X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37484
Przesłano:
Dział: Języki obce

Teaching English through Culture - program autorski z j. angielskiego przeznaczony do realizacji w klasach VII-VIII

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PROGRAMOWE.
II. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU IJEGO UŻYTKOWNICY.
III. CELE NAUCZANIA.
IV. TREŚCI NAUCZANIA.
V. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW.
VI. ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW.
VII. EWALUACJA.
VIII. LITERATURA.

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PROGRAMOWE.
Program przeznaczony jest do realizacji w klasach VII - VIII szkoły podstawowej jako uzupełnienie i rozwinięcie treści zawartych w istniejących programach nauczania języka angielskiego. Jest to kurs kontynuacyjny, przewidziany dla klas dwujęzycznych z językiem angielskim jako językiem wiodącym. Program jest zgodny z celami i założeniami podstawy programowej kształcenia ogólnego - wersja II.1.DJ.zawartej w rozporządzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017 r.
Jednym z warunków i sposobów realizacji treści nauczania objętych nową podstawą programową w zakresie nauczania języków obcych jest „wykorzystanie zajęć z języka obcego nowożytnego do rozwijania wrażliwości międzykulturowej oraz kształtowania postawy ciekawości, szacunku i otwartości wobec innych kultur, niekoniecznie tylko tych związanych z językiem docelowym, np. przez zachęcanie uczniów do refleksji nad zjawiskami typowymi dla kultur innych niż własna, stosowanie odniesień do kultury, tradycji i historii kraju pochodzenia uczniów oraz tworzenie sytuacji komunikacyjnych umożliwiających uczniom rozwijanie umiejętności interkulturowych”.
Pewne elementy kulturowe zawarte są we wszystkich programach nauczania języka angielskiego. Ze względu na to, że uczniowie wykazują duże zainteresowanie tematami związanymi z kulturą innych narodów oraz na to, że w związku z przynależnością Polski do Unii Europejskiej wiedza ta jest dla nich bardzo istotna, doszliśmy do wniosku, że należy rozszerzyć zakres realizowanego dotychczas programu nauczania o dodatkowe treści związane z kulturą krajów anglosaskich, jak również innych krajów europejskich.
Nauczanie treści kulturowych sprzyja kształtowaniu postaw tolerancji wobec inności, rozwijaniu empatii oraz poczucia tożsamości narodowej i poczucia przynależności do społeczności międzynarodowej. Realizacja programu wpłynie więc nie tylko na rozwój umiejętności językowych uczniów, ale również będzie kształtować ich właściwą postawę w stosunku do otaczającego świata i innych ludzi.
Głównym założeniem i wyróżnikiem niniejszego programu jest systematyczne kształtowanie u uczniów kompetencji interkulturowej. Program ma za zadanie przygotowanie uczniów do jak najlepszego funkcjonowania w dorosłym życiu oraz docelowo wyposażyć ich w narzędzia, które ułatwią im umiejętne poruszanie się w kontekście wielonarodowym. Istotną więc cecha programu odróżniającą go od innych jest właśnie nauka języka bez odrywania go od kontekstu kulturowego. Cytując za E. Szymańską – Czaplak: „Wzajemna relacja języka i kultury powoduje, że nawet uczeń posiadający kompetencję leksykalno – gramatyczną w danym języku obcym może mieć kłopoty w skutecznym porozumiewaniu się w kontaktach z rodzimymi użytkownikami języka. Pozbawiony umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kulturowo i społecznie mu obcych odniesie wrażenie, że jego wcześniejsza, wieloletnia edukacja w języku obcym nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Posiada on bowiem kompetencję gramatyczno – leksykalną, ale nie rozwinął kompetencji socjokulturowej.”
Niniejszy program został napisany z myślą o uzupełnieniu luki pomiędzy nauką języka a nauką funkcjonowania w którymś z krajów języka docelowego, ponieważ wiedza językowo-kulturowa musi być kształtowana, jak i inne sprawności językowe, krok po kroku przez lata i nie można jej nabyć z dnia na dzień. Niezmiernie ważna jest więc tutaj rola nauczyciela, którego zadaniem będzie rozwijanie kompetencji interkulturowej uczniów, a także poszerzanie ich widzenia świata oraz przygotowanie do uczestniczenia w kulturze nie tylko polskiej, ale także europejskiej i światowej. Wszystkie te założenia zostaną zrealizowane w oparciu o nauczanie wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego, szczególnie Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych z uwzględnieniem krajów takich jak Irlandia czy Australia. Program ma rozwijać kompetencję interkulturową obejmując cztery istotne obszary: wiedzy, postaw, umiejętności i świadomości oraz uczyć tolerancji, poszanowania dla dorobku własnego i innych narodów. Podkreśla on wagę zrozumienia innych kultur w porównaniu z własną oraz w umiejscowieniu jej w szerszym kontekście międzykulturowym, a także w kontekściezjednoczonej Europy. Ma on także uczyć uczniów pracy zespołowej, co pomoże im łatwiej funkcjonować w dorosłym życiu.
Kultura to wszystko to, co związane jest z tradycjami i obyczajami, instytucjami i osiągnięciami państwa, grupy etnicznej, społeczeństwa. Niektórzy autorzy dzielą kulturę na tą pisaną przez wielkie K (muzyka, sztuka, literatura) oraz tą pisaną przez małe k, która odnosi się do życia codziennego.
Na potrzeby programu wyodrębniono następujące elementy wchodzące w zakres pojęcia "kultura":
1. Wydarzenia historyczne
2. Geografia.
3. Literatura i sztuka.
4. Instytucje i systemy polityczne.
5. Dziedzictwo narodowe.
6. Tradycje i obyczaje.

II. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU IJEGO UŻYTKOWNICY.
Program został opracowany z myślą o uczniach klas VII i VIII, kontynuujących naukę języka angielskiego na II etapie edukacji. Przeznaczony jest więc dla uczniów posiadających już podstawowe umiejętności językowe.
W klasie VII uczniowie zapoznają się z historią i kulturą Wielkiej Brytanii i Irlandii, a w klasie VIII z historią i kulturą Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.
Program przewidziany jest na ok. 40 jednostek lekcyjnych (dwie godziny lekcyjne w miesiącu przez dwa lata).
Możliwość pracy w niewielkich grupach językowych zawsze pozytywnie wpływa na wyniki nauczania i uczenia się. W związku z tym zalecana jest praca w grupach nie większych niż piętnastoosobowe.
W trakcie realizacji programu wykorzystuje się wszystkie dostępne w placówce pomoce dydaktyczne, zdobycze techniki, multimedia.

III. CELE NAUCZANIA
CELE OGÓLNE
• rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem angielskim, popularyzacja języka angielskiego,
• pogłębianie, poszerzanie wiedzy językowej,
• zaznajamianie z możliwościami zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce,
• przygotowanie uczniów do skutecznego używania języka angielskiego w codziennych sytuacjach,
• zaznajamianie uczniów z elementami kultury i historii Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i innych krajów anglojęzycznych,
• zapewnienie dostępu do materiałów autentycznych,
• zaznajamianie uczniów z nowinkami techniki (nauka z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, zasobów Internetu),
• przygotowanie uczniów do egzaminów, a także konkursów (wzbogacanie słownictwa , elementy gramatyki, praca z tekstem pisanym i słuchanym, rozwijanie sprawności językowych),
• kształtowanie nawyku samodzielnego pogłębiania wiedzy,
• kształtowanie tolerancji wobec innych ludzi i kultur.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
• wzbogaci wiadomości o krajach anglojęzycznych (geografia, historia, symbolika, tradycje, patroni ),
• pozna sylwetki sławnych i popularnych osobowości kultury (rozwinie zainteresowania filmem, muzyką, literaturą),
• pozna popularne postacie historyczne i legendy,
• zapozna się z informacjami o brytyjskiej rodzinie królewskiej,
• pogłębi wiedzę z języka, wzbogaci zasób słownictwa,
• zapozna się z ciekawymi, czasem zabawnymi materiałami (przysłowia, skróty, słowa często mylone, brytyjski i amerykański angielski),
• zrozumie ipotrafi streścić teksty czytane i słuchane, - odpowie na pytania do tekstów,
• pozna magazyny, wycinki z gazet angielskich, literaturę dostępną w bibliotece szkolnej,
• zapozna się z materiałami autentycznymi (ulotki, pieniądze, mapy),
• zrozumie teksty ulubionych piosenek,
• obejrzy filmy, prezentujące słynne miasta i ich zabytki, pozna ciekawe miejsca w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych i innych krajach anglojęzycznych,
• obejrzy filmy, dotyczące życia codziennego brytyjskich nastolatków ich zainteresowania i styl życia,
• obejrzy filmy, prezentujące święta brytyjskie i amerykańskie, pozna tradycje i zwyczaje tych świąt,
• rozwinie umiejętność skutecznego posługiwania się językiem w sytuacjach codziennych (w restauracji, u lekarza),
• porówna kulturę i tradycje naszego kraju i krajów anglojęzycznych,
• tworzy album lub prezentację multimedialną na wybrany przez siebie temat,
• korzysta z zasobów internetowych.

