X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36234
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu 5-cio latki

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej
w I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018

Nauczycielki: Katarzyna Seroka

Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków. Sześciolatki realizują program „Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego” wydawnictwa WSiP. Pracujemy na kartach pracy wydawnictwa WSiP „Tropiciele Pięciolatek” oraz „Tropiciele Sześciolatek”. W grupie dodatkowo jest realizowany program „Kubusiowi przyjaciele natury” – program ekologiczny, oraz program „Czytające przedszkola” – program edukacyjny w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Dodatkowo stwrzyłam dwa projekty edukacyjne: „Mali matematycy”, który jest realizowany od września, a także „Mali badacze”, który będzie realizowany w drugim semestrze.

Analiza osiągnięć dzieci
Emocjonalny i społeczny obszar rozwoju
Realizacja treści programowych pozwoliła na opanowanie kompetencji społecznych u dzieci. Dzieci mają poczucie własnej odrębności i swojego sprawstwa, a także odpowiedzialności za to, co robią i jak się zachowują. Potrafią porozumiewać się z innymi, mówić o swoich zamierzeniach i potrzebach, a także starają się rozumieć innych. Wiedzą, że należy pomagać dzieciom, dorosłym, szanować rośliny i mądrze zachowywać się względem zwierząt. Grupa brała udział w akcjach „Góra grosza” - zbieraliśmy pieniądze dla potrzebujących dzieci z domów dziecka, „Dokarmiamy zwierzęta leśne” – zbieraliśmy kasztany i żołędzie dla zwierząt leśnych oraz w zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska w Ostródzie.
Dzieci rozumieją, że przynależność do grupy oznacza także przestrzeganie obowiązujących w niej umów społecznych. Wiedzą jak należy zachowywać się w grupie, podczas spacerów i wycieczek. Mają rozeznanie, co do własności: to jest moje, to twoje, to nasze wspólne. W większości potrafią zachować się zgodnie z przyjętymi zwyczajami. Potrafią w parach i większych zespołach podejmować i realizować różne zadania. Dyskutują i uczą się dochodzić do kompromisu. Formułują ocenę zachowań własnych i innych osób. Dokonują wyborów i przeżywają pozytywne efekty własnych działań. Potrafią określić swoje uczucia, a także uczucia drugiego człowieka. Większość dzieci bierze aktywny udział w zajęciach. Są dzieci, które wciąż mają problem z czekaniem na swoją kolej podczas odpowiedzi. Większość z uwagą słucha dorosłych oraz rówieśników.
Nawyki kulturalne i higieniczne są przez dzieci opanowane. Wychowankowie mają wyrobiony nawyk mycia rąk przed spożywaniem posiłków, po powrocie z podwórka, po załatwieniu swoich potrzeb fizjologicznych. Podczas spożywania posiłków zachowują się kulturalnie według ustalonych zasad, używają zwrotów grzecznościowych. Wszystkie czynności związane z samoobsługą wykonują poprawnie i sprawnie. Potrafią samodzielnie się ubrać, rozebrać, jednak umiejętność wiązania sznurowadeł nie jest jeszcze przez większość dzieci opanowana. Podczas posiłków sprawnie korzystają ze sztućców, pełnią dyżury na stołówce oraz w sali. Samodzielnie przygotowują sobie miejsce i przybory do pracy i zabawy oraz sprzątają po sobie. Potrafią zadbać o czystość i wygląd swojej sali.

