X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37202
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Zadania do realizacji
§ 7 ust.1 pkt 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych,wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły
i środowiska lokalnego.
1. Poszerzenie wiadomości na temat zasad funkcjonowania i organizacji życia szkoły.
- analiza dokumentacji szkolnej - na bieżąco - własne notatki
2. Udział w posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej, zespołu do spraw integracji oraz zespołach doraźnych powołanych przez Dyrektora Szkoły.
- obecność na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespołów klasowych, zespołu do spraw integracji, realizacja przydzielonych obowiązków
- współpraca z gronem pedagogicznym - cały okres stażu - lista obecności
- protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, zespołu do spraw integracji, innych zespołów.
3. Współpraca z rodzicami wychowanków, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.
- pełnienie funkcji wychowawcy w świetlicy szkolnej
- spotkania z rodzicami w trakcie dni otwartych oraz konsultacji
- zbieranie, aktualizowanie i udzielanie informacji o wychowankach
- organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- współudział w opracowywaniu IPET-ów dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- wspólne rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, wyjść i imprez - cały okres stażu - wpisy w dzienniku
- własne notatki
- dokumentacja z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
4. Motywowanie i wspieranie rozwoju uczniów
- organizowanie konkursów
- przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach
- prowadzenie zajęć wyrównawczych dla dzieci niepełnosprawnych
- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów - cały okres stażu - protokoły z konkursów
-wpisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych
- wydruk ze szkolnej szkoły internetowej
5. Współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich.
- zaznajomienie się ze specyfiką pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, uwzględnianie w działaniu własnym opinii i zaleceń PPP w stosunku do wychowanków
- współpraca z Sądem Rodzinnym
- współpraca z kuratorami sądowymi
- współpraca z MOPR. -cały okres stażu - notatki własne
- dokumentacja szkolna
§ 7 ust. 1 pkt. 2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- udział w warsztatach metodycznych na temat awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
- opracowanie planu rozwoju zawodowego -IX 2015
- według terminów szkoleń
- IX 2015
-właściwe prowadzenie dokumentacji
- zaświadczenia
- plan rozwoju zawodowego
2. Poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz szkolnym i zewnętrznym doskonaleniu służącemu własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
- udział w kursach, konferencjach i warsztatach metodycznych
- podjęcie studiów podyplomowych na kierunku surdopedagogika
- nauka języka migowego - cały okres stażu
- według terminów szkoleń - listy obecności
- zaświadczenia
- potwierdzenia uczestnictwa
- dyplom ukończenia studiów

3. Studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej
i metodycznej. - poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę; śledzenie nowości wydawniczych - cały okres stażu - wykaz lektur
- adresy stron internetowych
4. Tworzenie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. - korzystanie z portali internetowych dla nauczycieli
- zamieszczenie planu rozwoju zawodowego, a także konspektów zajęć własnego autorstwa na portalach internetowych dla nauczycieli
- tworzenie dyplomów
- tworzenie bazy zasobów internetowych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć przy użyciu tablicy interaktywnej - cały okres stażu

- wykaz stron internetowych
- wydruk ze strony internetowej
- przykładowe dyplomy
5. Prowadzenie zajęć obserwowanych przez Dyrektora Szkoły lub opiekuna stażu. - prowadzenie zajęć obserwowanych przez Dyrektora Szkoły lub opiekuna stażu - cały okres stażu - scenariusze zajęć, arkusz
obserwacji
6. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - cały okres stażu - notatki własne, arkusz obserwacji
7. Prowadzenie zajęć
otwartych. - prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, studentów odbywających praktyki, a także rodziców - cały okres stażu - scenariusze zajęć
- zaświadczenie o sprawowaniu funkcji opiekuna praktyki studenckiej

§ 7 ust. 1 pkt 3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
1. Zapoznanie się z podstawowymi ustawami regulującymi system oświaty. - analiza dokumentów prawa oświatowego:
• Ustawa o systemie oświaty z dnia
7 września 1991r.
• Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony).
• Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Rozporządzenie MEN z 25 kwietnia 2013r.
w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz.U. 2013 poz. 520)
• Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie MEN z dnia
7 października 2009 r (z późniejszymi zmianami) w sprawie nadzoru pedagogicznego..
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi przepisy dotyczące organizacji oświaty (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
- cały okres stażu - własne notatki
2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. - analiza i dobra znajomość dokumentacji wewnątrzszkolnej: Statutu, regulaminów (Rady Pedagogicznej, SU, Regulaminu Pracy, BHP), Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki, Programu i Harmonogramu Poprawy Efektywności Kształcenia - cały okres stażu - własne notatki
3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego. - poszerzanie wiedzy i ciągła aktualizacja obowiązujących przepisów prawa oświatowego - cały okres stażu - własne notatki
4. Praca w zespołach zajmujących się tworzeniem oraz ewaluacją dokumentów szkolnych. - przygotowanie dokumentów szkolnych, ewaluacji, sprawozdań.
- stworzenie programu pracy świetlicy szkolnej - cały okres stażu
- IX 2015, IX 2016, IX 2017 - dokumentacja szkolna

