X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37224
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Janusz Franckowski
Nazwa placówki:
Staż pracy pedagogicznej: 8 lat
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.
Planowana data zakończenia: 31.05.2020r.

Czynności organizacyjne
Lp.
Zadania
Formy pracy
Termin realizacji
Dowody realizacji
(Tabela)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego.
Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz w prawie oświatowym.
Uzyskanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu.
Założenie teczki Awans zawodowy - „nauczyciel dyplomowany”.

Sierpień/Wrzesień 2017r.
1 września 2017r.
Sierpień/Wrzesień 2017r.
Na bieżąco
Na bieżąco
Wrzesień 2017r.

Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora.
Teczka stażu zawodowego.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji.

Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Okres stażu
Okres stażu

Zgromadzona dokumentacja.
Teczka

3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

Czerwiec 2020r

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli,o których mowa. art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych.

Gromadzenie własnej biblioteczki.

Cały okres stażu

Programy zajęć, pomoce dydaktyczne (testy, karty).

2. Doskonalenie zawodowe – podejmowanie instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego. Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i szkoły (udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących.

Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli (szkolenia organizowane przez zespół samokształceniowy, rady szkoleniowe).
Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury jak również korzystanie z Internetu jako źródła informacji.

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Zaświadczenia uczestnictwa w formach doskonalenia.
Zaświadczenia
Notatki

3. Systematyczna współpraca z rodzicami, pedagogizacja rodziców na spotkaniach indywidualnych.

Nawiązanie współpracy z rodzicami (spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne).

Cały okres stażu

Zapisy w dzienniku lekcyjnym

4. Prowadzenie spotkań informacyjnych dla rodziców.

Prezentacja metod pracy rehabilitacyjnych stosowanych w Ośrodku.
Spotkania indywidualne.

Cały okres stażu
Wydruk prezentacji

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.
Wykorzystywanie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej, np. planów, sprawozdań.

Wykorzystanie komputera do opracowania pomocy przydatnych w pracy (testy, karty badań).
Korzystanie z aparatu fotograficznego, kamery, skanera, drukarki celem archiwizacji i dokumentacji swojej pracy.
Zdobywanie wiedzy informatycznej: studiowanie stron internetowych zawierających aktualne informacje z zakresu edukacji i rehabilitacji.
Wykorzystanie komputera do dokumentacji zaplanowanych zadań stażu na nauczyciela dyplomowanego.
Opracowanie autorskiego programu przy użyciu programów komputerowych.
Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej. Cały okres stażu

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Rok szkolny 2017/2018

Dokumentacja szkolna.
Zestaw testów, badań.
Materiały dydaktyczne.
Program
Strona internetowa.
Zaświadczenie.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć.

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

Rok szkolny 2017/2018

Scenariusz lekcji

2. Opublikowanie w Internecie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz materiałów dydaktycznych.

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.

Rok szkolny 2017/2018

Strona internetowa

3. Pełnienie obowiązków opiekuna stażu.
Obserwacja zajęć nauczyciela stażysty – omawianie.

Pomoc w przygotowaniu planów i programów.

Rok szkolny 2017/2018

Scenariusze zajęć

4. Opieka nad praktykantami.

Kontrola dzienniczków i przebiegu praktyki.

Okres stażu

Dokumentacja szkolna

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie własnego programu.

Opracowanie i wdrożenie własnego programu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Cały okres stażu

Opracowany program

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych.

1. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych.

Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza imprez.

Cały okres stażu

Scenariusze imprez.
Zdjęcia

2. Organizowanie wyjść i wycieczek szkolnych.

Organizacja wycieczek i wyjść szkolnych.

Cały okres stażu

Zdjęcia

3. Promocja Ośrodka w środowisku lokalnym.

Współorganizowanie konkursów/zawodów sportowych.

Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach sportowych.
Aktualizacja broszur informacyjnych/rekrutacyjnych obowiązujących w Ośrodku.

Cały okres stażu
Cały okres stażu.

Sprawozdanie.
Przykładowe broszury.

4. Poszerzanie swoich kwalifikacji zawodowych.

Zwiększenie zakresu pomocy dzieciom i młodzieży z dysfunkcjami ruchowymi.

Cały okres stażu

Sprawozdanie/dyplomy

5. Zorganizowanie warsztatów sportowych z szermierzami. Poznanie dyscypliny sportowej – nauka podstawowych technik stosowanych w szermierce. Cały okres stażu Sprawozdanie/zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Wspólne wykonywanie zadań z nauczycielami i wychowawcami.

Wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych i zdrowotnych.

Na bieżąco w trakcie stażu

Dokumentacja szkolna

2. Wspólne wykonywanie zadań z wychowawcami klasowymi i grup wychowawczych.

Rozmowy z wychowawcami.

Na bieżąco w trakcie stażu

Dokumentacja szkolna

3. Wspólne wykonywanie zadań z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Hrubieszowie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Zasięganie i opracowywanie opinii, konsultacje rehabilitacyjne.

Na bieżąco w trakcie stażu

Dokumentacja szkolna

4. Wspólne wykonywanie zadań z Niepublicznym Przedszkolem Specjalnym „Mamy Siebie” w Hrubieszowie. Udzielanie informacji dla rodziców i wychowawców dzieci objętych zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Cały okres stażu

Potwierdzenia

5. Wspólne wykonywanie zadań z Fundacją Akademia Integracji oraz Fundacją Promocji i Rozwoju Sportu „Sport Life”.

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży Ośrodka.

Organizowanie warsztatów sportowych.

Cały okres stażu

Dokumentacja szkolna

6. Wspólne wykonywanie zadań z pedagogiem, psychologiem, logopedą i poszczególnymi nauczycielami w ramach zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Opracowanie i realizacja wniosków i rekomendacji do dalszej pracy z dzieckiem.

Cały okres stażu

Dokumentacja szkolna

7. Wspólne wykonywanie zadań z innymi nauczycielami.

Wymiana doświadczeń, efektów pracy rehabilitacyjnej, możliwości kontynuowania procesu rehabilitacji w trakcie lekcji lub w środowisku domowym

Cały okres stażu .

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu: edukacyjnego i rehabilitacyjnego.

Identyfikacja problemu, opisanie historii zjawiska, określenie znaczenia problemu, wdrażanie oddziaływań, efekty oddziaływań.

W okresie stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami.

Opis i analiza dwóch przypadków.


Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.