X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37524
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego - świetlica szkolna

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Świetlica szkolna

Imię i nazwisko: mgr Marta Turska – Grochocka

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Specjalność: wychowawca świetlicy szkolnej

Czas trwania stażu: 1 września 2015 – 31 maja 2018

Posiadane kwalifikacje:

1. Studia magisterskie: Pedagogika ogólna o specjalności opiekuńczo – wychowawczej (UKW Bydgoszcz)
2. Kurs kwalifikacyjny pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogika (16 czerwca 2014)
3. stopień nauczyciela mianowanego (25.07.2014)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
I SPORTU z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 i zawartymi tam wymaganiami planuję zrealizować przedstawione poniżej zadania.

Plan może ulec modyfikacji w zakresie zadań oraz stopnia ich realizacji wraz ze zmianą warunków pracy.

§ 8. Ust.2. pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Wymagania

Poznanie procedury awansu zawodowego, przygotowanie planu rozwoju zawodowego i odbycie stażu.
1.Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
Termin realizacji: Wrzesień 2015
Dowody realizacji:
- znajomość przepisów prawa oświatowego,
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego.

2. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Termin realizacji: do 14 września 2015
Dowody realizacji:
- znajomość przepisów prawa oświatowego,
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego.

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Termin realizacji: Wrzesień 2015
Dowody realizacji:
- znajomość przepisów prawa oświatowego,
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego.

4.Udokumentowanie realizacji planu.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji:
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego

5. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Termin realizacji: zakończenie stażu.
Dowody realizacji:
sprawozdanie oraz dowód jego publikacji

---------------------------------------------------------
Aktywne poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły oraz uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły
1. Analiza dokumentów szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Profilaktyki i inne.
Termin realizacji: okres stażu

Dowody realizacji:
- posiadanie bieżących wiadomości.
- orientacja w zmianach.
- prawidłowe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy.

2. Aktywny udział w opracowywaniu dokumentów szkolnych.
Termin realizacji: wg potrzeb
Dowody realizacji:
- opracowana dokumentacja świetlicowa,
- posiadanie bieżących wiadomości.
- orientacja w zmianach.
- prawidłowe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy.
-------------------------------------------------------
Doskonalenie własnego warsztatu pracy
1. Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach poszerzających zakres działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Termin realizacji:
okres stażu
Dowody realizacji:
- Zaświadczenia, świadczące o ukończeniu różnych form doskonalenia zawodowego, opis przydatności szkolenia w pracy

2.Wykorzystanie literatury pedagogiczno – psychologicznej i dydaktycznej oraz literatury metodycznej.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji:
- powiększenie własnej, prywatnej biblioteczki pomocy dydaktycznych i literatury

3. Samodzielne studiowanie literatury fachowej
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji:
- powiększenie własnej, prywatnej biblioteczki pomocy dydaktycznych i literatury

4. Obserwacja i uczestnictwo w zajęciach innych nauczycieli
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji:
- wnioski z obserwowanych zajęć

5. Ewaluacja własnego warsztatu pracy i doskonalenie go.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji:
- notatki, sprawozdania
------------------------------------------------------

Podejmowanie działań edukacyjnych wzbogacających pracę dydaktyczno-wychowawczą
1. Opracowanie i wdrożenie serii zajęć artystycznych, rozwijających zdolności
i zainteresowania uczniów.
Termin realizacji: okres stażu,
Dowody realizacji:
- Zaświadczenie wydane przez Dyrektora Szkoły,
terminarz zajęć

-------------------------------------------------------
Praca z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych i opiekuńczych
1. Współpraca z wychowawcami klas 0-6 w celu poznania potrzeb edukacyjnych i opiekuńczych uczniów
Termin realizacji: okres stażu,
Dowody realizacji:
Zaświadczenia wydane przez wychowawców klas 0-6, sprawozdanie z pracy i wnioski.

Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
1. Współpraca z Radą Pedagogiczną: posiedzenia RP, szkolenia, współpraca z Radą Rodziców w zakresie organizacji imprez szkolnych
Termin realizacji: okres stażu

Dowody realizacji:
terminarz rad pedagogicznych, zaświadczenia o współpracy, zdjęcia z akcji i imprez

Organizowanie konkursów szkolnych
1. Organizacja i przeprowadzanie konkursów w świetlicy szkolnej
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: sprawozdania, dyplomy, zdjęcia.

