X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36311
Przesłano:

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola na rok szkolny 2016/2017

Przedmiotem ewaluacji w przedszkolu będzie badanie dotyczące wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w sposób sprzyjający uczeniu się oraz badanie dotyczące sposobu kształtowania postaw i respektowania norm społecznych.

Charakterystyka wymagań

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tych procesów. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej. Wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tych procesów. W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie, a relacje między wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Podejmuje się działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. Podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są monitorowane oraz, w razie potrzeb, modyfikowane.
W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola. W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje. Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.


Cele ewaluacji i pytania kluczowe
1. Kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne

Cele:
• Pozyskanie niezbędnych informacji o organizacji bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.
• Weryfikowanie działań wychowawczych mających na celu wykształcenie u dzieci podstawowych norm społecznych.
• Zebranie informacji o wdrażaniu systemów motywacyjnych wzmacniających właściwe zachowania dzieci.
• Formułowanie wniosków do dalszej pracy.
Pytania kluczowe:
• W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu?
• Jakie działania podejmuje przedszkole, aby zachowania dzieci nie stanowiły zagrożenia dla siebie i innych?
• Jakie działania związane z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci podejmują nauczyciele?
• Jakie umiejętności i wiadomości związane z bezpieczeństwem nabywają dzieci?
• W jaki sposób podnoszony jest poziom poczucia bezpieczeństwa dzieci i jakie są tego efekty?
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Cele:
• Zebranie informacji na temat procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci sprzyjających uczeniu się
• Formułowanie wniosków do dalszej pracy
Pytania kluczowe
• Czy procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci?
• Czy procesy edukacyjne przebiegające w przedszkolu są planowane, monitorowane i doskonalone?
• Czy wdraża się wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci?
• Czy metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej?
• Czy rodzice są informowani o postępach i trudnościach swoich dzieci?
• Czy w przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci?

Metody badawcze:
• ankieta dla rodziców
• ankieta dla nauczycieli
• obserwacja
• analiza dokumentów
• ankieta pracownicy niepedagogiczni,
• wywiady z dziećmi,

WYNIKI EWALUACJI

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci.

