X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34795
Przesłano:

Raport z ewaluacji

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Zespół Szkół im. ...

rok szkolny 2013/2014

Prezentowany raport jest wynikiem badania (ewaluacji wewnętrznej), przeprowadzonego w Zespole Szkół im. , przez zespół ewaluacyjny w składzie: mgr Dorota P – koordynator zespołu ewaluacyjnego oraz ....członkinie.
Przedmiotem badania było wybrane przez zespół wymaganie 3: UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ, wynikające z Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.). Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 14 maja 2013, poz.560)

Założonym celem praktycznym było zbadanie jakości pracy nauczycieli nauczania zintegrowanego w Szkoły.

Zostały sformułowane następujące pytania kluczowe:
1.W jakim stopniu uczniowie opanowali wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej?
2.Jakie sukcesy odnoszą obecni uczniowie klas IV-VI, którzy ukończyli etap edukacji wczesnoszkolnej w Szkole w Golęczewie?

Przyjęte przez zespół metody, techniki i narzędzia badawcze to: analiza dokumentów – dzienniki lekcyjne, protokoły z posiedzeń RP, szkolne zestawy programów nauczania, rejestr osiągnięć uczniów w konkursach, analiza wyników testów po klasie III i VI, zogniskowany wywiad z grupą nauczycieli przedmiotów – j. polski, matematyka oraz wychowawców klas IV-VI (FGI), indywidualny wywiad pogłębiony z wychowawcami dzieci z ... uczęszczających do klas IV, Va i V b, VIa i VIb

Grupę badawczą stanowili nauczyciele przedmiotowi j. polskiego oraz matematyki oraz wychowawcy klas IV – VI.
Wywiad grupowy zogniskowany został przeprowadzony przez moderatora przy udziale członków zespołu 19 lutego 2014r. W spotkaniu wzięło udział 5 z 6 zaproszonych nauczycieli. Materiał uzyskany w efekcie przeprowadzenia FGI to notatki sporządzone przez osobę asystującą moderatorowi w trakcie badania.
W indywidualnym wywiadzie pogłębionym skierowanym do wychowawców klas IV-VI wzięło udział 2 na 5 respondentów zaproszonych do badania.

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ:

1.Określenie przedmiotu ewaluacji i pytań kluczowych, szczegółowych, określenie kryteriów –spotkania 5 i 6 września 2013.
2.Przygotowanie narzędzi do ewaluacji wewnętrznej, opracowanie metod adekwatnych do badanego obszaru pracy szkoły. Określenie próby badawczej. Ustalenie, kto i w jaki sposób będzie dokonywał ewaluacji – przydział zadań członkom zespołu ewaluacyjnego- spotkanie w październiku 2013r.
3.Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem opracowanych narzędzi – przebieg ewaluacji, zbieranie informacji i ich analiza – spotkanie w lutym i marcu 2014r.
4.Opracowanie wyników badań, wyciąganie i formułowanie wniosków w postaci mocnych i słabych stron – maj 2014r.
5.Opracowanie raportu - czerwiec 2014r.
6.Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników przeprowadzonej ewaluacji – czerwiec 2014r.

FGI - zogniskowany wywiad z grupą nauczycieli przedmiotów – j. polski, matematyka oraz wychowawców klas IV-VI

1.Jakie umiejętności potrzebne są uczniowi rozpoczynającemu naukę w klasie IV?
Respondenci wymienili następujące umiejętności:
-współpraca w grupie
-znalezienie przez uczniów swojego miejsca w zespole, klasowym,
-umiejętność wykonywania poleceń nauczyciela
-posiadanie umiejętności czytania, pisania, formułowania wypowiedzi pisemnych
-znajomość tabliczki mnożenia, znajomość zasad ortograficznych

2.Czy nauczycielom uczącym klasy IV znana jest podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej (jakie wiadomości i umiejętności nabywa uczeń po ukończeniu III klasy) ?
Wszyscy nauczyciele (100 % badanych) znają podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej.

3.Czy absolwenci klas III, obecnie uczący się w klasach IV –VI, byli wystarczająco przygotowywani do podjęcia nauki w klasie IV? Jeśli nie, to na co wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej powinni zwrócić większą uwagę w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej?

100 % respondentów potwierdziło, że uczniowie, którzy kończą pierwszy etap edukacji w szkole w Golęczewie są wystarczająco dobrze przygotowani do podjęcia nauki w klasie IV.

4.Czy zapoznali się Państwo z indywidualną dokumentacją ucznia będącego absolwentem Filii w Golęczewie oraz sprawozdaniami nauczycieli z rad pedagogicznych? Jeśli nie, to jaka jest przyczyna?

100 % badanych zapoznało się z indywidualną dokumentacją ucznia będącego absolwentem Filii w Golęczewie oraz sprawozdaniami nauczycieli z rad pedagogicznych; część osób badanych nie ma pełnego wglądu do dokumentacji uczniów z Golęczewa posiadanej przez poprzednich wychowawców.

