X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37002
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Ewa Sojecka
Placówka oświatowa: Zespół Szkół im. Jana Pawła II – Przedszkole Publiczne w Łowisku
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2015 - 31. 05.2018)
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Franciszek Olko

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami).
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§8 ust.2pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
(Tabela)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza dokumentów prawnych, przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, śledzenie stron internetowych MEN, KO.
• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentowanie realizacji planu.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
IX 2015
cały okres stażu
• Plan rozwoju, teczka” awansu zawodowego.
• Wniosek o rozpoczęcie stażu.
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
2.
3.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie kwalifikacji oraz samokształcenie
Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, szkoleniach, warsztatach, umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Cały okres stażu
• Potwierdzenia obecności
• Zaświadczenia
• Hospitacje zajęć przez dyrektora.
• Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
Cały okres stażu
• Harmonogram
• spotkań.
• Scenariusze zajęć.
4.
Wzbogacanie własnego warsztatu pracy
• Gromadzenie gotowych pomocy dydaktycznych (Internet, czasopisma).
• Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych.
• Gromadzenie scenariuszy zajęć, propozycji zabaw, gier.
• Gromadzenie i konstruowanie kart obserwacji, ankiet.
Cały okres stażu
• Przykładowe materiały (pomoce)
• Scenariusze
• Karty obserwacji
• Kwestionariusze ankiet
5.
Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
• Zorganizowanie pikniku przedszkolnego z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy KLANZA.
• Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze itp.
Cały okres stażu
• Wpisy w dzienniku
6.
Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
• Pedagogizacja rodziców.
• Konsultacje indywidualne z rodzicami.
• Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
• Zorganizowanie zajęć pokazowych dla rodziców.
• Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków .
• Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
• Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody- rozmowa, poznanie interesujących zawodów.
Cały okres stażu
• Notatki
• Adnotacje w dzienniku zajęć
• Potwierdzenie dyrektora
7.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
• Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, Straż pożarna, Ośrodek zdrowia itp.
• Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant, listonosz, leśniczy, pielęgniarka itp.
• Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną.
Cały okres stażu
• Adnotacje w dzienniku
• Karty wycieczki

§ 8 ust.2.pkt.2
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii
informacyjnej do dokumentowania wydarzeń z życia przedszkola na stronie internetowej szkoły.
• Zamieszczanie krótkich artykułów oraz zdjęć z wycieczek , uroczystości i innych imprez przedszkolnych.
• Prowadzenie kącika-gazetki ściennej dla rodziców „Czego uczę się w przedszkolu”.
• Samokształcenie i dokształcanie się w zakresie obsługi komputera
Cały okres stażu
• Potwierdzenie dyrektora
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu komputera.
• Dokumentowanie przebiegu stażu
• Opracowywanie dokumentów przy pomocy komputera (plany pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz sprawozdania z ich realizacji, programy autorskie, terminarz uroczystości przedszkolnych i środowiskowych, ankiety, scenariusze zajęć i uroczystości).
• Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów , zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
Cały okres stażu
• Sprawozdanie z PRZ
• Przykładowe plany pracy oraz sprawozdania. Scenariusze zajęć
• Programy autorskie
• Przykładowe ankiety i ich opracowania
• Opracowywanie pomocy dydaktycznych oraz materiałów do zajęć (karty pracy, ilustracje, wiersze, teksty piosenek).
• Przygotowywanie referatów, ogłoszeń i informacji dla rodziców.
Cały okres stażu
• Przykładowe karty pracy
• Teksty piosenek i wierszy
• Przykładowe ogłoszenie i informacja dla rodziców
• Przygotowanie prezentacji multimedialnych do zajęć.
• Wykorzystywanie podczas zajęć różnych środków audiowizualnych (odtwarzacz CD, DVD, laptop).
Cały okres stażu
• Płyta z prezentacją
• Scenariusze zajęć
3.
4. Promowanie swojej wiedzy i doświadczenia, efektów pracy poprzez zamieszczanie publikacji w Internecie
Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy.
• Publikacja scenariuszy zajęć, uroczystości na ogólnopolskich portalach edukacyjnych .
• Korzystanie z zasobów sieci.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
• Potwierdzenia portali internetowych