IV. TREŚCI NAUCZANIA
Treści nauczania obejmują poznanie różnorodnych elementów kultury ( tradycji, zwyczajów, historii itp.) krajów angielskiego obszaru językowego. Zagadnienia leksykalne i struktury gramatyczne wskazane w podstawie programowej kształcenia ogólnego są wprowadzane w kontekście treści nauczania niniejszego programu.
Wiedza o krajach anglojęzycznych będzie obejmowała następujące obszary:
1. Elementy geografii ( położenie, krainy, klimat, główne miasta, stolice, rzeki, góry),
2. Elementy historii ( legendy, zabytki, sławne miejsca),
3. Styl życia (dziedzictwo narodowe, tradycje, jedzenie, ubranie, formy spędzania czasu wolnego),
4. Święta i uroczystości (Dzień Anzac, Dzień Adelaide Cup, Dzień Canaberry,Picnic Day, Parady wielkanocne w USA, Dzień Kolumba, Dzień Dziękczynienia, Guy Fawkes` Day, Beltaine, „wearing of the green”)
5. Sport (rugby, krykiet, netball, footy, gaelicki football, hurling)
6. Sławni ludzie (pisarze, aktorzy, sportowcy, piosenkarze, osobowości telewizyjne),
7. Inne obszary, zgłoszone przez uczniów, dla nich interesujące.

V. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW.
Zajęcia będą prowadzone z zastosowaniem metod aktywizujących dostosowanych do preferowanych przez uczniów stylów uczenia się poprzez uwzględnianie różnych form, technik, środków dydaktycznych. Wprowadzenie ciekawych środków dydaktycznych, tablicy interaktywnej, korzystanie z Internetu uatrakcyjni zajęcia i umożliwi uczenie się przez działanie, doprowadzi do umiejętności dialogu i dyskusji w obcym języku. Ponadto wykorzystanie technologii komputerowej przyczyni się do zwiększenia, jakości prowadzonych zajęć. W czasie zajęć uczniowie będą mieć możliwość korzystania z różnych źródeł informacji, także autentycznych (authentic materials). Ponadto, aby osiągnąć zamierzone cele uczniowie będą pracować indywidualnie, w grupach i parach:
• Prowadząc dialogi.
• Pisząc listy, e-maile, pocztówki, opowiadania.
• Biorąc udział w przedstawieniach.
• Układając i biorąc udział w scenkach rodzajowych.
• Oglądając filmy połączone z ćwiczeniami i dyskusjami.
• Tworząc albumy o innych krajach w wersji papierowej i elektronicznej.
• Tworząc projekty
• Biorąc udział w konkursach przedmiotowych.
• Korzystając z zasobów biblioteczki tematycznej – prenumerata czasopism oraz lektur w języku angielskim
• Tworząc kalendarze i plakaty.
• Słuchając wiadomości - materiały real English.
• Czytając książki w języku angielskim „ Penguin Readers” na poziomie II etap kształcenia- Easystarts dla słabszych uczniów oraz I Beginner dla zdolniejszych, prowadząc dzienniki lektur oraz teczek imiennych ucznia
• Biorąc udział w wycieczkach i eventach zagranicznych.
• Korzystając z internetowego programu do nauki słówek „Instaling” oraz platformy „e-Twinning”
• Inne pomysły zgłoszone przez uczniów.