5.Jak radzą sobie obecni absolwenci naszej szkoły na tle pozostałych uczniów w klasach IV-VI? Jeśli radzą sobie gorzej, to w których płaszczyznach edukacji?
Według opinii nauczycieli uczących absolwentów naszej szkoły większość uczniów radzi sobie dobrze lub bardzo dobrzewe wszystkich płaszczyznach edukacji, jednak zależy to od indywidualnej postawy ucznia w klasie.

6.Czy nasi wychowankowie są aktywni w życiu szkoły? Czy biorą czynny udział w rozmaitych akcjach i uroczystościach szkolnych? Czy startują w konkursach szkolnych, pozaszkolnych? Czy są członkami kół, organizacji szkolnych i pozaszkolnych? (prosimy o przygotowanie statystyki)

Z obserwacji nauczycieli wynika, że wychowankowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w uroczystościach szkolnych, aktywnie biorą udział w życiu klasy, biorą udział w konkursach szkolnych i są członkami kół zainteresowań odbywających się na terenie szkoły.

7.Czy nasi uczniowie szybko adaptują się w nowym środowisku, większej grupie, w nowej szkole?

W opinii badanych tylko nieliczni uczniowie mieli problemy z adaptacją w nowym środowisku. Najczęściej mijają po pierwszym miesiącu nauki.

IDI – indywidualny wywiad pogłębiony

1.W ilu konkursach biorą udział ?
2.Czy uczestniczą w kołach zainteresowań?
3.Czy i jakie pełnią funkcje w szkole i w klasie?
4.Problemy wychowawcze – jakie?
5.Jak przebiega integracja z nową grupą po przejściu z ed wczesnoszkolnej?
6.Jak radzą sobie w dużej klasie?

Z uzyskanych informacji od wychowawców klasy Vb i VI b wynika, że wszyscy uczniowie – absolwenci uczestniczą w konkursach szkolnych i klasowych – ortograficznym, plastycznym, matematycznym, fotograficznym, udzielają się społecznie: najaktywniejsi są członkami Samorządów Uczniowskich – klasowych i szkolnych, angażują się w projekty, biorą udział w akcjach organizowanych na terenie szkoły. Ze względu na dojazd do szkoły autobusem tylko nieliczni biorą udział w kołach zainteresowań.

Analiza dokumentów:
Analiza porównawcza uczniów piszących test kompetencji w klasie III oraz sprawdzian klasy VI – rocznik 2001

Suma punktów uzyskanych przez uczniów w klasie III i VI
– porównanie procentowe

Analiza dzienników lekcyjnych i protokołów;

Uczniowie w klasie IV na koniec roku szkolnego otrzymali następujące średnie ocen (15 uczniów – 100%):
3 uczniów (20 %) - wynik powyżej 5.0
4 osoby (33%) - wynik powyżej 4.5
2 osoby (20 %) - wynik powyżej 4.0
4 osoby (33%) - wynik powyżej 3.5
1 uczeń (6.6%) - wynik powyżej 2.5

Uczniowie w klasie V na koniec roku szkolnego otrzymali następujące średnie ocen ze wszystkich przedmiotów (7 uczniów – 100%):

2 uczniów (%) - wynik powyżej 5.0
1 osoba (%) - wynik powyżej 4.5
1 osoba (%) - wynik powyżej 4.0
1 osoba (%) - wynik powyżej 3.5
2 osoby (%) - wynik powyżej 3.0

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej

Szkoła... Jest niewielką placówką oświatową (31 uczniów), która dobrze funkcjonuje w lokalnym środowisku. Nauczyciele na bieżąco pozyskują od rodziców opinie na temat jej pracy. Robią to w różny sposób, najczęściej w czasie indywidualnych rozmów, podczas zebrań , telefonicznie, drogą e-mailową. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci w zależności od potrzeb. Rodzice najczęściej w sprawach trudnych kontaktują się z wychowawcą. Uważają, że nauczyciele reagują natychmiast na nieodpowiednie zachowanie ucznia w sposób pozytywny (np. wyciszają emocje) Potwierdza to przeprowadzona ankieta wśród rodziców.
Szkoła stosuje różne formy wsparcia rodziców w trzech obszarach : wychowawczym, dydaktycznym i opiekuńczym. Oferuje pomoc specjalistów (pedagoga, logopedy, pielęgniarki, stomatologa) pośredniczy w uzyskaniu pomocy z zewnętrznych instytucji (np. Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, opieką społeczną). Zwraca uwagę na kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych, higienicznych i spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie kół zainteresowań rozwijających talenty uczniów. Szkoła wspiera również rodziców w kultywowaniu tradycji oraz podczas konstruowania zasad i norm postępowania. Część rodziców uważa, że powinna istnieć spójność między wychowywaniem oraz normami domowymi i szkolnymi.
W szkole na bieżąco, według potrzeb dokonuje się analizy działań wychowawczych

ZAŁĄCZNIK 1.
Kwestionariusz wywiadu

8.Jakie umiejętności potrzebne są uczniowi rozpoczynającemu naukę w klasie IV?

9.Czy nauczycielom uczącym klasy IV znana jest podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej (jakie wiadomości i umiejętności nabywa uczeń po ukończeniu III klasy) ?