------------------------------------------------------

Podejmowanie dodatkowych zadań
1.Podejmowanie działań rozwijających aktywność ruchową dzieci
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Zdjęcia, sprawozdania

2.Promowanie zdrowego trybu życia – przygotowywanie gazetek dotyczących zdrowego stylu życia
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Zdjęcia, sprawozdania

3. Gromadzenie pomocy dydaktycznych
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Zdjęcia, sprawozdania

4. Opieka nad miejscem pracy – świetlica szkolna i jadalnia (wzbogacanie ich wyposażenia w pomoce dydaktyczne i ogólny wystrój, wykonanie niektórych pomocy dydaktycznych do pracy z uczniem w świetlicy szkolnej, wykonanie gazetek i dekoracji w świetlicy i jadalni zgodnie z porą roku i świętami okolicznościowymi, prezentacja prac uczniów.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Zdjęcia, sprawozdania

5. Gromadzenie literatury tematycznej (zbieranie poradników dotyczących pracy w świetlicy szkolnej, pomocy i książek do wykonywania prac plastycznych i technicznych, pomoce dydaktyczne, książki do przekazania uczniom ogólnej wiedzy w zależności od omawianego bloku tematycznego.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody - powiększenie własnej, prywatnej biblioteczki pomocy dydaktycznych i literatury

---------------------------------------------------------

Promocja szkoły w środowisku
1. Przygotowanie notatek do prasy lokalnej, wywiady i reportaże. Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji Zdjęcia, artykuły, sprawozdania

2. Pomoc w organizacji imprez szkolnych z udziałem rodziców.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji:
Notatki, terminarze, sprawozdania

---------------------------------------------------------

§ 8. ust.2. pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
1.Korzystanie z własnego sprzętu komputerowego oraz programów edukacyjnych, Internetu
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji:
Karty pracy, scenariusze, dyplomy, sprawozdania, dokumenty dotyczące awansu zawodowego,
dowody publikacji.

2. Opracowywanie dokumentacji pracy nauczyciela w świetlicy szkolnej, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, scenariuszy, gazetek,
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Karty pracy, plany, scenariusze, dyplomy, sprawozdania, dokumenty dotyczące awansu zawodowego.

3.Opracowanie dokumentacji własnej, np. dotyczącej awansu zawodowego, publikacji
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Karty pracy, scenariusze, dyplomy, sprawozdania, dokumenty dotyczące awansu zawodowego.

----------------------------------------------------

Korzystanie z Internetu
1.Publikacja swojego planu rozwoju zawodowego na stronach wykorzystywanych przez nauczycieli
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Wydruki z Internetu

2.Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Wydruki z Internetu, lista stron i forów w sprawozdaniu

3.Korzystanie ze stron dla nauczycieli w celu wymiany doświadczeń Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Wydruki z Internetu,
lista stron i for w sprawozdaniu

4.Przygotowanie
dokumentacji stażu dołączonej do wniosku
Termin realizacji: koniec stażu
Dokumentacja stażu dołączona do wniosku

-------------------------------------------------------

Zapoznawanie się z ofertą wydawniczą przeznaczoną dla nauczycieli klas 0-3
1. Wykorzystywanie na zajęciach świetlicowych i pozalekcyjnych wiedzy zaczerpniętej fachowej literatury
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: opis metod pracy

Zajmowanie się świetlicą szkolną
1.Prowadzenie kroniki świetlicy szkolnej wykorzystując programy internetowe
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Opis działalności, zdjęcia, sprawozdania, strona szkoły

2.Dbanie o wystrój świetlicy szkolnej
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Opis działalności, zdjęcia, sprawozdania

3.Wyposażenie świetlicy szkolnej w pomoce dydaktyczne, literaturę dziecięcą, gry i zabawki dydaktyczne
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Opis działalności, zdjęcia, sprawozdania

---------------------------------------------------

Analiza uczestnictwa uczniów klas 0-3 w zajęciach świetlicy szkolnej
1. Sporządzenie sprawozdań po każdym semestrze
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Sprawozdania

Wzbogacenie strony internetowej szkoły
1. Dodawanie na stronę szkoły sprawozdań, zdjęć z wydarzeń świetlicowych
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: działalność na stronie internetowej szkoły www.sp3lipno.pl