Podczas zajęć przeważać będą aktywne metody nauczania. Istotne jest, aby włączyć uczniów w proces nauczania, uczynić ich odpowiedzialnymi za proces kształcenia i w ten sposób zmotywować do zaangażowania w naukę i wysiłek, aby nauka historii i kultury stała się dla nich przygodą a nie jedynie obowiązkiem.
Metody wykorzystane podczas zajęć:
- metoda projektów
- burza mózgów
- dyskusja
- referaty
- wykład
- film
- mapy myślowe
- drzewo decyzyjne
- rysowanie kreskówek, komiksów
- prezentacje multimedialne
- materiały autentyczne
- drama
- portfolio
Formy pracy:
- praca w parach
- praca w grupach, praca zespołowa
- praca indywidualna
- otwarte formy pracy.

VI. ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW.
Uczniowie korzystający z programu zostaną podzieleni na grupy w zależności od poziomu zaawansowania znajomości języka angielskiego, ponieważ na początku nauki w klasie VII mają różny poziom wiedzy ogólnej i poziom językowy. W trakcie nauki w klasie VII i VIII oraz po zakończeniu pracy z programem każdy uczeń powinien osiągnąć co najmniej minimalny poziom przewidziany w podstawie programowej, a uczniowie zdolniejsi poziom wyższy niż zakładany.
Przewidywane efekty pracy z wykorzystaniem niniejszego programu obejmują następujące kompetencje językowe:
• Umiejętność czytania ze zrozumieniem lektur typu „Penguin Readers” na poziomie II etapu kształcenia w języku obcym ( np.: „The Adventures of Tom Sawyer”)

• Umiejętność wyszukiwania odpowiednich fragmentów w tekstach oraz informacji na dany temat.

• Umiejętność opisu bohaterów przeczytanych książek, przedmiotów, miejsc, a także sytuacji występujących w tychże książkach.

• Umiejętność porównywania w mowie i piśmie stylu życia Polaków i innych narodów (Wielkiej Brytanii, USA i Australii), a także innych cech kultury.

• Posługiwanie się bogatszym językiem z zakresu historii, geografii, charakterystycznej przyrody czy zwierząt występujących w Australii i innych krajach anglojęzycznych

• Umiejętność nawiązywania swobodnego kontaktu w języku angielskim.

• Wzrost świadomości międzykulturowej.

• Łatwość w rozumieniu filmów w wersji oryginalnej oraz materiałów autentycznych (authentic materials).

• Umiejętność wyrażania własnych opinii i uczuć po obejrzeniu filmów.

Głównymi osiągnięciami uczniów, oprócz rozwoju kompetencji językowej, będzie wzbogacenie wiedzy o historii i kulturze krajów anglojęzycznych, a także rozwinięcie postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. Uczniowie będą mieli także możliwość sprawdzenia swojej wiedzy podczas konkursów organizowanych w regionie oraz zostaną dobrze i całościowo przygotowani do egzaminu ósmoklasisty, który zawiera zagadnienia związane z elementami wiedzy o świecie i krajach angielskiego obszaru językowego.

VII. EWALUACJA.
Ocena i ewaluacja pracy uczniów jest niezbędnym narzędziem procesu nauczania. Pomaga uczniom w monitorowaniu ich nauki oraz pozwala im stawać się coraz bardziej autonomicznymi w procesie uczenia się. Pomaga również nauczycielom zidentyfikować i eliminować pojawiające się problemy.
Ocena osiągnięć uczniów.
Efekty nauczania będą sprawdzane na bieżąco przy pomocy testów, kartkówek, prac domowych i projektowych, oceny aktywności uczniów na zajęciach (zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania),widocznych dokonań edukacyjnych (konkursy, prace, gazetki),obserwacji zachowań, umiejętności współpracy a także samooceny uczniów (portfolio) . Po zakończeniu każdego semestru przewidywane są testy semestralne. Wyniki oceniania dostarczą nauczycielowi informacji o postępach uczniów, a także o pojawiających się trudnościach.
Ewaluacja programu.
Ewaluacja będzie miała na celu określenie wartości programu oraz umożliwi podjęcie odpowiednich kroków w celu modyfikacji elementów i kontynuacji.Także warunki, w których będzie realizowany program, pojawiające się źródła mogą wpłynąć na decyzję o nieznacznych modyfikacjach programu w celu jak najefektywniejszego wykorzystania go w zaistniałych realiach. Również procesy zachodzące współcześnie mogą wpłynąć na treści programu i dobór materiałów autentycznych w trakcie jego realizacji.
W czasie pracy z programem będzie prowadzona dokumentacja, na podstawie, której będzie można podsumować wnioski dotyczące realizacji założonych celów. Badania opierać się będą o wywiady, ankiety, obserwacje. Wyniki ewaluacji opracowywane będą przez osoby prowadzące innowację w latach 2017- 2019. W ostatnim roku wyniki zostaną opracowane w postaci raportu, z którym będą zapoznani uczniowie, rodzice, rada pedagogiczna oraz inne odnośne władze. Posłuży on, jako doświadczenie dla innych programów i innowacji tworzonych w przyszłości.
Ewaluacji podlegać będą:
- zgodność programu innowacyjnego z jego założeniami
- atrakcyjność dla uczniów
- praktyczność i użyteczność
- formy i metody pracy
Działania te będą skierowane na podstawowe umiejętności i kompetencje uczniów, jak również ich zachowania w różnych sytuacjach. W trakcie realizacji programu zbierane będą informacje o pozytywnych zmianach wychowawczych, stosowanych metodach dydaktycznych, osiągnięciach uczniów poprzez wywiady, obserwacje, opinie uczniów, rodziców.

