X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36293
Przesłano:
Dział: Świetlica

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Wychowawca świetlicy

Okres stażu: 01.09.2017-31.05.2020

§ 8 ust.2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

ZADANIA, SPOSOBY REALIZACJI, TERMIN, DOWODY REALIZACJI
(tabela)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego (analiza przepisów prawa oświatowego). Analiza dokumentacji szkolnej
- zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych MEN
- czytanie publikacji w czasopismach i na stronach internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
- zapoznanie z dokumentami szkoły
wrzesień 2017
wniosek o rozpoczęcie stażu, projekt planu rozwojowego

2. Podnoszenie umiejętności planowania pracy własnej
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację zadań
- przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwojowego
cały okres stażu
teczka nauczyciela ubiegającego się o awans

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację zadań
- przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwojowego
cały okres stażu
teczka nauczyciela ubiegającego się o awans

4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
- studiowanie czasopism i literatury metodycznej
- przeglądanie stron internetowych
- korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej
cały okres stażu
wykaz stron internetowych, zgromadzone materiały, notatki własne

5. Doskonalenie metod i warsztatu pracy
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego- poza szkołą
- aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli i radach pedagogicznych
- gromadzenie pomocy do zajęć, opracowywanie scenariuszy do zajęć, kart pracy
cały okres stażu
zaświadczenia, wykaz szkoleń , konspekty zajęć

6. Praca z „uczniem słabszym” oraz wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych
- pomoc w odrabianiu zadań domowych
- zorganizowanie grup pomocy uczniowskiej
- współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem
cały okres stażu
zeszyt obserwacji, notatki własne

7. Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
- pomoc w zbieraniu materiałów, próby, ćwiczenia
w miarę potrzeb
notatki

8. Organizowanie uroczystości, imprez świetlicowych
- organizacja okolicznościowych imprez świetlicowych: Andrzejki, Karnawał, Dzień Dziecka
cały okres stażu
scenariusze, zdjęcia

9. Przeprowadzanie konkursów i turniejów
- opracowanie regulaminu, powołanie jury, przygotowanie dekoracji, wykonanie dyplomów
cały okres stażu
konspekty, zdjęcia, wystawa prac

§ 8 ust.2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA, SPOSOBY REALIZACJI, TERMIN, DOWODY REALIZACJI
1. Zamieszczenie w internecie planu rozwoju
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego i opublikowanie go w portalu edukacyjnym
Listopad/ grudzień 2017
adres strony

2. Opracowywanie różnorodnych dokumentów
- dokumentacja związana z awansem zawodowym, regulaminy
cały okres stażu
regulaminy, programy

3. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
- opracowywanie scenariuszy zajęć,
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych (karty pracy, rebusy, krzyżówki)
- korzystanie z zasobów internetu
cały okres stażu
scenariusze zajęć, przykładowe pomoce dydaktyczne

4. Korzystanie ze środków audiowizualnych podczas prowadzenia zajęć świetlicowych
- projekcja bajek, filmów z różnych nośników
- prezentacja słuchowisk z płyt CD
- prezentacje multimedialne
cały okres stażu
zapis w dzienniku

5. Śledzenie informacji na stronach MEN, internetowych portalach oświatowych
- obserwacja zmian w przepisach oświatowych
- gromadzenie informacji, ciekawostek na temat pracy wychowawcy świetlicy
- poznawanie i gromadzenie ciekawych pomysłów na zajęcia
cały okres stażu
linki, zgromadzone materiały

6. Korzystanie z poczty internetowej do kontaktów z innymi nauczycielami
- wymiana doświadczeń zawodowych
- stały kontakt z dyrekcją szkoły oraz innymi nauczycielami
cały okres stażu
adresy internetowe, poczta internetowa, notatki

§ 8 ust.2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA, SPOSOBY REALIZACJI, TERMIN, DOWODY REALIZACJI
1. Przeprowadzenie zajęć otwartych, zwłaszcza dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
- przygotowanie scenariusza i poprowadzenie zajęć otwartych
cały okres stażu
scenariusze zajęć

2. Upowszechnianie własnych doświadczeń, metod i form pracy
- udostępnianie własnych materiałów innym nauczycielom
- wymiana doświadczeń z nauczycielami (również z innych szkół)
cały okres stażu
scenariusze, konspekty

3. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego
- dzielenie się wiedzą, wymiana doświadczeń pedagogicznych z innymi nauczycielami
- prowadzenie szkoleń dla zespołu samokształceniowego
cały okres stażu
sprawozdanie z pracy zespołu

4. Współorganizowanie zajęć, konkursów,uroczystości świetlicowych
- przygotowywanie materiałów, strojów, rekwizytów
- opracowanie dyplomów
cały okres stażu
scenariusze, wystawa prac, zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA, SPOSOBY REALIZACJI, TERMIN, DOWODY REALIZACJI
1. Opracowanie i wdrożenie własnych programów zajęć do planu pracy świetlicy
- opracowanie i wdrożenie programu zajęć
* „Łamigłówki dla Mądrej Główki”
* „Poznaj swój kraj”
w trakcie stażu
program własny

§ 8 ust.2 pkt 4c Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA, SPOSOBY REALIZACJI, TERMIN, DOWODY REALIZACJI
1. Współpraca ze świetlicą z innego regionu Polski
- nawiązanie kontaktu, wymiana listów, poznawanie swoich miast, regionów
w trakcie stażu
notatki własne, korespondencja, zdjęcia

2. Organizacja akcji charytatywnych
- Program Partnerski „Szkoła daje moc!” Fundacji Usłyszeć Afrykę
w trakcie stażu
scenariusze zajęć,zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA, SPOSOBY REALIZACJI, TERMIN, DOWODY REALIZACJI
1. Współpraca z rodzicami wychowanków
- prowadzenie wywiadów z rodzicami i opiekunami wychowanków związanych z trudnościami wychowawczymi, dydaktycznymi oraz problemami zdrowotnymi
cały okres stażu
wpisy w dziennikach

2. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Współpraca z nauczycielami.
- spotkania z pedagogiem, psychologiem, wychowawcami- wymiana spostrzeżeń, poglądów, dzielenie się doświadczeniem
cały okres stażu
wpisy w dziennikach

§ 8 ust.2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA, SPOSOBY REALIZACJI, TERMIN, DOWODY REALIZACJI
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych
Obserwacja, zapoznanie się z sytuacją rodzinną ucznia, określenie przyczyn, zaproponowanie sposobu postępowania, podjęcie działań w celu rozwiązania problemu
w trakcie stażu
opis i analiza przypadku

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.