Organizację pobytu dziecka w przedszkolu wyznaczają wytyczne zawierające zalecane proporcje zagospodarowania czasu. W odniesieniu do wytycznych konstruowany jest ramowy rozkład dnia, w którym przewidziany jest czas na zabawy ruchowe, zabawy sprzyjające rozwojowi zainteresowań dzieci i ich aktywności, w tym na świeżym powietrzu, zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego oraz czas na odpoczynek dzieci. Aby dziecko rozwijało się płynnie i wszechstronnie muszą być również zapewnione odpowiednie warunki lokalowe. Według 95% ankietowanych rodziców ( 64% - tak; 31% -raczej tak) wyposażenie przedszkola zapewnia warunki do samodzielnych działań dzieci. Sale dydaktyczne są czyste i przestronne, a plac zabaw duży i bezpieczny. W salach zabawki dostosowane są do wieku i wzrostu dzieci. Każda sala dydaktyczna wyposażona jest w zabawki i pomoce dydaktyczne. Dzieci mają dostęp do sprzętu i pomocy do zabaw i ćwiczeń ruchowych. Nauczyciele wskazują też na dobre wyposażenie, które sprzyja realizacji podstawy programowej to jest: instrumenty perkusyjne przeznaczone dla dzieci, plansze tematyczne, ilustracje matematyczne, sprzęt RTV oraz teatrzyk kukiełkowy i gry edukacyjne. Zdaniem 86% badanych rodziców przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości dzieci. Nauczyciele prowadząc zajęcia dbają o różnorodność zadań, proponują zadania o rożnym stopniu trudności, w niektórych zadaniach dają dziecku możliwość wyboru. Potrzeby rozwojowe dzieci rozpoznają prowadząc obserwacje, analizę prac dziecięcych, rozmowy z rodzicami, analizę orzeczeń i opinii z poradni. Przedszkole podejmuje różnorodne działania, dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. 100% rodziców twierdzi, że otrzymuje informację jak jego dziecko funkcjonuje w przedszkolu. W młodszej grupie prowadzi się obserwacje rozwoju dzieci, a w grupie 5 i 6 – latków prócz obserwacji dokonuje się diagnozy wstępnej i końcowej wg której określa się gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole. Uzyskane wyniki wykorzystuje się do ustalania wniosków do dalszej pracy oraz określania słabych i mocnych stron dziecka, w tym indywidualizacji pracy z dziećmi. W przedszkolu podejmowane są stałe działania w celu wsparcia indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Według 91 % rodziców ich dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach organizowanych przez przedszkole, tylko 11% uważa, że ich dziecko czasami niechętnie uczestniczy w tych zajęciach. Dla dzieci potrzebujących wsparcia prowadzone są indywidualne zajęcia wspierające. Dzieci zdolne mają możliwość zaprezentowania swoich możliwości podczas występów, uroczystości przedszkolnych, konkursów jak również podczas zajęć. W przedszkolu organizowane są zajęcia dające możliwość wielokierunkowego rozwoju : zajęcia plastyczne, umuzykalniające, ruchowe, logopedyczne, zajęcia z języka angielskiego, religia. Według 95% badanych rodziców przedszkole spełnia oczekiwania rodziców w zakresie oferty edukacyjnej dla dzieci. Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci jest planowane, modyfikowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tych procesów, podnosząc efektywność przy wspomaganiu rozwoju i edukacji dzieci. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są przez nauczycieli planowane, co ma potwierdzenie w dokumentacji przedszkola. Wspólne planowanie procesów edukacyjnych obejmuje planowanie kalendarza imprez, współpracę z rodzicami, ewaluację, współdziałanie w zespole przedmiotowym, wymianę doświadczeń. Monitorowanie procesów edukacyjnych odbywa się poprzez analizę prac dzieci, obserwacje rozwoju dziecka w grupie młodszej i diagnozę gotowości szkolnej u 5 i 6- latków, udział dzieci w konkursach, uroczystościach, informacje pozyskane od rodziców i dzieci poprzez rozmowy indywidualne, obserwację sytuacji wychowawczej. Na podstawie wyników monitorowania procesów edukacyjnych nauczyciele bacznie zwracają uwagę na poziom umiejętności dzieci w poszczególnych sferach rozwojowych, czy wszystkie dzieci w grupie osiągnęły taki sam poziom rozwoju, które umiejętności należy rozwijać u dzieci, w jaki sposób wspierać dzieci i rodziców w rozwijaniu potrzebnych umiejętności. Ponadto monitorując procesy edukacyjne nauczyciele zwracają uwagę czy program wychowania przedszkolnego oraz wykorzystywane w pracy z dziećmi karty pracy dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Wnioski z monitorowania zaplanowanych działań przedszkole wykorzystuje do planowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Stosowane metody pracy