VIII . LITERATURA
1. Podręcznik podstawowy: Teenage Explorer, Nowa Era 2017
2. Falk R., Spotlight on the USA, OUP 1993.
3. Fiedler E., Jansen R., Norma – Risch M., America In Close – Up, Longman 1990.
4. Hinkel E., Culture in Second Language Teaching and Learning, CUP 1999.
5. Karpeta – Peć B., Otwarty, Aktywny, Samodzielny... Alternatywne metody pracy. Przewodnik dla nauczycieli języków obcych, Warszawa: Fraszka Edukacyjna 2008.
6. McDowall, D., An Illustrated History of Britain, Longman 2006.
7. O’Callaghan B., An Illustrated History of the USA, Longman 2005.
8. Sheering S., Seath J., White G., Spotlight on Britain, OUP 1985.
9. Ethel Tiersky, Martin Tiersky, The U.S.A. Customs and Traditions, Longman
10. David McDowall, An Illustrated History of Britain, Longman
11. Bryan O'Callaghan, An Illustrated History of The U.S.A., Longman
12. David McDowall, Britain in Close-up, Longman
13. Paul Harvey, Rhodi Jones, Britain Explored, Longman
14. G.C.Thornley, Gwyneth Roberts, An Outline of English Literature, Longman
15. Peter B.High, An Outline of American Literature
16. Mark Farell, The World of English, Longman
17. Adrian Room, An A to Z of British Life. Dictionary of Britain, OUP
18. Dictionary of English Language and Culture, Longman
Książeczki z seriiGreaded Readers
1. V.Shipton, American Life, Penguin
2. Anne Collins, British Life, Penguin
3. Cherry Gilchrist, The Royal Family, Penguin
4. Will Fowler, Shakespeare - His Life and Plays, Penguin
5. Betsy Pennink, New York, Macmillan
6. Philip Prowse, London, Macmillan
7. Uproszczone wersje literatury anglosaskiej do czytania przez uczniów
Czasopisma
1. Anglorama
2. The World of English
3. English Matters
Strony www
1. www.anglorama.com.pl
2. www.ireland.com
3. www.britkid.com
Filmy video
1. Introducing Great Britain, part 1 and 2 + activity book, Longman
2. London + activity book, Longman
3. Ireland + activity book, Longman
4. Window on Britain, OUP
5. Culture Watch, Macmillan
6. Fragmenty wybranych filmów fabularnych ilustrujących omawiane problemy np. "Shakespeare in Love", " Braveheart"