Fizyczny obszar rozwoju
Dzieci są prawie zupełnie samodzielne. Niektóre wymagają jeszcze pomocy w ubieraniu okryć wierzchnich i butów. Samodzielnie odwracają rękawy, zakładają rajstopy, kurtki, czapki czy szaliki. Część dzieci wiąże samodzielnie sznurowadła, zapina guziki. Dzieci za to pomagają sobie wzajemnie w ubieraniu się.
Kształtując prawidłową postawę, dzieci utrwalają znajomość orientacji w schemacie własnego ciała. Organizują swobodne zabawy ruchowe. Chętnie uczestniczą w zabawach ruchowych kształtujących postawę: orientacyjno-porządkowych, z elementami czworakowania, z elementami podskoku, rzutu i chwytu. Codziennie realizowany jest zestaw ćwiczeń porannych, raz w tygodniu dzieci biorą udział w ćwiczeniach gimnastycznych realizowanych na sali gimnastycznej. Dzieci chętnie uczestniczą w zabawach rytmicznych, muzyczno-ruchowych.
W miarę możliwości uczestniczą w zabawach w terenie w różnych porach roku. Ćwiczą wykorzystując standardowe metody jak i metody R. Labana, W. Sherbone, Kniessów oraz
C. Orffa. W zabawach ćwiczeniach wykorzystują niekonwencjonalne przedmioty. Chętnie biorą udział w zabawach z elementem rywalizacji.
Korzystają z zabawek i przedmiotów udostępnionych w kąciku konstrukcyjnym, majsterkują, samodzielnie inicjują zabawy konstrukcyjne, budują, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe (kartki, klej, patyczki, druciki, itp.) oraz materiał naturalny (kamyki, kasztany, patyczki, makaron itp.).
Wszystkie dzieci odpowiednio utrzymują narzędzie pisarskie podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Poznawczy obszar rozwoju
Troszcząc się o rozwój mowy wychowanków prowadzono ćwiczenia artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, rozwijano słuch fonematyczny i wdrażano do wyrazistego mówienia. Dzieci wykazują się umiejętnością słuchania innych i mówienia tak, aby inni rozumieli. Większość dzieci poprawnie wypowiada się pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym. Potrafią w skupieniu słuchać czytanych baśni, bajek, opowiadań i wierszy, a potem wypowiadać się na ich temat, jednak ich wypowiedzi nie zawsze są pełne (często wypowiadają się jednym słowem).
Wdrażano dzieci do pamięciowego opanowania wierszy, które potrafią przedstawić z właściwą modulacją głosu. Potrafią przedstawić tekst własnymi słowami i skupić uwagę na rozmówcy. Ich zasób słów jest coraz bogatszy. Zapewniano dzieciom kontakt z literaturą dziecięcą poprzez częste czytanie bajek.
Dzieci potrafią podzielić zdanie na kilka wyrazów, wyrazy na sylaby, wyodrębniają także pierwszą i ostatnia głoskę, z podanych sylab potrafią złożyć wyraz. Większość wciąż ma problem z analizą i syntezą głoskową wyrazów powyżej czterech głosek.
Dzieci, które mają trudności z wybrzmiewaniem poszczególnych głosek objęte są pomocą logopedyczną. Zajęcia logopedyczne odbywają się w przedszkolu. Z zajęć korzystało 10 dzieci z różnymi wadami wymowy.
Dzieci podczas zajęć wysłuchują podane głoski, wskazują czy dana głoska znajduje się na początku, w środku czy na końcu wyrazu, podają wyrazy zaczynające się daną głoską. Dzieci sześcioletnie oraz dzieci chętne biorą udział w poznawaniu zapisu liter drukowanych i pisanych, wyszukują litery wśród innych znaków, czytają sylaby, wyrazy czy zdania. Kilkoro dzieci zdolnych odczytuje samodzielnie sylaby i wyrazy. Około połowa dzieci z grupy rozpoznaje zapis graficzny poznanych liter. Prawie wszyscy samodzielnie podpisują swoje prace (oprócz Zuzi i Marcina), zwykle literami drukowanymi. Dzieci podejmują próby pisania różnych wyrazów, jak „mama”, „tata”, imiona kolegów.
Rozwijano sprawność grafomotoryczną dzieci, dzięki czemu dzieci prawidłowo posługują się ołówkiem, przyjmują prawidłową postawę przy rysowaniu. Większość dzieci prawidłowo odwzorowuje figury geometryczne. Część próbuje samodzielnie pisać litery pisane – są to dzieci zdolne. Chętnie wykonują prace plastyczne z użyciem plasteliny, kleju czy nożyczek, farb. Mimo dużej ilości ćwiczeń, sprawność manualna wielu dzieci jest na niskim poziomie, prace są wykonywane przez nie niestarannie.
Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych odbywało się przez porównywanie i grupowanie przedmiotów, przez przewidywanie czynności manipulacyjnych i łączenie przyczyny ze skutkiem, a także poprzez omawianie ilustracji i historyjek obrazkowych. Manipulacja przedmiotami pozwoliła dzieciom łączyć doświadczenia poznawcze i czuciowe z obserwacją skutków wykonywanych czynności.
Rozumieją podstawowe określenia czasu, nazywają pory dnia, odpowiednio stosują określenia czasu. Znają dni tygodnia, pory roku, potrafią wymienić nazwy miesięcy, niekoniecznie w dobrej kolejności.
Klasyfikują przedmioty pod wg jednej lub kilku cech wspólnych, porównują liczebności zbiorów, liczą posługując się liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Dodają i odejmują w zakresie 10. Chętnie rozgrywają gry planszowe, a zdarza się , że samodzielnie konstruują gry. Potrafią mierzyć, porównywać długości, porządkować przedmioty od najkrótszego do najdłuższego.
Chętnie obserwują środowisko przyrodnicze, oglądają i rozpoznają drzewa po liściach lub owocach. Poznali ogólną budowę drzew. Zbierali owoce, liście, grzyby, kasztany czy żołędzie, wzbogacając nimi kącik przyrody. Zwracają uwagę na zmiany w wyglądzie zwierząt. Potrafią wyjaśnić rolę wody w życiu ludzi i zwierząt. Poznali zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni i zimy. Nie zapominają o dokarmianiu zwierząt, nazywają ptaki odwiedzające karmniki, rozpoznają wybrane zwierzęta po śladach na śniegu. Rozumieją konieczność ochrony przyrody.
Z przeprowadzonych obserwacji jesiennych najlepsze wyniki (powyżej 90%) osiągnęli: Antonina K, Wiktoria W, Karolina S, Kornelia J, Anna W, Tomasz P, Wiktoria W, Nadia W. Dzieci, tkóre osiągnęłu najniższy wynik to: Marcin Koziełło (posiada opinię Poradni), Zuzanna Andrzejewska (posiada opinię Poradni), Jan Zwoliński i Mirosław Rychcik. Dwoje dzieci bierze udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych w wyniku badania w poradni, są to: Zuzanna A i Marcin K.
Zajęcia dodatkowe odbywające się w grupie Biedronki w roku szkolnym 2017/2018: szachy, język angielski, rytmika, religia, zajęcia taneczne, zajęcia korekcyjne.