§ 8 ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie
otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie
zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz współpraca z innymi nauczycielami
• Prowadzenie koleżeńskich zajęć dla nauczycieli.
• Opracowanie i udostępnienie w dokumentacji przedszkolnej scenariuszy zajęć ,uroczystości i innych
materiałów dydaktycznych zainteresowanym nauczycielom.
• Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi wychowania przedszkolnego w innych oddziałach przedszkolnych na terenie gminy.
• Aktywny udział w pracach Zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania przedszkolnego jako przewodnicząca Zespołu.
• Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, radach szkoleniowych, WDN.
Cały okres stażu
• Scenariusze zajęć
• Ankieta dla nauczycieli
• Potwierdzenia dyrektora
2.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego
• Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczyciela stażysty z zastosowaniem metod aktywizujących i obserwacja zajęć
prowadzonych przez nauczyciela stażystę.
• Odbywanie bieżących spotkań konsultacyjnych
• Pomoc w przygotowaniu planu rozwoju, realizacji i analizie prowadzonych przez niego zajęć
Cały okres stażu
• Potwierdzenia na kartach hospitacji
3.
Dzielenie się swoją wiedzą poprzez publikacje na portalach edukacyjnych.
• Publikacje na stronach internetowych - opracowanie samodzielnie lub we współpracy artykułów i scenariuszy zajęć.
Cały okres stażu
• Zaświadczenia z portali

§ 8 ust.2 pkt.4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych ,wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
• Kontynuacja działań związanych z autorskim programem adaptacyjnym „ Razem w przedszkolu” dla dzieci 3-4- letnich- dni otwarte w przedszkolu, pedagogizacja rodziców, lekcje pokazowe.
• Opracowanie i przeprowadzenie przedszkolnego konkursu
„ Mali przyrodnicy” związanego z tematyką ekologiczną oraz konkursów plastycznych w grupie młodszej o tematyce:
- Barwy jesieni;
- Wiosna na łące;
- Pisanka wielkanocna;
• Opracowanie i wdrożenie do realizacji autorskiego programu profilaktycznego„ Bezpiecznie i zdrowo ” dla dzieci 3-4- letnich i 5- letnich.
• Realizacja projektu ‘ Czytajmy razem” oraz współpraca z nauczycielem języka polskiego w projekcie „ Gimnazjaliści przedszkolakom” w ramach ogólnopolskiej akcji
„ Cała Polska czyta dzieciom”.
• Dokonanie ewaluacji wdrożonych programów.
Cały okres stażu
• Programy i inna dokumentacja
• Scenariusze spotkań z p. bibliotekarką
• Ankiety

§8 ust.2.pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
• Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
• Obserwacja dzieci na tle grupy- karty obserwacji.
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
• Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
Cały okres stażu
• Scenariusze zajęć
• Karty obserwacji
2.
Praca z dziećmi z trudnościami.
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych.
• Indywidualizacja procesu nauczania.
• Stosowanie metod aktywizujących na zajęciach.
Cały okres stażu
• Wpisy do dziennika
3. Praca z dzieckiem zdolnym.
• Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów.
• Prowadzenie zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania.
Cały okres stażu
Według potrzeb
• Wpisy w dzienniku
• dyplomy
4. Współpraca z różnorodnymi instytucjami.
• Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, Straż pożarna itp.
• Współpraca z Biblioteką szkolną, GOPSem, Policją.
Cały okres stażu
• Adnotacje w dzienniku
5.
Organizowanie wycieczek poza terenem przedszkola.
• Organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych .
• Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczno – społecznymi.
Cały okres stażu
• Adnotacje w dzienniku
• Karty wycieczki
6.
Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
• Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły artykułów oraz zdjęć dotyczących działalności przedszkola : uroczystości, wycieczek, imprez przedszkolnych, realizowanych projektów.
• Zgłaszanie przedszkola do udziału w ogólnopolskich projektach .
• Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych, pikników.
• Angażowanie rodziców do wszelkich działań w przedszkolu. Cały okres stażu
• Strona internetowa.
• Scenariusze, zdjęcia
7.
Poszerzenie dostępu do kultury i sztuki.
• Wyjazdy do kina i teatru
• Organizowanie występów teatralnych dla przedszkolaków i klas I-III na terenie przedszkola
Cały okres stażu
• Poświadczenia dyrektora
• Karty wycieczki
• Zdjęcia