nauczycieli są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej. Rodzice informowani są o postępach swoich dzieci. W przedszkolu nauczyciele dostosowują metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Zdecydowana większość rodziców 95% jest zadowolona z metod pracy nauczycieli z dziećmi. Przykładowe metody stosowane w pracy, które wymieniły w ankiecie nauczycielki to: metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana, metoda C. Orffe’ a, techniki parateatralne ( teatrzyk kukiełkowy, pa cynkowy, zabawy paluszkowe), zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze, pedagogika zabawy , metoda dobrego startu- M. Bogdanowicz, zabawy i zajęcia zainspirowane „ dziecięcą matematyką” prof. E. Gruszczyk Kolczyńskiej, metody wyciszające tzw. relaksacyjne. Rodzice są informowani o tym, jak rozwijają się ich dzieci. Najczęściej informacje o rozwoju dzieci są przekazywane rodzicom w kontaktach indywidualnych. 100% rodziców jest zadowolona ze sposobu informowania o postępach i trudnościach w rozwoju dziecka. Aż 95% procent badanych rodziców widzi postępy edukacyjne swojego dziecka. Prawie połowa rodziców czyli 45% uważa, że przedszkole bardzo dobrze przygotowuje dzieci do nauki w szkole, 45% twierdzi, że dobrze, a 9% jest odpowiedziało, że raczej dobrze. Respondenci oceniają współpracę przedszkola z rodzicami ( 50%-bardzo dobrze; 41%- dobrze; 9%- raczej dobrze). Nauczyciele w pracy z dziećmi stosują nowatorskie metody pracy służące rozwojowi dzieci i pobudzające je do aktywności i sprawności fizycznej Z informacji uzyskanych od nauczycieli ( wywiad) wynika, że wprowadzone w przedszkolu nowatorskie rozwiązania dotyczą przede wszystkim metod i form pracy takich jak: Metoda dobrego startu wg M. Bogdanowicz, metoda twórczej gimnastyki K. Orffa i R. Labana, metoda , Metoda E. Gruszczyk Kolczyńskiej” wesoła matematyka” Nauczyciele uznają te działania za nowatorskie, ponieważ są one dopełnieniem podstawy programowej, wzmacniają realizację prowadzonych form aktywności, wpływają na rozwój dzieci i zaspakajają ich potrzeby. W przedszkolu dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach kulinarnych m.in. : robienie babeczek, pierniczków, owocowych szaszłyków. Przedszkolaki poznają specyfikę różnych zawodów poprzez organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, w tym roku leśniczy, fryzjerka. Wychowankowie uczestniczą w wielu ciekawych projektach tj. żywa lekcja historii, żywa lekcja przyrody, zajęcia UNIKIDS, warsztaty ceramiczne, wyjazdy do teatru, na sztukę baletową pt. „Śpiąca Królewna”, edukacyjnym przedstawieniu „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni”. Uczestniczą w akcjach charytatywnych : zbieranie zakrętek, maskotek i zabawek dla potrzebujących dzieci. Dzieci chętnie biorą udział w konkursach m.in. „Śpiewać każdy może”, „Najpiękniejsza zakładka”, „Dyniowy zawrót głowy”, „Z książką mi do twarzy”. Aktywnie uczestniczą w uroczystościach środowiskowych: Jasełkach, Dniu Mamy i Taty, Dniu Babci i Dziadka, Wieczorze Poezji. Organizowane są dla dzieci dni tematyczne np. Dzień Kredki, Dzień Misia, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Drzewa, Dzień Kota, Dzień Dziecka. Dzięki działaniom nowatorskim wzrasta atrakcyjność zajęć i edukacji dzieci.
Wnioski w postaci mocnych i słabych stron:
Mocne strony:
• Przebieg procesu edukacyjnego jest dokumentowany zapisami w dziennikach, kartach obserwacji, diagnozach. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone.
• Przedszkole zapewnia warunki do samodzielnych działań dzieci.
• Przedszkole spełnia oczekiwania rodziców w zakresie oferty edukacyjnej dla dzieci.
• Rodzice otrzymują informację o tym, jak ich dziecko funkcjonuje w przedszkolu i są zadowoleni ze sposobu informowania o postępach i trudnościach w rozwoju ich dziecka.
• Przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości dziecka i podejmowane są działania wspomagające rozwój dzieci.
• Stosowane przez nauczycieli ciekawe metody pracy z wykorzystaniem nowatorskich wspierają rozwój zdolności wychowanków przedszkola.
Słabe strony:
• Przedszkole nie brało w tym roku udziału w żadnych programie edukacyjnym.
• Z analizy dokumentów wynika, że nie zawsze spełnione są wytyczne dotyczące proporcji zagospodarowania czasu. Dzieci nie zawsze przebywają na świeżym powietrzu głównie ze względu na złe warunki atmosferyczne i okres pochorobowy dzieci.
Wnioski:
1. Należy postarać się częściej wychodzić z dziećmi na świeże powietrze.
2. Należy postarać się w przyszłym roku szkolnym o udział w programie edukacyjnym dla przedszkoli.

Kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne

Przedszkole to miejsce w którym dziecko powinno czuć się komfortowo i bezpiecznie. Aby tak się stało przedszkolak musi prawidłowo funkcjonować w grupie znając i respektując normy społeczne. W naszym przedszkolu pomieszczenia, w których przebywają dzieci są urządzone tak, aby były bezpieczne dla dzieci. Sprzęty dostosowane do wieku, zabawki nie stanowią zagrożenia. Jedynie blachy utrzymujące parapety w sali przedszkola budzą wątpliwości, co do ich bezpieczeństwa. Wszyscy ankietowani rodzice (64% zdecydowanie tak, 36% raczej tak) uważają, że dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. Również same dzieci w przeprowadzonym wywiadzie grupowym jednogłośnie stwierdziły, że niczego nie boją się w przedszkolu. Zapewniona jest opieka w każdym miejscu pobytu dzieci na terenie placówki. Na pytanie dotyczące propozycji zwiększenia bezpieczeństwa w przedszkolu większość respondentów nie podała odpowiedzi, czworo rodziców powiedziało, że podejmowane działania są wystarczające, jedna osoba wskazała monitoring. Przedszkole posiada wewnętrzne dokumenty i regulaminy (Statut Przedszkola, Regulamin korzystania z placu zabaw, Kodeksy grupowe) związane z bezpiecznym pobytem dziecka w przedszkolu. Analiza dokumentu Statut Przedszkola, wskazuje, że zarówno nauczyciele jak i personel obsługowy są zobowiązani do czuwania nad bezpieczeństwem dzieci. Poziom zabezpieczeń przed czynnikami zewnętrznymi jest adekwatny do potrzeb: dzieci są odbierane zgodnie z upoważnieniami.
W przedszkolu respektowane są normy społeczne.
Każda grupa posiada kodeks postępowania dziecka, który jest ogólnodostępny w salach. Pożądane zachowania wzmacnia się poprzez system nagród. Przedszkole systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Nauczyciele biorą udział w następujących formach doskonalenia związanych z bezpieczeństwem: szkolenia w ramach WDN m.in. Szkolenie przeciwpożarowe, Szkolenie BHP, Pierwsza Pomoc Przedmedyczna, „Przemoc rówieśnicza- jak nie zostać kozłem ofiarnym”, „Postawy uczniowskie- jak je kształtować?”
Na zajęciach nauczyciele stosują różnorodne formy pracy z dziećmi związane z bezpieczeństwem. Są to m.in. zajęcia tematyczne, pogadanki, zgadywanki, kolorowanki, zabawy, spotkania z policjantem, strażakiem ( w poprzednich latach), tablice demonstracyjne pokazujące właściwe i niewłaściwe zachowania, wycieczki. Realizowane są również zajęcia dotyczące tolerancji dla innych ludzi oraz poszanowania ich pochodzenia, koloru skóry czy wyznania. Rodzice zauważyli , że przedszkole wzmacnia pożądane zachowania dzieci poprzez: pogadanki (41%), zabawy (45%), zajęcia tematyczne (50%), rozmowy (50%), tłumaczenie (68%), nagradzanie (36%) oraz spotkania z policjantem, strażakiem (23%). Wszyscy rodzice (82%-tak, 18%- raczej tak) twierdzą również , że dzieci są jasno informowani jakich zasad postępowania należy przestrzegać. Rodzice zaznaczają również, że nauczyciele i pracownicy przedszkola zwracają należytą uwagę za zachowanie dzieci i że ich dziecko może liczyć na pomoc personelu przedszkola w trudnych sytuacjach.
Wszyscy nauczyciele prowadzą diagnozę zachowania dzieci oraz ewaluację swojej pracy. Zgodnie stwierdzili, że dzieci znają zasady, których się od nich oczekuje. Eliminowane są lub minimalizowane niepożądane zachowania dzieci. Podstawowymi formami w tym zakresie są kodeksy postępowania dziecka w grupie, indywidualne rozmowy z rodzicami. Każdy z nauczycieli stosuje system kar i nagród polegający na wzmacnianiu zachowań pożądanych poprzez przyznawanie nagród w różnorodnych formach. Rodzice są informowani o niepożądanych zachowaniach dzieci, jak również o wzorowym zachowaniu. W sytuacjach trudniejszych, gdy nie skutkuje ustalony wspólny front oddziaływania na dziecko nauczyciele podejmują współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną celem wsparcia dziecka i rodzica w eliminowaniu niepożądanych zachowań dziecka.
Przeprowadzone quizy oraz testy wiadomości w grupie 4,5- latków oraz zerówce dają podstawę do sformułowania wniosku, iż dzieci w naszym przedszkolu posiadają obszerną wiedzę z bezpieczeństwa. Dzieci znają podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się w budynku, na placu przedszkolnym, boisku oraz poza terenem przedszkola. Wywiad grupowy wśród dzieci pokazuje, że dzieci rozumieją i potrafią określić normy społeczne właściwe zachowania, znają konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad. Uzasadnienia dzieci dotyczące respektowania norm społecznych wskazują na wysoki poziom świadomości w tym zakresie. Prowadzone były pogadanki na temat zagrożenia pożarowego. Przeprowadzona była również próbna ewakuacja na wypadek pożaru, która przebiegła sprawnie i zgodnie z regulaminem.
Wszyscy pracownicy (pedagogiczni i niepedagogiczni są przeszkoleni z zakresu bhp oraz ppoż. Nauczyciele pogłębiają swoją wiedzę nie tylko związaną z bezpieczeństwem dzieci, ale tworzeniem klimatu poczucia bezpieczeństwa. Uczestniczą w różnych formach doskonalenia dotyczących rozwoju społecznego dzieci, zapobieganiu, likwidowaniu zachowań niepożądanych oraz tworzeniu warunków sprzyjających wyzwalaniu zachowań pozytywnych zgodnych z przyjętymi normami społecznymi. Zdobyte kompetencje i wiedzę przenoszą na działania praktyczne. Znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. oraz wszystkich regulaminów związanych z bezpieczeństwem stanowi o tym, że nie ma w przedszkolu poważnych wypadków.