Język angielski
Podczas zajęć z języka angielskiego zrealizowane zostały tematy dotyczące członków rodziny, pomieszczeń w domu, części ciała oraz jedzenia. Dzieci potrafią przywitać się i pożegnać, mówią, jak się nazywają, wypowiadają się na temat swojego nastroju, śpiewają piosenki w języku angielskim, reagują na polecenia wydawane w języku obcym. Dzieci wzięły udział w świętowaniu Dnia Języków Obcych przygotowanym przez nauczycieli języków szkoły oraz uczniów, podczas którego zaśpiewały dwie piosenki po angielsku, które ćwiczyły podczas zajęć.
Tematy opracowane podczas drugiego semestru:
1. W przedszkolu
2. Moja miejscowość
3. Ja, ty i środowisko
4. Dary jesieni na talerzu
5. W zdrowym ciele, zdrowy duch
6. Jesienią w parku
7. Jesienią w lesie
8. Przygotowania do zimy
9. Na starej fotografii
10. Jesienna muzyka
11. Mali artyści
12. Indiańska wioska
13. Ciepło i miło
14. Świąteczne pocztówki
15. Spotkanie przy wigilijnym stole
16. Świąteczne zwyczaje
17. Zwierzęta zimą
18. Skok w nowy rok
19. Babcia i dziadek
20. Wszędzie biało
21. Zimowe zabawy