§ 7 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
-samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
- udział w wewnątrz - i zewnątrz szkolnych formach doskonalenia zawodowego
- podjęcie studiów podyplomowych na kierunku surdopedagogika
- ukończenie kursu języka migowego - cały okres stażu
- według oferty szkoleniowej - zaświadczenia
- dyplom ukończenia studiów podyplomowych
2. Tworzenie i rozwijanie własnego warsztatu pracy -gromadzenie i aktualizacja materiałów i pomocy dydaktycznych
-opracowywanie nowych metod pracy oraz narzędzi podnoszących atrakcyjność pracy
- uzupełnianie zasobów środków dydaktycznych - cały okres stażu - materiały i pomoce dydaktyczne
3. Prowadzenie ewaluacji własnych działań - planowanie pracy dydaktycznej - opracowywanie i modyfikowanie rocznych planów pracy dydaktycznej
-ewaluacja pracy dydaktycznej poprzez sprawdziany, ankiety, rozmowy - IX 2015, IX 2016, IX 2017
- cały okres stażu - plany pracy dydaktycznej
- sprawozdania
- sprawdziany
- ankiety
4. Współpraca z opiekunem stażu. - zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności - IX 2015

-Raz w miesiącu

- Kontrakt
- Plan rozwoju zawodowego
- Konspekty prowadzonych zajęć
- arkusze obserwacji

5. Publikowanie własnych prac. - opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
- publikacja scenariuszy lekcji.

- x 2015
- na bieżąco - notatka, linki do zakładek w Internecie

§ 7 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznawanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego. - zaznajomienie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie i orzeczenia PPP, zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej
- rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów poprzez indywidualne rozmowy z uczniami, konsultacje z rodzicami, wychowawcami i innymi nauczycielami, wywiady
- obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych, pozaszkolnych
- indywidualne kontakty z dzieckiem
- prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania agresji, bezpiecznego korzystania z internetu
- współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność szkoły - cały okres stażu

- dokumentacja szkolna
- własne notatki
- dzienniki lekcyjne
2. Uaktywnianie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych , cywilizacyjnych i ekologicznych. - organizacja i włączanie się do akcji o charakterze ekologicznym (np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi)
- realizacja elementów programów profilaktycznych dotyczących przemocy, komunikacji w grupie, uzależnień, stresu, bezpieczeństwa
- organizowanie akcji charytatywnych
-cały okres stażu - zapisy w dziennikach lekcyjnych
- sprawozdania z akcji
3. Wspieranie rozwoju uczniów.
- opieka nad uczniem zdolnym oraz mającym trudności w nauce
- bieżące diagnozowanie możliwości uczniów, problemów w nauce i ich przyczyn; pomoc uczniom z trudnościami w nauce w celu wyrównania braków, prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
- pomoc uczniom z trudnościami w nauce. organizowanie pomocy koleżeńskiej i zespołowej nauki. - cały okres stażu - dzienniki zajęć pozalekcyjnych
- protokoły z przebiegu konkursów
- notatki własne
4. Motywowanie
uczniów - rozwijanie u uczniów umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych wśród uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej. wyłonienie uczniów przejawiających zainteresowania plastyczne.
- rozwijanie twórczych inicjatyw uczniów – pomoc w przygotowaniu się do świetlicowych konkursów: plastycznego, recytatorskiego, czytelniczego.
- eksponowanie prac plastycznych uczniów – wystawki dziecięce
- kształtowanie zdrowego stylu życia zgodnie z hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”
- organizowanie zajęć rekreacyjno-ruchowych w świetlicy
- zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata.
- współpraca z pedagogiem szkolnym
- aktywny udział w projektach szkolnych - cały okres stażu
- ćwiczenia dla uczniów słabszych
- scenariusze zajęć
- regulamin konkursów,
- dyplomy, zdjęcia
- opracowanie zajęć rekreacyjno-ruchowych
- notatki własne
- zapisy w dzienniku
- scenariusze
- zaświadczenia

