X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37133
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: ................................
Nazwa i adres placówki: ........................................
Imię i nazwisko opiekuna stażu: ......................................
Czas trwania stażu: 1 września 2017 roku – 31 maja 2018 roku

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1379)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
(Dz.U. z 2013 r. Poz. 393)

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Zapoznanie się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły podstawowej.
2. Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w szkole podstawowej oraz ze sposobami jej prowadzenia.
3. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zapewnienia wychowankom bezpiecznych oraz higienicznych warunków odbywania zajęć.
4. Doskonalenie warsztatu pracy dzięki uczestniczeniu w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu bądź innych nauczycieli, jak również omawianie tychże zajęć z prowadzącym.
5. Przeprowadzanie zajęć w obecności opiekuna stażu bądź dyrektora szkoły, a następnie omawianie ich.
6. Podnoszenie kwalifikacji oraz nabywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej, dzięki uczestniczeniu w formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrz placówki,
b) poza placówką,
c) samokształcenie.
7. Rozbudzanie oraz wspieranie aktywności twórczej wychowanków.
8. Współpraca z rodzicami wychowanków.
9. Nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w szkole podstawowej.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki
§ 6 ust. 2 pkt 1

ZADANIA/ FORMY REALIZACJI/ SPODZIEWANE EFEKTY/ SPOSÓB DOKUMENTACJI/
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE/ TERMIN REALIZACJI

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego/ - analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: * Karta Nauczyciela * Ustawa o systemie oświaty * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej; - gromadzenie informacji z Internetu oraz prasy o tematyce oświatowej/ - znajomość przepisów prawa oświatowego, które dotyczą awansu zawodowego; - właściwie sformułowany plan rozwoju zawodowego/ - krótkie notatki stworzone po przeanalizowaniu dokumentów - spisanie planu rozwoju zawodowego/ wrzesień 2017

2. Rozpoczęcie współpracy z opiekunem stażu/ - podpisanie kontraktu pomiędzy stażystą, a opiekunem stażu; - stworzenie harmonogramu współpracy; - rozmowa dotycząca systemu awansu zawodowego; - uzgodnienie form współpracy; - uzgodnienie z opiekunem terminów oraz tematyki zajęć w okresie stażu, uwzględniając zajęcia obserwowane oraz prowadzone
/ - współpraca z opiekunem stażu; - zapoznanie się z zasadami wzajemnej współpracy - zatwierdzenie przez dyrekcję planu rozwoju zawodowego/ - zaakceptowany plan rozwoju zawodowego; - scenariusze/konspekty zajęć wraz z potwierdzeniem opiekuna stażu/ opiekun stażu/ wrzesień 2017 i na bieżąco przez cały okres stażu

3. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania oraz organizacji szkoły podstawowej/ - przeanalizowanie dokumentacji szkoły podstawowej; - prowadzenie dziennika oraz tworzenie scenariuszów/konspektów; - branie udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej/ - znajomość dokumentacji szkoły podstawowej; - aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej; - dokonywanie zapisów w dzienniku zajęć/ - notatki w dokumentacji przebiegu stażu; - notatki z posiedzenia Rady Pedagogicznej; - zapisy w dzienniku; - scenariusze oraz konspekty/ wrzesień 2017 i na bieżąco przez cały okres stażu

4. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami/ - obserwacja; - udział w Radach Pedagogicznych/ - znajomość tygodniowego planu zajęć w szkole, dyżurów oraz zastępstw/ - prawidłowa organizacja zajęć własnych/ wrzesień 2017 i na bieżąco przez cały okres stażu

5. Zapoznanie się z przepisami prawa odnośnie zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania w pracy na terenie szkoły podstawowej/ - przeanalizowanie regulaminu BHP oraz przepisów przeciwpożarowych/ - znajomość zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły podstawowej/ - notatki w dokumentacji przebiegu stażu/ wrzesień 2017

6. Zaznajomienie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w placówce dokumentacji/ - poznanie rocznego planu pracy dydaktyczno – wychowawczej; - sporządzanie planów tygodniowych; - zapisy w dzienniku zajęć; - tworzenie konspektów zajęć/ - właściwe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w szkole podstawowej/ - sumienne prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu wychowania oraz nauczania, jak również scenariuszy i planów tygodniowych/ cały okres stażu

7. Dokumentowanie realizowania planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty/ - gromadzenie dokumentów dotyczących realizacji planu rozwoju zawodowego/ - zebranie niezbędnej dokumentacji/ - zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp./ cały okres stażu

