X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37005
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Nauczyciel mianowany Przedszkola
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2018r.

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
(Tabela)

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących oświaty.

Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego. VIII 2015

IX 2015

IX 2015 Prawidłowo sformułowane dokumenty.

Wniosek

Plan rozwoju zawodowego
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Gromadzenie dokumentacji. Cały okres stażu Zaświadczenia, opracowane materiały
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
V 2018

V – VI 2018 Sprawozdanie

Ocena dorobku zawodowego

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§8 ust. 2 pkt. 1)

Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych. Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego.

Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.

Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej.

Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
okres
stażu

okres
stażu

okres
stażu

okres
stażu zaświadczenia

referaty

wykaz książek

materiały,
pomoce,
zdjęcia
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola. Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.

Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.

Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-opiekuńczo- wychowawczej.

Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
okres
stażu

okres
stażu

okres
stażu

okres
stażu dziennik
zajęć

teczka obserwacji dzieci

plany pracy

semestralne sprawozdania
Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym. Opracowanie planu współpracy z rodzicami.

Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.

Konsultacje indywidualne z rodzicami.

Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych na tablicy ogłoszeń.

Zajęcia otwarte dla rodziców.

Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków.

Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.

okres
stażu

okres
stażu

okres
stażu

okres
stażu

okres
stażu

okres
stażu

okres
stażu plany współpracy

lista obecności,
sprawozdania

lista kontaktów
indywidualnych

scenariusze zajęć

scenariusze uroczystości,
zdjęcia

Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. biblioteka, przychodnia lekarska, poczta, kwiaciarnia, miejsca pamięci narodowej itp.
Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Współpraca z logopedą i psychologiem.

Współpraca z Domem Seniora.

Współpraca z Biblioteką nr111. okres
stażu

okres
stażu

okres
stażu

okres
stażu

okres
stażu adnotacje w dzienniku, karta wycieczki

zaświadczenia

zaświadczenia

adnotacje w dzienniku, zdjęcia

adnotacje w dzienniku, zdjęcia

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej. (§ 8 ust.2 pkt.2)

Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców.
Opracowanie dokumentów, sprawozdań, planów miesięcznych.

Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Publikacje w Internecie.

Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty DVD i CD) – wykorzystywanie ich do pracy z dziećmi.

okres
stażu

okres
stażu

okres
stażu

okres
stażu
Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej, scenariusze zajęć, karty pracy

wykaz stron internetowych

potwierdzenia

płyty DVD i CD

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem i innymi nauczycielami. (§ 8 ust.2 pkt.3)

Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy. Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.

Przygotowanie materiałów do publikacji na przedszkolnej stronie Internetowej.
X.15r.

według
potrzeb
Potwierdzenie

strona
internetowa

Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej.

Udostępnianie koleżankom materiałów dydaktycznych.
okres
stażu

okres
stażu

potwierdzenie Dyrektora przedszkola

potwierdzenie przez nauczycieli

Prowadzenie szkoleń w ramach WDN. Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej.
okres
stażu Referaty, potwierdzenie Dyrektora
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).

Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
okres
stażu

okres
stażu
Potwierdzenie współpracy przez nauczycieli

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich (§ 8 ust.2 pkt.4a)

Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego.

Opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu „ Czytamy razem”. okres
stażu opracowany program

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§8 ust.2 pkt.4c)

Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.

Obserwacje dzieci na tle grupy.

Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.

Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
okres
stażu

okres
stażu

okres
stażu

okres
stażu scenariusze zajęć

obserwacje

wpisy w dzienniku

scenariusze zajęć

Praca indywidualna z dziećmi z trudnościami. Prowadzenie zajęć wyrównawczych.
okres
stażu
wpisy w dzienniku,
dokumentacja pracy z dzieckiem

Praca z dzieckiem zdolnym. Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów.
okres
stażu
Dyplomy, podziękowania

Współpraca z różnorodnymi instytucjami. Organizowanie wycieczek do różnorodnych instytucji i miejsc np. biblioteka, przychodnia lekarska, kwiaciarnia, itp.

Współpraca z Biblioteką nr111

Współpraca z Domem Seniora okres
stażu

okres
stażu

okres
stażu
adnotacje w dzienniku, karta wycieczki

adnotacje w dzienniku, zdjęcia

adnotacje w dzienniku, zdjęcia
Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola. Organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych.

Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczno – społecznymi.
okres
stażu

okres
stażu adnotacje w dzienniku, karta wycieczki

adnotacje w dzienniku, karta wycieczki
Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym. Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych, kiermaszów. okres
stażu scenariusze, zdjęcia

Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 ust.2 pkt.4e)

Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Kierowanie dzieci na konsultacje, a następnie realizacja wytycznych.

Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez poradnię.
okres
stażu

okres
stażu opinie

zaświadczenia

Współpraca z przedszkolnym pedagogiem i logopedą. Prowadzenie konsultacji z pedagogiem i logopedą.

Zapraszanie ich na prowadzenie zajęć z dziećmi.
okres
stażu

okres
stażu
potwierdzenie współpracy

adnotacje w dzienniku

Współpraca z Biblioteką nr111. Zwiedzanie biblioteki, udział w lekcjach bibliotecznych.
okres
stażu adnotacje w dzienniku
Współpraca z Domem Seniora. Spotkania z seniorami w ramach programu „Czytamy razem”, prezentowanie piosenek i wierszy. okres
stażu adnotacje w dzienniku
Udział w różnych akcjach i zbiórkach. Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”, „Góra grosza”, „Cała Polska czyta dzieciom”

Udział w zbiórkach: baterii, nakrętek, karmy dla zwierząt, itp.
okres
stażu

okres
stażu

potwierdzenia, podziękowania

potwierdzenia, podziękowania

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§8 ust.2 pkt.5)

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych. - identyfikacja problemu
- geneza i dynamika zjawiska
- znaczenie problemu
- propozycje rozwiązania
- wdrażanie oddziaływań
- efekty oddziaływań
okres stażu opis przypadków

Program będzie podlegał stałej ewaluacji, gdyż trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi okres czasu, jak trzy lata.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.