X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37137
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
2017/2018

1. Dane osobowe:
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Bożena Krężel
Nazwa i adres placówki:
Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi
41-506 Chorzów, ul. ks. J. Czempiela 52
Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wspomagający
Wykształcenie:
Historia, specjalność: Historia nauczycielska;
Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika;
Studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

2. Staż:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.
Opiekun stażu: ....................................
Długość stażu: 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2018r.

3. Cele stażu:
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz przepisów dotyczących nauki i pracy.
2. Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w szkole oraz sposobami prowadzenia własnej dokumentacji.
3. Poznanie przepisów prawa oświatowego oraz przepisów BHP.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i ich omawianie.
5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy
zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenie).
6. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym, nauczycielami wychowawcami i specjalistami.
7. Wspieranie rozwoju i aktywności twórczej dzieci.
8. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju zawodowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013 poz.393). (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580) z późniejszymi zmianami z 1 marca 2013 r., nauczyciel musi, aby zdobyć określone umiejętności, sprostać następującym wymaganiom:

§ 6 ust. 2 pkt. 1 Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki
§ 6 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki
§ 6 ust. 2 pkt. 3 Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem
§ 6 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

4. Plan aktywności:

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki

Zadania i cele do realizacji
Formy/metody realizacji
Osoby wspierające
Dowody realizacji/dokumentacja
Termin
(Tabela)

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.

- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego:
Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.; najnowsze rozporządzenie MEN dotyczące awansu zawodowego nauczycieli z 1marca 2013r.;
- Rozmowa z opiekunem stażu na temat systemu awansu;
- Śledzenie informacji w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie i awansowi nauczyciela;
- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu

- Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.

- Bibliografia literatury poświęconej problemowi awansu zawodowego nauczycieli;
- Harmonogram spotkań z opiekunem stażu
- Spis przydatnych stron internetowych.

IX/X 2017r.

2. Nawiązanie współpracy między stażystą a opiekunem stażu.

- Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego, określenie obowiązków stażysty i opiekuna stażu oraz zasad współpracy;
- Zawarcie pisemnego kontraktu między stażystą a opiekunem stażu.

Opiekun stażu

- Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- Kontrakt
- Terminarz spotkań z opiekunem stażu.

IX 2017r.

3. Zapoznanie z zasadami funkcjonowaniem szkoły.
- Udział w konferencjach rady pedagogicznej;
- Udział w spotkaniach zespołów przedmiotowych(humanistycznym i edukacji wczesnoszkolnej) oraz zadaniowym(ds. estetyki szkoły);
- Wykonywanie zadań zgodnie z planem pracy szkoły oraz planami pracy zespołów humanistycznego, edukacji wczesnoszkolnej i ds.estetyki szkoły.

Dyrektor szkoły
Opiekun stażu;
Nauczyciele
- Listy obecności;
- Karta sprawozdawcza z realizacji planów pracy zespołów.

Cały okres stażu

5. Zapoznanie i analiza dokumentacji obowiązującej w szkole.
- Analiza dokumentacji: regulamin organizacyjny szkoły, statut szkoły, WSO, itp.;
- Zapoznanie ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej (system Librus);
- Zapoznanie z dokumentacją ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, programy rewalidacji).

Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Nauczyciele
- Programy rewalidacyjne;
- Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.
IX/X 2017r.

6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.

- Udział w szkoleniu BHP wewnątrzszkolnym;
- Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce.

Dyrektor szkoły
Opiekun stażu

-Potwierdzenie odbycia szkolenia

IX 2017r.

Cały okres stażu

7.Dokumentowanie realizacji zadań wypływających z planu awansu zawodowego.
- Gromadzenie dokumentów: zaświadczenia, arkusze obserwacji, konspekty zajęć, sprawozdania, itp.

Opiekun stażu
- Dokumenty potwierdzające zrealizowane działania.

Cały okres stażu

8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu awansu zawodowego oraz
przedstawienie go Dyrektorowi szkoły. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.

- Opis realizacji niniejszego planu z uwzględnieniem ewentualnych zmian;
- Analiza własnych działań i ocena skuteczności;
- Sporządzenie wniosku oraz
przedstawienie dokumentacji ze stażu.
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
- Sprawozdanie z realizacji planu awansu zawodowego
- Wniosek
- Dokumentacja stażu
V 2018 r.

§ 6 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, w której nauczyciel odbywał staż

1. Zapoznanie z podręcznikami, zeszytami ćwiczeń uczniów, pomocami dydaktycznymi.

- Analiza wybranych zestawów podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych.