8. Sporządzenie projektu sprawozdania z przebiegu stażu/ - opis sposobu realizowania przygotowanego planu rozwoju; uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju/ - odpowiednie sprawozdanie ze zrealizowania planu/ - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego/ opiekun stażu/ czerwiec 2018

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki

ZADANIA/ FORMY REALIZACJI/ SPODZIEWANE EFEKTY/ SPOSÓB DOKUMENTACJI/
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE/ TERMIN REALIZACJI

1. Opracowanie i wdrożenie rozkładów materiałów i planów wynikowych/ - opracowanie i realizowanie zajęć zgodnie z rozkładem materiałów i planów wynikowych na rok 2017/2018/ - sporządzanie rozkładów materiałów i planów wynikowych/ - rozkłady materiałów i plany wynikowe z języka niemieckiego/ wrzesień 2017 i na bieżąco przez cały okres stażu

2. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych i psychologicznych/ - dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków dydaktycznych i psychologicznych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów; - gromadzenie dokumentacji / - poszerzanie własnego warsztatu pracy/- konspekty zajęć; - testy i karty pracy uczniów; - notatki własne/ cały okres stażu

3. Zapoznanie się z zasadami właściwego konstruowania scenariuszy zajęć / - konstruowanie scenariuszy prowadzonych zajęć i analizowanie ich z opiekunem stażu/ - poprawne konstruowanie scenariuszy zajęć/ - zgromadzone scenariusze/ opiekun stażu/ cały okres stażu

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy/ - uczestniczenie w rozmaitych formach doskonalenia zawodowego, w tym: w kursach, warsztatach, szkoleniach; - gromadzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych/ - zdobycie nowych doświadczeń oraz pomysłów; - ubogacenie własnego warsztatu pracy/ - zaświadczenia z ukończonych kursów; - podręczniki, płyty, obrazki, zdjęcia, plansze itp./ cały okres stażu

5. Przyczynianie się do rozwoju duchowego i moralnego uczniów/ - modlitwa na lekcji z uczniami; - odnoszenie się do wartości chrześcijańskich; - udział we mszach pierwszopiątkowych; - udział we mszach u oo. Kapucynów 16 dnia miesiąca; - udział w Rekolekcjach Wielkopostnych; - lektura na temat patrona szkoły – Bł. Honorata Koźmińskiego/ - pogłębienie wiary ucznia/ cały okres stażu

6. Przygotowanie konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego dla klas III/ - dostarczenie uczniom materiałów dodatkowych, rozwijających ich zainteresowania na temat krajów niemieckojęzycznych; - udział w organizacji konkursu/ - wzbudzenie zainteresowania historią, kulturą i geografią krajów niemieckojęzycznych; - opracowanie regulaminu konkursu i dyplomów/
- zapisy w dziennikach; - zgromadzone materiały dodatkowe; - regulamin konkursu; - opracowany dyplom/ II nauczyciel j.niemieckiego/ marzec 2018

7. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach/ - studiowanie literatury metodycznej; - hospitacje/ - poszerzenie wiedzy/ - lista literatury; - własne notatki; - wykaz lekcji obserwowanych oraz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu/ opiekun stażu/ cały okres stażu

8. Organizacja oraz udział w apelach, uroczystościach, wyjściach, a także imprezach zamkniętych, jak i otwartych, akcje charytatywne/ - prowadzenie apeli; - przyłączenie się do organizowania imprez okolicznościowych w szkole podstawowej; - przygotowywanie dekoracji, współorganizowanie imprez; - udział w wycieczkach oraz wyjściach; - przygotowanie paczki świątecznej w projekcie Szlachetna Paczka/ - rozbudzanie zainteresowań wychowanków; - przygotowanie scenografii oraz dekoracji niezbędnych do występów; - współdziałanie z rodzicami w przygotowaniu dzieci do uroczystości oraz imprez; - współdziałanie z personelem szkoły podstawowej oraz rodzicami w przygotowywaniu paczki świątecznej/ - potwierdzenie nauczyciela współpracującego; - fotografie/ cały okres stażu

9. Aktywizowanie uczniów do zajęć pozalekcyjnych/ - organizacja i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych/ - poszerzenie zainteresowań uczniów/ - zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych/ cały okres stażu

10. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej i dydaktycznej/ - przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej; - wykorzystanie komputera i Internetu do przygotowania zajęć lekcyjnych; - wykorzystanie Internetu, encyklopedii i słowników multimedialnych w pogłębianiu wiedzy własnej i uczniów; - wykorzystanie Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym/ - umiejętność weryfikacji stron i artykułów internetowych w zakresie ich przydatności/ - płyta z zapisem elektronicznym; - wykaz wykorzystanych stron internetowych; - przykładowe materiały z Internetu wykorzystane na lekcjach; - przykładowe sprawdziany/ cały okres stażu

11. Dzielenie się posiadaną wiedzą z pozostałymi nauczycielami/ - udostępnienie planu rozwoju zawodowego w Internecie; - scenariusze/ - umiejętność dzielenia się z innymi/ - portale internetowe; - dostępność planu rozwoju w dokumentacji szkoły podstawowej/ cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

ZADANIA/ FORMY REALIZACJI/ SPODZIEWANE EFEKTY/ SPOSÓB DOKUMENTACJI/
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE/ TERMIN REALIZACJI

1. Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem/ - przedstawienie uczniom różnych możliwych sposobów samodzielnego uczenia się; - zachęcanie do nauki poprzez wprowadzenie różnorodnych gier i zabaw językowych; - przygotowanie gazetek ściennych; - udział w programie Insta.Ling/ - wzmocnienie motywacji uczniów do nauki języka niemieckiego – efekty w postaci lepszych ocen z przedmiotu; - uzyskanie certyfikatu Insta.Ling/ - notatki własne; - przykładowe gry i zabawy językowe; - certyfikat; - fotografia gazetki/ cały okres stażu

2. Współpraca z rodzicami podopiecznych/ - dialogi z rodzicami; - poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków; - systematyczne informowanie rodziców o postępach i zachowaniu dziecka; - spotkania z rodzicami i zajęcia otwarte; - zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły podstawowej / - znajomość sytuacji rodzinnej dziecka; - zapewnienie pomocy ze strony rodziców; - korzyści materialne dla grupy/ - zeszyt wychowawcy grupy; - arkusze obserwacji; - karta kontaktów indywidualnych; - notatki własne/ wrzesień 2017 i na bieżąco przez cały okres stażu

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu zaspakajania potrzeb wychowawczych podopiecznych/ - stała obserwacja ucznia; - indywidualne rozmowy z wychowankiem; - współpraca z rodziną; - współpraca z psychologiem szkolnym; - udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozmaitych problemów rozwojowych dziecka/ - prowadzenie arkusza obserwacji dziecka; - gromadzenie informacji o dzieciach – notatki w założonym zeszycie informacji dla rodziców/ - notatki własne; - materiały; - zaświadczenia/ cały okres stażu

4. Organizacja oraz udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach zamkniętych, jak i otwartych/ - przyłączanie się do organizacji imprez okolicznościowych w szkole podstawowej; - udział w wycieczkach; - przygotowywanie uczniów do udziału w różnych konkursach/ - zdobycie nowych doświadczeń; - integrowanie się z innymi nauczycielami/ - potwierdzenie nauczyciela współpracującego; - fotografie/ cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

ZADANIA/ FORMY REALIZACJI/ SPODZIEWANE EFEKTY/ SPOSÓB DOKUMENTACJI/
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE/ TERMIN REALIZACJI

1. Przeprowadzanie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczyciela bądź dyrektora placówki/ - przygotowywanie scenariuszy zajęć; - przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, innego nauczyciela bądź dyrektora placówki; - omawianie przeprowadzonych zajęć/ - zrealizowanie zamierzonych celów; - opracowywanie scenariuszy zajęć z uwzględnieniem właściwego doboru metod oraz form pracy; - przyjmowanie uwag/ - scenariusze zajęć; - arkusze pohospitacyjne/ opiekun stażu/ cały okres stażu

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli/ - obecność podczas zajęć i ich wnikliwa obserwacja; - omówienie zajęć z prowadzącym/ - zdobycie doświadczenia w zakresie prawidłowego prowadzenia zajęć/ - notatki własne; - scenariusze zajęć/ cały okres stażu

3. Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie lekcji/ - wypełnienie arkuszy ewaluacji lekcji; - przeprowadzenie ankiet wśród uczniów/ - wyciąganie wniosków po przeprowadzonych lekcjach/ - arkusze ewaluacji lekcji; - ankiety/ cały okres stażu

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

..................................... (podpis stażysty)
..................................... (podpis opiekuna stażu)
Zatwierdzam do realizacji:
........................................
Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły
........................ , dnia ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.