Wnioski w postaci mocnych i słabych stron:

Mocne strony :
• Dokumenty regulujące zasady bezpieczeństwa w przedszkolu są zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi .
• Sale dydaktyczne, w których przebywają dzieci jest funkcjonalne i bezpieczne.
• W przedszkolu przestrzegane są zasady bezpieczeństwa.
• Regulaminy wewnętrzne są dostępne dla pracowników i rodziców
• W każdej grupie wiekowej dzieci zapoznają się z zasadami grupowymi panującymi na terenie przedszkola i poza nim wg ustalonych regulaminów.
• Rodzice uważają, że ich dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie.
• Zarówno pracownicy jak i dzieci znają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu.
• Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
• Wszyscy pracownicy przedszkola posiadają przeszkolenie BHP, ppoż, a nauczyciele dodatkowo pierwszą pomoc przedmedyczną.
• W przedszkolu realizowane są działania antydyskryminacyjne.
Słabe strony:
1. W tym roku nie odbyło się spotkanie z policją i strażą pożarną.
2. Blacha zabezpieczająca parapet w przedszkolu budzi wątpliwość jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci.
Wnioski:
1. Postarać się zorganizować w przyszłym roku szkolnym spotkanie z policją i strażą pożarną.
2. Zabezpieczyć parapet w sali przedszkola.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.