X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37496
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Joanna Marcinkowska – nauczyciel języka angielskiego

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Czas rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 r.

Czas zakończenia stażu: 31 maja 2018 r.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004 r. )

§8, ust. 2, pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOKUMENTACJA

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego (analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r.)

Śledzenie ewentualnych zmian.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

IX 201
IX 2015
IX 2015
V 2018

Zgromadzone materiały
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z realizacji planu

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Aktywne uczestnictwo w radach pedagogicznych (posiedzeniach klasyfikacyjnych, plenarnych oraz szkoleniowych).

Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach zespołu przedmiotowego.

Aktywne uczestnictwo w warsztatach i konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa działające na rynku.

Studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych w celu wzbogacenia warsztatu pracy.
Lektura czasopism anglojęzycznych.

okres stażu

Listy obecności

Listy obecności
Certyfikaty, notatki, zaświadczenia itp.

3. Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

Analiza dokumentacji szkolnej:
• Statut Szkoły,
• Program Wychowawczy
okres stażu

Potwierdzenie dyrektora szkoły

§8, ust. 2, pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Wykorzystanie w pracy Internetu
Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.
Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej w pracy własnej i z uczniami.
Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z nauką języka obcego.
okres stażu
Notatki, zgromadzone materiały

2. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej
Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy, ankiet itp. przy użyciu technologii komputerowej.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników.
Wykorzystywanie sprzętu komputerowego do opracowywania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole, oraz zadań dla uczniów.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.

okres stażu
Zgromadzone materiały

Zapisy tematów
w dziennikach lekcyjnych

§ 8 ust.2, pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, kart pracy, uroczystości szkolnych (z zachowaniem praw autorskich).
Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły i innych szkół.
Aktywna praca w ramach zespołu nauczycieli języków obcych.
okres stażu
Konspekty, potwierdzenie dyrektora szkoły

Scenariusze, karty pracy

Protokoły z posiedzeń
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego.
okres stażu
Potwierdzenie publikacji
Praca na rzecz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Ukończenie form doskonalenia zawodowego i podjęcie się wyszkolenia grupy nauczycieli.
okres stażu
Opracowane referaty, protokoły spotkań.

§ 8 ust.2, pkt.4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

Organizacja zajęć pozalekcyjnych
Opracowanie programu i prowadzenie zajęć przygotowujących do Sprawdzianu z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.
Okres stażu

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

§ 8 ust.2, pkt 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania. Programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych

Wykonywanie zadań Egzaminatora OKE w zakresie Egzaminu Gimnazjalnego z języka angielskiego
Udział w pracach zespołu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
Okres stażu

Potwierdzenie Przewodniczącego Zespołu

§ 8 ust.2, pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

Organizacja konkursu ogólnoszkolnego Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego na „Charakterystyczną budowlę Wielkiej Brytanii”. Okres stażu Protokół z konkursu,
publikacje na stronie internetowej szkoły
Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły. Pomoc w organizacji Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej.
Organizacja Dnia Kultury Brytyjskiej.
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Publikacje na stronie internetowej szkoły
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Prowadzenie zajęć przygotowujących do Egzaminu Gimnazjalnego z języka angielskiego dla III klas gimnazjum. Okres stażu Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;


Współpraca z Domem Dziecka nr 2 w Wałbrzychu
Pomoc w organizacji charytatywnej akcji szkolnej Niebieski Mikołaj w celu przygotowania spotkania mikołajkowego dla dzieci z Domu Dziecka.
XII 2015-2018
Publikacja sprawozdania na stronie internetowej szkoły

Współpraca z rodzicami uczniów
Konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie postępów w nauce i zachowania.
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły

Współpraca z wydawnictwami
Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.

Okres stażu
Zaświadczenia

§ 8 ust.2, pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Obserwacja, opis i analiza dwóch przypadków.
Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go. Okres stażu Opis przypadków

Sporządziła: Joanna Marcinkowska
Zatwierdził:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.