdzianów szóstoklasisty

Analiza przeprowadzonych konkursów klasowych oraz szkolnych

Zgodnie z harmonogramem spotkań zespołu

Protokoły spotkań, analizy wyników,
przykładowe testy konkursowe

2. Przygotowywanie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
W okresie stażu
Sprawozdania potwierdzenia
dyrektora

3. Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem zawodowym
z innymi nauczycielami
Udostępnianie własnych materiałów
i pomocy dydaktycznych oraz materiałów
ze szkoleń innym nauczycielom
W okresie stażu
Opracowane materiały dydaktyczne

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

z Zadania
d do realizacji Formy
realizacji Termin realizacji Rodzaj
dokumentacji

1. Opracowanie
i wdrożenie planu
pracy wychowawcy
klasowego

Określenie celów, tematyki, zakresu treści;
Realizacja programu
W okresie stażu
Plan pracy
wychowawcy
klasowego

2. Przygotowanie
i realizacja programu
zajęć kółka języka angielskiego

Opracowanie i wdrożenie własnego
programu zajęć pozalekcyjnych
W okresie stażu
Program zajęć
kółka, wpisy
w dzienniku zajęć pozalekcyjnym

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych

z Zadania
d do realizacji Formy
realizacji Termin realizacji Rodzaj
dokumentacji

1. Zorganizowanie
i przeprowadzenie
konkursów
klasowych i szkolnych
Przygotowanie regulaminów, pozyskanie
sponsorów nagród rzeczowych dla laureatów
oraz przeprowadzenie konkursów:
- dyktando w języku angielskim
- „Symbole Wielkiej Brytanii”
- konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych
W okresie stażu
Regulaminy,
protokoły, zdjęcia, przykładowe testy konkursowe,
wystawa plakatów,
zdjęcia

2. Wystawianie
przedstawień
w j. angielskim
Opracowanie scenariuszy, wykonanie
dekoracji oraz przygotowanie uczniów do
odegrania ról

W okresie stażu
Scenariusze
przedstawień,
zdjęcia

3. Czynny udział
w życiu szkoły
poprzez
współorganizację
imprez szkolnych

Przygotowanie scenariuszy
i współorganizowanie akademii, apeli oraz
imprez szkolnych
W okresie stażu
Scenariusze
uroczystości,
zdjęcia

5. Organizowanie
wycieczek
dydaktyczno -
krajoznawczych

Poznanie ciekawych miejsc pod względem turystycznym, rekreacyjnym i edukacyjnym
W okresie stażu
Karty wycieczek,
zdjęcia

6. Poszerzanie oferty
zajęć pozalekcyjnych

Prowadzenie społecznie kółka j. angielskiego
W okresie stażu
Plan pracy kółka,
przykładowe
materiały,
potwierdzenie
dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi
lub innymi podmiotami

z Zadania
d do realizacji Formy
realizacji Termin realizacji Rodzaj
dokumentacji

1. Współpraca
z Poradnią
Psychologiczno-
Pedagogiczną
w Myszyńcu

Konsultacje ze specjalistami w celu niesienia pomocy dzieciom z problemami wychowawczo – dydaktycznymi,
realizacja zaleceń PPP

W okresie stażu
Opinie uczniów,
potwierdzenia

2. Współpraca
z wydawnictwami
językowymi

Poszerzanie wiedzy dot. nowych pozycji
nauczania j. angielskiego

Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa

Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych uatrakcyjniających zajęcia j. angielskiego

Pozyskiwanie sponsorów nagród
w konkursach

W okresie stażu

Zaświadczenia
3. Udział w
ogólnopolskich
akcjach
charytatywnych
oraz promujących
działalność
wychowawczą w
placówkach
oświatowych

Udział w akcji „Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy”, „Sprzątanie świata”

W okresie stażu

Potwierdzenia

4. Współpraca z
Komendą Miejską
Policji w Ostrołęce

Organizowanie pogadanek na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły

Wg potrzeb
Zapis w dzienniku

5. Współpraca z
Ośrodkiem Zdrowia
w Lelisie
Organizowanie pogadanek prowadzonych przez pracowników służby zdrowia na tematy związane ze zdrowiem

Wg potrzeb
Zapis w dzienniku

6. Współpraca ze Strażą
Pożarną
Zwiedzanie siedziby oraz poznanie sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej

Wg potrzeb
Zapis w dzienniku

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych wychowawczych
lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony

z Zadania
d do realizacji Formy
realizacji Termin realizacji Rodzaj
dokumentacji

1. Rozpoznawanie
i rozwiązywanie
problemów
edukacyjnych
i wychowawczych

Obserwowanie i analiza wybranych
przypadków
W okresie stażu
Opis i analiza
przypadków

2. Pogłębianie wiedzy
w zakresie
umiejętności
diagnozowania
i rozwiązywania
problemów młodzieży
Udział w szkoleniach i warsztatach
dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub
wychowawczych

Samodzielne studiowanie literatury związanej
z w/w tematyką

W okresie stażu
Zaświadczenia

Wykaz literatury

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.