5. Uwrażliwienie uczniów na
problemy społeczne i
cywilizacyjne
- kształtowanie świadomości ekologicznej, właściwych postaw wobec środowiska.
- prowadzenie cyklu zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole, w domu i na ulicy.
- cykl zajęć na temat „Jak radzić sobie ze złością?” - cały okres stażu
- IX 2015
- II 2016 - zapisy w dzienniku
- scenariusze

§ 7 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela. - opracowywanie przy wykorzystaniu komputera materiałów i pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów, scenariuszy lekcji
- wykorzystanie zasobów Internetu w pracy zawodowej do przygotowywania zajęć, zajęć pozalekcyjnych, konkursów i uroczystości szkolnych
- przygotowanie dokumentów szkolnych, min. planów pracy dydaktycznej, sprawozdań z realizacji planów, sprawozdań z zajęć pozalekcyjnych, konspektów
- przygotowanie dokumentacji nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
- korzystanie z encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych przy opracowywaniu zajęć
- korzystanie z dziennika elektronicznego - cały okres stażu
- na bieżąco
- wszelkie potrzebne materiały sporządzone przy pomocy komputera
- spis stron www, adresów portali edukacyjnych
- pisemna dokumentacja nauczyciela związana z przebiegiem stażu oraz inne dokumenty szkolne
- scenariusze zajęć

2. Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach.
- wykorzystanie na zajęciach tablicy interaktywnej, komputera, narzędzi multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych, Internetu
- Korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio
i video. - cały okres stażu - dzienniki zajęć lekcyjnych
- scenariusze lekcji

3. Korzystanie z edukacyjnych
serwerów internetowych
- uczestnictwo w kursach e-learningowych
- Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, tablicy multimedialnej, tworzenia stron internetowych.
- Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej –planu rozwoju zawodowego.
-Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym. Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/
- cały okres stażu - zaświadczenia
- linki z adresami stron internetowych
-notatki własne
4. Wykorzystanie komputera i Internetu do wymiany informacji i materiałów metodycznych - Umieszczanie na bieżąco aktualności z życia świetlicy na szkolnym fanpage Facebooka.
- Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez
przekazywanie informacji drogą internetową. - cały okres stażu - linki z adresami stron internetowych
-notatki własne
5. Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w kontaktach interpersonalnych -wykorzystanie telefonu komórkowego do codziennych kontaktów z pozostałymi pracownikami, do dzielenia się informacjami, wiedzą i spostrzeżeniami o wychowankach, oraz wymiany doświadczeń
- wykorzystanie telefonu komórkowego do kontaktów z rodzicami

- cały okres stażu - notatki własne
- notatki dotyczące kontaktów z rodzicami

§ 7 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
- bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych i edukacyjnych
- stosowanie w trakcie zajęć różnych ciekawych form pracy
- współpraca z opiekunami uczniów
- Integracja zespołu świetlicowego.
-cały okres stażu, według potrzeb - notatki własne
- scenariusze zajęć

2. Pedagogizacja rodziców.
- rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem
- zapraszanie na spotkania z rodzicami różnych specjalistów
- cały okres stażu - dokumentacja szkolna
3. Nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi w celu wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu problemów. - wspólne rozwiązywanie problemów pedagogiczno-psychologicznych zaistniałych w szkole - cały okres stażu
- według potrzeb - dokumentacja szkolna
- notatki własne
4. Rozwijanie własnych
kompetencji pedagogicznych.
- udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
- wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej.
- studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki. - cały okres stażu - zaśwaidczenia
- Sporządzanie notatek z przeczytanych książek
5. Wykorzystanie podstawowych praw dzieci wynikających z Konwencji Praw Dziecka i Deklaracji Praw Człowieka. - prowadzenie cyklu zajęć na temat praw i wolności osobistych dziecka - „Znam swoje prawa i szanuję prawa innych”
- przeciwdziałanie przemocy w szkole i poza nią. „Jak radzić sobie ze złością?” – ćwiczenie technik zastępowania agresji zachowaniami pożądanymi – gry i zabawy przeciw agresji. - cały okres stażu

- II 2016 - scenariusze zajęć

§ 7 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Przeanalizowanie aktów prawnych. - analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, współpracy z Sądem i kuratorem do spraw nieletnich
- znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły - cały okres stażu

- notatki własne

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
- wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach
- gromadzenie własnych zasobów tekstów aktów w formie pisemnej i elektronicznej
- udział w szkoleniach -cały okres stażu - notatki własne
- spis aktów prawnych

3. Aktywne uczestnictwo
w pracach organów szkoły oraz kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. - udział w Radach Pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne
- udział w pracach różnorodnych komisji
- prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych - na bieżąco - zapisy w protokołach
- dokumentacja z przebiegu prac komisji
- karty wycieczek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.