--------------------------------------------------------
Tworzenie prezentacji multimedialnych
1. Wykorzystanie prezentacji multimedialnych na zajęciach świetlicowych
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: zbiór prezentacji
---------------------------------------------------------

§ 8. ust.2. pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami oraz rodzicami
1. Sporządzanie scenariuszy zajęć i udostępnianie ich nauczycielom ubiegającym się o niższy stopień awansu
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: zdjęcia, potwierdzenia nauczycieli, potwierdzenia publikacji

2. Opracowanie na rzecz szkoły scenariuszy zajęć, materiałów edukacyjnych, itp.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji:
Dowody publikacji materiałów

3. Pedagogizacja rodziców
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: wnioski i notatki

Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego
1. Umieszczenie planu rozwoju na stronach przeznaczonych dla nauczycieli
Termin realizacji: do końca stażu
Dowody realizacji: Dowody publikacji materiałów

---------------------------------------------------------

§ 8. ust.2. pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Kompensowanie braków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z uczniem znajdującym się w trudnej sytuacji wychowawczej lub mającym trudności w nauce.
1. Prowadzenie zajęć według programu, mających na celu wyrównanie braków, pomoc w nauce i integrację z zespołem świetlicowym Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: wnioski

---------------------------------------------------------

§ 8. ust.2. pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Kształtowanie, rozwijanie zdolności, pasji i zainteresowań uczniów
1.Udział dzieci w zajęciach rozwijających zdolności, warsztatach szkolnych i międzyszkolnych
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Sprawozdania i wnioski

2. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Sprawozdania i wnioski

Współpraca z : bibliotekami, domem kultury, lokalnymi mediami
1. Organizowanie zajęć we współpracy z instytucjami kulturalno – oświatowymi i mediami
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenia współpracy, zdjęcia, sprawozdania

--------------------------------------------------------

Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, pomoc dzieciom
z problemami
1. Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Zapisy w dzienniku, notatki

2. Współpraca z wychowawcami, pedagogiem szkolnym i psychologiem
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Zapisy w dzienniku, notatki

3. Rozmowy z rodzicami
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Zapisy w dzienniku, notatki

4. Organizowanie pomocy uczniom
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: Zapisy w dzienniku, notatki

Organizowanie imprez świetlicowych i udział w akcjach charytatywnych
1. Udział w corocznej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: sprawozdania, zdjęcia

2. Udział w akcji „Marzycielska poczta”
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: sprawozdania, zdjęcia

§ 8. ust.2. pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z pedagogiem szkolnym
i higienistką.
1. Konsultacje, zajęcia, rozmowy
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: potwierdzenia współpracy, zdjęcia

Przystąpienie do ogólnopolskich akcji
1. Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz „Marzycielska Poczta”
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: sprawozdania, zdjęcia,

Współpraca międzyszkolna
1. Organizowanie zajęć mających na celu współpracę międzyszkolną
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: sprawozdania, zdjęcia, zapisy w dzienniku

---------------------------------------------------

§ 8. ust.2. pkt.4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Udział w promocji szkoły

1. Promowanie szkoły na terenie miasta i w Internecie
Termin realizacji: okres stażu
Wnioski i zdjęcia
2. Aktywne prowadzenie świetlicowej strony internetowej
Termin realizacji: okres stażu
Aktualne informacje na stronie szkoły

Organizowanie innych znaczących działań na rzecz szkoły i pracy z dziećmi
1. Inne działania
- szczegółowa lista dołączona będzie do sprawozdania z realizacji stażu
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: sprawozdania, zdjęcia, notatki

Współpraca z mediami
1.Działania mające na celu zainteresowanie mediów działalnością nauczyciela i świetlicy
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: publikacje i wycinki z gazet

§ 8. ust.2. pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły.

Opis i analiza dwóch przypadków zdiagnozowania i prognozy rozwiązania problemów wychowawczych lub edukacyjnych
1. Analiza dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji:
Opis i analiza dwóch przypadków

2. Określenie metod pracy
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji:
Opis i analiza dwóch przypadków

3. Praca nad rozwiązaniem problemu, którą podjął nauczyciel
i szkoła.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji:
Opis i analiza dwóch przypadków

Opracowanie:
mgr Marta Turska – Grochocka

Data złożenia planu: 7 września 2015

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.