Realizacja Harmonogramu działań wychowawczo-profilaktycznych oraz Harmonogramu imprez i uroczystości
Od początku roku obchodzą urodziny w przedszkolu. W tym dniu śpiewają piosenkę „Sto lat” a także „Happy Birthday”, układają życzenia dla jubilata, rysują laurki, z których powstaje urodzinowa pamiątkowa książeczka. Zachęcając dzieci do życzliwości i otwartości wobec innych 4. października obchodziliśmy Dzień Uśmiechu.
We wrześniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. W tym dniu dzieci poznały bajkę o dziewczynce, która nie wierzyła we własne możliwości oraz wykonały prace plastyczną. Celem tego dnia było wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia i działania.
Kształtowaliśmy dobrą postawę wobec środowiska naturalnego, roślin i zwierząt poprzez udział w akcji Sprzątanie świata, wycieczkę do lasu i spotkanie z leśnikiem, Dzień Kundelka, podczas którego zbieraliśmy karmę dla podopiecznych schroniska dla zwierząt w Ostródzie, w tym dniu także odbyło się spotkanie z pracownikami schroniska; przez cały październik zbieraliśmy kasztany i żołędzie dla zwierząt leśnych i spotkaliśmy się z myśliwymi z Koła Łowieckiego Drwęca, którzy opowiedzieli o zwierzętach występujących w naszych lasach.
Aby kształtować aktywną postawę czytelniczą codziennie czytane są bajki przynoszone przez dzieci lub te znajdujące się w kąciku czytelniczym. Obchodziliśmy również Dzień Głośnego Czytania. W tym dniu odwiedziły nas uczennice IV klasy, które przygotowały książki dla dzieci i je przeczytały grupie.
Dzieci poznawały zwyczaje związane z Andrzejkami i Bożym Narodzeniem, a także te związane z angielskim świętem Halloween. Dzieci poznały typowe zabawy Andrzejkowe dzięki uczennicom IV klasy, które przygotowały różne zabawy i wróżby andrzejkowe. W Mikołajki odwiedził nas Mikołaj. Do tego obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka, Dzień Chłopaka i Święto Edukacji Narodowej.
Wraz z grupą Małych Odkrywców przygotowaliśmy program artystyczny z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, podczas którego recytowane były wiersze na temat symboli narodowych, prezentowane piosenki oraz taniec narodowy krakowiak.
Wraz z Radą Rodziców zorganizowaliśmy imprezę integracyjną „Wspólne kolędowanie”. W tym dniu dzieci śpiewały kolędy i świąteczne piosenki, których uczyły się na zajęciach.
Kolejną szansą do występów artystycznych był Dzień Babci i Dziadka. Wszystkie dzieci uczyły się wierszy na pamięć oraz piosenki dla dziadków. Starały się poprawnie intonować tekst, wyraźnie mówić i prezentować swoje umiejętności aktorskie.

WNIOSKI
- Zachęcać dzieci do budowania dłuższych wypowiedzi, w związku z powtarzającym się często wypowiadaniu jednym słowem na dany temat czy zadane pytanie.
- Nadal prowadzić ćwiczenia grafomotoryczne, dla usprawnienia umiejętności grafomotorycznych.
- Zwracanie uwagi na staranność wykonywania prac.
- Tworzenie warunków do osiągnięcia dojrzałości szkolnej poprzez realizację zadań w kolejnych obszarach edukacyjnych.
- Prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu materiału programowego.

Opracowała: Katarzyna Seroka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.