Załącznik 1
TEMATYKA ZAJĘĆ
1. Historia Wielkiej Brytanii.
2. Wielka Brytania – podział, symbole, podstawowe informacje.
3. Brytyjska rodzina królewska.
4. Historia Stanów Zjednoczonych.
5. Stany Zjednoczone – podział na stany, podstawowe informacje.
6. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone – quiz.
7. Ciekawostki o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych – informacje i quiz.
8. Słownictwo – test wyboru, zadania otwarte.
9. Przydatne zwroty i wyrażenia.
10. Idiomy.
11. Elementy gramatyki - czasowniki złożone, przymiotniki i przysłówki.
12. Wybierz właściwą odpowiedź – reagowanie językowe.
13. Słowa często mylone, brytyjski i amerykański angielski.
14. Przysłowia.
15. Skróty i symbole, skróty sms.
16. Poznajemy materiały autentyczne (pieniądze, mapy, zdjęcia, pocztówki).
17. Śpiewanie piosenek angielskich, tłumaczenie tekstów.
18. Życie codzienne brytyjskich nastolatków.
19. To jest Wielka Brytania – film.
20. To jest Ameryka – film.
21. Wakacje i czas wolny.
22. Sytuacje dnia codziennego (w restauracji, w hotelu).
23. Sytuacje dnia codziennego (podróż pociągiem, metrem, w szpitalu).
24. Brytyjskie obyczaje.
25. Przewodnik dla Polaków odwiedzających Brytyjczyków.
26. Typowy Brytyjczyk – jak dobrze go znasz?
27. Święta brytyjskie i amerykańskie.
28. Tradycje najważniejszych świąt.
29. Co warto zobaczyć w Wielkiej Brytanii?
30. Londyn – ciekawe miejsca i zabytki kultury.
31. Ciekawe miejsca w Stanach Zjednoczonych.
32. Amerykańskie miasta.
33. Przygotowujemy album o Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych.
34. Znani ludzie literatury, muzyki i filmu.
35. Postacie historyczne.
36. Bohaterowie literatury brytyjskiej i amerykańskiej.
37. Quiz – znani i lubiani.
38. Nowa Zelandia – kraj który zachwycił Petera Jacksona.
39. Kraina syropem klonowym płynąca – co każdy powinien wiedzieć o Kanadzie.
40. Outback vs. drapacze chmur – poznajemy różnorodność Australii.

Załącznik 2
ANKIETA EWALUACYJNA
Odpowiedz na pytania zaznaczając wybraną przez siebie odpowiedź:
1. Czy chętnie uczestniczyłeś/aś w zajęciach?
TAK NIE
2. Czy odniosłeś/Aś korzyści z uczestnictwa w zajęciach?
TAK NIE
3. Czy treści były według Ciebie przedstawione w sposób zrozumiały i interesujący?
TAK NIE
4. Czy forma prowadzenia zajęć była dla Ciebie ciekawa?
TAK NIE
5. Czy stosowane przez nauczyciela metody pracy pozwoliły Ci aktywnie uczestniczyć w zajęciach?
TAK NIE
6. Czy łączenie teorii z praktyką, stosowanie technik komputerowych sprawiło, że omawiany materiał był przez Ciebie bardziej zrozumiały?
TAK NIE
7. Czy w czasie zajęć mogłeś/aś samodzielnie zdobywać wiedzę?
TAK NIE

Udziel krótkiej odpowiedzi:
1. Wymień jeden temat, którego realizacja podobała Ci się najbardziej.
........................................
2. Wymień zagadnienia, które sprawiły Ci najwięcej trudności.
........................................
3. Które tematy były Twoim zdaniem zbędne i dlaczego?
........................................
4. Podaj zagadnienia, o które chciałbyś/abyś wzbogacić program.
........................................
Dziękuję

BIBLIOGRAFIA
1. Karpeta – Peć B., Otwarty, Aktywny, Samodzielny... Alternatywne metody pracy. Przewodnik dla nauczycieli języków obcych, Warszawa: Fraszka Edukacyjna 2008.
2. Komorowska H., O programach prawie wszystko, WSiP, Warszawa, 1999
3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów. http//www.menis.gov.pl/prawo
4. Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów, G&P Oficyna Wydawnicza, Poznań 2000
5. Rybska K., Kształtowanie kompetencji interkulturowej na lekcjach języka angielskiego w gimnazjum, http://www.profesor.pl/publikacja,23305,Program-nauczania,AUTORSKI-PROGRAM-NAUCZANIA-KSZTALTOWANIE-KOMPETENCJI-INTERKULTUROWEJ-NA-LEKCJACH-JEZYKA-ANGIELSKIEGO-W-GIMNAZJUM
6. Strzelec B., Zoom in on culture, http://www.edukacja.edux.pl/p-4473-program-autorski-spotkania-z-kultura-brytyjska.php

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.