Opiekun stażu
Nauczyciele

IX 2017r.

2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

Opiekun stażu
Nauczyciele
- Arkusze obserwacji lekcji;
- Harmonogram zajęć obserwowanych.

Cały okres stażu

3.Prowadzenie zajęć dydaktycznych w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
- Opracowanie konspektów zajęć rewalidacyjnych;
- Konsultacja, analiza i ocena.
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
- Konspekty zajęć;
- Arkusze obserwacyjne lekcji;
- Harmonogram zajęć przeprowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.

Cały okres stażu

4.Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla poszczególnych uczniów z dysfunkcjami i trudnościami w nauce.
- Analiza treści orzeczeń i opinii o uczniach;
- Dostosowanie wymagań i metod pracy do możliwości uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Opiekun stażu
Nauczyciele
Pedagog szkolny
Psycholog szkolny
- Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne;
- Arkusze wielospecjalistycznej oceny postępów ucznia.

IX 2017r.

5.Wykonywanie i organizowanie pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
- Gromadzenie pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dostosowanych do wieku, potrzeb oraz możliwości rozwojowych dzieci.

Opiekun stażu
Nauczyciele

- Podręczniki, płyty, obrazki, plansze, gry itp.

Cały okres stażu

6.Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli.
- Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.

Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
- Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów;
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

Cały okres stażu

7.Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
- Studiowanie czasopism i literatury z zakresu: metodyki nauczania dzieci w wieku wczesnoszkolnym i gimnazjalnym, psychologii, pedagogiki specjalnej

Opiekun stażu
- Spis literatury metodyczno – pedagogicznej.
Cały okres stażu

8.Doskonalenie multimedialnych technik pracy
-Korzystanie z publikacji internetowych dotyczących edukacji
-Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych

Opiekun stażu
-Spis przydatnych stron internetowych.

Cały okres stażu

9.Współdziałanie z innymi nauczycielami podczas organizacji imprez i uroczystości szkolnych.
- Udział w przygotowaniu uroczystości i imprez szkolnych.
Opiekun stażu
Nauczyciele

-Programy uroczystości i imprez.

Cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt. 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1.Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w klasach integracyjnych.
- Analiza dokumentacji dzieci- opinii, orzeczeń.

Opiekun stażu
Wychowawcy klas
Psycholog szkolny
Pedagog szkolny

- Orzeczenia;
- IPET-y;
- Testy diagnostyczne i ich analiza.

Cały okres stażu

2.Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych. Współpraca z rodzicami.
-Konsultacje z wychowawcami klasy, wymiana spostrzeżeń;
-Obserwacja dzieci w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, np. wycieczki;
-Spotkania z rodzicami;
- Udział w spotkaniach zespołów oddziałowych, przedmiotowych.

Opiekun stażu
Wychowawcy klas

-Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Cały okres stażu

3.Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

- Realizowanie opinii i zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dot. pracy terapeutycznej z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
- Współpraca z psychologiem, nauczycielami wychowawcami, specjalistami oraz rodzicami;
- Wymiana opinii dotyczących spostrzeżeń na temat bieżącego zachowania dzieci i zaistniałych trudności;
- Dostosowywanie metod i technik pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Opiekun stażu
Wychowawcy klas
Psycholog szkolny
Pedagog szkolny

- Orzeczenia o niepełnosprawności;
- IPET-y;
- Programy rewalidacji;
- Ewaluacja zajęć rewalidacyjnych i przedmiotowych.

Cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1.Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu.
- Obserwacja zajęć;
- Omówienie przeprowadzonych zajęć (metody i techniki zastosowane w czasie zajęć itp.).
Opiekun stażu
Nauczyciele
- Arkusz obserwacji zajęć.
Cały okres stażu

2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.

- Doskonalenie umiejętności omawiania konspektów zajęć oraz sposobu przeprowadzenia zajęć;
- Omawianie swoich mocnych i słabych stron z opiekunem stażu.

Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Nauczyciele
- Arkusze obserwacji zajęć;
- Konspekty zajęć.
Cały okres stażu

3.Regularne spotkania z opiekunem stażu.
- Uczestnictwo w spotkaniach z opiekunem stażu - wspólna analiza obserwowanych zajęć, formułowanie wniosków i wskazówek do dalszej pracy;
- Rozmowa na temat przeprowadzonych zajęć.

Opiekun stażu
-Terminarz spotkań z opiekunem stażu;
- Ewaluacja prowadzonych zajęć, np. ankieta.
Cały okres stażu

Plan zatwierdził:

................................. .............................. .....................................

Podpis Dyrektora podpis opiekuna stażu podpis nauczyciela- stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.