10.Czy absolwenci klas III, obecnie uczący się w klasach IV –VI, byli wystarczająco przygotowywani do podjęcia nauki w klasie IV? Jeśli nie, to na co wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej powinni zwrócić większą uwagę w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej?

11.Czy zapoznali się Państwo z indywidualną dokumentacją ucznia będącego absolwentem oraz sprawozdaniami nauczycieli z rad pedagogicznych? Jeśli nie, to jaka jest przyczyna?

12.Jak radzą sobie obecni absolwenci naszej szkoły na tle pozostałych uczniów w klasach IV-VI? Jeśli radzą sobie gorzej, to w których płaszczyznach edukacji?

13.Czy nasi wychowankowie są aktywni w życiu szkoły? Czy biorą czynny udział w rozmaitych akcjach i uroczystościach szkolnych? Czy startują w konkursach szkolnych, pozaszkolnych? Czy są członkami kół, organizacji szkolnych i pozaszkolnych? (prosimy o przygotowanie statystyki)
14.Czy nasi uczniowie szybko adaptują się w nowym środowisku, większej grupie, w nowej szkole?

Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

Uczniowi są dobrze przygotowani do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia. Biorą aktywny udział w życiu szkoły, są aktywni i zaangażowani. Chętnie uczestniczą w różnych projektach, akcjach, konkursach, są członkami organizacji i kół zainteresowań. Dobrze adaptują się w grupie.
Mocne strony naszej pracy:
- dzięki niewielkiej licznie uczniów w klasach I-III uczniowie, którzy sprawiają problemy wychowawcze są na bieżąco kontrolowani, otrzymują wsparcie od nauczyciela. Dużym ułatwieniem jest częsty kontakt z rodzicami tych uczniów oraz indywidualne podejście do każdego ucznia;

-
- uczniowie także zostają zapoznani z obowiązującymi zasadami oceniania każdego przedmiotu,
- rodzice uważają , że obowiązujące w naszej szkole zasady oceniania wpływają mobilizująco na dzieci ,
- 77% rodziców uważa , że szkoła stwarza możliwości do rozwoju zainteresowań dzieci,
- 77% uczniów naszej szkoły korzysta z oferty zajęć pozalekcyjnych,
- nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy i rozwijają swoje kompetencje poprzez udział w różnych formach doskonalących,
- uczniowie mają możliwość poprawy ocen niedostatecznych w myśl zasad określonych w PSO,
- nauczyciele systematycznie diagnozują i oceniają osiągnięcia uczniów ,
- w szkole przeprowadza się diagnozy w oparciu o zewnętrzne arkusze ,
- systematycznie analizuje się wyniki tych diagnoz oraz formułuje się wnioski do dalszej pracy,
- z wynikami i analizami zostają zapoznani rodzice uczniów,
- rodzice są także na bieżąco informowani o postępach w nauce swoich dzieci

-nie wszyscy nauczyciele uwzględniają opinie i zalecenia PPP odnośnie dostosowania wymagań edukacyjnych,
- zdaniem 46% rodziców nasza szkoła wymaga doposażenia w nowoczesne środki dydaktyczne,
- tylko 14% nauczycieli systematycznie przeprowadza analizę wyników uzyskanych w oparciu o przeprowadzone przez siebie diagnozy wiadomości i umiejętności,
- w małym stopniu nauczyciele prezentują analizy i wnioski pochodzących ze swoich diagnoz nauczycielom uczącym tego samego przedmiotu,
- nie wszyscy nauczyciele biorą udział w analizowaniu i formułowaniu wniosków na podstawie wyników uzyskanych z wewnątrzszkolnych i zewnętrznych diagnoz wiadomości i umiejętności
- tylko 21% nauczycieli zgłasza propozycje zadań mających na celu podnoszenie efektów nauczania,
- nie wszyscy nauczyciele przeznaczają lekcje na dokładne omówienie i poprawę zadań , które wystąpiły na sprawdzianie i teście
-pomimo wdrażania wniosków z analizy osiągnięć uczniów nie zauważa się większej poprawy wyników nauczania (szczególnie dotyczy to wewnątrzszkolnych diagnoz)

2) Wnioski i rekomendacje:
- wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się z opiniami i zaleceniami PPP ,
- nauczyciele winni bardziej zindywidualizować swoje plany nauczania w stosunku do uczniów z zlecenie o obniżonych wymaganiach edukacyjnych,
-w zebraniach zespołów przedmiotowych poświęconych analizie wyników z diagnoz wewnątrzszkolnych i zewnętrznych muszą brać udział wszyscy nauczyciele uczący daną klasę,
- zaplanować w planach pracy godziny na omówienie i poprawę prac klasowych, sprawdzianów i testów także w klasach I- III,
- na spotkaniach zespołów nauczycielskich wymieniać się uwagami i dobrymi praktykami w zakresie kształcenia umiejętności , które mają niski wskaźnik łatwości ,
-nadal przeprowadzać analizę wyników na zebraniach zespołów nauczycielskich ,a wnioski przedstawiać na zebraniach rady pedagogicznej,
- w dalszym ciągu systematycznie informować rodziców o postępach w nauce uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.