X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37234
Przesłano:

Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA ORAZ PRACODAWCY REGULUJĄ PRZEPISY KODEKSU PRACY

1.Obowiązki pracodawcy obejmują:
•zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach,
•organizowanie pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
•organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, wysoka wydajność i jakość pracy,
•przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu np. na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, orientację seksualną, narodowość,
•zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie BHP,
•terminowe wypłacanie wynagrodzeń,
•ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
•stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
•przeciwdziałanie mobbingowi.
2.W zakresie przepisów BHP kierownik lub dyrektor jest zobowiązany:
•organizować stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP,
•dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,
•zapewnić wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami,
3.Prawa pracodawcy dotyczą kontroli i egzekwowania pracy zatrudnionych pracowników. W przypadku niewłaściwego wykonywania obowiązków przez pracowników pracodawca może stosować upomnienia i nagany, a także kary pieniężne. Dotyczy to między innymi nieprzestrzegania regulaminu pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, opuszczania pracy bez usprawiedliwienia itp.
4.Według kodeksu pracy obowiązki pracowników są następujące:
•przestrzeganie ustalonego czasu pracy,
•przestrzeganie ustalonego regulaminu pracy i porządku pracy,
•przestrzeganie przepisów oraz zasad BHP, a także przepisów przeciwpożarowych,
•dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia
•przestrzeganie w pracy zasad współżycia społecznego.
5.Prawa pracowników są to między innymi prawa do:
•godziwego wynagrodzenia za pracę,
•wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz urlopach wypoczynkowych,
•pracy w warunkach odpowiadających przepisom BHP,
•dochodzenia na drodze sądowej swoich roszczeń wynikających ze stosunku pracy,
•jednakowego wynagradzania za jednakową pracę lub za pracę jednakowej wartości,
•równego traktowania w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
•powstrzymania się od wykonywania pracy, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.