§8 ust.2.pkt.4e.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Rzeszowie.
• Kierowanie dzieci na konsultacje a następnie realizacja wytycznych.
• Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
• Uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez poradnię.
Cały okres stażu
Według potrzeb
• Opinie
• Zaświadczenia
2.
Współpraca z pedagogiem szkolnym i logopedą.
• Prowadzenie konsultacji z pedagogiem i logopedą.
• Zapraszanie ich na prowadzenie zajęć z dziećmi.
Cały okres stażu
• Potwierdzenie współpracy.
• Zdjęcia.
3.
Współpraca z Zespołem Szkół w Łowisku.
• Udział dzieci w uroczystościach organizowanych w szkole oraz na zajęciach w bibliotece szkolnej.
• Ułatwianie dzieciom przedszkolnym przejście w kolejny etap edukacji.
Cały okres stażu
• Adnotacje w dzienniku
4.
Współpraca z Komendą Policji w Sokołowie Młp.
• Zapraszanie Przedstawicieli Policji na spotkania z dziećmi.
• Pogadanki na temat bezpieczeństwa.
Cały okres stażu
• Poświadczenia w dzienniku
5.
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kamieniu.
• Organizowanie pomocy dla rodzin najuboższych, wielodzietnych lub niewydolnych wychowawczo.
Cały okres stażu
• Potwierdzenie współpracy.
6.
Nawiązanie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łowisku.
• Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej.
• Zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki.
• Zainteresowanie zawodem strażaka.
• Udział w próbach ewakuacji na wypadek pożaru. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
Cały okres stażu
• Potwierdzenie współpracy
• Zdjęcia i artykuły na stronie internetowej szkoły
7.
Współpraca ze Ośrodkiem Zdrowia.
• Zapraszanie pielęgniarki szkolnej i lekarza na pogadanki dla dzieci i rodziców.
• Promocja zdrowia poprzez udział w konkursach.
• Propagowanie zdrowego stylu życia, samodzielne przygotowywanie posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego odżywiania się.
Cały okres stażu
• Wpisy w dzienniku
8.
Udział w różnych akcjach i zbiórkach.
• Współpraca ze szkołą przy udziale w akcjach:
„Sprzątanie świata”,
,,Góra grosza”,
„I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”,
„Cała Polska czyta dzieciom.”
Cały okres stażu
• Potwierdzenia
• Podziękowania

§ 8 ust. 2 pkt 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Udział w wewnątrz przedszkolnych i szkolnych imprezach integracyjnych.
• Współorganizowanie wycieczek i pikników.
• Wspólna zabawa, zaangażowanie dzieci i rodziców, integracja grup przedszkolnych podczas „ Andrzejek”, „ Mikołajek” oraz zabawy noworocznej.
• Zapoznanie 3-4-latków z przedszkolem –dni adaptacyjne dla dzieci w ramach autorskiego programu „ Razem w przedszkolu”.
Cały okres stażu
• Potwierdzenie dyrektora
• Scenariusze zajęć
• Listy obecności
2.
Angażowanie się w prace związane z wystrojem przedszkola.
• Dbanie o estetyczny wystrój przedszkola.
• Wykonywanie dekoracji zdobiących pomieszczenia przedszkolne.
Cały okres stażu
• Zdjęcia
3.
Uzyskanie dodatkowych osiągnięć w pracy zawodowej.
• Nagroda Dyrektora.
• Nagroda Wójta Gminy Kamień.
• Zgłoszenie a następnie udział przedszkola w Ogólnopolskim Projekcie” Edukacja , promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców” pod patronatem MEN.
• Promowanie przedszkola w społeczności lokalnej.
• Umiejętne wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.
Okres poprzedzający staż
Cały okres stażu
• Dyplomy

§8 ust.2.pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
• Identyfikacja problemu.
• Geneza i dynamika zjawiska.
• Znaczenie problemu.
• Prognoza.
• Propozycje rozwiązania.
• Wdrażanie oddziaływań.
• Efekty oddziaływań.
Cały okres stażu
Opis przypadków

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

....................................
( podpis nauczyciela)

Zatwierdzam do realizacji:

Łowisko, dn. .......................... ...................................
Podpis i pieczęć dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.